logo

Эндоген рухий касалликлар-шизофрения, маниакал-депрессив психоз

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

74 KB
Эндоген рухий касалликлар-шизофрения, маниакал-депрессив психоз Режа: 1. Шизофрения тушунчаси. 2. Шизофрения касаллигининг асосий клиник белгилари. 3. Шизофрения касаллигининг клиник шакллари. 4. Маниакал-депрессив психозни тушунчаси. 5. Маниакал-депрессив психозни клиникаси. Шизофрения – бу сурункали усиб борувчи (прогредиентли) рухий касалликдир. Бунда шахснинг касалликка хос узгаришлари ва турли рухий бузилишлар пайдо булади. Шизофренияда фикрлаш ва хиссиёт фаолияти бузилади, акл заифлик пайдо булади. Бу касалликнинг келиб чикишида асосий уринни ирсий омиллар эгаллайди. Шизофрения купрок ёшларда учрайди (20-25 ёшда). Шизофренияни 3 та асосий белгиси бор: аутизм, рухиятни ажралиши ва хиссий тунглик. Аутизм — бу турли шаклларда намоён буладиган реал борликдан кетиш. Беморлар атрофдагилардан ажрагандек, жим юрадилар, одамлар билан мулокотга кам киришадилар, расмий, совук муомалада буладилар. Улар билан сухбат тор доирада чегараланган бўлади. Айрим холларда беморлар никобда юрадилар: катта кора кузойнак, кенг шляпа, узун соч, сокол. Касалликни огир кечишида беморлар сабабсиз укиш ва ишни ташлайдилар, уйдан чикмай уяладилар ва куп вактни уринда утказадилар. Баъзи холларда шахардан чикиб кетиб, урмон, тогларда яширинадилар. Бундай беморлар узлари билан овора булиб коладилар, уз хаёллари билан яшайдилар. Рухиятнинг ажралиши – бу шундай холат, качон бемор бир вактда икки дунёда яшайди: ички, узи учун асосий булган, ва ташки реал дунёда. Рухиятнинг ажралишининг бир неча турлари бор. Буларга сезгининг иккиланиши (амбивалентлик) ва тавсифининг иккиланиши (амбитендентлик) киради. Бундай холларда бемор бир вактда бир кишига ёки битта куринишга икки карама-карши хис-туйгуда булади. Шу билан бирга бемор икки хил бир-бирига карама-карши фикр борлигини сезади. Баъзан беморлар мияси иккитага булиниб, хар кайси булагида узича фикр борлигини сезиши мумкин. Ёки бемор узини иккита шахсга ажраганини хис килади. Хиссий тунглик касаллик бошланишидан сезилади. Бемор хеч нарса билан кизикмай колади, оила аъзолари, якинларига совук муомалада бўла бошлайди. Сунгра бемор атроф-мухитга бутунлай бефарк булиб колади. Шизофрения билан касалланган беморлар харакати, холати, юриши сунъий, гайри-табиий булиб колади ва кеккайиб, гердайиб юра дилар. Уларнинг нуткида макола, мураккаблашган ва ута аклий сузлар ва гаплар купайиб кетади. Улар янги сузлар тузадилар (неологизмлар), ноурин кулишади. Беморларда галлюцинациялар ва васвасалар пайдо булади. Шизофрениянинг куйидаги шакллари фаркланади. Оддий шакли асосан усмирлик даврида вужудга келади. Бунда беморларда яккаланиш, ота-онасига совук ёки ёмон муомала, атрофдагиларга расмий муносабат кузатилади. Улар уз ташки куринишига бефарк булиб коладилар, турли импульсив харакатлар килишлари мумкин. Шизофрениянинг оддий турида васваса гоялари ва галлюцинациялар булмайди. Касаллик бошлангач 3—5 йил утгач огир рухий нуксон ривожланади. Гебефреник шаклида биринчи уринда ахмоклик ва тажовузкорлик туради. Беморлар узини масхарабозга ухшаб тутиб, атрофдагиларга тегажонлик килиб, уларда майда кунгилсизликлар келтириб чикарадилар, кексаларни устидан куладилар. Бундай беморлар купинча бемехрлик намоён киладилар ва жиннилик килиб, хингиллаб конли жиноятлар содир килишлари мумкин. Шизофрениянинг бу шакли кам учрайди, купинча усмирлик даврида кузатилади. У хавфли кечади ва рухиятнинг огир нуксони ривожланади. Кататоник шаклида рухият бузилиши мушак тонуси узгариши билан кечади Бу шакли турли ёшда учраши мумкин. Бунда беморларда кататоник ступор ёки кататоник кузгалиш белгилари учрайди. Харакатларнинг ковушмаганлиги ёки кататоник келиб чикишга эга булган импульсив кузгалишлар кузатилади. Параноид шакли купинча 20-25 ёшдан кейин ривожланади ва васваса гоялари ва галлюцинацияларни пайдо булиши билан тавсифланади. Шу даврдан бошлаб шахс узгариши – унинг одамовилиги пайдо булади. Турли хил мазмунли тартибсиз васваса гоялари, эшитиш иллюзиялари ва сохта галлюцинациялар кузатилади. Циркуляр шаклида маниакал ва депрессив холатлар кетма-кет келиши ёки алмашиниши кузатилади. Бунда васваса гоялари ва галлюцинациялар пайдо булади ва хар хуруждан сунг рухият нуксони чукурлашади . Шизофрениянинг бу шакли нисбатан ижобий кечади ва беморлар бир неча йил давомида иш кобилиятини саклаб коладилар. Шизофрения кечиши буйича учта турга булинади: 1. Узлуксиз кучайиб борувчи. 2. Даврий. 3. Узилиб-узилиб кучайиб борувчи. 1. Кўп беморларда умумий бушашиш, эс-хушнинг, мехнатга булган лаёкатининг йуколиши, ташки вокеаларга бефарклик, совуконлик учрайди. Шизофрениянинг оддий, гебефреник ва кататоник шакллари бундай кечади. Шизофрениянинг узлуксиз кучайиб бориши билан кечиши купинча ёмон натижа билан тугайди. 2. Шизофрения даврий кечиши доимо хам чукур узгаришларга олиб бормайди. Узок вакт давом эттан ремиссия (тузалиб туриш) жараёнидан кейин бемор енгил ишлар билан шугулланиши мумкин. Шизофрениянинг даврий кечишида кататоник, параноид ва циркуляр шакллари юзага чикади. 3. Узилиб-узилиб кучайиб борувчи турида гебефреникдан кататоник бузилишлар устун булади. Бу турида клиник куринишлари огирлашиб боради. Бу турда хам хис-хаяжоннинг йуколиши, мехнатга иштиёкнинг пасайиши кузатилади. Шизофрения касаллиги балан касалланган беморлар галлюцинатор ва васвасавий кечинмалар таъсирида, асосан буйрук шаклида булса, котиллик, тан жарохати етказиши ва атрофдагиларга хавф тугдириши мумкин (таъкибдан химояланиш ёки хужум, кашфиётига тускинлик килган шахсни йукотиш). Васвасанинг баъзи шаклларида беморлар шифокорлар хаётига хавф солиши мумкин, чунки улар беморни атайлаб рухий касалликлар шифохонасида ушлаб тургандек ёки хасталигини огирлаштириб улдираётгандек туюлади. Уткир психоз холатидаги беморлар хам атрофдагиларга хавф солиши мумкин. Баъзи шизофрения беморлари криминал гурухга катнашади, уз якинлари ёки уртокларига, хамкасбларига нисбатан боскинчи булиши мумкин. Шизофрения, тургун васваса гоялари ва уткир психотик холатларни беморлар жиноят вактида уз-узини назорат кила олмайди ва «акли норасо» деб хисобланади. Бундай беморлар мажбурий даволанишга юборилади. Аммо шизофрения билан хасталанган бемор тургун ремиссия вактида шахсият узгариши кузатилмаган булса, бу бемор «акли расо» деб хисобланади. Шизофрения аста-секин кечувчи беморларда (шизотипик бузилишлар) «акли расо»лиги ва жавобгарлигини аниклаш катта кийинчилик тугдиради. Бунда асосий белги бемор узини тутиши ва узгача фикрлаши, яна ташки мухитга номаълул жавоб кайтаришдир. Бу белгиларни аниклаш ноаник, эксперт маънавий-маданий тушунчаларига богликдир. Баъзан давлат карорлари, Президент ишига беморлар бахосини тушуниш экспертга богликдир. Аста-секин кечувчи шизофрения суд-психиатрик экспертизасида акли расолигини аниклаш учун барча рухий бузилишлар хисобга олинади: уз харакатлари натижасини тушунишни камайиши, ирода назоратининг сустлиги, харакатлар реал ижтимоий хавфи. Экспертнинг бундай комплекс бахолаши жазони енгиллаштириш ва мажбурий даволаш белгиланиши мумкин. Уткир ва сурункали рухий бузилишлар, шизофрения билан хасталанганлар фикрлашини бахолаш, улар харакатлари натижасини тушуниш ва назорат килиш билан бахоланади. Психотик бузилиш холатида бажарилган фукаролик актлари ноконуний хисобланади ва юридик кучга эга эмас. Фикрлаш кобилияти тугрисидаги масала турлича хал этилади, купинча аник рухий бузилиш холатларида хам улар ишга ярокли, оилавий хаёт кечириб ва ишлашда давом этадилар. Маниакал-депрессив психоз Маниакал-депрессив психоз (циклофрения, циркуляр психоз, циклотимия) даврий кечадиган рухий касаллик булиб, депрессив ва маниакал боскичлари ва уларнинг орасида согломлик даври — интермиссия билан алмашиниши кузатилади. Маниакал-депрессив психоз (МДП) эндоген касалликларга киритилади. Касалликни ривожланишида бир катор омиллар иштирок этади. Буларга бемор организмидаги биокимёвий ва бошка би ологик узгаришлар, ирсий омиллар, ёши ва жинси хамда конституционал хусусиятлари киради. МДП купинча 40-50 ёшда бошланади. МДП касаллик куринишларининг умумий томонлари бор . Бунда бузилишлар рухий фаолиятнинг бир хил кисмида кузатилади, уларни учта гурухга булиш мумкин. 1. Кайфиятнинг бузилиши. 2. Фикрлаш тезлигининг бузилиши. 3. Нутк-харакат фаолиятининг узгаришлари. Депрессив боскичи учта белги билан тавсифланади: 1. Тушкунлик-кайгули кайфият. 2. Тафаккурнинг сустлашуви. 3. Харакат сустлиги. Депрессив холат купинча секин бошланади ва маниакал турига караганда купрок учрайди. Депрессиянинг бошлангич даврида бемор узини нохуш сезади, кизикишлар сусаяди. Тушкун кайфият билан бирга уйку бузилади, иштаха сусаяди, иш кобилияти камаяди. Беморлар уз ишларини ташлаб куядилар, уй ва хизмат ишларини бажармайдилар. Кейинчалик касаллик огирлашиши билан депрессия кучаяди, хасталик аник, кузга ташланади, бу беморнинг узини тутишида билиниб колади. касалликнинг бу боскичида иложсиз кайгу-алам холатига етади, серхавотир булиб колади. Бемор доимо калбида жисмоний огрик сезади, купинча юраги сикилаётганини, «юрак кайгусини» сезади. Бемор ташки куринишида депрессив холат аник сезилиб туради, юзида кайгу котиб колгандай, харакатлари жуда сустлашади, кузлари курук булади. Гавдаси букилган, куллари ёнига осилган, юзлари бушашган, атрофдагилар билан иши йук, кимирламай ётадилар ёки утирадилар. Диккатлари бир нуктага тикилган — кайгули кадалган, узининг соглигини, келажагини, якинларининг холатларини жуда пессимистик гумон аралаш бахолайди. Улар хозирга, келажакка ишончини йукотадилар, узларини оилада, хаётда, хизматда яроксиз деб сезадилар ва узларининг дарди бедаво деб бахолайдилар, келажак бутунлай азобли булиб туюлади ва ундан факат бир илож килиб узини улдириб кутулиш мумкин, деб хисоблайдилар. Шунинг учун беморлар депрессия холатида суицидал харакатлар килишлари мумкин ва шу билан хавфлидирлар. Депрессиянинг кейинги чукурлашуви васвасалар би лан узини айблаш, гунохкорлик, узини камситиш, ипо хондрик холатлар билан кузатилади, бошка беморларни хам узини-узи улдиришга ундайди. Купинча депрессия хавотирлик (ташвишли депрессия), вахима, нотинчлик билан кечади, беморлар инграйди, йиглайди, узини куйгани жой тополмайди, вакти-вакти билан узига жарохат етказиш ва улдиришга харакат килади. Харакатнинг сустлашуви депрессия фазасининг учинчи белгисидир. Харакатни сезиш йуколади, беморлар харакатни англамаслигидан шикоят киладилар. Депрессиянинг ошиши билан харакат тула тухтайди ва сузлаш хам тухтайди—яъни депрессив ступор вужудга келади. Шундай холларда бемор урнида ётади ёки кимирламай утиради, хеч ким билан мулокотга киришмайди Маниакал боскичи симптомлар учлиги билан ифодаланади: 1. Кайфиятнинг кутаринкилиги. 2. Тафаккурнинг тезлиги. 3. Харакат кузгалганлиги. Шунга биноан маниакал фаза енгил - гипомания, ифодаланган (типик циркуляр мания) ва огир (улугворлик васвасаси) манияларга булинади. Маниакал фаза бошланиш даврида беморлар кутаринки ва оптимистик кайфиятда буладилар, турли ишларда фаол катнашадилар, чарчаш нималигини билмайдилар, лекин бир ишни хеч качон охирига етказмайдилар. Улар куп хазил киладилар, куп гапириб, ранг-баранг кийинадилар, кам ухлайдилар. Фикрлаш кобилиятининг ошиб кетиши – беморларда куп фикрлар пайдо булиши, бу фикрлар юзаки, узгарувчан ва ташки мухитга богликлиги билан ифодаланади. Беморлар узига юкори бахо берадилар, узларини жуда аклли, машхур артист, кушикчи, шоир деб биладилар, катта илмий ёки сиёсий муаммоларни еча оладигандек деб хисоблайдилар. Бу ута кимматли гоялар баъзида улугворлик васвасасига айланади, мавзунинг бир хиллиги билан ажралиб туради ва беморларлинг хулкини жуда хам аниклайди. Кутаринки, кувнок кайфият баъзан жахл чикиши билан, газаб, тажовуз билан одатдаги хохишларга тусик пайдо булганда алмашинади. Одатда бу холат утиб кетади. Фикрлашнинг ута тезлашуви, фикр сакраши деб номланиб, фикрлаш тезлиги богловсизликка етиш даражасигача боради. Бундай холатларда гапдан чалгиш булади. Шифокорнинг саволларига тугри жавоб бера бошлаган холда бемор саволдан чалгиб, миясида янги хосил булган фикрларга кизикиб колади. Беморлар узларини тута олмайдилар, кузгалиб, тухтамасдан баланд овозда гапирадилар, ашула айтадилар, шеър укийдилар, шифокорларни, талабаларни, ходимларни кутаринкиликда кутлайдилар, саломлашадилар, атрофда булаётган вокеаларни кутаринки рух, билан тушунтирадилар. кузгалувчанлик баъзида тажовузгача бориб етади. Беморларнинг иштахаси юкори булади, аммо улар узлари озиб кетадилар, купинча исрофгарчиликка мойиллик пайдо булади, беморлар керак бўлмаган кимматбахо нарсаларни сотиб оладилар, куп пул сарф киладилар, бесабаб ишдан бушаб кетадилар, уйларини алмаштирадилар, бирдан ажраб кетадилар, осонгина танишадилар, пала-партиш жинсий алокага мойил буладилар. Маниакал ҳолатдан чиканларидан сунг астеник холат сезадилар. Циклотимия—юмшокрок кечувчи маниакал-депрес сив психозларнинг куринишидир. Касалликнинг субдепрессив ва гипоманиакал боскичлари намоён бўлади, уларнинг орасида ёруг соглом оралик булади, бу интер - миссия дейилади. Циклотимия кайфиятнинг бир оз узгариши билан кечади. Гипоманиакал фазасида беморда узини яхши хис килиш, кувват ва иш кобилиятининг ошиши, субдепрессив фазасида эса - кайфиятнинг сусайиши, гамгин булиб колиши, тез чарчаш холатлари кузатилади. Циклотимия беморларда касаллик огирлашиб, маниакал-депрессив психознинг ифодаланган боскичларига айланиши мумкин ва бемор доим назорат остида булиши керак. Адабиётлар 1. Алимов У.Х., Харабара Г.И., Абдулкасўмов Ф.Б. Клиническое руководство: модели диагностики и лечения психических и поведенческих расстройств. Ташкент, 2003. 2. Клиническая психиатрия. Под ред. Дмитриевой Т.Б. Москва, 1998. 3. Ковалёв.В.В. Психиатрия детского возраста М., «Медицина», 1995. 4. Олимов Х.О., У.Х.Олимов Психиатрия клиникасининг мукаддимаси Тошкент, 1997. 5. Психиатриядан маълумотнома. Под ред.Мурталибова Ш.А.-Ташкент, 1993. 6. Рустанович А.В., Шамрей В.К. Клиническая психиатрия (в схемах, таблицах и рисунках). Санкт-Петербург, 2003. 7. Современная клиническая психиатрия. Попов Ю.В., Вид В.Д. С-петербург, 2002. 8. Ходжаева Н.И., Шаюсупова А.У. Психиатрия.- Ташкент, 1995. 9. Шамсиев Э.С., Искандаров А.И., Зуфаров Р.А., Талимбекова В.К. Суд- тиббий фанлари. Ташкент, 2004.