logo

Спиртлар, феноллар ва карбон кислоталарининг кислотали хусусиятлари

Yuklangan vaqt:

23.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

416 KB
СПИРТЛАР, ФЕНОЛЛАР ВА КАРБОН КИСЛОТАЛАРИНИНГ КИСЛОТАЛИ ХУСУСИЯТЛАРИ . Кислоталар кучининг характеристикаси сифатида уларнинг сувдаги диссоциаланиш константаси (К а ) кулланилади: бу ерда,  G 0 – эркин энтальпиянинг узгариши. pК а нинг киймати канча кичик булса, кислотанинг кучи шунчалик катта булади. Асосларнинг протонланиши учун рК а га ухшаш рК в катталиги кулланилади. рК в = 14 – рК а , ёки рК а = 14 – рК в . Одатда асослилик хам рК а кийматлари оркали ифодаланилади, яъни тегишли протонланган асоснинг диссоциаланиши курсатилади. рК потенциометрия ва спектрофотометрия методлари билан аникланади. Карбон кислоталарнинг рК а кийматлари солиштирилганда шуни куриш мумкинки, туйинмаган ёки ароматик кислоталар (масалан, акрил ёки бензой кислоталари) алкилкарбон кислоталарига нисбатан кучлидир. Бунга сабаб, куш бог тутувчи гурух манфий индукцион (-J) таъсир курсатади. Х-СН 2 -СООН куринишидаги алмашинган сирка кислоталарнинг кучи уринбосарни электрманфийлигига боглик.Агар уринбосарлар бир нечта булса, уларнинг таъсири, тахминан таъсирлар йигиндисидан иборат булади:H A H A ; K a = H A H A ; -lg K a = p K a =  G 0 2 ,3 R T C H 2 C O O H C l C l2C H C O O H C l3C C O O H к и сл о та к у ч и н и н г о р ти ш и СЛАЙД.2. СПИРТЛАР, ФЕНОЛЛАР ВА КАРБОН КИСЛОТАЛАРИНИНГ КИСЛОТАЛИ ХУСУСИЯТЛАРИ Уринбосралар реакцион марказдан (бизнинг мисолларимизда -СООН гурухи) узоклашган сари уларнинг таъсири кескин камайиб боради. Уринбосарларнинг бундай таъсири алмашинган бензой ксилоталарида хам кузатилади. Мисол тарикасида куйида баъзи кислоталарнинг рК а катталиклари келтирилган Кислота рК а H-COOH 3,77 CH 3 -COOH 4,76 (CH 3 ) 3 C-COOH 5,05 Cl-CH 2 -COOH 2,86 CH 2 =CH-COOH 4,25 C 6 H 5 -COOH 4,20 CH 3 -C  C-COOH 2,65 о-CH 3 -C 6 H 4 -COOH 3,91 м-CH 3 -C 6 H 4 -COOH 4,24 п-CH 3 -C 6 H 4 -COOH 4,34 о-HO-C 6 H 4 -COOH 2,98 м-HO-C 6 H 4 -COOH 4,08 п-HO-C 6 H 4 -COOH 4,58 СЛАЙД.3. СПИРТЛАР, ФЕНОЛЛАР ВА КАРБОН КИСЛОТАЛАРИНИНГ КИСЛОТАЛИ ХУСУСИЯТЛАРИ Биз юкорида карбоксилат анионининг ички мезомерия туфайли баркарор- лашишини курдик : Фенолят анионида манфий заряднинг делокалланиши туфайли баркарор- лашув бунчалик юкори даражада эмас: Шунпинг учун фенолят анион карбоксилат анионига нисбатан кучли асос, феноллар эса карбон кислоталарига нисбатан кучсиз кислдоталардир. (Бренстед-Лоури таърифидан келиб чикадиган хулосани эсланг).C O O C O O C O O O O O O СЛАЙД.4. СПИРТЛАР, ФЕНОЛЛАР ВА КАРБОН КИСЛОТАЛАРИНИНГ КИСЛОТАЛИ ХУСУСИЯТЛАРИ • Алкоголят анионларида манфий заряднинг мезомер механизм буйича делокалланиши мутлако мумкин эмас, балки алкил гурухнинг мусбат индукцион (+J) таъсири остида манфий заряд кислород атомида янада локалланади: . Бунинг натижасида алкоголят анион жуда кучли асос, спиртлар эса жуда кучсиз кислота хоссасига эга булади. • Меркаптанлар (тиоспиртлар) спиртларга нисбатан кучлирок кислоталардир. Бунга сабаб олтингугурт атомининг кислород атомига нисбатан катта кутбланувчанликка эга экани ва шунинг учун манфий заряднинг купрок ёйилиши (таркалиши, делокалланиши) мумкинлигидир, . Бундай делокалланишда олтингугурт атоми электрон кобикларининг куплиги хам катта роль уйнайди. C H 3 O C H 3 S СЛАЙД.5. СПИРТЛАР, ФЕНОЛЛАР ВА КАРБОН КИСЛОТАЛАРИНИНГ КИСЛОТАЛИ ХУСУСИЯТЛАРИ БАЪЗИ СПИРТ, ТИОСПИРТ ВА ФЕНОЛЛАРНИ РКА-СИ Спирт (тиоспирт, фенол) рК а CH 3 -OH 15,22 CH 3 -CH 2 -OH 15,84 (CH 3 ) 3 C-OH 19,2 CCl 3 -CH 2 -OH 12,24 C 6 H 5 CH 2 -OH 15,24 C 6 H 5 -OH 9,95 CH 3 -CH 2 -SH 10,50 Спирталарнинг кислотали хусусиятини (К а ёки рК а ) Тафт тенгламаси билан хисобланиши мумкин. Фенолларнинг кислоталиги эса уринбосарларнинг нуклеофил константалари  - ёрдамида Гамет тенгламаси билан аникланади. СЛАЙД.6. МИСОЛЛАР • Моногалоидсирка Х-СН 2 -СООН кислоталарнинг кучи куйидаги каторда ортиб боради (Х-СН 2 -СООН даги Х лар берилган): –I < -Br < -Cl < -F • п-галоидбензой кислоталарининг кучи эса бунга тескари булган каторда узгаради (Х-С 6 Н 5 -СООН даги Х лар келтирилган):-F < -Cl <-Br < –I • Буни кандай изохлаш мумкин? • Ечими. Х-СН 2 -СООН таркибли кислоталарнинг кучига Х-галоидларнинг факат манфий индукцион (-J) таъсири кузатилади, мезомер таъсири эса булмайди. Галоидларнинг манфий индукцион таъсири (-J) –I < -Br < -Cl < - F каторида ортиб боргани учун кислоталарнинг кучи хам шу каторда ортиб боради. Шундай килиб галоидсирка кислоталарининг энг кучлиси фторсирка кислотасидир. Фикримизни галоидсирка кислоталарининг рК а кийматлари тасдиклайди. Моногалоидсирка кислоталарининг рКа кийматлари: Кислота рК а F-CH2-COOH 2,59 Cl-CH2-COOH 2,87 Br-CH2-COOH 2,90 I-CH2-COOH 3,17 СЛАЙД.7. МИСОЛЛАР п-галоидбензой кислоталари каторида галоид атомининг манфий индукцион (-J) ва мусбат мезомер (+М) таъсирларини хисобга олиш керак. • Галоид атомларининг мусбат мезомер (+М) таъсири куйидаги каторда ортиб боради: -I < -Br < -Cl < -F • Шунинг учун п-галоидбензой кислоталар каторида п-фторбензой кислота эенг кучсиз кислотадир. Кислоталарнинг кучи куйидаги каторда ортиб боради: -F < -Cl < -Br < -I • п-галоидбензой кислоталарининг диссоциаланиш констанаталари хам шу каторда ортиб боради. п-галоидбензой кислоталарнинг диссоциаланиш константалари: F- 7,32; Cl- 10,3; Br- 11,0; I- 12,0X C O O H СЛАЙД8. МИСОЛЛАР 2.Куйидаги кислоталарга мос булган мезомер асосларни келтиринг: Ечими: тенгламаси билан богланган кислота ва асослар мезомер кислота ва асолар деб аталади. Шунга биноан юкоридаги кислоталарга мос асослар куйидагилар:H 2O , C H 3N H 2 , C H 3N O 2 , C H 2(C 6H 5)2 , C H 3C N , C 2H 5O H , H 3O + , (H 2N )3C +, C H 3 C N H 2 O H , C 6H 5N H 3 к и с л о т а H а с о с C H 3 C N H O H , C 6H 5N H 2 O H , C H 3N H , C H 2N O 2 , C H (C 6H 5)2 , C H 2C N , C 2H 5O , H 2O , (H 2N )2C = N H , СЛАЙД.9. МИСОЛЛАР Куйидаги фенолларни рКа кийматларининг ортиб бориш (кислоталигининг камайиши) каторига жойлаштиринг: Ечими. Фенолларнинг кислоталилиги фенолят ионидаги манфий заряднинг уринбосарлар остида кандай таксимланишига боглик. Фенол ядросининг п-холатига электроноакцептор уринбосарларнинг киритилиши заряднинг таксимланиш даражасини оширади ва уни баркарорлаштиради. Натижада фенолнинг диссоциаланиши ва кислоталиги ортади. п-холатга -NO 2 гурухининг булиши кислоталиликни айникса оширади, чунки унинг таъсири остида кушимча резонанс структура вужудга келиши мумкин:O H N O 2 O H C N N O 2 O H H 3C C H 3 O H O H H 3C C H 3 , , , , O N O O СЛАЙД.10. МИСОЛЛАР (ДАВОМИ) Электронодонор (метил) гурухлар халкадаги электрон зичликни оширади, манфий заряднинг баркарорлигини ва фенолнинг кислоталилигини камайтиради. Шу мулохазаларни хисобга олганда юкорида келтирилган фенолларнинг кислоталилиги куйидаги каторда камайиб боради (таккослаш учун рК а кийматлар хам келтирилган):O H N O 2 O H C N N O 2 O H H 3C C H 3 O H O H H 3C C H 3 , , , , 7,16 7,95 8,25 9,95 10,18