logo

Шахарлараро ва давлатлараро йуналишларда юк ташишни ташкил этиш асослари.Шахарлараро ва давлатлараро йуналишларда юк ташишни ташкил этиш асослари.

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

62.5 KB
Шахарлараро ва давлатлараро йуналишларда юк ташишни ташкил этиш асослари. Режа: 1. Шахрлараро автоташувларни халк хужалигидаги ахамияти. 2. Шахарлараро юк автоташувларда харакат таркибини танлаш. 3. Магистралларда харакатдаги таркиб катновини ташкил этиш. 4. Шахарлараро юк автоташувларида хайдовчиларни иш режими. 1.Шахарлараро автоташувларни халк хужалигида ахамияти. Шахарлараро автоташувлар мустакил республикамиз халк хужалигини усиши, МДХларни иктисодий богланишларнинг ривожланиши, иктисодий туманлар, вилоятлар, ва шахарларни узаро алокаларни мустахкамлаш учун асос хисобланади. Бу богланишларни кенгайтиришда асосий ролини автомобиль транспорти уйнайди. Шахарлараро юк атомобиллари ташишларини ривожлантириш, автотрнаспортга салмокли катта юк кутарувчи автомобиллар ва автопоездларни келиб кушилиши билан ифодаланади, бу бир томондан автотранспортни бошка турдаги транспортга нисбатан афзаллигини курсатади. Бу афзаллик юкларни етказишни тезлаштириш, темир йул ва сув транспортига нисбати юкори тезлик билан ифодаланади. Шахарлараро ташувларда автотранспортда имкониятлар катта ва янги линияларни ташкил этишда, кам гурухли ва оммавий булмаган юкларни белгиланган масофаларга ташиш таннархи кам, таккослов афзаллиги юкори. Шунингдек, бошка транспортдан фойдаланишга караганда кайта юклашни кискартиради. Юк жунатувчи омборидан, кабул килувчини омборигача кайта юклаб туширишларсиз схема асосида етказади. Асосий афзаллиги кам гурухли юкларни автотранспортда ташиш булиб, темир йули транспортига нисбатан 5-6 марта вакт кам сарфланади. Автотранспорт билан 1 т кам гурухли юкни етказиш киймати темир йулга нисбатан 40-60 % ча кам ва тез етказилади. Шахарлараро юк автоташувларига куйиладиган асосий талаблар: майда гурухли юкларни жунатиш мунтазам юкори булиб уларни бажариш. Шахарлараро юк ташишни бажаришда юк эгаси, жунатувчи, кабул килувчи ва автокорхоналарнинг мажбуриятлари аникланган булади. Юк эгалари, юкларни ташишга кабул килиш, белгиланган муддатда тулик химояланган холда етказилиш кафолатига эга булишлари керак. Автотранспорт низомининг 11,12,13 моддаларига асосан шахарлараро юк ташиш хукуки асосан жамоат фойдаланишидаги автотранспортга юклатилган. Хозирги кунда Республикадан ташкарига юк ташиш билан "Узмежавтотранс", "УзИнтранс" автокорхоналари шугулланади. Бу ташиш тури факат лицензия оркали амалга оширилади. ЮАБ йирик шахарларни магистрал йулларга чикиш жойларида шахарлараро йуналишларни туташган масканларида узловой пунктларига, темир йул бекатлари, дарё портларида жойлашган. ЮАБлар хужалик хисобида булиб, уларнинг асосий вазифаси шахарлараро юк ташишга ва юк эгасининг транспорт экспедицион операцияларни бажаришга, темир йуллардан юкларни сунгги киска масофаларга ташиш учун автотранспортга утказиш, юк эгаларидан юкни кабул килиш ва уларни йирик килиб гурухлаш, юк олувчига етказиш, шунингдек уларни киска вакт омборларда саклашдан иборат. ЮАБ вазифаси харакатдаги таркибларга ТХК ва ЖТ лашни ташкил этади. ЁММ лари ва бошка ишлатиш материаллари билан таъминлайди. ЮАБ хайдовчиларни ётишга жой такдим этади. Юкоридагилардан ташкари ЮАБ : а) майда гурухдаги юкларни гурухловчи омборларга кабул килиш ва топширишда юклаш - тушириш ишларини бажаради; б) юк жунатувчилар билан ташиш ва транспорт-экспедиция хизматлар учун хисоб- китоб олиб боради; в) бошка шахарлардаги ЮАБ лар ва бошка юк кабул килувчилар билан алокани ва хисоботларни амалга оширади; г) харакатдаги тартиблар катнов жадвалини ва графигини тузади; д) магистралларда харакатдаги таркиб катновини назорат килади; ЮАБ буюртмаси асосида, шахарлараро юк ташиш учун автомобиль ва автопоездларни жамоат автокорхоналари ажратади. Шартнома шартига кура автокорхона мажбурияти:  буюртмада курсатилган кунгача, барча юклаш масканларига харакатдаги таркиб бериш;  юклаш учун, соз холдаги санитар талабларга жавоб берувчи харакатдаги таркиб бериш;  шартнома ёки буюртма буйича юкни йулдаги сакланишига жавоб бериш;  ишончли юкни белгиланган масканга етказиш ва уни валокатли шахсга бериш;  юкни график буйича ва шартнома ёки буюртмада курсатилган муддатда етказиш; Шартнома буйича буюртмачи-юк эгалари ва кабул килувчилар мажбуриятлари:  юклаш учун харакатдаги таркиб келгунча юкни ташишга тайёрлаш уни таралаш ва маркалаш, йуналиш ва юк кабул килувчи буйича гурухлаш, ташиш хужжатларини тайёрлаш;  ташишдан олдин харакатдаги таркибни ва контейнерларни юклашдан олдин берилган юк тури учун ишга яроклилигини текшириш;  юкни характдаги таркибга шахсий кучи ва воситалар билан юклаш ва юклаш-туширишни максимал механизация билан таъминлаш;  юклаш ва тушириш масканига кирувчи йулларни ушлаб туриш, шунингдек юклаш-тушириш майдонларини соз холатда, хар кандай холатда катновга хавфсиз ва халакит бермайдиган ташишни таъминлаш, шунингдек автомобилни эркин маневрлаш ишчи жойни ёритиш учун мосламага эга булиш. 2. Шахарлараро юк автоташувида харакатдаги таркибни танлаш. Шахарлараро юк ташувларида харакатдаги таркибни танлашда бевосита хисобга олинади:  юк гурухи (огирлиги ва хажми) улчами, бутланган кам жунатишлар, бир йуналишдаги ёки белгиланган масканлар;  бирга ташиш ва етказиш долзарблигидаги унинг имкониятлари. Катта булмаган хажмдаги кам гурухли ташиш, бир йуналиш буйича, купинча юк гурухларини бутлаш, мижозга тезда етказиш катта юк кутариш оркали вактдан ютилади, шу оркали ташиш таннархи кискаради. Киммат баходаги майда гурухли жунатишлар (газламалар, тикилган буюмлар, мех, парфюмерия, галантерия, приборлар ва бошкалар) бевосита кузов фургонли харакатдаги таркиблар билан тамгаланган холда жунатилади. Купинча шахарлараро ташиш шароитларига (сдельные тягачлар) эгарли тягачлар ярим шатаги мос келади. ЮАБ (юк авто бош бекати) юкни жунатиш маскани булиб, юкларга 5 нусхада "Перевоз-накладной" (форма ТР-8) ёзилади. 4та нусха хайдовчига, ёки экспедитор вазифаисни бажарувчига берилади, 5 чиси ЮАБда колади, хайдовчи юк ва хужжатларни олганлигига кул куяди. Биринчи нусха кизил йуллик булиб хайдовчи уни юк жунатувчига, юк жунатувчини материал кийматини узини хисобидан чикариш учун юк жунатувчига беради, иккинчи нусха кук йуллик булиб, хайдовчи уни юк олувчига юк билан бирга топширади. У материал кийматни кирим килишга асос булиб хизмат килади. Учинчи - яшил йуллик ва туртинчи - жагарранг йуллик нусхалар барча хужжатлаштиришлардан сунг автокорхонага топширади ва улар автокорхона ва ЮАБ орасидаги транспорт хизмати тулови учун асос булиб хисобланади. Учинчи нусха автомобиль хизмат хаки тулови хисобга олиш учун автокорхонадан ЮАБга юборилади. Туртинчи нусха йул варакага кушилиб автокорхонада асос булиб колади. ЮАБ юкни етказиш муддатига риоя килиш керак. 200 км гача масофага 2 кун, 200дан 400 кмгача 3 кун. Хар тулик ва тулик булмаган 25 кмга бир кун кушилади. 3. Магистралларда харакатдаги таркиб катновини ташкил этиш. Шахарлараро доимий автоташувлардаги жунатишларда харакатдаги таркиб аник турдаги катнов ва хайдовчилар иш режими буйича амалга оширилади. Амалиётда 2 та тизимда харакатдаги таркибни иши ташкил этилади - туппадан - тугри борадиган ва булимли туппа-тугри тизимдаги автомобиль катнови юкли жунатишдан то тавсия этилган жойгача юклаб туширмасдан ташилади. Булимли тизимдаги катновда йуналиш булимларга булинади ва юклар узини худудида уз автомобилларида ташилади, кейин харакатдаги таркиб алмаштирилиб юкни тушириб олинади. Кайта юклаш кузовларини алмаштириш оркали амалга оширилади. Контейнерлар бир автомобилдан бошкасига берилади, ёки бир автомобиль кузовидан бошкасига утказилади. Туппа-тугри тизимдаги автомобиль катнови узок вакт автокорхонада булмайди. Бу автомобилга техник хизмат курсатиш жорий таъмир ишларини бажаришда хайдовчилар ишини мураккаблаштиради; улар узок давр йулда булади. Юкни айланиш тезлиги сезиларли камаяди, чунки автомобиль хайдовчини дам олиш билан бекор туриб колади. Булимли тизимда юкни харакатланиш тезлиги ортади, лекин юкни бир автомобилдан бошкасига бериш вазифаси пайдо булади, бунга эса юклаш- тушириш ишларида вакт куп кетади. Харакатдаги таркибни автомагистралларда купрок самарали катновини ташкил этишда "юкли елка" тизими хисобланади. Бундай холларда бор йуналиш алохида булимларга - "юкли -елка" га булинади. Улар орасидаги чегара хизматини юкли ва булимли бекатлар хизмат килиб, уларда шатакли ёки ярим шатакли тягачлар ишлайди.Тягач шатакли тизимни тортиб уз чегарасигача олиб келиб колдиради ва бошка шатаклар, ярим шатакларни олиб, оркасига караб харакатланади. Бирок "юкли елка" тизимида харакатдаги таркиб катновини ташкил этишда шатакли звено эгасизланиш муаммони пайди булишидир. 4. Шахарлараро юк автоташувларида хайдовчилар иш режими. Туппадан-тугри ва булимли тизимдаги катновларда хайдовчиларни иш режими: якка, шерикли ёки даврли ва смена - гурухли булиши мумкин. Якка юрадиган хайдовчилар автомобилга бириктирилган, у йуналишини охирги масканига хайдаб боради. Бундай ишларда харакатдаги таркиб йулда овктланиш, дам олиш ва ухлаш, техник хизмат ва таъмирлаш ва ёкилги куйишда ёкилги куйиш жараёнида купрок бекор туриб колади. Хар 3-4соат ишдан сунг 0,5 - 1 соат, хар 10-12 соатда дам ва энг камида 6 соат уйку учун белгиланади. Якка тизимда хайдовчилар мехнат шароити ёмонлашади, унумсиз вакт йукотиш ортиб, юкни етказиш муддати чузилади, харакатдаги таркибдан фойдаланиш коэффиценти камаяди, ташиш таннархи ортади. Узлуксиз хайдовчини йулда булиши, интенсивлиги юкори йулда уни каттик чарчашга олиб келади, бахтсиз вокеа учун сабаб булиши мумкин. Шерикли юришда автомобилда 2 та хайдовчи булиб, улар хар 3-4 соатда алмашинишади. Битта хайдовчи бошкариб иккинчиси кабинада махсус жойда дам олади. Бунда якка хайдовчига нисбатан ташиш тезлиги ортади, бирок бундаги камчиликлар, иккита хайдовчига туланган хак ташиш таннархини орттириб юборади, куп хайдовчилар олишга тугри келади, ТХ ва ЖТ ишларини бажариш мураккаблашади. Смена - гурухли тизимда хайдовчилар иши бутун йуналиш булимларга булинади,чегараларда хайдовчилар алмашади. Камчилиги, хайдовчилар хар хил харакатдаги тарикибда ишлайди бу куп таркалмаган. Узбекистонда охирги вактда харакатдаги таркиб эскилиги сабабли 1 та хайдовчили тизим "Узшахарлараротроанс"да, " УзИнтранс"да кенг таркалган. АДАБИЁТЛАР 1. Б. А. Хаджаев. «Ягона транспорт системаси» Т., Укитувчи 1984 йил 216 бет. 2. И.Я.Аксенов. Единая транспортная система. М.,Высщая школа 1991 цил 384 ст 3. Б.Дадабоев. Кутариш-ташиш машиналарини лойихалаш. Т.2001 йил. 4. К. Ульджабаев. М. Бабаджанов., С. Петрова. «Реформа на транспорте и всвязе». Ташкент: «Узбекистан» 1993 г. 148 ст. 5. Шермухаммедов А.Т. Транспортна экспедиционное информационное обеспечение внешне торгуле. Т 1999 128 ст. 6. Г. М. Косимов. К. У. Улджабаев. Ш. Очилдиев. Х. Х. Ахмедов «Методики изучения рынчной экономики транспорта» Термез. 1991 г. 7. А. М. Саримсаков. «Узбекистон миллий иктисодиёти» маъруза матнлари «ТРАСЕКА» лойихасини устиворлиги. Андижон 2001й. 8. В.Н.Луканин. Промишленно-транспортние экологие М: Высшая школа 2001 272 ст. 9. Т.О.Алматаев, И.Носиров Транспорт воситалари ички ёнув двигателлари Андижон Хаёт 2002 110 бет.