logo

Тукув дастгохида тукима хосил килиш Танда ва аркок ипларини тукувга тайерлаш технологияси. Ипларни кайта ураш

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

103 KB
Тукув дастгохида тукима хосил килиш Танда ва аркок ипларини тукувга тайерлаш технологияси. Ипларни кайта ураш Режа: 1. Тукув дастгохида тукима килиш. 2. Танда ва аркок ипларини тукувга тайерлаш технологияси. 3. Тукима ишаб чикариш технологик жараени. 4. Жараеннинг максади мохияти 5. Кайта урашда ип таранглиги 6. Паралел ва крестсимон урамлар 7. Крестсимон урамлар уровчи машиналар, автомат "АУТОСУК" 8. Кайта урашда ип узилиши чикиндилар , нуксонлар ва ураш машинаси учун иш унуми. ТАЯНЧ ИБОРАЛАР: Танда, аркок, тукима, найча, гантак, дастгох, охорлаш, намлаш,эмульсиялаш, утказиш, боглаш, хом - аше, гурух, хомуза, бушлик, вал, тортиш,ураш, сколо, ламела, гула, шода, тиг, батан, вальян. Машина, автомат, ураш, кайта ураш, жараен, конуссимон, цилиндрсимон, найча, йуналтиргич, баллоногаситель, назоратчи, тозаловчи, чархпалак, хусусият, параметр, чикинди, нуксон, унумдорлик, Аутосук, АМК, ФВК, уровчи, тезлик, параллел, крестсимон. Йигирилган танда ва аркок иплари тукучилик фабрикасига келтирилади. Бу ерда ундан тукима тукилади. Тукув дастгохида 2 системадаги ипларнинг узаро урилиши натижасида хосил килинган махсулот - тукима деб айтилади. Тукиманинг узунаси буйлаб урилган иплар - танда иплари, кундалангига урилган иплар - аркок иплари дейилади. Танда иплари - 1 тукув галтагидан - 2 чувалаб чикиб йуналтирувчи скалони - 3 айланиб, танда кузатгич ламеналари - 4, гулалар - 5 кузчаларидан утади. (1 расм) Гулалар - 5 шодаларга -6 урнатилган булиб уларни вертикал йуналишидаги харакати натижасида танда ипларини бир кисми юкорига,- иккинчи кисми эса пастга тушади ва улар орасида бушлик, яъни хомуза хосил булади. Хомузага аркок иплари - 7 ташланади, сунг тукима четига тиг - 8 ердамида жипслаштирилади. Тиг батан -9 механизмига урнатилган. Тукима кукракдан -10 айланиб, вальян -11 ва йуналтирувчи -12 валикдан утиб тукима валигига -13 уралади. Тукув дастгохларининг барча турлари бешта асосий вазифани бажаради: 1. Бушлик (хомуза) хосил килиш. 2. Аркок ипни бушликка ташлаш. 3. Хомузадаги аркок ипини тукима четига жипслаштириш. 4. Танда ипини бушатиш ва унинг таранглигини таъминлаш.  5. Тукилган тукима элементини иш зонасидан тортиш ва тукима валигига ураш. Танда иплари тукима хосил булиш жараенида тукув дастгохи жихозларининг ишчи кисмларига ишкаланиши натижасида узининг физик- механик хусусиятларини йукотади. Бунинг натижасида уларни узилиши ортиб, дастгох унумдорлиги пасаяди. Ипларнинг физик-механик хусусиятларини яхшилаш ва уларни равон килиб (танда ва тукув галтагига,найчага,бобинага) ураш максадида танда ва аркок иплари тайерлов булимида тайерлаб берилади. Танда ва аркок ипларини тайерлаш жараени тукима уралишига иплар турига ва урама хусусиятига хамда дастгох турига боглик булади. Хом-аше омборидан танда ва аркок иплари йигирув натижаларида кайта ураш булимига келтирилади. Кайта урашдан максад урамадаги ип узунлигини, кейинги жараен самарадорлигини ва ип сифатини оширишни таъминлашдир. Тандалаш жараенида маълум сондаги ва узунликдаги иплар танда галтагига параллел уралади. Олинган танда галтаклари гурухлар (партиялар) тарзида (2-11 гача) охорлаш машинасига юборилади. Анча унумли булгани ва ипллар сифатли тандаланганлиги учун гурухлаб тандалаш усули кенг таркалган. Охорлаш булимида иплар махсус елим ердамида охорланади ва гурух танда галтакларидаги иплар жамланиб, тукув галтагига уралади. Тукув галтагининг бир кисми 10-15% утказиш булимига келтирилади ва танда иплари тукув дастгохи анжомларидан утказилиб, тукув галтаги анжомлари билан бирга тукув цехига келтирилиб дастгохга урнатилади. Колган 85-90% кисми эса тугридан тугри тукув дастгохида ип боглаш машинаси ердамида уланади. Аркок ипларини тайерлаш куйидаги технологик усулда утказилади: кайта уралган бобина найчалантирилади, сунгра найча тукув цехига келтирилади ва дастгохда ишлатилади.  Ипларни юкори сифатли килиб тайерлаш учун тайерлов булимига куйидаги талаблар куйилади: 1. Утиш жараени кискартирилиши керак. 2. Мехнат самарадорлиги ва иш сифати юкори булиши керак 3. Чикиндиларни камайтириш керак 4. Ишлаб чикарилган махсулот сифатини ошириш керак 5. Ишлаб чикариш махсулотлар таннархини камайтириш керак Ипларни кайта ураш. Йигурув корхоналардан куп холларда ипла йигириш найччаларида ва калаваларида келади. Табиий ипак зигир кимевий иплар гал еки чархларда келиши мумкин. Лекин хамма пайтда хам булар тандалаш учун кулай эмас. Ипнинг калталиги ипдаги йигурув нуксонлари тандалаш машиналарининг иш унумини пасайтиради. Ипни назорат килиш ва ундаги нуксонларни йукотиш ва кайта ураш жараенида бажарилади. Кайта урашнинг магззи ипдаги йигурув нуксонлардан тозалаш билан тугалланади. Ипларни кайта урашдан максад - урамдаги ип узунлигини купайтириш, тандалаш ва тукувчилик жараенини самарадорлигини ошириш, ип сифатини яхшилашни таъминлашдир, бундан ташкари ипда хар хил нуксонлар булиб, (хар хил хас чуплардан тозалаш) уларни шу боскичда йукотиш кулайдир. Танда ипларни кайта ураш куйидаги талабларга жавоб бериши керак. а) Кайта ураш давомида ипларни нозик хусусияти узгармаслиги б) Тандалашда тплар енгил ечилиши ва жараенининг юкори тезлигини таъминлаши в) Калвани иложи борича куп узунликда жойлаштириш г) Узилган иплар мустахкам ва кулай богланиши керак , чунки кейинги жараенларда еки тукима сифатини бузади.  д) Ипнинг таранглиги бир хил булиши керак е) Кайта ураш чикиндиси кам микдорни ташкил этиши ж) Кайта ураш жараени юкори унумли булиши керак. Ип уралаетганда винтсимон чизик буйича уралади. Агар винтсимон чизикнинг огиш бурчаги унчалик катта булмаса (10 градусдан кичик) бу хил урам параллел урам дейилади. Агар огиш бурчаги 10 градусдан катта булса, бу хил урам крестсимон урам дейилади.Урамлар турига караб ураш машиналари параллел уровчи машиналар ва крестсимон уровчи машиналарга булинади. КАЙТА УРАМДА ИП ТАРАНГЛИГИ. Кайта урашдаги ип тарнглиги учун тукув жараенлари хамаси ахамиятга эга. Кайта урашда ипларни тугри тузилишда ураш учун хизмат килади. Аммо таранглик бир хил ва етарлича булмоги керак, керагидан ортикча таранглик ипни чузади ва тукимани солиштирма узунлигини бузади. Таранглик ошган сайин ип, узулуши купаяди, бу эса уз-узидан тукима сифатини бузади. Ип йигирув найчасидан ечилаетган марказга интилувчи куч таъсири остида балон хосил килади. Найчадан ип ечилиш жараенида унинг хар бир элементи мураккаб харакат килади: Ук йуналиши буйича ва ук атрофидан айланма харакат килади.Кузгалмас найчадан ип кайта уралаетганда ип таранглиги куйидаги факторлар билан аникланади: 1. ипнинг айрим элементларини богланиб колиши ва унинг инерция каршилиги; 2. Катламларнинг урамнинг урамлар ва найчага каршилиги; 3. баллонланаетган ипга марказга интилувчи ип ва хавф каршилигининг таъсири; 4. Тарангловчи асбоб таъсири ва бошкалар. Ип таранглиги катталиги бир катор параметрларга борлик. Бу параметрлар хали тула урганилмаган керакли ип таранглигини олиш учун ураш машиналарида махсус курилмалар-тарангловчи асбоблар урнатилади:  Тарангловчи асбоблар олдига куйидаги талаблар куйилади: а) Ипнинг бир хилда тухталишига шароит яратиши ва тухтатиши; б) Тарангликни бошкаришда енгил созланиши; г) Майда чикиндилар тупланиб колмаслиги ва машина иш жараенида эркин тозаланиши; д) Тарангловчи асбоб тула тукис ишлаш керак. Хамма тарангловчи асбоблар узининг иш органига караб куйидагича булади: шайбали, дискли, роликли, тароксимон, пуржинали ва х.к. Ишлаб чикариш шароитида ип таранглиги махсус тенззометрлар ердамида аникланади. ПАРАЛЛЕЛ УРАМЛАР. Агар винтсимон урам огиш бурчаги 10 градусдан кичик булса бу хил урамлар паралел урамлар дейдилар. Паралел урамлар 2-хил булади: Очик ва епик. Очик урамларда ип катламлари ораликлар билан жойлашади. Епик урамларда эса винтсимон чизик кадами ип диаметрига тенг килииб, катламлар бирин-кетин устига жойлашади. Шу холда урам тугри курилган булади. Бундай урамни олиш учун ип юргизгич тезлиги узгармас булиши керак. Vн = n c V T Vн - ип юргизгич тезлиги, n-галтакнинг айланиш частотаси, Т - ипнинг чизикли калинлиги, тестда С- шу ип учун узгармас катталик. И/ч да галтакдаги урамлар хар хил булиши мумкин. Урам тури ип юргизгич характерига боглик. Агар урам калинлиги баландлиги буйича U1, U2, ........... Un булса у холда  V1U1=V2U2=V3U3= .............VnUn уринли булади. Галтакли урам ип - газлама, жун ва зигир и/ч да жуда кам кулланади. Галтакдаги ип огирлиги 0,2 - 1,2 кг ташкил этади. Паралел урам калинлиги ип турига боглик. Унинг чизикли калинлиги камайиши билан урам текислиги ошиши натижасида урам калинлиги ошади. Гордеев методи билан битта катламнинг солиштирма босимини топамиз. de = R d u Тенглик шартига асосан куйидагича булиши мумкин dQ/2 = t sin (du/2); dq = 2t sin (du/2) Агар du бурчаги кичкина булса, у холда. sin (du /2) = du/2 Шунинг учун dQ = 2t sin (du/2) = 2t du /2 =tdu Солиштирма босим qe = dQ /de = tdu /Rdu = t/R Шундай килиб катламнинг тулдирувчи солиштирма босими ипнинг таранглигига тугри пропорционал ва урам радиуси катталигига тескари пропорционал. Чизикли калинлиги катта булмаган ип учун урам калинлиги нормал босимни топамиз: Агар уртача радиуси R1 K = t * i Бу ерда t - ипнинг таранглиги i - кесимдаги иплар сони Цилиндрсимон халдаги урам хажми DV = 2 П * R * DR Огирлиги V = V j = 2П R Hj R  Агар бир катлам узунлиги i = 2ПR булса, у холда, iT 2П RT q = ---------- = ------------ 1000 1000 Кесимдаги иплар сони G 2 П Hj R R 1000 Hj R i = ----- = ------------------- = ---------------- q (2 П R T/1000) T 1000 t Hj Rdu Шунинг учун K = t i = -------------------- T Урам катламидаги босим катталиги 1000 t Hj DR du DQ = k d u = ---------------------- булади. T Солиштирма босим D 1000 t Hj DR du 1000 t j DR Dq = ------- = ---------------------- = ---------------- S T R H du T R Ипларнинг солиштирма калинлиги пахта ипларида 0,5 - 0,6 г/см куб, зигир ипларида эса 0,6 - 0,7 г/см куб ни ташкил этади. И/ч да галтакларни куллаш бир канча камчиликларга эга. Иплар факат айлантирувчи галтакдан ечилади , галтак таранглик кучи билан айналади. Ип огирлиги катта ва яхши марказлаштирилмаган ттандалаш телигини чегаралайди. Галтакни тезлигини ошириш учун унга тулкинсимон харакат бериш керак. Урам ммашиналари тезлиги жуда кичик хозирги замон тукимачилигида факат табиий ипак саноатида паралел урам кулланилади. ПАРАЛЛЕЛ УРАМ УРОВЧИ УРАШ МАШИНАЛАРИ. Параллел урам уровчи машиналар 2 хил булади: вертикал жойлашган урчукли ва горизонтал жойлашган урчукли. Горизонтал урчукли машиналар иккига булинади: урчукли ва урчуксиз. Биринчи холда галтак урчукка кийгизилиб харакатни урчукдан еки махсус механизмдан олади, иккинчи холда галтак икки томонидан шпиндел билан сикилади ва шпинделлардан бири айланма харакат беради. Бу хил машиналарга МШ-1-2 ва МШ-3 урчукли машиналар мисол була олади. КРЕСТСИМОН УРАШ Агар урамдаги витсимон чизик уралиш бурчаги 10 градусдан катта булса бу хил урамлар крестсимон урамлар дейилади . Икки урам бурчаги 2-га тенг булса, бу бурчак кесишиш бурчаги дейилади. Крестсимон урам асосан мустахкам урам булиб фланцсиз уралади. Айлана тезлиги Vo = wt Винтсимон чизикнинг кутарилиш бурчаги t g = ( Vo / V ) Кесишиш бурчаги: z = 2 arctg ( Vo / Vб ) Силжиш бурчаги Гордиев формуласига асосан: z = 2 П ( n - n1 )  Масалан агар калава ип юргизгич 1 цикл харакатида n = 31/4 Айлана силжиш бурчаги: z = 2 П (31/ 4 - 3 ) = П / 2 рад. у холда i = r * булади. Баъзи холларда n1 = n2 булса, у холда урам тузилиши бузилади, пилта ураш еки жугут ураш булади. Жугут ураш бу кайта урашнинг катта нуксонидир. Бунинг олдини олиш учун ураш. Машиналарида махсус курилма урнатилган. Бу курилмалар конструкцияси хар хил машиналарда турличадир. Куп холларда епик крестсимон урамм ишлатилади. Бу хил урамда хамма пайт урин тутади. d Ф = ------------- r sin  d - силжиш бурчаги; r - урам радиуси;  - кесишиш бурчаги ярми агар ____ _____ d = V T булса, c V T Ф = ------------------ булади. r sin  И/ч да цилиндрсимон ва конуссимон ва ракета калавалар ишлатилади. Цилиндрсимон калавалар рангланадиган еки тобланишга жунатиладиган иплар уралади. Баъзи холларда тандаланади. Конуссимон калавалар тандаланади, шунингдек мокисиз дастгохларда аркок учун кулланилади. Калава туззилиши патрон еки ушлагич (приклон) конструкцияга боглик. Бизга маълумки: Vo tg = ------- = V n Д - диаметр намотки бабин V n - калава айланиш сони; Кават кадами : П Д Vn Vn h = tg = -------------- = -------- ( П Д n ) n бундан i = n T T - ип юргизгичнинг бир юриш вакти. Крестсимон урам калинлиги ип турига, кесишиш бурчаги, ураш валигига нисбатан калава босими, кайта урашдаги ип таранглигига бевосита богликдир. Меъерли босим : q = t cos ^ 2 / R; Элементлар катлам солиштирма босими: 100 t j cos R Д q = ---------------- ( T R ) Катта катламдаги солиштирма босим: 1000 t j cos^3 R1 q = (----------------- ) 1n ------- r R2 T - ипнинг чизикли калинлиги R - элементлар урам катлами чизикли калинлиги R1 R2 - урамнинг бошлангич ва охирги радиуси Битта элемент учун куриб чикамиз: V = а в б ; а= L sin  ; в = L cos  V = б е ^ 2 sin  cos  = б е ^ 2 /2 = sin 2  Масса q T Y = ------- = -------------------- V 250 Ue sin 2  T K 1 K 1 = ------------ Y = ------------  250 Ue sin 2  Келиб - чикадики урам калинлиги силжиш бурччаги синусга тугри пропорционал . Энг кичик урам калинлиги силжиш бурчаги 90 градусга тенг булганда олиш мумкин экан. Л L 1 = ------------- ; @- калава баландлиги Sin @ А В С кесимнинг огирлиги e l T T Д g 1 = ----------- = ----------------- 1000 1000 sin @ 1 Хажм катталашиши: Д V1 = nd1 Урам калинлиги элементлар участкада T Y1 = ------------------- 1000 sin d 1 бошка биир участкада хам шунга ухшаш холда q 2 T Y2 = --------- = ------------------------- V 2 1000 sin @ 2 П d2б Уларнинг нисбати V 1 d 2 sin @ 1 ----- = ----------------- V 2 d 1 sin @ 2  Урамнинг солиштирма калинлиги калаванинг кандайдир бир катламида кават силжиш бурчаги ярми синусга тескари пропорционал экан. Буни : d1 sin = d2 sin = ........ = dn sin n = const ифодалаймиз . Доимий соллиштирма калинлик Y Sin d1 = Ysin d2 =..........= Yn sin n dn = const Y1 d2 sin @ 2 ----- = ----------------; Y2 d1 sin @ 1 Y - калаванинг маълум бир нуктасидан приклон марказигача булган масофа крестсимон урамнинг уртача солиштирма калинлиги . Y = 0.33-0.55 г/см ^3 гача Калавалар огирлиги 0ю5 кг дан бир неча кг булиши мумкин. Меъерли ип пахта огирлиги 1.5 - 2 кг дир. Крестсимон урамма параллел урамга нисбатан афзалдир. Шунинг учун бу урама и/ч да кенг таркалган. КРЕСТСИМОН УРАМЛАР УРОВЧИ МАШИНАЛАР Крестсимон урамлар уровчи машиналар ургучи горизонтал жойлашгандир. Куп холларда калава урам валига еки барабанчага ишкаланиши натижасида харакат олади. Бу хил машиналарга пахта, ип, жун, зигир иплар уралади. Бу машиналар каллавали машиналар дейилади. Машинанинг ип органлари параллелл уровчи машиналарга ухшашдир. Дастлабки крестсимон урамлар уровчи машиналар жуда оддий эди. Уларда урамлар емон эди... Биринчи совет машинаси М-150 булиб урам барабанчик диаметри 90 мм тезлиги -1000 м/мин. Ихтисослаштирилган М- 15--1 ва М-150-2 дир. Кайта урашнинг уртача тезлиги V = V Vo ^ 2 + Vн Vн - Ип юргизгич Vo - айлана тезлик агар Vo = ПДм Nm булса Vн = hcp Nм, _____________ V = nm V ( ПД ) ^2 + h c p ^ 2 Мамлакатимиздаги машиналаридан ташкари бу хил машиналари "шлефгорст" ФРГ, "Мюллер", "Майер" фирмалари ишллаб чикарилади. Франция, ФРГ ва Италиянинг баъзи фирмалари калава - ракета урам урови М.М и/ч ди. УРАШ АВТОМАТЛАРИ. Ураш машиналарида уровчи хамма операцияларни 1-12 секундда бажаради. Ураш автоматларида бу жараенлар купчилиги автоматик равишда бажарилади ва бунга уровчи шу операциялар учун бор йуги 4-4,5 сек вакт сарфлайди. Харакат конуниятига караб ураш автоматлари 3 типга булинади. Биринчи типдаги автоматларга кузгалмас урчукли булиб уловчи механизм кузгаловчидир. Бу автоматлар 2 хил булиши мумкин. 1 хилда битта уловчи жуда куп микдордаги урчукларга хизмат килади (100 ва ундан куп) 2 хилдагилар битта уловчи 5-10 урчукка хизмат килади. ("Барабев-Кольман", "Фостер" Амрико) Иккинчи турдаги автоматларга кузгалувчи урчукли кузгалмас уловчили булиб урчуклар уловчи олдига уз уки буйича айланиб келади ва уловчи унга хизмат курсатади. Учинчи турдаги автоматларда хар бир урчукнинг узми уловчи билан жихозланган (ЭлитексЧСР) "Савис" Италия"Лисон" США. АВТОМАТ "АУТОСУК". Автомат хар бир урчугида уловчи билан жихозланган, бу эса узулишлар учун кетадиган ввактни тежайди. Тезлиги 500-1000 м/мин урам баландлиги 150 мм калава диаметри 280 мм, 32 та урчукли. Куйидаги механизм ва кисмлардан иборат асоси, бошкарув шкафи, пилтали конвейер, найчалар учун яшикли карета, урчук. Урчук огирлиги 80 кг, 24в энергия сарфлайди. Урчук куйидаги операцияларни бажаради. ип охирини уловчига автоматик узатади. Найча ушлагичга янги найча узатади, буш мотронни конвейерга ташлайди, калавадаги ип учини топади ва уловчига узатади, узилган ипларни боглайди, чикиндиларни тозалайди, урчукни боглагандан сунг ишга туширади. Агар уринишда ипни боглай олмаса иккинчи уринишда боглайди, бунда зам булмаса огохлантирувчи лампа енади. АВТОМАТ А М К - 150 Иккинчи типдаги автоматларга киради. Автомат урчуклар, уловчи, конвейер ва вентиляциялари курилмадан иборат. Машинанинг марказий кисми урчуклар учун занжир, занжир юритгичи, занжир тухтатгич, урчуклар эл. двигателлари учун шиналар ва улар бошкаруви, реверсирующий механизм. Конуссимон калава ишлатилади, диаметри 90-100 мм, узунлиги 173 мм. Жгут урамни огохлантирувчи электропрерыватель урнатилган. Урчуклар сони 12,16,24,20,32 тагача. Уловчи механизм программатор билан ишлайди. Уловчи автомат куйидаги вазифаларни бажаради: найчада ип бор йуклигини текширади, бушаган найчани алмаштиради, тарангловчи асбобдаги ипни уловчига етказади, боглайди, калавадаги ип учини топади. 10дан 100 текс гача ипларни кайта ураш мумкин. КАЙТА УРАШДА ИП УЗИЛИШИ ЧИКИНДИЛАР ВА НУКСОНЛАР Кайта урашдаги узилиш кейинги хамма жараенларга уз таъсири утказади. Хар бир узилган ип натижасида восита ишсизланади ва ипда нуксон пайдо булади.Узилишлар асосан ипларнинг нотекислиги туфайли вужудга келади, 60% узилишлар назоратчи-тозаловчи асбобда хосил булади. Уртача узилиш 1000 м га пахта иплари учун 0,05 - 0,1 узулишни ташкил этади. Узилишнинг асосий сабабидан бири бу корхонадаги намликни бошкаришди. Саклаш жойларида 70-80% намлик тавсия этилса ураш цехларида 65-70% булиши керак. Кайта ураш жараенида бир канча нуксонлар хам булиши мумкинки булар хаммаси кейинги жараенда катта таъсир курсатади. Енгил тугун, защип, богланган ип, икки учли урам, хар хил номерли иплар, чикиндилар тупланиб коллиши. П урамда - буш урам Х урамда - жгутсимон ураш. Купгина нуксонлар уровчиларнинг уз ишига совукконлиги сабабли юз беради. Чикиндилар кайта урашда асосан ипларни боглашда узиб олинадиган чикиндилар, найчадаги колдиклар. Уртача чикинди 0,1 - 0,5 % ни ташкил этади. УРАШ МАШИНАСИ УЧУН ИШ УНУМИ . Назарий иш унуми V t T Пн = ------------- 10^6 Амалий иш унуми Па = Пн ФВК V-тезлик  t- вакт T- ипнинг чизикли калинлиги. ФВК-фойдали вакт коэффициенти. Хисобли вакт давомида уровчининг иш меъери. Нн = Пн i i - хизмат киладиган урчуклар сони Машинанинг иш унуми Пн=Па м м - урчуклар сони Фойдали вакт коэффициенти машиналарда 0,7 -0.85 автоматларда 0,3-0,9 гача урчуклар сонига караб. Адабиётлар : 1. В.А.Гордеев, П.В. Волков. "Ткачества"-М. Легкая индустрия.1984й.6- 10 бетлар. 2. Р.И. Сумаракова, С.Д. Николаев и др.- Технология ткацкого рисунка, теории переплетений, патронирование М.М.И.1984й. 4-8 бетлар. 3. П.А. Алешин, В.И. Полетаев-Лабораторний практикум по ткачеству М., Легкая индустрия 1979 й. 7-8 бетлар. 4. Розанов Ф.М. и др.- Технология качества, часть 1, М.,Л.И., 1966 й. 3-8 бетлар. 5. Розанов Ф.М. и др. -Технология ткачества, часть 1, М.,Л.И., 1966 й. 9- 28 бетлар. 6. Сурнина Н.Ф., Мартынова А.А. -Технология и оборудование ткацкого производства М.Л.И. 1984 й. 10-24 бетлар.