logo

Оқсилли моддалар. Оқсилларнинг умумий хоссалари. Оқсилларнинг кимёвий тузилиши

Yuklangan vaqt:

23.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

389.5 KB
О қ силларнинг умумий хоссалари О қ силли моддалар. О қ силларнинг умумий хоссалари. О қ силларнинг кимёвий тузилиши.  Режа:  1. Тирик таналарнинг биохимиявий таркиби.  2. О қ силлар ва пептидлар.  3. О қ силларнинг функциялари.  4. Аминокислоталар  5. Аминокислотларнинг класификацияси.  6. О қ силларнинг класификацияси.  7. Протеинлар. О қ сил номи  О қ сил номи тухум оки сўзидан келиб чи ққ ан содда атама.  Биохимия адабиётида протеин ва о қ сил атамалари бир хил маъ нода (синонимлар сифатида) ишлатилади.  О қ силлар ха қ ида XIX асрнинг иккинчи ярмида ва XX асрнинг биринчи чорагида олин ган маълумотлар,  асосан,  гидролиз қ илиш й ў ли билан улар тар кибига кирадиган аминокислоталарни аниқлаш ва сўнгра о қ сил таркибида пептид шаклида бо ғ ланишини белгилаш билан чегараланади.  О қ силлар химияси сохасидаги бу бошлан ғ ич маълумотларни олишда маш ҳ ур рус олими А. Я. Данилевский немис олими Эмиль Фишернинг тад қ и қ отлари катта аҳамиятга эга бўлди.  Аммо о қ силлар химия си ва биохимияси XX асрнинг иккинчи чорагидан бошлаб,  асо сан,  уларни ажратиб олиш,  молекуляр оғирлигини аниқ белги лаш,  биринчи кристалл о қ силлар-ферментларни изоляциялаш,  о қ силларни турли йўллар билан гидролизлаб,  барча аминокислоталарнинг тўла сифати ва ми қ дорини аниқлаш ва нихоят,  бир қатор содда о қ силларнинг структурасини мукаммал ўрганиш ҳамда химиявий йўл билан синтез қ илиш асосида юксак даражага кўта рилди.  О қ силлар, асосан пептид бо ғ лар ор қ али бирин-кетин бириккан аминоксилоталардан тузилган юқори молекуляр полимер лардир.  Уларнинг таркибига кирадиган аминокислоталар ўзаро ковалент бо ғ лар ор қ али бириккан бўлиб,  улар орасидаги бо ғ пептид бо ғ и,  ҳосил бўлган махсулот пептид деб аталади.  Поли мер таркибидаги аминокислоталарнинг сонига қараб,  улар 50 дан кам бўлса пептидлар ва орти қ бўлса о қ силлар деб аталади. О қ силларни уларнинг таркибига қараб икки категорияга бўлиш мумкин:  содда о қ силлар-протеинлар ва мураккаб о қ сил лар-протеидлар.  Биринчи категорияга тегишли о қ силлар факат протеин молекуласидан иборат бўлиб,  бошқа бошқа қў шимча ком понент тутмайдилар.  Мураккаб о қ силлар полипептид занжирдан таш қ ари,  унга бо ғ ланган,  пептид б ў лмаган органик ёки анорганик группани сақлайдилар.  Простетик группа (юнонча phostheto қў шимча демак) аталадиган бу компонентнинг химиявий табиати га қараб коньюгирланган о қ силлар қўйидаги группаларга бўли нади: гликопротеинлар -углевод,  металлопротеинлар-металл ио ни,  гемопротеинлар-гем,  флавопротеинлар- флавинлар,  фосфопро теинлар-фосфат кислота қ олди ғ и ва липопротеинлар- липид груп пасини тутадилар.  О қ силларни эриш қ обилияти ва молекуласининг шаклига қараб,   сувда эрийдиган глобуляр (думало қ ) ва  сувда эримайдиган фибрилляр (ипсимон) протеинларга,   келиб чи қ иши ва тарқалишига қараб ҳайвон ва ўсимлик,  қ он,  сут,  мускул о қ силларига бўлиш мумкин. Аминокислоталар  Барча о қ силларнинг асосий кўриш элементлари аминокисло талар эканлиги кўпдан бери маълум бўлса ҳам,  о қ силларнинг тўла аминокислота таркиби фа қ ат XX асрнинг 30-йилла ридагина батамом белгиланди.  Бунинг сабаби, бир томондан аминокислоталар ҳ али яхши ўрганилмагани,  о қ сил таркибига қайси аминокислоталар кирганлиги аниқ маълум бўлмаганлиги бўлса,  иккинчидан, уларнинг айрим вакилларини сифат ва ми қ дор анализи усуллари ҳ али мукаммал бўлмаганлиги эди.  Бу муаммо фа қ ат 40-йилларнинг бошларида қ о ғ оз хромотог рафияси усули қў лланилиши билан ҳ ал бўлди. Табиатда 300 га я қ ин аминокислоталар учрайди.  Уларнинг ярмидан орти ғ и,  уму ман о қ сил таркибига кирмайди,  қ олган ярмисининг кўп қисми ҳам факат айрим организмларда,  баъзилари алохида о қ силлар ва пептидлар таркибида бўлади.  Ҳамма организмларда о қ силлар таркибига кирадиган амино кислоталар сони 20 га тенг.  Улар протеиноген аминоксилоталар деб аталади.  О қ силларни гидролизлаш ва аминокислоталарни ажратиш.  Оқсил молекуласи юксак полимер бўлганидан унинг тарки бига кирадиган аминокислоталарни аниқлаш учун оқсилни тўла гидролиз қилиш керак.  Оқсиллар гидролизланганда, яъни сув қўшиб парчаланганда уларнинг таркибий қисмлари-аминокислоталар ажралиб чиқади.  Оқсил препаратлари ёки тўкима намуналарини кислота билан қай натиш, ёки оқсилни парчаловчи фермент,  кўпинча,  трипсин ёхуд оксилларни гидролитик парчаловчи бир нечта протеолитик фер ментлар аралашмаси таъсирида гидролизланади.  Ишқор билан гидролиз қилиш усулидан деярли фойдаланилмайди, чунки бунда аминокислоталар рацемирланади ва аргинин билан цистин бузилиб кетади.  Гидролиз қилиш учун сульфат кислота анча қулай,  чунки маълум муддат (15-20 соат) давомида қиздирилгандан сўнг ортиқча кислота осонлик билан сульфат шаклида ажралади. Аминокислоталарнинг класификацияси.  Химиявий тузилишга кўра аминокислоталар аминокарбон кислоталар бўлиб улар таркибида СООН – карбоксил ва амино – NH2 группалар мавжуд. Аминокислоталарнинг умумий хоссалари.  Оқсиллар таркибига кирадиган аминокислоталар о қ крис талл моддалар бўлиб,  одатдаги хароратда,  қаттиқ холатда тур ғ ундир.  Сув эритмаларида аминокислоталар 100-200 0С да қ ис қ а муддатда қ издирилганда бузилмайди,  аммо кислота ёки иш қ ор иштирокида оқсиллар гидролизланганда бир қатор аминокислота лар бузилиб кетади.  Аминокислоталар сувда турли даражада эрийди.  Оқсиллар таркибига кирувчи барча аминокислоталар тузилишига кўра,  α -аминокислоталарнинг худди ўзи,  яъни улар таркибигадаги NH 2 группа карбоксилга  қў шни  бўлган  углерод атомида туради.   Агар  аминокислоталар таркибида иккинчи NH 2 бўлса,  у хар доим энг четдаги углерод атомига бо ғ ланган бўлади. Бунга лизин ва орнитин мисол бўла олади:  NH2  CH2                                            NH2  CH2                                            CH2  CH2                                            CH2  CH2                                            CH2  CH-NH2                                 Н-C -NH2         COOH                                           COOH  Лизин                                        Орнитин