logo

Гигиена фани ваунинг доршона муассасалари мехнат жараёнидаги вазифалари. Экологик сиёсатни ташкил килишда гигиенани

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

89.5 KB
Гигиена фани ваунинг доршона муассасалари мехнат жараёнидаги вазифалари. Экологик сиёсатни ташкил килишда гигиенани . Режа : 1. Гигиена фани предмет ива вазифалари. 2.Гигиена тараккиётининг тарихи. З.Урта Осиёда гигиена. 4.Гигиеник текширипшарнинг усуллар 5. Правизорлик ишида гигиенананг ахамияти. Гигиена медицина фанлари каторига киради. Укасалликларнинг олдини олишни узига максад килиб куяди,шунинг учун хам унинг марказида соглом одам туради. Гигаена-ишлаб чикариш фаолияти ва атроф мухитнинг турли омилларини инсон соглигига, униг ишлаш кобилятига, умрининг давомилигига богликлигини урганадиган фандир. Инсон мехнати ва яшаш шароитларини согломлаштиришга каратилган *• профилактик тадбирларни ишлаб чикшп гигиенанинг мухим масалаларидан бири хисобланади.Кадимги греклар узларича соглик худосини ^лида сув Тула косача ушлаган ёш аёл куринишида тассавур килишган. Уни соглик худоси Эрсйўла1шнг кизи Дея,унга жарангдор килиб "Гигиея"номи берилган. Айнан шундан СОРЛИК ҳа^днда !$айруриш,яъни, "гигиена"атамаси келиб чи#-кан.Гигиенани гигиена талаб^ларини хаётига куллашга йуналтирилган кенг камровли амалий тадбирларни уз ичига олган "санитария" тушунчасидан фарклай билиш лозим.Гигиена профилактик медицинанинг илмий асоси булиб хизмат килади. Медицинада профилактик йуналишни ривожлантиришга эхтиёж мавжуд- лигини уз вактининг буюк физиологлари И.М.Сеченов ва И.И. Павлов, атроф мухит Билан инсон организими орасида узвий богликлик мавжутлиги хамда бу омилларнинг инсон организмига доимий таъсири турли касаллик ларни келтириб чикарипши исбот килган холда такидлашган. И.И.Павлов "Касалликнинг барча сабаблари тулик тулик урганилгандан сунггина хозирги медицина келажак медицинасига айланади,яъни,гигиена шу кадар кенг маънодаги суздир"-дея гигиенанинг маъноси,мохияти,унинг фан сифатидаги урни ва мухимлигини таърифлаган эди.Гигаена фаниниг ахамияти унинг давлат манфатига йуналтирилганлиги билан белгиланади, чунки у нафакат алохида инсоннинг,балки барча ахолюшнгсоглигини саклаш га каратилган тадбирларни ишлаб чикишга чакирилган. Гигиена замонавий боскичда кенг дефференциаллашган фан куриниши да узини курсатади.Дастлаб умумий гигиена сифатида пайдо булган фан ке- йинчалик ташки мухит объектлари ва муаммоларини урганишнинг кенгайи- ши билан мехнат гигиенаси,овкатланиш гигиенаси,маиший гиги-ена,болалар гигиенаси каби бир катор фанларнинг мустакил шакиллана боришига олиб келади. Гигиена-барча тиббий фанлар билан, шунингдек киме , биология, фи- зика,математика каби умумий фанлар билан хам узвий алокага эдиТигиена- юкумли касалликлар билан курашиш учун гигиеник тафсия ва санитария тадбирларни кенг куллашга асосланган эпидемиология билан бевосита боглик. Гигиеник тадкикотларнинг турли туман усуллари кенг кулланилади ва уларнинг 2та асосий гурухга булиш мумкин:!) ташки мухит омилларининг гигиеник холатини урганиш усуллари;2) У ёки бу ташки омил таъсирларига организим реакциясини бахолаш усуллари.Хар канака гигиеник тадкикотлар санитария руйхатидан бошланади. Бу гигиеник фанларни хцакилланиш давридан ягона усул эди ва хозиргача уз ахамиятини йукотмаган. Бирок, санитария руйхат ташки мухит омилларини микдор ва сифат жихатдан чукир бахолаш учун етарли эмас. Шунинг учун физикавий , кимёвий,бактериологик,токсикологик,клиник,статистик ва бошка усуллар хам кулланилади. Физикавий усул хонантнг микроиклим шароитини бахолаш, шовкин,вибрация параметрлари,иссикликдан нурланиш даражаси ва бошкаларни улчаш имконини беради. Кимёвий усул хаво мухитини тахлил килиш учун таркибидаги захарли моддаларни аниклаш, сув сифатини бахолаш(унинг тузли таркибини аник- лаш,ифлосланиш курсаткичлари ва бошкалар),озука махсулотларининг био- лагик киймати ва бошкаларни тахлил килиш максадида кулланилади. Хозирги вактда гигиеник тадкикотлар амалиётига купгина физик-кимё-вий ва радиолагик усуллар тадбик килинмокда.Улар юкори сезгирлик, мак-садга мувофиклик ва аникликни узларида жамлаган. Баъзи холларда экспресс (тезлаштирилган) усуллар хам кулланилади. Хроматомасспектрометрия,газли хроматаграфия атомли ибсорбция,поляграфия,спектрография усуллари бир- мунча илгор,такомиллашган усуллар хисобланади. Улар ёрдамида хаводаги, сувдаги, тупрокдаги ,биологик материаллар ва бошка мухитлардаги кимёвий моддалар микдорий бахоланади ва идентифи- кация килинади. Бактериологик усул юкумли касаллик уйготувчилар таркалиши мумкин булган хаво, сув, тупрок,озик-овкат махсулотларини бактериал уругланган- лигини бахолашда кулланилади. Токсиколагик ва биологик усуллар ёрдамида асосан хайвонларда утка- зиладиган экспериментларда организмга кимёвий бирикмаларнитаъсир кили- ши характери бахоланади ва уларнинг сувда,хавода ва тупрокдаги чегаравий рухсат этиладиган концентрацияси(предельная допустимая концентрация ПДК) урнатилади. Клиник усулдан фойдаланиш эса атроф мухит омиллари таъсирида ор- ганизмда юзага келадиган узгаришларни аниклаш имконини беради. Бу ка- салхона ва клиник пшфохоналарда ёки ишлаб чикаришда диспансерлик тек- ширувларда клиник кузатувлар жараёнида амалга опшрилади. Социологик тадкикотлар ва санитар-статистик усуллар катор холатлар-ни, аксарият холларда ахолининг табиий харакат динамикасини (тугилиш, улим, ахолининг усиши, касалланиши, физик ривожланиши ва бошкалар) миқдорий бахолаш ва тахлил килиб куриш имконини беради. Мамлакатимизда гигаеник фанларнинг перспектав тараккиёти унинг республика Конститутциясида, ахолии соглигини саклашни таъминлашга йуналтирилган хукумат карорларида курсатилганлиги билан белгиланади. Хусусан ,Узбекистон Республикаси Конституциясида "Узбекистон фукоро- лари узларининг согликлари хакида гамхурлик килиш хукукларига эгадир- лар" дейилади.Ёшини, жинсини, мехнат фаолиятининг характери, иклим шароити ва бошка омилларни хисобга олган холда рационал озикланиш тартибини ишлаб чикиш давлатнинг гигиеник муносабатдаги мухим Узок, шарк, Урта Осиё ва шимолий чегара туманларида саноат мажмуа- ларининг муносабати Билан ахолии турар жойлари гигиенаси муаммолари- нинг хал килишга жиддий эътибор каратилди. Болалар ва усмирлар соглигини саклаш буйича хам гигиена олдига тур-ли топшириклар куйилган, чунки болалар соглиги-бу барча халк келажагини-нг соглиги. Болаларни физик шакилланишини динамик урганишни давом эт- тириш Билан бирга бевосита замонавий талаблар асосида юзага келаётган куйидаги масалалар хам хаи этилади: _ мамлакатаинг турли иклимли туман ва шахарларда мактаб ва мактаб-гача таълим муассасаларининг перспектив шакилларини лойхалаштириш буйича таклиф ва меъёрлар ишлаб чикиш; _ мактабларда 6 ёшдан укишга утиш муносабати билан биринчи ва тай-ёрлов синфларида укиётган болаларни гигиеник муносабатдаги холатини урганиш; _ алмашаётгат ижтимоий шароитларга болаларни мослаштириш ( бола-лар богча ва мактабга кабул килинипшда ) муаммоларни ишлаб чикиш; _ мактаб ва мактабгача муассалар курилишига тадбик этилаётган сани-тар ободонлаштириш элеменлари ва Янги курилиш материаллари сифатини бахолаш ва бошкалар. Айни вактда атроф мухит (хаво, сув, тупрок, ахолии турар жойлари) ни химоя килиш муаммолари долзарб хисобланади. Согликни мустахкамлаш , мехнат, турмуш ва дам олиш шароитларини яхшилаш, шунингдек, атроф мухит ифлосланишининг нафакат хозирги пайт, балки келажак авлод сало- матлигига хам салбий таъсир килишини олдини олиш максадида давлатлар аро тадбирлар тизими ишлаб чикилган. Кенг таркалган истеъмол моллари, айникса маиший Киме ва полимер махсулотларни сифат бахоси, уларнинг шахсий гигиена масалаларини гиги- еник томонлама урганиш мухим муаммодир. Гигиеник меёрлашларнинг кейинги ривожланипш долзарб масала хи- собланади. Айни вактда давлат конунчилигтга сув хавзалари учун 800 дан ортик, тупрок учун ЗОлар атрофида, атмосфера хавоси учун ЗООдан ортик, ишлаб чикариш хоналари учун 1400 дан дан ортик чегаравий рухсат этилган концентрацияли (ПДК) кимёвий ифлослантирувчилар кушилган. Соглик учун зарарли булган махсулотлар мажмуини меъёрлаш, кимёвий ва физик омилларни комплекс боглиюгагини бахолаш ва мухит сифатини комплекс курсаткичлар тизимини ишлаб чикиш Билан уларнинг максимал рухсат этиладиган юкламасини (мдн) ягона меъёрини асоалашнинг Янги муаммо- лари пайдо булди. Булар инсонга таъсир этиши мумкин булган ташки мухит- нинг хар хил кимёвий, физикавий, биологик ва бошка омилларни олдиндан била олиш имконини беради. Провизорлик ишида гигиенанинг ахамияти. Замонавий првизор - ахолии саломатлигини мустахкамлаш ва профилактик тадбирларни утказиш ишларида фаол иштрок этадиган , дори-дармон-дармон препаратларни тайёрлаш борасида мутахассис тиббиёт ходими. Аптека бу - асосий мажбурияти дори-дармон препаратлари, беморлар учун зарур предментлар, санитария предментлари ва бошка санитария Билан ва даволаш профилактика муассасларшш уз вактида таъминлашдан иборат булган согликни саклаш тизими муассасаларидан бири хисобланади. Провизор санитаия хизмати вакили Билан хамкорликда мехнатни мухофвзи килиш буйича гигаеник утказа олипш, аптека хонасида гигиеник тадбирларга риоя килишни ва санитария назорати жароёнида аптека лойхасини гигиеник бахолашдан утказа олишни бюгапга керак. Аптека ходимларининг шахсий гигиена коидаларини билишлари ката ахамиятга эга. Аптека ходимлари Ушбу коидаларга амал килмасалар дори- дармон препаратларини, дистилланган сувни, аптека жихоз ва препаратларини ифлослантириб куйиши мумкин. Худи, шунинигдек аптека ходимларнинг узи хам хаво, рецепторлар, хар хил буюмлар оркали ва касал кишилар Билан муносабатда булиб касаллик юктириши хамда уларнинг таркалипшга сабаб булиши мумкин. Провизорлик фаолиятида уз узини даволаш, ахолии орасида турли хил юкумли касалликларни олдини олиш, ахолининиг санитария маданиятини оширишга каратилган ишлари мухим урин эгаллайди. Провизор уз каспини мухимлиги туфайли даволанувчи ва санитар врачи Билан доимий муносабатда булади. Бу профилактик медицинанинг асосий масааалиларида, атроф мухитни химояси ва бошкаларда етарлича тушунчага эга булшпга ундайди. Гигиенганинг ривожланиш тарихи Кадимги халклар ва фиодал курилшп даврида гигиеник билимларнингпайдо булиши. Профилактик медицина, бошка купгина медицина билимлари сингари уз илдизлари Билан узок утмишга бориб такалади. Унинг шакилланиши иктисодий-жамот формацияларининг эволюцияси, Фан ва маданиятнинг ривожланиши Билан узвий богликдир. Кузатув ва тажрибаларга асосланган гигиеник характердаги билимларга илгаридан амал килиниб келинган. Инсонлар узларининиг хаёт ива согликларининг саклашга доимо инстинктли холатда интилиб келишган. Шунинг учун доимо улар шахсий соглигини ва ундан кейин жамоат соглигини саклаш буйича тажриба ва билимларни йигиб келишган. Ер шарининг турли кисмларида утказилган археолагик казилмалар шундвн далолат бермоқцаки, кадим замонлардан инсонлар соглигини саклаш буйича элементар коидаларнин билишган ва улардан фойдаланишган. Уша вактларда овкатланиш, шахсий гигиена, турмуш фаровонлиги ва бошка масалаларга ката эътибор берилган. Улуг гигиеначи Ф.Ф.Эрисмвннинг ёзишича: "Хатто кадим маданиятли халкларда хам одамларнинг физик шакилланапш ва саломатлиги учучн зарарли ёки фойдали купгина шароитлар хакида етарлича аник ва онгли тасаввурлар булган, хакикатаи тан олиш кераки, уларниниг санитария борасидаги интилипшари жамоат характери тусини олган". Кадимги шахарлардан улардаги санитар холатнииг ривожланганлиги хакида далолат берувчи иншоотлар колдиклари сакланиб колган. Айникса гигиена масалаларига индуслар, хитойлар, вавилонликлар, мисрликлар, шунингдек, Урта осиё худудларида истикомат килувчи халкларда ката эътибор каратилган. Антик Греция ваКадимги Рим империяси хукумронлиги даврида гигиеник билимлар купрок ривожланган. Грецияда медицини билимлари асосчиси Гиппократ томонидан ососий табиат омиллари, уларнинг инсон саломатлигига таъсири кайт этилган "Хаво, сув ва мжойлашув хакида" биринчи трактат тузилган. Инсонсаломатлиги унга таъсир этадиган ташки мухитга богликлиги ва купгина касалликларнинг сабаблари хам айнан одамзотни ураб турган мухитда эканлиги хакида уша вактларда айтилган эди. Афинада уша вактларда сув кувирлари (водопровод) ва канализатция курилган, жамоат хоммоми ва чумилиш жойлари мавжуд булган, хонани тутунлаш оркали оддий дизинфеция ипшари килинган. Шахарларни тугри лойхалаштиришга ката эътибор каратилган. Спартада кичли жисмоний шакилланган жангчилар таёрлаш максадида шахсий гигиенага жуда ката ахаият берилган. Греклар томонидан йигилган билим ва тажрибалар буюк Рим империясини шакилланипшда тадбик кенг килинган. Римда профилактик медицинанинг элементлари пайдо булла бошлади, жамоат хоммомлари курилди. Кенг тармокли вадрпровот тизимлари тузилиб, канализация тизимлари окава сувларни шахар ташкарисига чикариб турган, озик овкат махсулотларини ипшаб чикаришга санитар назорат урнатилди. Ахолини сифатсиз махсулотлар Билан таъминлаш каттик тайзик остига олинди Турар жойларниниг курилиши устидан назорат урнатилди. Купюнларда санитария коидаларига амал килиш талаби кучайтирилди. Кадимги Римда биринчи медицина таълимюшнг элементлари пайдо булла бошлади. Кадимги Рим ва кадимги Грецияликларнингшунчалик гурурланишига сабаб булган санитария борасидаги ютуклари ижтимоий характер тусини олган. Улар давлат бопжаруви синфлари учун ютук эди, чунки иш бошкарувчилар, харбий бошликлар, бакколар учун(факат куллар учун эмас) комфорт ва кулайликлар яратилди. Шу даврларда ахолининг асосан куллар ва камбагаллардан иборат катламида купчиликнинг улими Билан кечадиган юкумли касалликлар доимий равишда хуруж килиб туради. Ф^одализм даврида (УТ-ХГУ) Фан ва маданиятнинг умумий тушиб кетипш кузатилди, бу нарса айникса Европа давлатларида шахарларнинг санитар ахволида номоён булади. Усиб келаётган санитар мадантят християнлик диний тазикларт остида барбод булла борди. Христианлик гоялари окибатида одамлар элементар санитар талабларни бажармай куйдилар. Шахарларда санитар техник иншоатлари мавжуд эмас, искирт сув, ювинди ва ахлатлар тугридан тугри деразадан кучага тукиларди. Ифлослик Билан копланган кийшик кингир кучалар хеч качон тозаланмас, шахсий гигиенадан одамлар кочиб ювинмас, ойлаб кийимларини алиштирмас, уйлари ортикча нарсалвр Билан тулдириб ташланган ва ифлос буларди. Сир эмаски, бунинг окибатида юзага келган купгана юкумли касалликлар (вабо, улат, кизамик ва бошкалар) эпидемия натижасида миллинлаб одамлар хаётани олиб кетган. Шунингдеку биргина вабо пандемиясидан XVI асрда деярли 25 мил. одам кирилиб кетди. Бундан ташкари хама жойда сифилис, трахома, сил кичима сингари бошка касалликлар хам таркалган. Кайта тугилиш даври (ХУ-ХУ1) илм фаннинг купгина сохалари, шунингдек аник фанларнинг ривожланиши билан танилди. Биринчи маротаба касблар Билан боглик касашгакларга кизикиш пайдо булла бошлади. Шахсан таникли врач Парацельс руда казувчилар касалликларини урганиб чиқци. Таъкидлаш лозимки, умумий маданият тупюб кетган бир даврда Европада Доразм, Бухоро ва Самарканда аник фанлар, адабиёт хамда шерият гуллаб япгаади, медицина ва айникса санитарияга ката эътибор берилди. Кадимги Хоразмшохлар давлати жойлашган худудларда олиб борилган казилма ишларида топилган ободонлвштириш курилмалари, сув таъминоти ва канализация тизимлари колдиклари анна шундан далолат беради. Бу даврларда Осиё узининг мехнатлари Билан буюк табиб , олим Абу Али Ибн Сино довруг козонган. У уша даврлар учун ноёб булган " Тиб коиунлари"муаллифи эди. Ушбу асарнинг гагиенага тегишли кисмида турмуш гигиенаси, кийим, болалар ва кариялар овкатланипш гигаеналари, саломатликни асраш коидалари ва бошка гигиеник тафсияномалар курсатилган. Европада гигиенанинг ривожланиши Бу давр хунармандчилик ва ишлаб чикаршп сохалари, йирик мануфактура, ипшаб чикариш буйича капиталистик шакилланишнинг жадал усипш Билан характерланади. Мехнат шароитларига кизикиш пайдо булла бошлади. 1700 йил италян врачи Б. Рамаццининг ижодий асари " хунармандчилик касалликлари мухокамаси" да уша даврдаги маълум касбларни келтириб утиб, касбий касалликларни тулик тахлил килади, ишлаб чикаришнинг ишчиларга таъсир киладиган зарарларини батафсил курсатиб, уларни тузатиш йулларини ёритиб берди. У касбий саралаш гоясини биринчи булиб олга сурди. 1971 йили немис рухонийси Зюссмильх тугилиш ва улим куп жихатдан ахолии хаётининг табиий, маиший ва маданий шароитларга богликлигига эътибор берди. Гигиена фан сифатида XVIII асрнинг охирларидан аникрок шакиллана бошлади. Бу тиббиётга оид бир катор китобларнинг нашрда пайдо булла була бориши Билан тасдикланди. Шундай килиб, 1788 йилда П. Франкнинг ижтимоий муносабатларда согликни урни, согликни саклаш буйича давлат ахамиятидаги тадбирларни утказиш заруряти хакида биринчи булиб айтган фикиларни уз ичига олган " Тиббиёт полициясининг тулик тизими"фудаментал асари чоп этилди. 1797 йили немис олими Гуфеланд шахсий 1гигиена масалалари кенг ёритилган "Микробиотика ёки умрни узайтириш санъати"китобини чоп этди. Китобда тартибига амал килган холда ортикча вазндансакланиш хамда соглом хаёт тарзига амал килиб согликни кандай мустахкамлаш ва узок умр куришга эришиш борасида тавсиялар берилади. Шу даврлар асл гигиенаси кузатувларга асосланиб, эмперик Фан куринишида колаверади, санитар амалиёт эса факат уша даврдаги мавжуд алохида коидаларнинг бажарилишини назорат киларди. XIX асрда гигиена давомий кузатув ва фактларнинг ката захирасига эга булиб, кузатувлар ва ёзмв тушунчаларга асосланган илм сифатида номоён булди. Анча кейинрок, яъни ижтимоий-иктисодий кайта тузилишлар натижасида саноат капитализм даври келганда шахсий капиталистик корхоналар оммавий касьий огир касалликларга сабаб булган чидаб булмас даражадаги кийин мехнат шароити юзага келади. Бир вактнинг узида шахарларда ахолии купайиб, мехнаткашларнинг яшаш ва маиший шароитлари огирлашиб кетди. Бу нарса умумий санитарияни ривожлантириш учун зарурият тугдиради. XIX асрнинг урталарида гигиенада кетма- кет ташки мухитни урганишнинг экспериментал ва статик усуллари фойдаланила бопшанди. Юкумли касалликлар уйготувчиларни организмга утиш йулларини урганшп, шу оркали юкумли касалликларга карпш самарали кураш олиб боришда микробиолог Л.Пастер, Р.Кох,Н.Ф.Гамагеи, И.И.Мечников ва бопжаларнинг роли жуда ката булган. Куп йиллик лабалатория ва статистик тадкикотлар натижасида гигиенани аник фанга айлантирган М.Петтенкофер эксперементал гигиенаниг ривожланиши учун улкан сармоя киритди. Бу давлатларда купгана мамлакатларда твшки мухит омилларини урганшп билан шугулланадиган биринчи гигаеник муассасалар, лабараториялар пайдо булла бошлади. Айникса, овкатланиш гигиенаси ва физиалогияси масалалари буйича К.Фойтнинг иши диккатга сазовор булди. У томонтдан биринчи булиб одам учун бир кунлик асосий озик овкат махсулотларидан иборат регламентлашган овкатланиш гигиеник меъёри ишлаб чикилди. Такидлаш лозимки, гигиеник фанлар ютуклари хукумдор синфлар - буржуазия манфаатлари учун фойдаианилар эди. Буни узларининг асарларида К.Маркс ва Ф.Энгельслар яхши курсатиб утишган. Ижтимоий муаммоларни ечшпга синфий ёндапшш ташки мухитни согломлаштириш ва барча ахолининг соглигини мустахкамлаш учун гигиена илми натижаларидан фойдаланшпни кийинлаштирарди. Россияда гигиенанинг ривожланиши. Кадимдан рус ерларида славиян кабилалари жуда оддий булсада, лекин маълум даражада куп касапликларнинг юкумлилиги хакида, улар Билан кийшик кингир кучалар хеч качон тозаланмас, шахсии гигиенадан кочиб ювинмас, ойлаб кийимларини алиштирмас, уйлари ортикча нарсЕд_г Билан тулдириб тапшанган ва ифлос буларди. Сир эмаски, бунинг окибатида юзага келган купгина юкумли касалликлар (вабо, улат, кизамик ва бошкалар) эпидемия натижасида миллинлаб одамлар хаётини олиб кетган. Шунингдеку биргана вабо пандемиясидан -АУ-1 асрда деярли 25 мил. одам кирилиб кетди. Бундан ташкари хама жойда сифилис, трахома, сил кичима сингари \ ошка касалликлар хам таркалган. Кайта тугилиш даври иСУ----л«И идм фаннинг купгина сохалари, шунингдек аник фанларнинг ривожланиши билан танилди. Биринчи маротаба касблар Билан боглик касалликларга кизикиш пайдо булла бопшади. Шахсан таникли врач Парацельс руда казувчилар касалликларини урганиб чикди. Таъкидлаш лозимки, умумий маданият тупшб кетган бир даврда БвропадаДоразм, Бухоро ва Самарканда аник фанлар, адабиёт хамда шерият гуллаб яшнади, медицина ва айникса санитарияга ката эътибор берилди. Кадимги Хоразмшохлар давлати жойлашган худудларда олиб борилган казилма ишларида топилган ободонлвштиршп курилмалари, сув таъминоти ва канализация тизимлари колдиклари анна шундан далолат беради. Бу даврларда Осиё узининг мехнатлари Билан буюк табиб, олим Абу Али Ибн Сино довруг козонган. У уша даврлар учун ноёб булган " Тиб конунлари"муаллифи эди. Ушбу асарнинг гигиенага тегишли кисмида турмуш гигиенаси, кийим, болалар ва кариялар овкатланиши гигиеналари, саломатликни асраш коидалари ва бошка гигиеник тафсияномалар курсатилган. Бвропада гигиенанинг ривожланиши. Бу давр хунармандчилик ва ишлаб чикариш сохалари, йирик мануфактура, ишлаб чикариш буйича капиталистик шакилланишнинг жадал усипш Билан характерланади. Мехнат шароитларига кизикиш пайдо булла бошлади. 1700 йил италян врачи Б. Рамаццининг ижодий асари " хунармандчилик касалликлари мухокамаси" да уша даврдаги маълум касбларни келтириб утиб, касбий касалликларни тулик тахлил килади, ишлаб чикаришнинг ишчиларга таъсир киладиган зарарларини батафсил курсатиб, уларни тузатиш йулларини ёритиб берди. У касбий саралаш гоясини биринчи булиб олга сурди. 1971 йили немис рухонийси Зюссмильх тугилиш ва улим куп жихатдан ахолии хаётининг табиий, маиший ва маданий шароитларга богликлигига эътибор берди. Гигиена фан сифатида-^^- асрнинг охирларидан аникрок шакиллана бошлади. Бу тиббиётга оид бир катор китобларнинг напфда пайдо булла була борипш Билан тасдикланди. Шундай килиб, 1788 йилда П. Франкнинг ижтимоий муносабатларда согликни урни, согликни саклаш буйича давлат ахамиятидаги тадбирларни утказиш заруряти хакида биринчи булиб айтган курашиш лозимлиги хамда уларнинг таъсир чоралари буйича тасаввурларга эга булганлар. Юкумли касалликларнинг олдини олиш учун бвъзи утлар билан бопшаналарни тутатишган, касаллар улимидан сунг уларни кийимларини ва кам ахамиятли курилишларни ёкиб юборишган, эпидемия пайтида ахолининг кучиб юришини чеклаш максадида тусиклар урнатишган. Бизнинг кунларгача етиб келган кадимий кулёзмалар ва археолагик казилмалар кишлок вашахарларни куришда ободонлаштиришга каратилган ахамият хакида гувохлик беради. Кишлок ва шахарларни бирмунча кутарилган жойларда, курук, шамолдан химояланган, ичимлик вахужалик зарурати учун етарли микдорда сув Билан таъминланган ерларда куриш тавсия этилган.Анча кейинги даврлврда, — асрларда шахарларни куришда ободонлаштиришга, озик овкат санитарияси ва кушинларда санитария коидаларига риоя килнишига куп ахамият каратилди. Россияда кадим замонлардан сувни авайлаш ва саклаш ни билишарди, бунинг учун улар шахтали кудуклар, сардобалар куршпган. Биринчи вадоправод ва канализация тизимлари Новгордда - асрда курилган. Новгород кучаларида доимо сув сепилиб, даврий тозалаб турилган. Москвадвги водоправод курилиши 1633 йилга таллукли. Шу даврдан суюк ахлат ва ювиндиларни шахар худудидан ташкарига чикариб ташловчи канал куринипшда биринчи канализацмя тизимлари курилди. Иван Грознмй шохлиги даврида яшвш жойларида тозаллика риоя килиш, идишларни ювиш ва овкатланиш коидалари хакида курсатмалар берилган хужжат "Уйкурилиш" тузилди. XVI асрда Москва давлатида биринчи марта болалар учун шахсий гигиена буйича маслахатлар берилган кулланма алифбо китоблари жорий килинди. Болаларнинг соглигини саклаш буйича киммктли маслахатлар берилган. Епифания Славенскийнинг "Гражданство обмчаев детских" ва оддий санитария коидалари ва касалликларини олдини олиш буйича маслахатлари Билан " Изборник Святослава" китобларини нашр этилиши мухим вокеа булиб хисобланади. Россияда тиббий ёрдам 1581 йилдан аптекар палатаси, кейин эса номи узгариб Аптекар буйруги томонидан амалга оширилади. Бу давр юкумли касалликларга Карши каратилган конунларнинг пайдо булиш даври эди. Йирик вабо эпидемиясидан сунг 1654 йилдан эпидемия пайтида вафот этган барча фукороларнинг руйхатга олюп бошланди. Россияда санитар маданиятаинг юксалипшда Пётр 1 нинг урни бекиёсдир. Фаол реформатор ва хар томонлама билимли булган бу одам Аптекар буйругини бекор килди ва медицина канцеляриясини тузди, ахолии саломатлигини асраш буйича курсатмалар чиказди, тугилиш ва улимни кайт килинишини ташкиллаштирди, кушинларда овкатланиш ва анитар холатни шахсан назоран килиб борди. Кейинчалик хам кушинлар санитар ахволигашундвй катга эътибор каратилди. Шундай килиб, 1793 йили врач Е.Т.Белопольский томонидан казармалардаги санитар тартиб, овкатланиш ва купшнлар тизимларининг сув таъминоти буйича назорат ташкил килинди. Шу масалага А.В.Суворов хам ката эътибор каратган. Медицина билимларининг ривожланиш жараёни 1793 йил Москва университетига асос солган М.В.Ломоносовнинг ажралиб турадиган жихати унунг купгина сохалари буйича чукур билимли ва кенг фикрли булганлигидир. МВ.Ломоносов илгор ва прогрессив олим-уламоларни университетда жамлай олдики, улар илмнинг, шу жумладан медицинанинг, хусусан унинг профилактик йуналипшни ривожланишига улкан хисса кутди. Илк медицинанинг, хусусан унинг профилактик йуналишини ривожланишига М.В.Ломоносовнинг шахсий хиссасижуда каттадир. М.В.Ломоносов ташаббуси Билан университетда 1775 йили медицина факультетининг очилиши бунга биринчи кадамлар эди. Унинг карашлари уша вактлардаёк илгор умумдавлат ахамиятидаги карашлар эди. М.В.Ломоносов ёзган эди: "Бизга етарли микдорда докторлар ва дорилар билан дорихоналар керак. Купчилик, хали яшапш мумкин булганлар улиб кетяпти". Мамлакат ахаолисининг сог ва бакувват саклаш хакида кайгурипш унинг "Россия халкининг купайиши ва сакланиши хакида мухокама" асарида уз аксини топган. "Металлургия ёки руда ишларининг биринчи асослари " номли ишида В.М.Ломоносов руда казувчилар ипшни ташкиллаштириш ва уларни дам олиш шароитларини таъминлаш буйича кимматли маслахатлар беради, шахта табиий шамоллатиш курилмасини куллаш буйича таклиф киритган. М.В.Ломоносов гоялар таъсири остида медицина факультетининг биринчи рус профессори С.Г.Знбелин сингари гигиена ва профилактик масалаларга ката ахамият каратган куплаб врач ва гигиеначи олимларни дунёкараши шакилланди. Россияда гигиенанинг ривожланишига кушинларда медицина ва санитар хизмат курсатиш масалаларига ката ахамият касб этган фидоий врач М.Я.Мудровнинг хам куп томонлама хизматлари синган. У томонидан биринчи мартта "Гигиена кушнларида учрайдиган оддий касалликлар, шунингдек, лагер ва госпиталларда купрок буладиган касалликлар терапияси хакида"мавзуси буйича маъруза цикли укиган. "Харбий гигиена предметлари ва фойдаси ёки харбий хизматчилар согликни саклаш илми хакида"ги актовьга нутки умумий гигиена ва харбий гигиенанинг долзарб муаммоларига, энг асосийси унинг келажакдаги вазифаларини аниклашга багишланган. Шунингдек, у "Одций халкка узининг холерадан кандай асраш кулланмаси"ни хам ёзган. М.Я.Мудровнинг узидан жуда хам куп издошлар колдирган. Профилактика масалаларига И.Е.Дедьковский, Н.И.Пирогов, Г.А.Захарьин, С.П.Боткин, Ф.Ф.Остраумов каби машхур тиббиётчилар хам ката эътибор каратишган. Улуг рус жаррохи Н.И.Пирогов келажак тиббиётини олдинлан кура билган . У ёзгандики: "Мен гигиенага ишонаман. Илмсизнинг хакикий прогресси манна каерга бориб такалади. Келажакга факат огохлантариш медицинасигина тегишлидир.Бу илм шаксиз инсониятга фойда келтиради". Узбекистонда гигиенанинг ривожланиши. Инкилобгача булган Россия узидан совет давлатинга шохлик бошкарувининг халкка карпш каратилган сиёсати тулик акс этган вайронагарчилик, очарчилик, йикитадиган эпидемия , мамлакатнинг ночор санитар холати, ута заиф согликни саклаш тизимини мерос килиб колдрди. Совет давлати узининг вужудга келишининг биринчи боскичларида согликни саклаш ишларини ривожлантиришга, эпидемияни бартараф этишга ката эътибор берди. Хусусан медицина негизини кайта куриш ва совет одамлари саломатлигини асраш буйича конунчилик чора тадбирларини утказиш асосида совет согликни саклаш Янги давлат ижтимоий тузими тузилди. Врачлар ва хатто мамлакатнинг бутун ахолиси ипггрок этган кенг куламли гигиеник тадбирлар утказилди. Ижтимоий гигиена муаммоларини хал этиш борасидаги мазкур ката ишларни асоаий вазифаси 1919 йил кабул килинган Партия дастурида белгиланган эди. 1918 йилдаги бутун Россия советлари съездида йирик ижтимоий-гигиеначи ва жамоат арбоби Н.А.Сематко бошчилигидаги РСФСР наркомздраф муассасаси совет согликни саклаш тизими сунги ривожланишда хал килувчи урин эгаллади.Н.АСемашконнинг орин босари этиб фидоий гигиеначи ва С.С.ташкилотчиси З.П.Соловьёв тайинланган эди . Н.А.Семашко- ижтимоий гигиена мустакил фан булишига асос солган. У томондан мамлакатда бмиринчи ижтимоий гигиена кафедрасига асос солинган ва узи унга 30 йил давомида рахбарлик килган. 30-йилларга кадар гигиенани илм ва Фан сифатида алохида укитиш жорий килинмаган эди. Дарс берувчи гигиеначилар уша даврда кенг профили мутахассислар сифатида чикишарди. Г.В.Хлопин рахбарлигида совет гигиеначиларининг ката мактаби шакилланди, жуда куп укув кулланмалари, гигиена буйича амалий рахбарликларёзилди ва нашр кшганди. Гигиена илимининг ривожланиши ва унуг укитилишининг такомиллашиши Билан бир вактнинг узида мамлакатнинг илмига асосланган Амалий санитар хизмати хам шакилланиа барди. 1922 йили "Республиканинг санитар органи хакида"декрет имзоланган. 1933 йили давлат санитар назоратинииг ташкил килиш тугрисидаги ЦИК ва СНК Узбекистоннинг карори чикарилди. У мамлакатда санитар хизматининг рулини сезиларли юксалтирган, хукукларнинг кенгайтирган асосий хужжут булиб хисобланади. Шу даврда Узбекистон санитар хизматининг асосий тазими -таркибига эпидемияга карши ва кенг куламли профилактик ишларни утказишга мулжалланган бир канча лабалатория ва булимлар кирадиган санитар эпидимиолагик станция ташкил(СЭС) килинди