logo

Оралиқ бирикмалари ва карданли узатмалар. Асосий узатма дифференциал ва ярим ўқлар

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

83.5 KB
Оралиқ бирикмалари ва карданли узатмалар. Асосий узатма дифференциал ва ярим ўқлар Режа: 1.Оралиқ бирикмалар; 2.Карданли узатмалар; 3.Асосий узатманинг вазифаси ва ишлаш услуби; 4.Асосий узатманинг тузилиши ва конструкцияси; 5.Дифференциал; 6.Ярим ўқлар. Таянч сўзлар: Ўқлар; кардан; карданли шарнир; шицли бирикма; крестовина; қайишқоқлик; оралиқ таянч; компенсацияловчи қурилма; балансрлаш пластинаси; крестовина подшипниги; узатиш сони; тишли ғилдирак жуфтлари; конуссимон шестерняли узатма; гиппоид шестерняли узатма; дифференциал; сателлит; кулачокли дифференциал; ярим ўқлар. 1.ОРАЛИҚ БИРИКМАЛАР Оралиқ бирикмалар геометрик ўқлари бир-бирига тўғри келмайдиган ёки нисбатан силжиши мумкин бўлган валларга буровчи момент узатиш учун хизмат қилади. Оралиқ бирикмалари илашиш муфтаси вали (илашиш муфтаси бўлма са двигатель) билан тракатор узатмалар қутиси бирламчи вали орасига ўр - натилади. Шарнирлар сони бўйича оралиқ бирикмалар якка (битта шарнирли) ва қўш (иккита шарнирли ва улар орасидаги вал) шарнирлига бўлинади. Шарнир лар тузилиши бўйича оралиқ бирикмалар метал деталлардан иборат қаттиқ ва эластик (резина) иш элементларидан иборат юмшоқ оралиқ бирикмалар бир-биридан фарқ қилади. Кўпчилик гусеницали ва ғилдиракли тракторларда якка шарнирли (ЮМЗ-6Л/6М) ва қўш шарнирли (Т-4А, ДТ-75М) эластик оралиқ бирикмалардан фойдалинилади. Бундай бирикмалар валлар орасидаги бурчак 3 0 гача ўзгар ганида буровчи моментни узатишга имкон беради. Қаттиқ оралиқ бирикмалари кам ишлатилади (Т-150,Т-150К). Қаттиқ ва эластик элементлар биргаликда бўлган бирикмалар комбинациясидан фойда - ланиш мумкин (К-701). Қўш оралиқ бирикманинг юмшоқ шарнири илашиш вали ва бириктириш вали 7 шлицаларга жойлашган вилкалар 1 ва 8 (233-расм,а) ни улайди. Вилка 1 валга қўзғалмас қилиб қотирилган, вилка 8 эса шлица бўйлаб силжиши мумкин. Вилкалар орасига уялари бор пўлат дискали каллак 3 қўйилган. Дисклар уяларида эластик резина втулкалар 2 (уларга сим каркаслар 5 вулканизация қилинган) жойлашган. Каркаслар тешикларига пў лат втулка 6 қўйилган. Вилкаларнинг ҳар бири каллак иккита болт 4 би лан қотирилади. Узатмалар қутиси томонидаги эластик муфта ҳам худди шундай тузилган ва унинг орқа вилкаси бирламчи валга кийдирилади. Якка бикр оралиқ бирикмада илашиш муфтаси вали 1 билан (233-расм, б) узатма лар қутиси вали 2 орасидаги валларнинг ўқи силжиши шестерняларнинг илашиш зазорлари билан (Т-150,Т-150К) компенсациялашади. Узатмалар қутиси бўлган двигателнинг комбенациялашган оралиқ би - рикмасида (карданли вал орқали) К-701 тракторларида эгилувчи элементлар втулка-амартизаторлар 4 (233-расм, в) дан иборат бўлиб, маховик 1 нинг етакчи диски 2 га жойлашган, амортизаторлар бармоқлар 3 воситасида тишли гардиш 5 ва вал-шестерня 6 дан иборат бикр элемент билан уланган. Вал иккита шарикли подшипника таянади, подшипниклар оралиқ бирикмалар қопқоғига қотирилган корнусга жойлашган. Вал-шестерня 6 орқа учида фланец бўлиб, у вилка орқали узатмалар қутиси кардан вали фланеци билан бириккан. 2.Карданли узатмалар Автомобиль (трактор) нинг валлари бир-бирига тўғри келмайдиган ва ўз вазиятини ўзгартира оладиган агрегатлар орасида буровчи момент уза тишга мўлжалланган. Узатмалар қутиси 1 (234-расм) автомобилнинг рамаси 6 га ўрнатилган, орқа кўприк 4 эса эластик рессоралар 5 билан рамага осилган. Автомобиль юрганида унга тушадиган нагрузка ўзгарганида орқа кўприкнинг рама ва узатмалар қути сининг иккиламчи вали ўқига нисбатан бўлган вазияти доимо ўзгариб ту ради. Демак, узатмалар қутиси иккиламчи вали ўқидан орқа кўприк валига буровчи момент узатиш учун ўз узунлигини ва автомобилнинг бўйлама ўқи га нисбатан қиялик бурчагини ўзгартирадиган вал зарур бўлади. Кардан узатма (энг содда кўринишда) кардан шарнирлар 2 ва кардан вал 3 дан иборат бўлади. Кардан шарнирлари бутун ва ярим кардан шарнирларига бўлинади. Бу - тун кардан шарнирлари (234-расм) аниқ тебраниш ўқларига (вал оғиш бурчаги  20-25 0 гача бўлишига йўл қўйилади) эга, ярим кардан шарнирлари эса бундай ўқларга эга эмас (валнинг қиялиги рамаларнинг монтаж қияликларини ком пенсация қилиш чегарасидаги градусгача бўлади). Бутун карданлар асинх рон (бурчак тезликлари тенг бўлмаган) ва синхрон (бурчак тезликлари тенг) карданларга бўлинади. Ярим кардан шарнирлар эластик ва бикр бўли ши мумкин. Валдаги шарнирлар сони бўйича якка кардан узатмали кардан валнинг бир учида ва қўш кардан узатмали-кардан валнинг иккала учида бўлади. Етакчи вилка 9 бир текис айланганида етакланувчи вилка 5 нотекис ай - ланади, бир марта айланишда етакчи вилкани икки марта қувиб ўтади ва ундан икки марта орқада қолади. Бурчак тезликлари тенг кардан шарнирлар автомобиллар (ГАЗ-66 ва бошқалар) нинг олдинги етакчи кўприкларида ишлатилади. Кардан шарнир вилкалар 2 ва 5 (235-расм, б) тўрт шарча 7 ва марказий шарча 8 ни бирлаштиради. Вилка 2 -етакчи вилка бўлиб, у ички ярим ўқ 1 билан яхлит қилиб ясалган. Етакланувчи вилка 5 ғилдирак гупчаги маҳкамла надиган ташқи ярим ўқ 6 билан бирга боғлаб тайёрланган. Вилка 2 дан вилка 5 га буровчи момент вилка айланма ариқчасида силжийдиган шарчалар 7 орқали узатилади. Бир қатор кардан узатмаларда узатмалар қутиси (ёки тақсимлаш қу тиси) дан етакчи кўприкка буровчи момент битта кардан вал билан эмас, ўзаро оралиқ таянч билан бириккан қўш кардан вал билан узатилади. Рама га бириктирилган таянчда подшипникларга ўрнатилган вал жойлашган. Ора лиқ таянч кардан вални қисқартиради, кардан узатманинг бикрлигини ва унинг пухталигини оширади. Тракторлар ва автомобиллардаги кардан вал ларнинг жойлашиши трансмиссия схемасига, етакчи кўприкларнинг сони ва жойлашишига боғлиқ бўлади. 3.Асосий узатманинг вазифаси ва ишлаш услуби Мабодо, бу моментни тÿғридан-тÿғри автомобилнинг етакчи ғилдиракларига узатилган ҳолда ҳам қаршилиги жуда кам бÿлган текис ва такомиллаштирилган йÿлда автомобилнинг ҳаракат қила олиши етарли бÿлмайди. Бинобарин, двигателдан олинаётган буровчи моментнинг энг ката қиймати етакчи ғилдиракларни ҳаракатга келтириш учун лозим бÿлган буровчи моментдан бир неча бор кичик. Лекин двигатель тирсакли валининг айланиши ғилдиракларнинг энг ката тезлик олиши учун керак бÿлган айланишлар сонидан бир неча маротаба кÿп. Шу билан бирга автомобилнинг ҳаракатланиши учун етакчи ғилдираклардаги буровчи моментни маълум катталиккача кÿпайтириш (тÿғри ва тезлатиш узатмасидан ташқари), узатмалар қутиси ёрдамида бажарилиши бизга маълум, лекин автомобиль ишлаши мобайнида бошқа узатмаларга қараганда кÿп вақт ката тезлик билан тÿғри ёки тезлатиш узатмаларида юришига тÿғри келади шу сабабли, бу узатмаларда ҳам етакчи ғилдиракларга юрилаётган буровчи момент қиймати етарли бÿлмайди демак етакчи ғилдираклардаги буровчи моментни ҳамма вақт мақбул қийматга ошириш учун автомобилнинг куч узатмасига узатмалар қутисидан ташқари яна асосий узатма ҳам киритилади Асосий узатма деб унга келаётган буровчи момент қийматини кÿпайтирган ҳолда автомобилнинг яримÿқларига узатувчи механизмга айтилади.двигатели узаласига жойлашган автомобилларда, буровчи моментнинг йÿналишини ÿзгартириб тÿғри бурчак остида яримÿқларга тақсимлаш асосий узатманинг таркибий қисми-конуссимон шестернялар ёрдамида амалга оширилади. Баъзан двигатель автомобилнинг бÿйлама ÿқига нисбатан кÿндаланг жойлашса, буровчи момент яримÿқларга цилиндрик шестернялар ёрдамида йÿналишини ÿзгартирмасдан тарқатилади. Етакчи ғилдираклардаги буровчи моментнинг кÿпайиши асосий узатманинг узатиш сонига бевосита боғлиқ бÿлиб, у енгил автомобилларда 5,5...5,3 .  уэаi , юк автомобиллари ва автобусларда эса 0,9...5,5 .  уэаi . Асосий узатмалар шестерняларнинг сонига қараб якка ёки қÿшалоқ бÿлади. Якка узатма бир жуфт шестернядан ташкил топган. Якка узатмалар ÿз навбатида конуссимон шестерняли (53-расм, а), гипоид шестерняли (53-расм, в) ёки червякли бÿлиши мумкин. Қÿшалоқ узатмалар эса ÿз навбатида кÿприк ÿртасида яхлит жойлашган марказий узатма (54-расм, а) ва икки қисмга ажралган тарқоқ (54- расм,б) узатмага бÿлинади. Ҳозирги вақтда кÿпинча гипоид шестерняли якка узатмалар ишлатилмоқда, чунки бундай узатмалар анча кÿп тарқалган конуссимон шестерняли узатмаларга қараганда ҳам бир қатор афзалликларга эга. Биринчидан, шестерняларнинг конструкцияси туфайли етакчи ва етакланувчи шестерняларнинг ÿқлари ÿзаро бир ÿқда ётмасдан бир-бирига нисбатан маълум s масофага силжиган (53-расм, б). Шестерняларнинг ÿқлари бир-бирига нисбатан бундай жойланиши карданли узатманинг кейинги учини пастроқ туширади, бу эса ÿз навбатида автомобилнинг оғирлик марказини бироз пасайтириб, унинг турғунлигини оширади ва барқарор ишлашини яхшилайди. Иккинчидан гипоид шестерня тишлари спираль ёки конус шестернялари тишлари фарқли равишда шестерня ÿлчамини кичрайтиришга имкон берадиган алоҳида шаклдаги тишларга эга. Учинчидан, гипоид узатмада тишларнинг спираль бурчаги катта бÿлгани учун бир вақтнинг ÿзида илашиб турган шестерня тишларининг сони ва ҳар бир тишда тегиб турган сиртларнинг юзи конуссимон шестерняли узатмалариникига қараганда кÿп. Бу эса узатманинг шовқинсиз ишлашини таъминлайди ҳамда илашиб турган тишларнинг юзига ва ҳар бирига тÿғри келадиган зÿриқишни камайтириб, ишлаш муддатини оширади. Лекин узатманинг Тиш сиртлари ÿзаро сирпаниброқ ишлаши туфайли, улар нисбатан тез ейилади. Кÿприк ÿртасида яхлит жойлашган қÿшалоқ асосий узатмалар (54-расм, а) кÿп ва баъзан ÿрта юк кÿтарувчи автомобиллар ҳамда автобусларда юқори узатмалар сонини олиш мақсадида ишлатилади. Бундай асосий узатмада юқори узатмалар сонини олиш учун мÿлжалланган икки жуфт шестерня етакчи кÿприкнинг ÿрта қисмида картер 3 га жойланган. Тарқоқ асосий узатмаларда эса икки жуфт-конуссимон 5 ҳамда цилиндрик 4 шестернялар ёрдамида юқори узатмаларни олишга эришилади. Бу турдаги узатмада яхлит узатма қÿйилганига нисбатан юқори узатмаларни олиш кÿприк картерининг ҳажмини деярли катталаштирмасдан эришилади. Шу туфайли унинг сатҳи йÿлдан анча юқори кўтарилади. Худи шу мақсадлар учун баъзи бир юк автомобилларида ва автобусларида бир жуфт конуссимон ва яна бир жуфт шестерняли ёки планетарли механизмлар қўлланилади (МАЗ, КрАЗ ва ЛАЗ- 4202). Якка гипоид асосий узатма. Енгил автомобилларда, шунингдек, айрим юк автомобиллари ва автобусларда қўлланилади. Мисол тариқасида ГАЗ-53- 12 автомобилининг кетинги кўпригида жойлашган асосий узатмасини таҳлил қиламиз.56-расмда тасвирланган узатмада вал билан бирга яхлит қилиб ясалган етакчи шестерня 4 нинг ÿқи етакланувчи шестерня 10 нинг ÿқига нисбатан 32 мм пастроқ силжитилган. Узатма боғланувчи чÿяндан қуйилган қобиқ 6 га жойлаштирилган. 4.Асосий узатманинг тузилиши ва конструкцияси Конуссимон асосий узатмалар эгри чизиқли спираль тишга эга бўлган ғилдираклардан ташкил топган. Якка узатмали бундай турдаги асосий узатма юк автомобилларида қўлланилади. 55-расмда тасвирланганидек асосий узатманинг етакчи шестерняси 10 вал билан яхлит қилиб ишланган. Валнинг эгилишини барқарорлаштириш мақсадида, шестернянинг икки томонига таянч подшипниклар уч жойидан ÿрнатилган. Ажратилган асосий узатма МАЗ-5335 автомобилида қўлланиладиган етакчи кўприк тасвирида кўрсатилган (58-расм). Бундай узатма икки қисмдан иборат: марказий узатма, яъни кўприк ўртасида жойлашган (58- расм,д) ва етакчи ғилдираклар гупчагида жойлашган ғилдирак узатма (58- расм,в). Марказий узатма бир жуфт спираль тишли конуссимон шестерня 35 ва 37 дан иборат. Етакчи шестерня 35 нинг вали дастлабки тиғизлик Билан иккита конуссимон подшипникда ўрнатилган. Етакланувчи конусимон шестернч 37 дифференциал қутиси 29 болтлар Билан бириктирилган. Етакчи ғилдиракларнинг гупчаги 5 даги узатма шестерня 1,2 ва 4 лардан ташкил топган. Бу механизм тÿғри тишли цилиндрик шестернялардан ташкил топиб, уларнинг етакчи марказий шестерняси 1 яримўқ 6 нинг шлицли учига ўрнатилган. Етакчи марказий шестерня учта сателлит 2 билан, сателлитлар эса ўз навбатида тожли етакланувчи шестерня 4 нинг тишлари билан илашган. Тожли шестерня бир нечта деталлар ёрдамида ғилдирак гупчаги билан қўзғалмас қилиб маҳкамланган. 5.Дифференциал Дифференциал куч узатманинг механизми бўлиб, у буровчи моментни белгиланган нисбатда иккита етакланувчи валга тарқатади ва уларни ҳар хил бурчак тезлигида айлантиради. Дифференциаллар вазифасига кўра ғилдираклараро ва ўқаро турларига бўлинади. Ҳозирги вақтда ҳамма автомобиллар ғилдиракаро дифференциалга эга ва уларда асосан конуссимон шестерняли дифференциаллар қўлланилади. Ўқаро дифференциаллар кўп юритмали автомобилларда ишлатилиб, улар конуссимон ёки муштчали (кулачокли) бўлиши мумкин. Шуни ҳам таъкидлаб ўтиш лозимки, дифференциаллар мометларни валларга узатиши бўйича мутаносиб ва номутоносиб турларига бўлинади. Автомобилларда юқорида қайд этилгандек, конуссимон шестерняли дифференциал кенг тарқалган бўлиб (59-расм), у яримўқ шестернялари 2 ва 6, сателлитлар 5 ва 9, крестовина 4 ва дифференциал қутисини ташкил қилувчи косачалар 7 дан иборат. Хусусан бундай дифференциалларда сателлитлар сони юк автомобиллари ва автобусларда учта ёки тўртта, енгил автомобилларда эса иккита бўлади. Ўз навбатида сателлитлар крестовина цилиндрик бармоқлари 4 га эркин ўтқазилган. Крестовина сателлитлар билан йиғилган ҳолда бармоқлар орқали дифференциал қутисининг деворидаги тешикчага киритилади. Автомобил бурилганда унинг ички ғилдираги билан йўл орасидаги ишқаланиш каттароқ бўлгани сабабли ташқи ғилдиракка нисбатан кам йўл босиб ўтади. Чунки сирпансиқ йўлдаги ғилдирак қаршилиги ва илашувчи жуда ҳам оз бўлгани дифференциаллардаги сателлитларга яримўқ шестернясидан тушадиган юкланишни ҳам ғоят даражада камайтириб юборади. Бунинг натижасида сирпанчиқ йўлдаги ғилдирак ўз ўқи атрофида енгил айланади, лекин шунга кўра қуруқликда таяниб турган ғилдирак умуман айланмайди. Бунда қуруқликдаги ғилдирак айлана олмаганлиги сабабли 0 ,гкn бўлади. Шунга кўра юқорида келтирилган ифода қуйидаги кўринишда ёзилади: гс кд n n , , 2  ГАЗ-66 автомобилига ўрнатилган деталлари ўзаро юқори ишқаланиш ҳисобига ишлайдиган муштчали дифференциал (60-а ва б-расм) да келтирилган. Ишқаланиш ҳисобига ишловчи бу узатманинг асосий деталлари силлиқ сиртга эга. Асосий узатманинг етакланувчи шестерняси 5 билан бириккан сепаратор 6 да икки қатор шахмат тартибида жойлашган тегаравий тешиклар бўлиб, уларга поналагич (сухар) лар 4 (умумий сони 24 та) эркин жойлаштирилган. Поналагичларнинг ёнаки томони муштчаларнинг юлдузсимон шаклли ишқаланиб ишловчи сиртлари 1 ва 2 га тегиб туради. Поналагичлар ўз уяларида бурилиб кетмаслигини ҳисобга олиб, уларнинг бир томони сийқа қилиб сепаратор эса махсус ҳалқали қилиб ишланган. Энди бу узатмани ишлаш услубини кўриб чиқамиз. Мабодо иккала етакланувчи юлдузчанинг айланишлари сони тенг деб қарасак, бунда 21 n n  бўлади. Шунга кўра поналагичлар юлдузча юзаларига нисбатан силжимайди ва ифода қуйидагича ёзилади: 2 1 n n nпон   Ўқаро дифференциал асосан ғилдираклар формуласи (6Х4) ва (6Х6) бўлган ўтағон автомобилларда ишлатилади. Чунки бундай автомобилларда ҳар бир кўприк етакчи ғилдиракларнинг йўл билан илашиш даражаси турлича бўлиб, маълум бир вақт ичида нотекис йўлда ҳаракатланаётган ҳолда ҳар хил йўл босиб ўтиши мумкин. Бунда битта кўприк ғилдираклари ғилдираб, иккинчи кўприк ғилдираклари эса шатаксираши мумкин. Бунинг натижасида ғилдиракларининг ғилдираши радиуслари жуда ҳам оз ўлчамни ташкил қилувчи 7-8 мм га фарқ қилганда куч узатмага тушадиган юкланиш икки баробар кўпаяди. Анна шу нуқтаи назардан бундай автомобилларнинг куч узатмасида, етакчи кўприклар оралиғида ўқаро дифференциал қўлланилиш лозим. Кўпчилик ўтағон юк автомобилларида, масалан КамАЗ- 5320 ва ЗИЛ-133 Г ларда ўрнатилган ўқаро дифференциаллар конструкцияси бўйича ҳар хил бўлсада, лекин ишлаш услуби ўхшаш. 6.Яримўқлар Яримўқлар буровчи моментни дифференциалдан етакчи ғилдиракларга узатиб беради. Шу билан бирга, ҳар бир яримўқ ғилдиракка тушадиган ва бу кучлар таъсирида ҳосил бўлувчи эгувчи моментни фаол қабул қила олади. Хусусан, эгувчи моментлар автомобилнинг етакчи ғилдиракларига таъсир этадиган қуйидаги кучлардан вужудга келади (62-расм): 1) Тик йўналишда ғилдирак марказига йўналган радиал куч-R (автомобилнинг оғирлиги G дан вужудга келадиган реакция кучи); 2) Автомобилнинг етакчи ғилдираклари айланганда ҳосил бўлган тортувчи куч-P; 3) Бурилишдаги марказдан қочма ва йўл тўшаманинг ёнаки қиялиги натижасида келиб чиқадиган, ёндан таъсир қилувчи кучлар - S. Яримўқнинг ташқи учидаги подшипникларнинг етакчи кўприк қобиғининг картерига жойланиш услубини танлаш йўли билан унга таъсир кўрсатаётган эгувчи моментларнинг таъсирини тўла ёки қисман юксизлантириши мумкин. Автомобилларда ишлатиладиган яримўқлар уч турга бўлинади: 1.Ярим юксизлантирилган. 2.Тўртдан уч қисми юксизлантирилган. 3.Тўла юксизлантирилган. Яримўқнинг ташқи учидаги подшипник етакчи кўприк картерининг енгига жойлашса, ярим юксизлантирилган яримўқ деб аталади. 62-расм, а да тасвир этилганидек, унга яримўққа тушадиган жами кучлар, яъни R,P ва S дан пайдо бўладиган эгувчи моментлар таъсир қилади. Ярим юксизлантирилган (1/2) яримўқлар енгил автомобилларда ва кам юк кўтарувчи юк автомобилларида қўлланилади. Яримўқнинг ташқи учи етакчи ғилдиракнинг гупчагига маҳкамланиб, гупчакнинг ўзи эса картернинг керилган енгига подшипникда ўрнатилса, тўртдан уч қисми юксизлантириладиган (3/4) яримўқлар деб юритилади (62-расм,б). Бунда эгувчи моментнинг кÿп қисми подшипник орқали картерга узатилиб, оз қисми яримўққа таъсир қилади. Бу турдаги яримўқлар асосан юқори синф туркумига кирувчи енгил автомобилларга ўрнатилади. Яримўқнинг ташқи учи етакчи ғилдиракнинг гупчаги блан туташган, гупчаг эса етакчи кўприк картерига ўтқазилган иккита подшипникда ётса, тўла юксизлантирилган яримўқ деб айтилади (62-расм, в). Бу турдаги яримўқлар ўрта ва катта юк автомобиллари ҳамда автобусларда қўлланилади. ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР 1. Mamatov X. Avtomobillar (Avtomobillar konstruksiyasi asoslari) 1 va 2 qism. Darslik, Toshkent, О‘qituvchi, 1995 yil. 2. Mamatov X. Avtomobillar (Avtomobillar konstruksiyasidan oliy о‘quv yurtlari uchun programmalashtirilgan о‘quv qо‘llanmasi). Toshkent, О‘qituvchi, 1998 yil. 3. Mamatov X.M. Turdiyev Y.T. Shomaxmudov SH.SH., Qodirxonov M.O. Av - tomobillar (Konstruksiya va nazariy asoslari). Darslik, Toshkent, О‘qituvchi, 1982 yil. 4. Sergeyev V.V. Avtotraktorniy transport. V.SH. Moskva-1984. 5. Anoxin V.I. Ustroystvo avtomobiley. M.,1977. 6. Bagirov D.D. D.V.S. stroitelnix i dorojnix mashin. M.,1974 7. Gurevich A.M. Traktori i avtomobili. M.,1978. 8. S.M.Qodirov, M.O.Qodirxonov. Dvigatel va avtomobillar nazariyasi. Toshkent, О‘qituvchi, 1981 yil. 9. T.S.Xudoyberdiyev. Traktor va avtomobillar nazariyasi hamda hi sobi. Toshkent, О‘qituvchi, 1984 yil.