logo

Корпорацияларни қайта ташкил этиш ва тугатиш. Корпорацияларнинг банкротлиги

Yuklangan vaqt:

23.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

5283.2158203125 KB
 МАВЗУ: КОРПОРАЦИЯЛАРНИ ҚАЙТА ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ТУГАТИШ. КОРПОРАЦИЯЛАРНИНГ БАНКРОТЛИГИК о р п о р а ц и я л а р н и қ а й т а т а ш к и л э т и ш ш а к л л а р и в а т а р т и б и К о р п о р а ц и я л а р н и и х т и ё р и й т у га т и ш в а с у д га ч а с а н а ц и я қ и л и ш www.arxiv.uz 01 02 03 04 02 03 05 06 07 08 09 05 03 0A 07 0B 0C 05 0D 0E 05 0B0E 05 0F 10 07 09 0B 11 0E 07 0F 0B0F 05 10 09 09 05 03 07 0B12 05 0B 0E 05 03 0E 07 13 07 01 02 03 04 02 03 05 06 07 08 09 05 03 0A 07 0B 07 14 0E 07 15 03 07 0D 0B0E 16 1705 0E 07 0F 0B 12 05 0B18 16 19 1705 1A 05 0B 18 05 0A 05 06 07 08 0B0C 07 09 07 0F Фойдаланилган адабиётлар Норматив Адабиётлар 1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори МОЛИЯ-ХЎЖАЛИК ФАОЛИЯТИНИ АМАЛГА ОШИРМАЁТГАН ВА ҚОНУНЧИЛИКДА БЕЛГИЛАНГАН МУДДАТЛАРДА ЎЗЛАРИНИНГ УСТАВ ЖАМҒАРМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРМАГАН КОРХОНАЛАРНИ ТУГАТИШ ТАРТИБИ ТЎҒРИСИДА 2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори Тадбиркорлик субъектларини ихтиёрий тугатиш ва уларнинг фаолиятини тўхтатиш тартибини такомиллаштириш тўғрисида 3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори Иқтисодий ночор корхоналарнинг суд бошқарувчилари фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида Махсус адабиётлар: 1. Корпоратив ҳуқуқ Х.Р. Рахмонқулов Тошкент – 2007 Сайтлар: Lex.uz Ziyo.uz www.arxiv.uz 020304 06 0F 13 1E 01 02 21111C 01 18 1E 19 1B 21 22 23 1B 2B36 3C 34 01 24 1E 20 13 3031 34 34 1E06 06 13 1F1C201C 28 29 2E 2F 3435 Корпорацияларни қайта ташкил этиш шакллари ва тартиби www.arxiv.uz КОРПОРАЦИЯЛАРНИ ҚАЙТА ТАШКИЛ ЭТИШ ШАКЛЛАРИ Қўшиб юбориш – топшириш далолатномаси Қўшиб олиш (бирлаштириш) – топшириш далолатномаси Бўлиш – тақсимлаш баланси Ажратиб чиқариш – тақсимлаш баланси Ўзгартириш (қайта тузиш) – топшириш далолатномаси www.arxiv.uz КОРПОРАЦИЯНИ ҚАЙТА ТАШКИЛ ЭТИШ ТАРТИБИ Кредитор корпорациядан мажбуриятларни тўхтатиш, муддатидан илгари бажариш ва зарарнинг ўрнини қоплашни ёзма равишда хабар бериш йўли билан қуйидаги муддатларда талаб қилишга ҳақли: бўлиш, ажратиб чиқаришда АЖ кредиторга хабар юборган санадан бошлаб 60 кун ичида (МЧЖда 30 кун ичида) қўшиб юбориш, бирлаштириш, қайта тузишда АЖ кредиторга хабар юборган санадан бошлаб 30 кун ичида (МЧЖда ҳам 30 кун ичида) Корпорацияни қайта ташкил этиш акциядорлар (иштирокчилар) умумий йиғилишининг қарори билан амалга оширилади (АЖ – 3/4 қисми, МЧЖ - кўпчилик) . Қайта ташкил этиш тўғрисида қарор қабул қилинган санадан эътиборан корпорация 30 кундан кечиктирмай ўз кредиторларини бу ҳақда ёзма равишда хабардор этади. Янги тузилган юридик шахслар давлат рўйхатига олинган пайтдан эътиборан (қўшиб олиш (бирлаштириш)да – қўшиб олинган корпорация ўз фаолиятини тўхтатгани ҳақидаги ёзув юридик шахсларнинг ягона давлат реестрига киритилган пайтдан эътиборан) корпорация қайта ташкил этилган деб ҳисобланади. www.arxiv.uz 01 0E 01 0E 26 16 0B 1405 1F 13 14 07 0C1C0F 0E 18 30 01 19 29 0B 02 01 11 31 1B 0C07 2E 1F 0B 29 16 0B 0B 34 1E 1A 0B 20 02 0E 0F 21 1F 0B 10 2907 ҚЎШИБ ЮБОРИШ ТУШУНЧАСИ ВА БОСҚИЧЛАРИ (1) Ўз фаолиятини тугатган (2) икки ёки бир неча корпорациянинг (3) барча ҳуқуқлари ва мажбуриятларини ўтказиш йўли билан (4) янги корпорацияни вужудга келтириш (5) корпорацияларнинг қўшиб юборилиши деб ҳисобланади. Қўшиб юборишнинг босқичлари қуйидагилардан иборат: 1. Қўшиб юборишда иштирок этаётган корпорациялар ўртасида қўшилиш тўғрисида шартнома тузилиши (унда қўшиб юбориш тартиби ва шартлари, АЖда ҳар бир корпорация акцияларини янги корпорациянинг акцияларига айирбошлаш тартиби белгилаб қўйилади) 3. Қўшиб юборишда иштирок этаётган корпорациялар акциядорлари (иштирокчилари)нинг қўшма умумий йиғилишида янги пайдо бўлган корпорациянинг уставини тасдиқлаш ва кузатув кенгаши (МЧЖда ижроия органи)ни сайлаш 4. Қўшиб юбориш натижасида пайдо бўлган корпорацияни давлат рўйхатидан ўтказиш 2. Қўшилиш тўғрисида шартнома ва топшириш (ўтказиш) далолатномасининг қўшиб юборишда иштирок этаётган корпорациялар ҳар бирининг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланганлиги тўғрисидаги қарорнинг қабул қилиниши 5. Қўшиб юбориш натижасида пайдо бўлган АЖ қимматли қоғозлар эмиссиясини давлат рўйхатидан ўтказиш www.arxiv.uz 20 10 1C0E10 20 2D31 0B 1B 36 1F 2D31 0B 01 20 24 09 30 11 05 20 2D31 28 33 28 1F28 1C 38 04 1E 37 0C 1D 24 0B 0C1C0F 11 1F 35 25 25 2D1C 39 04 0539 2D22 1A ҚЎШИБ ОЛИШ (БИРЛАШТИРИШ) ТУШУНЧАСИ ВА БОСҚИЧЛАРИ (1) Бир ёки бир нечта корпорация фаолиятини тўхтатиб, (2) уларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятларини бошқа корпорацияга ўтказиш (3) корпорацияни қўшиб олиш (бирлаштириш) деб ҳисобланади. Қўшиб олиш (бирлаштириш)нинг босқичлари қуйидагилардан иборат:1. Қўшиб олиш (бирлаштириш) тўғрисидаги шартноманинг тузилиши (унда қўшиб олиш (бирлаштириш) тартиби ва шартлари, АЖда қўшиб олинаётган корпорациянинг акцияларини қўшиб олаётган корпорациянинг акцияларига айирбошлаш тартиби белгилаб қўйилади) 2. Қўшиб олиш (бирлаштириш) тўғрисидаги шартноманинг ҳар бир корпорация акциядорлари (иштирокчилари)нинг умумий йиғилишида тасдиқланиши 3. Қўшиб олинаётган (бирлаштирилаётган) корпорация акциядорлари (иштирокчилари) умумий йиғилиши томонидан топшириш (ўтказиш) далолатномасининг тасдиқланиши 4. Қўшиб олиш (бирлаштириш)да иштирок этувчи корпорациялар акциядорлари (иштирокчилари) қўшма умумий йиғилиши томонидан қўшиб (бирлаштириб) олаётган корпорациянинг таъсис ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилиши (шу жумладан корпорациянинг органларини сайлаш тўғрисидаги масалалар бўйича) 5. Қўшиб (бирлаштириб) олинган корпорация фаолияти тўхтатилгани ҳақида юридик шахсларнинг ягона давлат реестрига ёзувни киритиш 6. Қўшиб (бирлаштириб) олган АЖ қимматли қоғозлар эмиссиясини давлат рўйхатидан ўтказиш www.arxiv.uz 20 10 0E 29 1F 10 1F221A33 2435 0B19 2907 2013 13 07 36 0C 25 25 0B 01 01 1B 1E 1A 11 1A26 09 0B 3731 0E 3B19 35 24 291C 3031 20 19 28 25 1E 25 3831 07 1F 19 2D31 25 24 1F 3B283A 1F1C1A 01 11 0B1A26 1C 39 10 3E 25 1D 1A 2C31 05 3C 1A  БЎЛИШ ТУШУНЧАСИ ВА БОСҚИЧЛАРИ (1) Корпорация фаолиятини тўхтатиб, (2) унинг ҳуқуқлари ва мажбуриятларини янги тузилаётган корпорацияларга ўтказиш (3) корпорацияни бўлиш деб ҳисобланади. Бўлишнинг босқичлари қуйидагилардан иборат: 1. Корпорацияни бўлиш шаклида қайта ташкил этилаётган корпорация акциядорлари умумий йиғилиши томонидан (1) корпорацияни бўлиш, (2) бўлиш тартиби ва шартлари, (3) янги корпорацияларни ташкил этиш, (4) тақсимлаш балансини тасдиқлаш, (5) АЖда қайта ташкил этилаётган корпорация қимматли қоғозларининг айирбошланиши тартиби тўғрисида қарор қабул қилиниши 3. Бўлиш натижасида пайдо бўлган корпорацияларни давлат рўйхатидан ўтказиш 4. Бўлиш натижасида пайдо бўлган АЖларининг қимматли қоғозлар эмиссиясини давлат рўйхатидан ўтказиш2. Корпорацияни бўлиш шаклида қайта ташкил этилаётган ҳар бир корпорация акциядорлари (иштирокчилари) умумий йиғилиши томонидан унинг уставини тасдиқлаш (МЧЖда таъсис шартномасини ҳам) ва органларни сайлаш тўғрисида қарор қабул қилиниши www.arxiv.uz 20 29 0E 1F 0B 221C 07 36 1F 0B 10 10 0E 0C 25 2D19 30 10 1E 1A 3831 05 3C 3125 37 11 3B 24 28 3B 0E 0C АЖРАТИБ ЧИҚАРИШ ТУШУНЧАСИ ВА БОСҚИЧЛАРИ(1) Қайта ташкил этилаётган корпорациянинг фаолиятини тўхтатмаган ҳолда, (2) унинг ҳуқуқлари ва мажбуриятларининг бир қисмини ўтказиб (3) бир ёки бир нечта корпорация тузиш (4) корпорацияни ажратиб чиқариш деб ҳисобланади. Ажратиб чиқаришнинг босқичлари қуйидагилардан иборат: 1. Ажратиб чиқариш тарзида қайта ташкил этилаётган корпорация акциядорлари (иштирокчилари) умумий йиғилиши томонидан (1) корпорацияни ажратиб чиқариш, (2) ажратиб чиқариш тартиби ва шартлари, (3) янги корпорацияни тузиш, (4) тақсимлаш (бўлиш) балансини тасдиқлаш, (5) АЖнинг акцияларини ажралиб чиқаётган АЖнинг акцияларига айирбошлаш тартиби тўғрисида қарор қабул қилиниши 2. Ажратиб чиқариш тарзида қайта ташкил этилаётган корпорация акциядорлари (иштирокчилари) умумий йиғилиши томонидан янги ташкил этилаётган корпорациянинг уставини тасдиқлаш ва унинг органларини сайлаш тўғрисида қарор қабул қилиниши 3. Ажратиб чиқариш натижасида пайдо бўлган корпорацияларни давлат рўйхатидан ўтказиш 4. Ажратиб чиқариш натижасида пайдо бўлган АЖнинг қимматли қоғозлар эмиссиясини давлат рўйхатидан ўтказиш www.arxiv.uz 20 0E 0C 1F 0B 1A07 3631 1F 191F20 0B 20 0F 13 23 25 2D1C 0B 3731 0510 21 25 282B 0E 3031 1E 3831 05 2D22 ЎЗГАРТИРИШ (ҚАЙТА ТУЗИШ) ТУШУНЧАСИ ВА БОСҚИЧЛАРИ www.arxiv.uz Корпорацияларни ихтиёрий тугатиш ва судгача санация қилиш www.arxiv.uz СУДДАН ТАШҚАРИ БАЖАРИЛАДИГАН ТАОМИЛЛАР ҚАРЗДОРНИ ИХТИЁРИЙ РАВИШДА ТУГАТИШ СУДГАЧА САНАЦИЯ ҚИЛИШ www.arxiv.uz КОРПОРАЦИЯНИ ИХТИЁРИЙ ТУГАТИШ ТУШУНЧАСИ ВА ТАРТИБИ (1) Корпорацияни тугатиш унинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳуқуқий ворислик тартибида бошқа шахсларга ўтмаган ҳолда корпорация фаолиятининг тўхтатилишига олиб келади. Ихтиёрий тугатиш жараёни қуйидаги тартибда амалга оширилади: Тугатилаётган корпорациянинг кузатув кенгаши (МЧЖда кузатув кенгаши, ижро этувчи орган ёки иштирокчи) акциядорлар (иштирокчилар) умумий йиғилишининг ҳукмига корпорацияни тугатиш ва тугатувчини тайинлаш тўғрисидаги масалани ҳавола этади. Ихтиёрий равишда тугатилаётган корпорация акциядорлари (иштирокчилари) умумий йиғилиши тугатиш тўғрисида ва тугатувчини тайинлаш ҳақида қарор қабул қилади (устав фондида давлат улуши бўлган корпорацияни тугатишда тугатиш комиссияси тайинланади ва унинг таркибига Хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитасининг вакили киритилади) .Тугатувчи ОАВда корпорациянинг тугатилиши, унинг кредиторлари томонидан талабларни баён этиш тартиби ва муддатлари тўғрисида эълон беради , кредиторларни аниқлаш ва дебиторлик қарзларини олиш чора-тадбирларини кўради, кредиторларни корпорациянинг тугатилиши тўғрисида ёзма шаклда хабардор қилади (кредиторлар томонидан талаблар қўйиш учун белгиланган муддат 2 ойдан кам бўлмаслиги лозим) .Кредиторлар томонидан талабларни қўйиш учун белгиланган муддат тугаганидан кейин тугатувчи оралиқ тугатиш балансини тузади (акциядорлар (иштирокчилар)нинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланади). Мазкур баланс (1) тугатилаётган корпорация мол- мулкининг таркиби, (2) кредиторлар қўйган талаблар, (3) талабларни кўриб чиқиш натижалари ҳақидаги маълумотларни ўз ичига олади. www.arxiv.uz 01 0E 0E 0E 3B 1F28 1F30 05 2007 12 3A 19 241C 25 0B 01170B20 2B 20 2C 1F 31 0E 1F1A301E 18 28 19 1F1A301E 1D191F 0B0C 01111F27 0912260A 31 01 0E 25 0B 011A 20 2E 1F 10 Тадбиркорлик субъектларини ихтиёрий тугатиш ва уларнинг фаолиятини тўхтатиш тартиби тўғрисидаги Низом тадбиркорлик субъектлари — юридик шахсларни (кейинги ўринларда корхоналар деб аталади) ихтиёрий тугатиш ва тадбиркорлик субъектлари — жисмоний шахслар фаолиятини тўхтатиш тартибини белгилайди.б а н к л а р в а б о ш қ а к р е д и т т а ш к и л о т л а р и н и ; ш а ҳ а р н и т а ш к и л э т у в ч и к о р х о н а л а р в а у л а р г а т е н г л а ш т и р и л г а н к о р х о н а л а р н и ; қ о н у н ҳ у ж ж а т л а р и д а н а з а р д а т у т и л г а н б а н к р о т л и к б е л г и л а р и г а э г а б ў л г а н к о р х о н а л а р н и т у г а т и ш д а қ ў л л а н м а й д и . www.arxiv.uz • Айрим корхоналар учун қонун ҳужжатларида уларни тугатишнинг Тадбиркорлик субъектларини ихтиёрий тугатиш ва уларнинг фаолиятини тўхтатиш тартиби тўғрисидаги Низомда назарда тутилмаган бошқача хусусиятлари белгиланиши мумкин. • Корхонани ихтиёрий тугатиш тўғрисидаги қарор унинг муассислари (қатнашчилари) томонидан, қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда қабул қилинади. Қарорда қуйидагилар кўрсатилади: • а) Тугатувчи — тугатиш комиссияси (унинг аъзолари таркиби) ёки жисмоний шахс (паспорти маълумотлари); • мўлжалланаётган тугатиш муддати. • б) Тугатувчи тайинланган вақтдан бошлаб корхона ишларини бошқариш бўйича барча ваколатлар унга ўтади. • с) Тадбиркорлик субъекти — жисмоний шахс фаолиятини ихтиёрий тўхтатиш унинг қарорига (аризасига) кўра амалга оширилади. • Рўйхатдан ўтказган органнинг тегишли давлат реестрига бу тўғрида ёзувлар қайд этилгандан кейин корхона тугатилган, тадбиркорлик субъекти — жисмоний шахс эса ўз фаолиятини тўхтатган ҳисобланади. • Корхона муассислари (қатнашчилари), тадбиркорлик субъекти — жисмоний шахс тугатишнинг исталган босқичида фаолиятини тиклаш ва тугатиш жараёнини тўхтатиш тўғрисида қарор қабул қилиш ҳуқуқига эга. www.arxiv.uz Тугатувчининг ваколатлари ва уларни тўхтатиш Тугатувчи тайинлангандан кейин уч кун мобайнида корхонанинг бошқарув органлари унга корхона фаолияти билан боғлиқ барча ҳужжатларни, шунингдек корхонанинг муҳри, штамплари ва бошқа мол-мулкини рўйхат бўйича топшириши шарт. Тугатувчи: ихтиёрий тугатишни амалга оширади ва корхонанинг кредиторлари, муассислари (қатнашчилари) ҳамда бошқа тегишли шахслар манфаатларига риоя этилишини таъминлайди; корхона қарздор сифатида иштирок этган ижро ҳужжатларини нг ижросини тугатиш тартиботи доирасида таъминлайди. ишончномасиз корхона номидан вакиллик қилади, корхонанинг молиявий, тўлов-ҳисоб- китоб ва бошқа ҳужжатларини имзолайди; Корхонанинг барча мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан бажарилиши мажбурий бўлган буйруқлар, фармойишлар ва бошқа ҳужжатлар чиқаради; Низомда ўз ваколатига киритилган масалаларни ҳал қилади, шунингдек муассислар (қатнашчилар) қарорига кўра берилган тақдирда — бошқа ваколатларни ҳам амалга оширади.www.arxiv.uz 291C 0B 1F 10 291C 0925 18 2A 18 20 19 092A 093B 1F 08 0D 0D06 05 0D 092A 18 08 1106 20 18 10 0D3C 18 1F 09 27 0B06 10 2A 25 0D0310 0B06 10 0B 0B 3D 11 1F 3A 0F 11 18 10 1F 2A 10 42 20 0B 0D06 0B 11 1F 032A КОРПОРАЦИЯНИ ИХТИЁРИЙ ТУГАТИШ ТУШУНЧАСИ ВА ТАРТИБИ (2) ● Кредиторлар билан ҳисоб-китоб қилиш тугаганидан кейин тугатувчи тугатиш балансини тузади (акциядорлар (иштирокчилар)нинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланади). ● Тугатувчи АЖнинг қимматли қоғозларини муомаладан чиқариш ва АЖ қимматли қоғозлари чиқарилишларининг давлат рўйхатидан ўтказилганлигини бекор қилиш юзасидан зарур тадбирларни амалга оширади. ● Давлат рўйхатидан ўтказувчи орган юридик шахсларнинг ягона давлат реестрига тегишли ёзувларни киритиб қўйган пайтдан эътиборан корпорацияни тугатиш тамомланган, корпорация эса фаолиятини тугатган ҳисобланади www.arxiv.uz 01 01 10 25 0B 011A 26 01 3B 0B 232B 1F 1A 1E 31 0B1D 0E 01 3E0512 0F 15 1F 3C 0B Савдо ва савдо-воситачи корхоналар томонидан уч ой мобайнида, бошқа хўжалик юритувчи субъектлар — юридик шахслар томонидан эса — олти ой мобайнида банк ҳисоб рақамлари бўйича пул операцияларини ўтказган ҳолда молия-хўжалик фаолияти амалга оширилмаган ҳолларда тижорат банклари уч кун муддатда у ҳисобга қўйилган жойдаги солиқ хизмати органига ахборот тақдим этади, ахборотда қуйидагилар кўрсатилади: www.arxiv.uz Солиқ органи банк муассасасидан низомнинг 2.1-бандида кўрсатилган маълумотлар олинган кундан бошлаб икки ҳафта муддатда молия-хўжалик фаолиятини сўнгги олти ой мобайнида амалга оширмаган корхоналарни (банк операцияларини уч ой мобайнида амалга оширмаган савдо, савдо-воситачи корхоналарни), давлат рўйхатидан ўтказилган вақтдан бошлаб молия- хўжалик фаолиятини бошламаган; мол-мулкка эга бўлмаган корхоналани муассислари (қатнашчилари)нинг турар жойини аниқлаш, тугатиш жараёнига мазкур шахсларни жалб қилишни таъминлаш имкони бўлмаган (бундан кейин муассислари бедарак бўлган корхоналар деб аталади) корхоналарни аниқлайди.Кредиторлар томонидан талабларни қўйиш учун белгиланган муддат тугаганидан кейин тугатувчи оралиқ тугатиш балансини тузади (акциядорлар (иштирокчилар)нинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланади). Мазкур баланс (1) тугатилаётган корпорация мол-мулкининг таркиби, (2) кредиторлар қўйган талаблар, (3) талабларни кўриб чиқиш натижалари ҳақидаги маълумотларни ўз ичига олади. www.arxiv.uz 2E 01 18 10 10 031B 19 05 25 10 10 06 20 10 18 010327 1F 25 25 0B 011A11230A24 20 2E 10 0E 1F Махсус комиссия корхона фаолиятини бундан кейин давом эттиришнинг мақсадга мувофиқ эканлиги ёхуд мақсадга мувофиқ эмаслиги тўғрисида: солиқ органига — қонунчиликда белгиланган муддатда молия-хўжалик фаолиятини амалга оширмаган корхоналар бўйича; рўйхатдан ўтказувчи органга – қонунчиликда белгиланган муддатда ўз устав жамғармасини шакллантирмаган корхоналар бўйича бир ҳафта муддатда хулоса (қарор) юборишга мажбурдир. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг махсус қарорларига мувофиқ ташкил этилган корхоналар бўйича хулоса махсус комиссия томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси билан келишилган ҳолда қабул қилинади. www.arxiv.uz Махсус комиссия томонидан корхона фаолиятини бундан кейин давом эттиришнинг мақсадга мувофиқлиги тўғрисида қарор қабул қилинган тақдирда: молия-хўжалик фаолиятини амалга оширмаётган корхоналар бўйича — протокол билан молия-хўжалик фаолиятини тиклаш учун муддат белгиланади ва назорат қилиб борилади; (2.7-банднинг иккинчи хатбоши Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2006 йил 10ноябрдаги 235-сонли қарори таҳририда — ЎР ҚҲТ, 2006 й., 46-47-сон, 458-модда) қонунчиликда белгиланган муддатларда ўзларининг устав жамғармаларини шакллантирмаган корхоналар бўйича — устав жамғармасини шакллантириш учун муддат белгиланади ва назорат қилиб борилади. www.arxiv.uz  Солиқ органи, корхона фаолиятини бундан кейин давом эттиришнинг мақсадга мувофиқ эмаслиги тўғрисида махсус комиссия хулосасини олган тақдирда уч кун муддатда уни корхонани тугатиш тўғрисидаги тақдимнома билан бирга рўйхатдан ўтказувчи органга юборади Рўйхатдан ўтказувчи орган молия-хўжалик фаолиятини амалга оширмаётган (фаолият кўрсатмаётган корхоналар) ва қонунчиликда белгиланган муддатда ўзларининг устав жамғармаларини шакллантирмаган сифатида тугатиладиган корхоналар реестрини юритади. Рўйхатдан ўтказувчи органлар фаолият кўрсатмаётган ва қонунчиликда белгиланган муддат мобайнида устав жамғармаларини шакллантирмаган корхоналар реестрига киритилган корхоналар тўғрисида улар бўйича алоҳида ҳисоб олиб борувчи тегишли статистика органларига ҳар ойда маълумотлар тақдим этади. Кўрсатиб ўтилган реестрга устав жамғармасини қонун ҳужжатларида белгиланган муддат мобайнида шакллантирмаган акциядорлик жамияти шаклидаги корхона тўғрисида ёзувлар киритишда рўйхатдан ўтказувчи орган бундай ёзувлар киритилган кундан бошлаб бир ҳафта муддатда бу тўғрида қимматли қоғозлар бозорини тартибга солувчи давлат ваколатли органини хабардор қилади. www.arxiv.uz КОРХОНАЛАРНИ ТУГАТИШ ТАРТИБИ ● Рўйхатдан ўтказувчи орган молия-хўжалик фаолиятини амалга оширмаётган ва (ёки) қонунчиликда белгиланган муддатда ўз устав жамғармасини шакллантирмаган корхоналар фаолиятини бундан кейин давом эттиришнинг мақсадга мувофиқ эмаслиги тўғрисида солиқ органининг тақдимномасини ёки махсус комиссиянинг хулосасини олган кундан бошлаб бир ҳафта муддатда муассисларга (қатнашчиларга) асосларини кўрсатган ҳолда ёзма равишда, корхонани ихтиёрий тугатишни таклиф этади. ● агар корхона икки ҳафта муддатда (акциядорлик жамияти — бир ой муддатда) ихтиёрий тугатишга киришмаган ёхуд корхона муассислари (қатнашчилар) ихтиёрий тугатишни амалга оширишни рад этган, шунингдек кўрсатиб ўтилган шахсларни аниқлаш мумкин бўлмаган тақдирда, рўйхатга олувчи орган бир ҳафта муддатда хўжалик судига корхонани тугатиш тўғрисидаги даъво аризасини белгиланган тартибда юборади. ● Хўжалик суди томонидан корхонани тугатиш тўғрисида қарор қабул қилинган тақдирда тугатиш жараёни унинг топшириғига кўра махсус комиссия томонидан амалга оширилади. www.arxiv.uz 01 1A 3D 20 3B06 3D 39 0D 0C 18 10 18 09 01 06 42 09 18 0D 2A 06 0E 25 0D 0D 01 28 0D 0D 10 032A Тугатувчининг ваколатлари www.arxiv.uz • Ҳокимият ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларини рўйхатдан ўтказиш инспекцияси молия-хўжалик фаолиятини амалга оширмаётган ва (ёки) қонунчиликда белгиланган муддатда ўз устав жамғармасини шакллантирмаган корпорациялар фаолиятини давом эттиришнинг мақсадга мувофиқ эмаслиги тўғрисида солиқ органининг тақдимномасини ёки махсус комиссиянинг хулосасини олган кундан бошлаб 1 ҳафта муддатда акциядорларга (иштирокчиларга) асосларини кўрсатган ҳолда ёзма равишда, корпорацияни ихтиёрий тугатишни таклиф этади. • Агар корпорация 2 ҳафта муддатда (АЖ - 1 ой муддатда) ихтиёрий тугатишга киришмаса ёки ихтиёрий тугатиш рад этилса, шунингдек акциядорларни (иштирокчиларни) аниқлаш мумкин бўлмаса, инспекция 1 ҳафта муддатда хўжалик судига корпорацияни тугатиш тўғрисидаги ариза билан мурожаат этади. • Хўжалик суди томонидан корпорацияни тугатиш тўғрисида қарор қабул қилинган тақдирда тугатиш жараёни унинг топшириғига кўра тегишли ҳокимият ҳузуридаги махсус тугатиш комиссия томонидан амалга оширилади. www.arxiv.uz СУДГАЧА САНАЦИЯ ҚИЛИШ ТУШУНЧАСИ ВА ЧОРАЛАРИ www.arxiv.uz ДАВЛАТ ЁРДАМИДА СУДГАЧА САНАЦИЯ ҚИЛИШ ТАРТИБИ Муддати ўтказиб юборилган дебиторлик ва кредиторлик қарзларни қисқартириш ва бюджетга тўловлар интизомини мустаҳкамлаш бўйича Республика комиссияси қарорига биноан судгача бўлган санациялаш муддатида (1) мажбурий тўловларни тўлаш, (2) илгари ажратилган давлат кредитларини қайтаришни кечиктириш ва (ёки) бўлиб-бўлиб тўлаш, (3) ҳисобланган пеня ва жарималарни ҳисобдан чиқариш шаклида давлат маблағлари жалб этилади. Судгача санация қилиш қарздорга давлат томонидан ёрдам кўрсатган ҳолда ўтказилаётганда қарздорга унинг хизмат кўрсатиб келаётган банкдаги ишлаб турган ҳисобварақлари тўхтатиб қўйилиб, сўмларда ва (ёки) валютада иш юритадиган санация ҳисобварағи очилади. Қарздорни давлат томонидан ёрдам кўрсатган ҳолда судгача санация қилиш 12 ойдан 24 ойгача муддатга жорий этилади. Давлат томонидан ёрдам кўрсатган ҳолда судгача санация қилиш (1) ушбу муддат тугаши ёки (2) унинг самарасизлиги аниқланиши натижасида бекор қилиниши мумкин. www.arxiv.uz 37 25 0B 13 10 24 3F 1C0E 0E 1D0307 34 0B 1B 45 0B 10 18051F 0B ЭЪТИБОРИНГИЗ УЧУН РАҲМАТ! www.arxiv.uz