logo

Органик бирикмалардаги углерод ва азот атомининг валентлиги ва оксидланиш даражаси

Yuklangan vaqt:

23.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

189.2431640625 KB
Органик бирикмалардаги углерод ва азот атомининг валентлиги ва оксидланиш даражаси Режа: • 1. Валентлик ва оксидланиш даражаси тушунчалари. • 2. Органик бирикма таркибидаги углерод ва азот атомларининг оксидланиш даражаларини аниқлаш. • 3. Углерод элементининг турли валентлик ва оксидланиш даражасига эга бўлган бирикмалари. • 4. Азот элементининг турли валентлик ва оксидланиш даражасига эга бўлган бирикмалари. • 5. Органик оксидланиш-қайтарилиш реакцияларини тенглаш. Тез содир бўладиган органик реакциялар. 39.1. Валентлик ва оксидланиш даражаси тушунчалари • Валентлик тушунчасини таърифлаб бериш учун шу кунгача бир нечта қоидалар таклиф этилган. Қуйида валентлик учун таклиф этилган ва бир неча йиллар давомида қўлланилган таърифларга тўхталиб ўтамиз: • Валентлик бу- бир элемент атомининг бошқа турдаги элемент атомини муайян сонда бириктириб олиш хусусияти; • элемент атомининг ташқи қаватдаги электронлар сони; • бир элемент атомининг бошқа турдаги элемент атоми билан қолдиқсиз алмашина оладиган қисми; • элемент атомининг ҳосил қилган ковалент боғлар сони. • Илм-фан тараққий этган сари берилган таърифлар валентлик тушунчасининг турли қирраларига эътиборни қаратади. Қуйидаги оддий таъриф содда, тушунарли ва замонавийдир: •   Валентлик (В) - элемент атомининг кимёвий бирикмада бошқа элемент атомлари билан ҳосил қилган кимёвий боғланишларининг сони. Оксидланиш даражаси тушунчаси валентлик тушунчасидан маълум жиҳатлари билан фарқ қилади. Оксидланиш даражаси тушунчасига шу кунгача бир нечта таърифлар берилган. Қуйида ушбу таърифларнинг баъзилари келтириб ўтилган: Оксидланиш даражаси бу- айни элемент атомининг кимёвий реакция вақтида берган ёки қабул қилган электронлар сони; кимёвий реакцияда иштирок этган электронлар сони. Оксидланиш даражаси (О.Д.) - элемент атомининг бирикмадаги шартли заряди бўлиб, бу заряд кимёвий боғ ҳосил қилувчи элемент атомининг бошқа элемент атомига битта ёки бир нечта электронни тўлиқ беради ёки ундан олади деб фараз қилинганда ҳосил бўлади . Оксидланиш даражаси ишорага эга, валентликда ишора йўқ. Валентлик ва оксидланиш даражаларининг сон қийматлари ҳар доим ҳам бир хил бўлавермайди. 39.2. Органик бирикма таркибидаги углерод ва азот атомларининг оксидланиш даражаларини аниқлаш 2,3,3-Триметилпентан, этанол, сирка альдегиди, аммиак, аммоний хлорид, нитрат кислота, ис гази ва гидразин молекулаларидаги углерод ва азот атомларининг валентлиги ва оксидланиш даражаларини аниқлаш. 39.3. Углерод элементининг турли валентлик ва оксидланиш даражасига эга бўлган бирикмалари Углерод атоми даврий системада 2 давр 4 гуруҳ 6 ўринда жойлашган. Углеродда валент конфигурация ns 2 np 2 га тенг бўлгани учун у ноорганик бирикмаларда асосан +4 оксидланиш даражасини намоён қилади. Бироқ органик бирикмаларда турли оксидланиш даражаларига эга бўлади. Углероднинг электроманфийлиги водородникига жуда яқин бўлгани учун кўп алкил бирикмаларни ҳосил қилади. Углерод кучли оксофиль ва фторофилдир, чунки у қаттик анионлар бўлмиш О 2- ва F - га нисбатан юқори мойилликка эга. Шу сабабдан углерод ва кремний бир қанча оксоанионлар ҳосил қилади.C 1S22S22P2 1S2 2S2 2px 2py 2pz C 1S2 2SP3 C H 2 C F 2 C C l2 C F C l C H F C B r2 C P h2 C H 2C l2 карбен диф торкарбен дих лоркарбен хлорф торкарбен м оно ф торкарбен диб ром карбен диф енил карбен м етил ен хлорид  Диазометан нур ёки ҳарорат таъсирида парчаланади ва N 2 ажралиб, реакция қобилияти жуда фаол бўлган заррача-карбен ҳосил бўлади: Электронлар S -характерга эга бўлган орбиталга жойлашган бўлиб, карбен углерод-водород боғлари орасидаги бурчак 103 0 га тенг ва битта р- орбитали бўш. Карбен бошқа молекула билан тўқнашса , триплет ҳолатига ўтади, бунда унинг энергияси камаяди. Карбен триплет ҳолатида бўлганда ҳар бир жуфтлашмаган электрони биттадан р-орбиталда жойлашган бўлади: Карбен синглет ҳолатида бўлганда эса алкенлар ва алкинлар билан бўш р-орбитали ҳисобига бирикиб, циклопропан ҳосилаларини беради: Синглет ва триплет ҳолатдаги метилен карбен, дихлоркарбеннинг (:ССl 2 ) шундай шаклларига қараганда реакцияга яхши киришади. Дихлоркарбеннинг бундай барқарорлигининг сабаби хлор атомларининг борлиги билан боғлиқ. Хлор атомларининг жуфт электронларини углероднинг бўш орбиталига кўчиши карбеннинг барқарорлигини оширади: 39.4. Азот элементининг турли валентлик ва оксидланиш даражасига эга бўлган бирикмалари Азот атомининг ташқи энергетик поғонасида реакцияга киришиши мумкин бўлган 5 та электрон мавжуд, шулардан 3 та  - электрон жуфтлашмаган, 2 та s-электрон жуфтлашган ҳолатда жойлашган (унинг электрон конфигурацияси 1S 2 2S 2 2P 3 ). Баъзи пайтларда ўқувчи-талабалар томонидан азот оксидларининг ва бошқа моддаларнинг тузилиш формулаларини ёзишда хатоликларга йўл қўйилади. Масалан, азот оксидларининг тузилиш формуларида қуйидаги хатоликлар учраб туради: N O N N O N O O N O O O N O O àçî ò (I) î ê ñè ä àçî ò (II) î ê ñè ä àçî ò (IV ) î ê ñè ä àçî ò (V ) î ê ñè ä 1. N 2O ;        2 1 1-азот атоми учун В: 3; О.Д.: 0 2-азот атоми учун В: 4; О.Д.: 2 2. NO ; N 2O 2 О N - N О Иккала азот а томлари учун В: 3; О.Д.: 2 3. N 2O 3; О N - O - N О Иккала азот атомлари учун В: 3; О.Д.: 3 4. NO 2; N 2O 4 N O O O O N + + - - Иккала азот атомлари учун В: 4; О.Д.: 4 5. N 2O 5 N O O O N O O + + - - Иккала азот атомлари учун В: 4; О.Д.: 5 Азот оксидларининг электрон формуласини ёзган пайтда азот атомининг реакцияга киришаётган ва киришмаётган электронларининг қандай ҳолатда жойлашганлигини аниқ кўришимиз мумкин: 39.5. Органик оксидланиш-қайтарилиш реакцияларини тенглаш Органик бирикмалардаги оксидланиш-қайтарилиш реакциялари анорганик бирикмаларда содир бўладиган оксидланиш- қайтарилиш реакцияларидан ўзига хослиги билан ажралиб туради. Бу ўзига хосликни органик бирикма молекуласидаги кимёвий боғларнинг ковалент табиати билан тушунтириш мумкин. Бутен-2 нинг кислотали муҳитда калий бихромат эритмаси билан оксидланиш реакциясини ёзинг, электрон баланс усули билан қуйиддагича тенглаш мумкин: Толуолни кислотали муҳитда калий перманганат иштирокида оксидланиш реакциясини ёзинг, электрон баланс усули билан тенглаш. C H 3 + K M n O 4+ H 2S O 4 C O O H + K 2S O 4+ M n S O 4+ H 2O Юқорида келтирилган толуолнинг кислотали муҳитда оксидланиш-қайтарилиш реакцияларини электрон баланс усулида тенглаштирамиз: C H 3 + K M nO 4 + H 2S O 4 -3 0 -1 -1 -1 -1 -1 +7 C O O H + K 2S O 4 + M nS O 4 + H 2O +3 0 -1 -1 -1 -1 -1 +2 C C 6 5 -3 +3 -6å - M n M n 5 6 +7 +2 + 5å - C H 3 + 6K M nO 4 + 9H 2S O 4 C O O H + 3K 2S O 4 + 6M nS O 4 + 14H 2O 5 5Портлаш реакциялари ҳам оксидланиш-қайтарилиш реакциялари ҳисобланади. Молекулада оксидланиш-қайтарилиш жараёни тез содир бўлганлиги учун кучли портлаш содир бўлади. Нитробирикмаларнинг ёруғлик ёки зарб таъсирида портлашининг сабаби ҳам шундадир. Глицеринтринитратнинг механик таъсирдан портлаш реакция схемаси ва тенгламасини тузиш. Адабиётлар рўйхати: • M. B. Smith, March’s Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure, 7 Edition. USA 2013. • John McMurry Organic Chemistry Ninth Edition. Printed in the United States of America Print Year: 2015. • J. Сlayden, S. Worren Organic chemistry New York 2012. • Jie Jack Li. Name Reactions A Collection of Detailed Mechanisms and Synthetic Applications. Fourth Expanded Edition Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009. ЭЪТИБОРИНГИЗ УЧУН РАХМАТ