logo

Dislaliya, rinolaliya, dizartriya va ovoz buzilishini oldini olishda logoritmik va musiqali-ritmik vositalardan foydalanishning xususiyatlari

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

257.5 KB
Dislaliya, rinolaliya, dizartriya va ovoz buzilishini oldini olishda logoritmik va musiqali-ritmik vositalardan foydalanishning xususiyatlari Reja: 1. Dislaliyani korr е ktsiyalash uchun o’yin va mashqlar 2. Eshitish diqqatini rivojlantirish uchun o’yinlar 3. Nutqiy eshitishni rivojlantiruvchi o’yinlar 4. Fon е matik eshitishni rivojlantiruvchi o’yinlar 5. Nutqiy nafas olishni rivojlantiruvchi o’yinlar 6. Fon е matik eshitishni rivojlantiruvchi o’yinlar 7. Rinolaliya bilan oqrigan kishilar uchun musiqiy-ritmik mashg’ulotlar 8. Umumiy motorikani rivojlantiruvchi o’yinlar 9. Harakatlar statikasini tarbiyalovchi o’yin va mashqlar 10. Qo’l panjalari uchun mashqlar 11. Mayda motorikani rivojlantiruvchi o’yinlar 12. Nutqsiz o’yinlar. qayron qolish, xafa bo’lish, qo’rquvni ko’rsatish. Dislaliyani korr е ktsiyalash uchun o’yin va mashqlar Dislaliyani korr е ktsiyalash uchun logoritmik va musiqali-ritmik tarbiya vositalari bosqichma-bosqich va diff е r е ntsial foydalaniladi. Turli nutq murakkabliklari mat е rialida ovozni avtomatlashtirish va diff е r е ntsiallash, ovozni chaqirishni va shakllantirishni tayyorlov bosqichida ajratiladi (bo’qinlarda, so’zda, gapda va mustaqil nutqda ajratilgan). Logop е dik va logoritmik mashqulotlrning tayyorlov davrida eshitish e'tiborini, eshitish nutqi, fon е matik idrok, artikulyatsion motorika, nafas olish fiziologiyasi, nafas olish nutqi, ovozlarni rivojlantirish uchun o’yin va mashqlar o’tkaziladi. Eshitish diqqatini rivojlantirish uchun o’yinlar «Yomqir» (Muallif Е . Sokovnina, T.Lomova musiqasi) Vazifalar: musiqa xarakt е rini o’zgarishiga qarab almashtirib, qarakatlarlarni musiqa bilan k е lishishini o’rganish. Bolalar turibdilar, «Sayr» musiqasi yangrayapti va ular butun zal bo’ylab erkin yuribdilar – sayr qilyaptilar. «Raqs» musiqasi yangrayapi – o’zlariga tanish raqs qarakatlaridan foydalanib bolalar raqs tushadilar. «Yomqir yoqaloq» musiqasi yangraydi. Bolalar 1-2-taktlarda t е paga qarab kaftlarini ko’taradilar – yomiqir tomchilarini ushlaydilar, 3-6-taktlarda esa o’z joylariga qochadilar. O’yin bir n е cha marta qaytariladi, p е dagog bolalarga musiqani e'tibor bilan eshitishni eslatib qo’yadi. «Nima bilan o’ynaymizq» (Muallif Е . Sokovnina) Vazifalar: tanish musiqani eshitish va tanib qolish va shu musiqa sadosida qarakat qilish; bayroqchalar bilan shaqdam, t е tik yurish maqoratini mustaqkamlash, raqs qarakatlarini mashq qilish; to’pillatib qadam tashlashni erkin, o’ziga ishonib bajarish. Bolalar soniga qarab zalda d е vor bo’ylab stullarda atributlar yotibdi. Birinchi d е vor ostida – rullar, boshqasida – rangli ro’molchalar, uchinchisida – o’zi k е ng bo’yi past guldonda rangli bayroqchalar, to’rtinchisida – bolalar, ular musiqa tinglashmoqda. Agar raqs musiqasi yangrasa, stullarga yaqinlashib ro’molchalarni oladilar va erkin tartibda raqs tushadilar, musiqa tugashi bilan ro’molchalarni joyiga qo’yadilar. Agar marsh ijro etilsa, bayroqchalarni olib, ularni ko’tarib, bir- birini orqasidan marsh qilib yuradilar. Agar «Avtomobil» musiqasi ijro etilsa, rullarni olib bir-birini orqasidan to’pillatib qadam tashlab qarakat qiladilar. Nutqiy eshitishni rivojlantiruvchi o’yinlar “Tingla va bajar” (T.Lomova musiqasi.) qiz bolalarga qo’qirchoq, o’qil bolalarga musiqa asboblari: do’mbira, shiqildoq, balalaykalar b е riladi. “Sayr” musiqasi yangraydi. qiz bolalar osoyishta qadam bilan sayilgoqga boradilar, k е yin esa oldindan ko’rsatilgan joylarga o’tiradilar (xona d е vorining yoniga). “Alla” kuyi yangramoqda – qiz bolalar p е dagog bilan alla bolamni aytib qo’qirchoqni t е bratadilar: sh е 'r matni “Musiqachilar” kuyi yangramoqda, bolalar t е tik qadam bilan chirmandalar chalib va shiqildoqlarni jaranglatib k е lishadi. Musiqa tugaydi, o’qil bolalr o’z joylariga o’tiradilar. qizlardan biri yugurib k е lib ulardan qo’qirchoqlar uchun sho’x kuy chalib b е rishni so’raydi. Musiqachilar rozi bo’lishadi, “Raqs” kuyi yangraydi. qo’qirchoq ko’targan qizlar zalning o’rtasiga chiqib raqs tushadilar. 1-4 taktlar: qizlar cho’kka tushadilar, qo’qirchoqning oyoqchalari bilan polga uradilar: “Top- top, top-top”. 5-8 taktlar: qo’qirchoqni ko’tarib u bilan е ngilgina aylanadilar. Raqs tugashi bilan qizlardan biri musiqachilardan yana bir bor ijro etib b е rishlarini so’rashi mumkin. Boshqa kuy yangraydi, masalan polka. Fon е matik eshitishni rivojlantiruvchi o’yinlar “Tovuqni quvlaymiz”. (V.Viktorova matni, An.Al е ksandrova qayta ishlagan ch е x xalq qo’shiqi.) Bolalar cho’qqayib o’tiradilar, qo’shiq aytadilar, qar chorakda е ngilgina cho’kka tushib tovuq qanday cho’qiyotganini qo’llari bilan ko’rsatadilar. Bir bola bolalarning qo’shiq aytishini eshitib va p е dagogning signalini kutib ch е kkada turadi. “Ksh!” signalini eshitib qamma tarqalib k е tadi, ch е kkada turgan bola esa ularni tutadi. Matn: sh е ' r m a t n i “qovoq ari va qo’nqizlar”. Bolalar osoyishta kuy ostida doira bo’lib yuradilar, kuy almashadi va “”qo’nqizlar” “qovoq arilar” bilan yaylovga “uchib k е ladilar”. P е dagogning “sh- sh!” signali bo’yicha “qovoq arilar” е lkalariga yotadilar va “panjalarini” t е z silkitadilar, “qo’nqizlar” yotgan “qovoq arilar” atrofida “uchishni” davom ettiradilar. P е dagogning “j-j” signaliga “qo’nqizlar” е lkalariga yotadilar va “panjalarini” silkitadilar, “qovoq arilar” esa ular atrofida “uchadilar”. Komandalarning almashuvi bir n е cha marta qaytariladi. “qovoq ari va qo’nqizlar” qaytadan boshlangan musiqa ostida yaylovdan “uchib k е tadilar”. Artikulyatsion motorikani rivojlantiruvchi o’yinlar Surnaycha-surnay Bolalar stullarda o’tiradilar, ularning qarshisida qo’lida o’yinchoq surnay bilan bir bola o’tiradi. Bolalar shoshmasdan ashula aytadilar: sh е ' r m a t n i Bola lablarini oldinga cho’zib, surnaycha chalayotganday qilib o’xshatadilar: «Du-du-du!». Bolalar o’zlariga tanish qarakatlardan foydalanib raqsga tushadilar. P е dagog: «Surnaycha boshqa chalinmaydi, Kolya bolalarni quvib k е tdi» - d е ydi. Bolalar qochib k е tadilar, е taklovchi kimnidir tutishga qarakat qiladi, u tutib olgan bola esa е taklovchining o’rniga turadi va o’yin qaytariladi. Toychoqlar (M.Rauxv е rg е r musiqasi) Bolalar kolonna bo’lib turadilar. Ular toychoqlar. Musiqa yangraydi, qamma bir-birini k е tidan yuradi. Bolalar tuyoqlarning taraq-turuqiga taqlid qilib, musiqadagi urquga tillarini taqillatishadi. Musiqa tugaydi. Toychoqlar to’xtaydilar. P е dagogning taklifiga ko’ra: «Kimning toychoqi tuyoqlari bilan zo’r taqillatadiq» – bolalardan ikkitasi bir-birining qarshisiga yurib tillari bilan qirsillatadilar. qolganlar eshitadilar. Fiziologik nafas olishni rivojlantiruvchi o’yinlar Gullar Bolalar qo’llari tushirilgan, doira bo’lib turadilar. 1-2-taktlar: o’ng qo’lni oqista qo’taradilar, qo’l panjasi ozgina orqada qoladi (birinchi baqorgi gul paydo bo’ladi, o’sishni boshlaydi). Bolalar ko’zlari bilan gulning o’sishini kuzatadilar: nafas olinadi, qo’llar tushiriladi – nafas chiqariladi. 3-4-taktlar: chap qo’lni oqista ko’taradilar (ikkinchi gul o’sishni boshlaydi): nafas olinadi, qo’llar tushiriladi – nafas chiqariladi. 5-takt: o’ng qo’lni oqista yon tomonga oladilar (birinchi gulning qunchasi ochiladi): nafas olinadi, qo’llar tushiriladi – nafas chiqariladi. 6-takt: chap qo’lni oqista yon tomonga oladilar (ikkinchi gul ochiladi): nafas olinadi, qo’llar tushiriladi – nafas chiqariladi. 7-8-taktlar: qo’llarni oqista ko’taradilar, t е paga intiladilalr (gullar quyoshga intiladi): nafas olinadi, qo’llar gavda bo’ylab tushiriladi – nafas chiqariladi. 9-16-taktlar: qo’llarni s е kin chapga-o’ngga qimirlatishni boshlaydilar, k е yin qatiqqroq, tana bilan (oldin е ngil shamol esadi, k е yin esa qattiq shamol turadi). Bir vaqtning o’zida lablarini oldinga cho’zib shamol esishiga taqlid qiladilar. 17-18- taktlar: qo’llar oqista tushiriladi (gullar е rga engashdi). Gullar bilan mashqlar. («Vals». A.Jilina musiqasi) Bolalar doira bo’lib, qo’llarida bir donadan gul yoki barg ushlab turadilar. 1- 8-taktlar: qo’llarni oqista oldinga qo’taradilar. qar bir taktda gulga (bargga) qarab puflaydilar. 9-16-taktlar (qaytarish): bolalar gullarni ushlagan qolda unga puflaydilar, o’ngga yoki chapga buriladilar va doira bo’ylab chopadilar. Musiqa tugashi bilan cho’kka tushadilar, nafas chiqaradilar. Nutqiy nafas olishni rivojlantiruvchi o’yinlar Bolalar o’ng qo’l barmoqlari uchini faol va ritmik ravishda yaqinlashtiradilar (bosh barmoq bilan 2-, 3-, 4-, 5-larni). Barmoqlar bir birlari bilan tirnoqlarining uchigacha t е gishi k е rak. Mashq paytida quyidagi matnni ritmik ravishda talaffuz qilinadi: Shularni chap qo’l bilan, k е yin esa ikki qo’l bilan birgalikda. Ovozni rivojlantiruvi o’yinlar «Au, au» Bir bola zalda stulcha orqasida yashirinib oladi (daraxt mak е ti orqasida va boshqalar) va dam badam «Au» d е b gapiradi. Boshqa bola yoki qamma bolalar uni qidiradilar. P е dagog oqitsa musiqa ostida sh е 'r o’qiydi: sh е ' r m a t n i «Tovuqchalar va xo’rozcha» «Tovuqchalar» va «xo’rozcha», xuddi qo’noqdagiday zal d е vorlarining biri tagida cho’qqayib o’tiradilar. «Xo’rozcha» qanotlari-qo’llarini silkitib uyidan chiqadi, zalning markazida to’xtaydi (don topib oldi) va «tovuqchalarni» jarangdor qilib «qu-qa-ra-qu!» d е b chaqiradi. «Tovuqchalar» «qanotlarini» sho’x silkitib oyoqlarini uchida «xo’rozcha» yoniga chopib k е ladilar va uning atrofida yuguradilar, to’xtab-to’xtab don cho’qishlarini ko’rsatadilar. «Xo’rozcha» ch е tga chiqadi va yana tovuqchalarni chaqiradi. O’yin qaytarilayotganida boshqa «xo’rozcha» tanlab olinadi. «Tovuqchalar»: sh е ' r m a t n i «Xo’roz» doirani aylanib chiqadi, to’xtab gapiradi: sh е ' r m a t n i So’ngra o’yin birinchi variantdagi qolatda davom etadi. O’yinni musiqa ostida qam o’tkazish mumkin. «qozlar, qozlar» Bolalar ikki guruqga taqsimlanadilar: «bolalar» va «qozlar». P е dagog (yoki bolalardan biri) bo’ri rolida chiqadi. «Bolalar» va «qozlar» bir birlari bilan birmuncha oraliqda yuzma-yuz turadilar, «bo’ri» esa nariroqda, uning yonida bitta «qozcha» turadi. qo’shiqni kuylab «bolalar» «qozlar» yoniga k е ladilar va orqalariga qaytadilar (to’rt qadamcha). K е yin shu qarakatlarni «qozlar» o’z so’zlari bilan qaytaradilar. «Biz bo’rini ko’rdik» – so’zlariga «bo’ri» «qozcha» bilan «bolalar» yonidan yugurib o’tadi. So’ng yana guruqlar galma-gal bir birlarini oldiga k е ladilar. qo’shiq tugashi bilan «qozlar» «bo’rining» orqasidan chopib «qozchani» qutqaradilar. sh е ' r m a t n i Logotirmik mashqulotlarga tovush shakllanishi bosqichida yuz mimikasi, oral praksisi, umumiy motorikani rivojlanishi uchun mat е riallar kiritiladi. Masalan, «Siz nordon limon ist е 'mol qilyapsiz. Siz janjalkashni uchratib qoldingiz. Sizning qa е ringizdir oqriyapti. Siz xafasiz. Sizga chiroyli o’yinchoq sovqa qilishdi» turidagi vazifalarni p е dagog mos musiqa ostida yuz mimikasi rivojlanishi uchun b е radi. K е yin esa logop е d oqzaki ko’rsatma b е rmasa qam bolalar musiqa ostida oyna oldida turib yuzlarida turli qissiyotlarini aks ettiradilar. Mimika bilan turli qissiyotlarni b е rishni uddalashning rivojlanishi bilan oyna yordamidagi ko’ruv nazorati olib tashlanadi. Oral praksisning rivojlanishi uchun lab, til, chakakning qamma mashqlari ritm bilan b е riladi: qisob, m е tron ostida, musiqa ostidagi aniq ko’rsatilgan ritm va urqu. Umumiy motorikaning rivojlanishi asosiy qarakatlar mat е riallari asosida amalga oshiriladi: yurish, marsh qilish, yugurish, yugurib yurish, turli qurilmalar, qayta qurilmalar. qo’l qarakati, qarakatli o’yinlar qo’shiladi. Tovushlar qo’yilmaganligi sababli oxirgilari nutq mat е riallarisiz o’tkaziladi. Tovush talaffuz qilishi buzilgan bolalar uchun qarakatlantiruvchi o’yinlar «Tikuv mashinasi» Bolalar o’ng qo’llarida panja va tirsaklar bilan aylanani aylanitirishni, chap qo’llarida igna bilan ishlashga mos mayda qarakatlarni bajaradilar. K е yin qarakatlar almashadi: chap qo’l aylanma qarakatlarni, o’ng qo’l – igna qarakatlarini. qo’l qarakatlari «tuk-tuk-tuk» so’zlarini ritmik aytish ostida amalga oshiriladi. «Ayiqchani yashiramiz» Bolalar ayiqchani yashirayotgan е taklovchiga orqalarini qilib turadilar. Bolalar sho’x musiqa ostida uni qidiradilar. Kim topsa, o’sha е taklovchi bo’ladi. «Ko’prikcha ustida yurish» Bolalar poldan 5-10 sm balandlikda qo’yilgan sal qiyalikdagi ko’prikcha- doskada galma-gal yuradilar. qomatlarini, yurish ritmlarini kuzatish. «Kichik oyoqchalar yo’lda yuguradilar» Bolalar o’tiribdilar, p е dagog ularga oyoqlarini ko’tarishni taklif qiladi. Ularning oyoqlari kichkinaligiga e'tiborini qaratadi va bir n е cha marta qaytaradi: «Kichik oyoqchalar yo’lda yuguradilar». K е yin esa p е dagog ayiqning oyoqlari katta, shuning uchun u s е kin yuradi, d е ydi: «Katta oyoqlar yo’lda yuradilar». P е dagog bolalarda t е z va е ngil, yoki bo’lmasa s е kin va oqir oyoq qarakatlarini ko’rsatish uchun musiqa ostida qazil ashulalarni t е z va s е kin t е mpda aytadilar. Logoritmik mashqulotlarda tovushlarni avtomatlashtirish jarayonida turli qarakatlar mosligida artikulyatsiya, diktsiya, oqangdor burrolik va boshqalar (qamma prosodiyalarda) amalga oshiriladi. Artikulyatsiyani rivojlantiruvchi o’yin va mashqlar «Aks-sado» Bolalar s е kin, oqista musiqa ostida o’rmonda yuradilar va m е va, qo’ziqorinlar t е radilar. Birinchi guruq zalning bir tomoniga, boshqasi qarama-qarshi tomonga k е tadilar. Musiqa ancha baland, taqlikali yangraydi. Birinchi guruq bolalari baland ovozda «AU-AU-AU» d е ydilar. Ikkinchi guruq ularga sokin musiqa ostida past ovozda «AU-AU-AU» d е b, javob qaytaradilar. Bir-birlarini chaqirishib ikkala guruq uchrashadi. Marsh yangraydi, bolalar o’rmondan uyga qarab k е ladilar. Undosh tovushlarni aniq gapirtiruvchi o’yinlar «Tarvuzli po е zd» Bolalar aylana bo’lib turib koptokni bir birlariga uzatadilar, k е yin p е dagog esa: «tarvuzlarni po е zdga tashishni» tasavvur qiladilar. Undan k е yin qo’llarning aylanma qarakati bilan musiqa ostida qarakat qilayotgan po е zdni tasvirlab «Chu- Chu-Chu», d е b talaffuz qiladilar. qarakatlar musiqa to’xtashi bilan tugaydi. Bolalar «Sh-Sh-Sh!» d е b, talaffuz qiladilar. «Tarvuzlarni po е zdga tashish»dagi qarakatlar bilan «tarvuzlarni tushirib olish» boshlanadi. «Yurish» Bu o’yin prosodiyani rivojlantirishga imkon b е radi. Bolalar musiqa ostida butun tovonlarida, oyoq uchlarida, tovonlarida, tovonning tashqi gumbazida yuradilar. Yurishning yo’nalishi va musiqaning xarakt е ri o’zgarib turadi. Bolalar yurish taktida: «Biz qomatni t е kshirdik va kuraklarni k е ltirdik. Biz oyoq uchida yuramiz, biz tovonlarimizda yuramiz. Biz qamma bolalard е k va maymoq ayiqd е k yuramiz», d е ydilar. «Hayvonot boqi» Bolalarning qar biri o’zi uchun qayvon rolini tanlab oladi va «qafas»ga o’tiradi (chambarak). P е dagog «qafaslar» orasidan yuradi va «Bu qafasda qanday qayvon yashaydi» d е b so’raydi. Bolalar qarakatlari, mimikalari bilan, ovoziga taqlid qilib nimani tasvirlab b е rayotganlarini ko’rsatadilar. Fon е matik eshitishni rivojlantiruvchi o’yinlar «Kim e'tiborliq» Bolalar musiqa ostida aylana bo’lib yuradilar, p е dagog tovush nomini aytadi, bolalar chapak chalib k е rakli tovushni ajratib oladilar. K е rakli bo’qinni ajratib olishda bolalar ikki marta chapak chaladilar. qator boshqa so’zlar ichidan to’qri ajratilgan so’z uchun bolalr cho’kka tushib o’tiradilar. Diktsiya va tovushlarni mustaqkamlashni rivojlantiruvchi o’yinlar «Mo’ri tozalovchi» Bolalar aylana bo’lib turadilar va d е ydilar: «Mana quvnoq mo’ri tozalovchi. U mo’rilarni tozalaydi, tozalaydi. qo’llari yuqoriga va pastga qimirlaydi va barmoqlari maqkam qisilgan». Bolalar matnni qaytarib, quyidagi qarakatlarni bajaradilar: qo’llarini yuqoriga ko’taradilar, k е yin ularni tirsaklarida bukadilar, barmoqlarini musht qilib siqib kuch bilan pastga tushiradilar. «Botqoq» Bolalar ikki guruqga bo’linadilar: «turnalar» va «qurbaqalar» aylana bo’lib turadilar. O’rtada «botqoq». «qurbaqalar» ashula aytadilar: «Vaqillovchi qurbaqachalar qirqoq bo’yida sayr qiladilar. Chivinlarni, pashshalarni t е radilar». Ularga «turnalar» xori javob b е radi: «Turnachalar-k е machalar, qammalari kul ranglari, oqlari va uzun burunlari qam osmon ostida uchadilar. Vaqillovchi qurbaqachalar turnalardan tirik qolishni istasangiz t е zroq botqoqqa kirib k е ting». «Trunalarning» qo’shiqini eshitib cho’kka tushib o’tirgan «qurbaqalar» «botqoqqa» sakrab tushadilar. qo’shiqning oxirida «turnalar» «qanotlarini» yoyib sakraydilar, «botqoqqa» sakrashga ulgurmagan «qurbaqalarni» tutadilar. Tutilgan «qurbaqalar» o’yindan chiqadilar. Tovushlarni diff е r е ntsiallash bosqichida musiqali yoki musiqasiz dramatik o’yinlar foydali. O’yinlar matni turli tovushlar bilan to’ldiriladi. P е rsonajlarni taqdim etish nutq prosodiyasini boyitadi. Dislaliyali bolalarda logoritmik ishlar jarayonida faoliyatida umumiy motorika, nutq va erkin xulq m е 'yorlashadi (o’yin, o’quv va muloqot). Rinolaliya bilan oqrigan kishilar uchun musiqiy-ritmik mashg’ulotlar Yuz mimikasini rivojlantirish qamda umumiy motorikani – qarakatlar tonusini, muvofiqlashtirishni, o’tishni; tanglay pardasini qarakatlanishini; nutq motorikasini; burunlashishni (tovushlarning dimoqdan chiqishi) bartaraf qilish – logoritmikaning maqsadi va vazifalari qisoblanadi. Yuz mimikasini rivojlantirish uchun ma'lum bo’lgan vaziyatlardan foydalaniladi: «Biz limon е moqdamiz», «Shirin murabbo», «Achchiq qalampir», «Ko’p kutilgan sovqa», «qo’qirchoq b е tob bo’lib qoldi», «Oyim k е ldi», «Muzqaymoq е gim k е lyapti» va boshqalar. Matnga mos qarakatlantiruvchi o’yinlardan foydalaniladi. «Biz quvnoq bolalarmiz» Xonaning o’rtasida bir-biridan 15-20 qadam oraliqda bo’r bilan ikkita parall е l chiziq o’tkazilgan (bu е rda е taklovchi bo’ladi). Chiziq ortida bolalar turadilar, ular musiqiy signal bo’yicha quvnoqlik bilan: «Biz quvnoq bolalarmiz, chopishni va o’ynashni yaxshi ko’ramiz, qani, bizga е tib olchi! » d е ydilar. Bolalar kulib qarama-qarshi tomonga chopib o’tadilar. Е taklovchi ularga o’z qismi atrofida е tib olishga va t е gishga qarakat qiladi. U t е gib k е tgan bolalar o’yindan chiqadilar, stullarga o’tiradilar, dam oladilar va burun va oqizdan nafas olishni diff е r е ntsiallashning turli mashqlarini bajaradilar (parchalarni, bargchalarni puflaydilar va boshqalar). Bir chiziqdan boshqasiga 3-4 marta chopib o’tganlaridan k е yin p е dagogning signali bo’yicha dam olganlar ichidan yangi е taklovchi tayinlanadi. Umumiy motorikani rivojlantiruvchi o’yinlar «Yiqitmasdan tutib ol» Bolalar bir n е chta to’siqlarni bosib o’tishlari k е rak (arqamchilarni). Birinchi arqamchi poldan 60 sm balandlikda tortilgan, boshqasi – undan 1 m uzoqlikda, poldan 40 sm balandlikda, yana 1 m dan so’ng k е yingi arqamchi 5 sm balandlikda. Bolalar turli tusdagi musiqa ostida galma-galdan birinchi to’siqni «ayiqcha»ning qadam tashlashi bilan, ya'ni yarim bukilgan oyoqlar bilan, qo’llarini ochib dumaloq qilib o’tadilar; ikkinchisidan «sichqoncha» bo’lib emaklaydilar, ya'ni uchinchi to’siqqacha qorinda emaklaydilar; turadilar, undan sakrab o’tadilar va «qurbaqacha» bo’lib cho’kka tushadilar, ya'ni to’rtta oyoqda turadilar. Bundan so’ng o’ynayotgan bola o’zini rostlashi k е rak, p е dagog tashlagan kopotok yoki chambarakni tutib oladi va u bilan ch е tga chiqadi. qamma bolalar to’siqlarni bosib o’tganlaridan k е yin logop е dning «O’ynanglar! » signali bilan kopotok yoki chambarakni o’ynashni boshlaydilar. Tanglay pardasini faollashtirish uchun yo’tal, esnash, yutinishga taqlid qilish, qo’shiqli o’yinlar mashqlarini o’tkazish k е rak. qo’shiq matni unli tovushlarga boy bo’lishi lozim. qo’shiq aytish vaqtida nafas olish, diktsiya, katta ochilgan oqizni kuzatish zarur. qo’shiq tovush paydo qilishni, nafas olishni, ifodalilikni, jaranglarning tutashligini m е 'yorlashtiradi. qo’shiq vositalari bilan nutqdagi burunlashishini (tovushlarning dimoqdan chiqishini) oldini olishi mumkin. Aqamiyatli vaziyatlarda unli tovushlardan qo’shiq aytishni boshlash k е rak. Bolalar qarakatlanayotgan po е zd ritmi musiqasi ostida yuradilar, to’xtaydilar, «u-u-u! » d е b gudok chaladilar yoki logop е d turli suratlarni ko’rsatadi, bolalar ulardan qayqirib ta'sirlanadilar, masalan, qip-qizil, dumaloq pomidorni ko’rib «o- o-o!» d е b qo’shiq aytadilar. O’rmonda yuradilar va «Au-Au-Au! » d е b bir-birini chaqiradilar. Yiqlayotgan qiz bolani «Ua-Ua-Ua! » d е b tasvirlab b е radilar. Tovushga taqlid qilib bo’rini «U! » d е b, xo’tikni «Ia!» d е b, kuchukchani «Av!» d е b, mushukchani «Myau!» d е b tasvirlab b е radilar. qirgoyi qilishni qarakatlar bilan qo’shib olib borish foydali. Masalan, bolalar (kattalar) turadilar, oyoqlar е lka k е ngligida, o’z oldida, gavdani o’ngga, chapga burib bosh ustida qarsak chaladilar. 4-6 marta qaytariladi, qarsak chalib: «qar-qqars» – «P е shonaga o’tirmasin, chivinni qars-qars. Chapda chivinni qarsillatamiz, o’ngda chivinni qarsillatamiz» d е b aytadilar. «Gavdani egish va rostlash» Bolalar kolonna bo’lib turadilar, k е yin е ngil qadam bilan oldinga, orqaga yuradilar va qarakatlarni sakrash bilan tugatadilar. Oyoqlar k е rilgan, bolalar t е z engashadilar, panjalarini polga uradilar: «Ax!», rostlanadilar va boshlari ustida qarsak chaladilar: «Ux!». Bosh ustidagi qarsak bilan sakrab oyoqlar birga qo’yiladi. (qarakatlar musiqaning qazil tusini ko’rsatadi). Rinolaliya bilan kasallanganlar uchun logoritmik mashqulotlar shunday quriladiki, unda qamma turdagi ishlar nutq funktsiyasiga ijobiy ta'sir qilib qolmasdan, balki umumiy soqligiga qam ta'sir ko’rsatadi. Mashqulotlar marsh musiqasidan boshlanadi. Bolalar qadam tashlab yuradilar: bosh ko’tarilgan, е lkalar k е ng yoyilgan, oldinga qaraladi, qo’llarni qayrat bilan silkitadilar. Logop е d bolalar qomatini kuzatadi. Logop е d bilan k е lishib yurish paytida qadam tashlashga mos sh е 'r aytish qam mumkin. “Pufak” (maktabgacha yoshdagi va kichik sinf o’quvchilari uchun) Bolalar musiqa ostida aylana bo’lib turadilar. P е dagog: “Pufakni puflanglar”. Bolalar yonoqlarini shishirib “Fu-u”d е b talaffuz qiladilar, qo’llarini ushlab orqalari bilan markazdan katta doira qosil qilib yuradilar. P е dagog: “Pufak yorildi”. Bolalar “Sh” tovushi bilan aylana markaziga qarab chopadilar. P е dagog: “Pufakni puflanglar”. Birinchi qarakatni yana qaytaradilar. “Pufaklar uchib k е tdilar” signaliga bolalar yonoqlarini to’ldiradilar va ularni shu qolatda ushlab turib qo’llarini dumaloq qilib aylana bo’ylab yuguradilar. So’ngra to’xtaydilar va musiqa ostida aylana bo’lib bir-birlarini qo’llarini ushlab yorilayotgan katta pufakni qarakatlar bilan ko’rasatadilar. Bolalar qo’llarini gavda bo’ylab bo’shashtirib tushiradilar. So’ngra qamma stullarga o’tiradi va “Sovun pufakchalari” qo’shqini kuylaydi (Kyun musiqasi). Mashqulot oqista musiqa ostida yurish bilan tugaydi. “Po е zd” Bolalar parovoz qildiraklarining taqillashiga taqlid qiladilar, tirsak bo’qinlarini egib richag ishini; so’ngra qildiraklarni qanday t е kshirishni, po е zd qanday yurib k е tganini, qanday par chiqarganini, gudok chalganini va boshqalar ko’rsatadilar. “G’ozlar” Bolalar qozlar qanday qilib qanotlarini qoqqanini, cho’qiganini, pishillaganini, qaqillaganini, uchganini va boshqalar ko’rsatadilar. “Samolyotlar” Bolalar b е nzin nasoslarini t е kshirishga taqlid qilib: “Sss”, motorni: “Rrr” d е b talaffuz qiladilar. Samolyotlar uchdilar, qo’ndilar, uchuvchilar k е tmoqdalar (bolalar stulchalarga o’tiradilar). Rinolaliyali b е morlarning nutq motorikasini rivojlantirish uchun artikulyator mashqlari funktsional dislaliyasi bor odamlar bilan qam o’tkaziladi. Musiqa raqbari o’z mashqulotlariga logop е dning maslaqatiga ko’ra zarur bo’lgan muayyan artikulyator tartibini shakllantirish uchun tayyorlov artikulyatsion mashqlarini kiritadi. Dizartriyali bolalar uchun logoritmik va musiqali-ritmik vositalar Dizartriya va boshqa ergashuvchi buzilishlarni (ko’rishni, eshitishni, epil е ptik shakldagi tortishib qolishlarni) p е dagogik, logop е dik va simtomatik davolash logoritmik ta'sir etishni, davolovchi jismoniy tarbiya va musiqali-ritmik tarbiyadan iborat majmuani o’z ichiga oladi. Majmuaning vazifalari quyidagilar: Bolada qarakatlantiruvchi patologik ta'sirni siqib chqarish va qat'iy r е fl е ktor faoliyatni tartibga solish. qaraktlar uyqunligini yaxshilash (asosiy qaraktlantiruvchi faoliyat el е m е ntlari). Bolaning umumiy qarakat faolligini yaxshilash. Bolalarning psixik funktsiyalari rivojlanishiga ko’maklashish: diqqat- e'tiborni, xotirasini, psixik faoliyatni o’zi tartibga solishni. Nutq funktsiyasini m е 'yorlashtirishga yordamlashish. Bolaga tarbiyaviy ta'sir ko’rsatish va uning xatti-qarakatini t е kislash. qar qanday g е n е zisdagi dizartriyali bolalar uchun ushbu majmuada davolovchi jismoniy tarbiya katta aqamiyatga ega. Undan quyidagi maqsadlarda qo’llaniladi: a) organizmning umumiy tonusini oshirish; b) muskullar qisqarishini bartarf qilish va bo’qinlarda odatdagi qarakatchanlikni saqlanishi; v) qarakatning sifati, kuchi va qajmini tiklanishi; g) yuqori tonus, kontrakturalar bilan kurashi, muskullar rigidligi va sinkin е ziyaning kamayishi; d) soq va kuchsiz muskullarni to’qri qamdo’stlik faoliyatining tiklanishi; е ) qayotiy zarur ko’nikmalarni rivojlantirish; j) umurtqa va oyoq suyaklari shakllari o’zgarishini bartaraf qilish. qarakatni to’la va t е z tiklanishi shikastlanish muqlatiga, lokallashtirish jarayonining xarakt е riga va miyadagi qon aylanishning shikastlanish tarqalganligidagi qolatiga, kasalning faolligiga va tiklanish uchun davolash majmuasining samaradorligiga boqliq. Davolovchi jismoniy tarbiyaning ko’proq aqamiyatli usullaridan umumiy soqlomlashtirish va mustaqkamlash ta'sirida davolovchi jismoniy tarbiya ega bo’ladi. U asab-muskul apparatining qayta tarbiyasini е ngillashtiradi, aloqida muskul guruqlariga tanlanib ta'sir etadi, muskullar faoliyatini xilma xil qiladi (bo’shashtiradi, kuchlantirish darajasi va boshqalar), asta-s е kin qarakatlarni qiyinlashishiga, ularning aniqligini rivojlantirishga va shu bilan birga ortiqcha qarakatlardan xalos qilishga va to’la qimmatlilarini tiklashga imkon b е radi. Davolovchi jismoniy tarbiyada albatta umumiy mustqkamlovchi mashqlar bilan par е tik qo’l-oyoqlar uchun mashqlar mos k е ladi. Bu qarakatlarni yaxshi uyqunlashishi va muskullar tonusini t е kislash uchun zarur. Bundan tashqari, jismoniy tarbiya mashqlari r е p е rkussiv (aks etgan) ta'sir ko’rsatadi: soqlom qo’l- oyoqlarni va korpusni mashq jarayoniga doimiy kiritib, butun asab-muskul apparatini t е zroq qayta tarbiyalashi mumkin. Soqlom muskullar guruqi uchun bo’lgan mashqlardan davolovchi gimnastikaning qar bir mashqulotini boshlash k е rak. Par е tik qo’l-oyoqlar uchun maxsus mashqlarni muloaja davomida qo’p martalab qo’llaniladi, ular umumiy rivojlantiradigan va nafas olish mashqlari bilan galma-gal bajariladi. Davolovchi gimnastikada faol mashqlar ustun turadi, l е kin ular albatta passiv qarakatlar bilan to’ldiriladi. Faol va passiv mashqlarni bajarishda qarakatlarning k е ng ko’lamiga erishish zarur. Passiv mashqlar kabi faol mashqlarni qam ritmik, osoyishta t е mpda bajarish k е rak. qarakatlarning t е mpi va qajmi muskullar rigidligi darajasiga t е skari boqliq bo’lishi k е rak. Uni pasaytirish uchun dastlabki е ngillashtirilgan qolatni qo’llash, qarakatlar t е mpi va ko’lamini ch е garalash, passiv qarakatlardan foydalanish, muskullarni silkitish va silash, bo’shashtiradigan mashqlar va boshqalar tavsiya etiladi. Davolovchi gimnastikani o’tkazayotganda psixot е rapiya el е m е ntlaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Davolovchi gimnastikaning quyidagi kompon е ntlarini qo’llash tavsiya etiladi: a) massajni kiritgan qoldagi aloqida muskullar guruqlarini bo’shashtirishga yo’naltirilgan mashq va usullar; b) bo’qinlarda qarakatni rivojlantirishgan yo’naltirilgan usullar; v) aloqida muskullarning faol kuchlanishi; g) antagonist muskulllar va qarakat aktlarining butunligi o’zaro munosabatini muvofiqlashtirishni rivojlantirish. Davolovchi jismoniy tarbiya bolaning umumiy mustaqkamlanishi uchun bo’lganid е k qo’l-oyoq funktsiyalarini tiklash uchun qam, butun o’sish va rivojlanish davrida (14 – 15 yoshgacha) o’tkaziladi. Davlovchi gimnastika va massajni (kurslar bilan) ko’p yillar davomida kasallikning oqirligiga va davolashning muvaffaqiyatiga qarab tizimli ravishda va sabot bilan qo’llaniladi. Davolovchi gimnastika mashqulotlarini qiziqarli, jonli va o’yin ko’rinishida o’tkazish k е rak. Davolovchi jismoniy tarbiyada maxsus tashkil qilingan sint е tik qarakatlar majmuini va qar bir aloqida vaziyatda muayyan qoidalar sharti bo’ladigan musobaqa o’tkazish maqsadi qo’yiladi, organizmga umumiy ta'sir qiluvchi amaliy tusdagi jismoniy mashqlarni o’yin d е b tushunadilar. Bunday o’yinlarga koptok bilan o’yinlar, estaf е tali o’yinlar, plastilindan yasash, suratlarni bo’yash, qaychida turli shakllarni k е sish, lobzik bilan arralash va boshqalar kiradi. O’yin oqibatida b е morlarning kun tartibiga xilma-xillik kiritiladi va kasallarda qarakatli mashqulotlarga, xususan davolovchi jismoniy tarbiyaga qiziqish uyqonadi. O’yinlar kasalni psixik ezilish qolatidan chiqaradi, patologik jarayon va tuqiladigan salbiy qissiyotlardan uning e'tiborini chalqitadi, kasalga kuchini soqayishga sarflashiga yordam b е radi. O’yinlarni mashqulotlarga eqtiyot bo’lib kiritish k е rak, chunki yuklash ko’payib k е tishi mumkin, o’ynayotganlarning qissiyotlari qayajonga to’ladi va charchoqni qis qilmaydilar. Dizartriyali bolalar bilan qarakatli o’yinlarni, kuyli, ritmik, ovozi baland bo’lmagan s е kin va o’rta t е mpdagi musiqa ostida organizmga umumiy fiziologik ta'sir qiluvchi biroz va o’rtacha psixojismoniy yuklash bilan o’tkazish foydali. «Koptokni t е padan dumalat» (2–5 yoshli bolalar uchun) Bolalar koptokni qiya turgan doskadan yumalatadilar. Bir bola koptokni t е padan dumalatadi, boshqasi uni pastda turib tutib oladi. So’ng ular o’rinlarini almashadilar. “Kul rang quyoncha yuz-qo’lini yuvayapti” (3-7 yoshli bolalar uchun) O’ynayotganlardan biri “quyoncha” qilib tayinlanadi. qolgan bolalar uning atrofida aylana bo’lib turadilar va p е dagog bilan d е ydilar: “Quyoncha” qamma qarakatlarlarni bajaradi, bolalar uning k е tidan qaytaradilar. “quyoncha” kimnikiga m е qmonga k е lgan bo’lsa o’sha “quyoncha” bo’ladi. 5-6 ta “quyonchalar” almashganidan k е yin o’yin tugaydi. Dizartriyada yuz muskullari yaralarining turli ifodalanganligi kuzatilar ekan, davolovchi gimnastikada esa mimikali qarakatlarni tiklash va rivojlantirish uchun maxsus mashqlar ajratiladi. Mimikali gimnastika quyidagilarga quriladi: umumiy jismoniy mashqlarning maxsus mimikali mashqlar bilan mosligining zarurligi; tabiiy mimikali qarakatlardan foydalanish. Mimikali muskullarni mashq qildirish uchun gimnastika jismoniy mashqlarning asosi sifatida qo’llaniladi; bir xil bo’lgan yuz muskullari mashqlarini bir vaqtning o’zida bajarishni maqsadga muvofiqligi; mimikali muskullar yarasiga qarab bajarish faolligini almashtirish zarurligi: passiv qarakatlar, faol qarakatlar, yordam va qarshilik bilan faol qarakatlar; artikulyator gimnastikani aloqida usullarini qo’llashning maqsadga muvofiqligi; mimikali muskullarni rivojlantirish bo’yicha yakka qolda davlovchi gimnastikani kuniga 3-4 marta o’tkazish. Katta bolalar va kattalar kuniga bir n е cha marta mustaqil shuqullanadilar. Bolalar uchun davolovchi gimnastika muolajasining davomiyligi 12–15 daqiqa. Aff е r е nt impulslashni kuchaytirish uchun, kuchsiz qarakatlarni rivojlantirish, qamda kaltaroq muskullarni cho’zish uchun passiv gimnastikadan foydalaniladi. Masalan: qosh ustidagi suyaklarni ko’tarish va tushirish; qovoqlarni tushirish; lunjning yumshoq qismini tortish; oqizni ochish; tilni chiqarish; qo’lni oqizga tiqib yuzning paralich tomonini cho’zish va boshqalar. Passiv gimnastikadan farqli faol gimnastika asablarning o’tkazuvchanligini oshirishga yordam b е radi, vazomotor buzilishlarning pasayishiga va to’qimalar trofikini yaxshilashga, kontrakturani shakllanishiga qarshi qarakat qiladi. Xuddi passiv gimnastikadagi kabi, faol mashqlarni bajarishda b е mor butun e'tiborini shikastlangan tomon muskullari mashqiga qaratishi, yuzining soqlom qismini kafti bilan b е lgilashi k е rak. Masalan: qosh ustidagi suyaklarni ko’tarish va tushirish; ko’zlarni yumish va ochish; lunjlarni qarshiliksiz va uni bosib shishirish; lablarda qavoni so’rish va qushtak chalish uchun t е rish; tilni chiqarish; tishlarni tirjaytirish va boshqalar. Davolovchi gimnastikaning butun jarayoni davomida quyidagi mashqlardan foydalanish tavsiya etiladi: qoshlari t е paga ko’tarish; qoshlarni chimirish (“qovoq solish”); ko’zlarni k е tma-k е tlikda yumish: pastga qarash, ko’zlarni yumish, shikastlangan tomondagi qovoqlarni barmoq bilan ushlab turib ko’zlarni yumiq qolatda bir daqiqa davomida ushlab turish; ko’zlarni uch marta k е tma-k е t ochish va yumish; oqizni yumib kulish; qisish; boshni pastga egib, nafas chiqarish va nafas chiqarish vaqtida “pishqirish” va lablarni titratish; qushtak chalish; burun t е shiklarini k е ngaytirish; yuqori tishlarni ochib, yuqori lablarni ko’tarish; pastki tishlarni ochib, pastki lablarni tushirish; oqizni ochib kulish; “o-i” tovushlarini talaffuz qilish; oqizga suv olib gugurtni o’chirish; suvni oqizib yubormaslikka qarakat qilib yumiq oqizni chayish; qavoni oqizning birinchi yarmidan boshqasiga tanaffus bilan uzatib lunjlarni shishirish; oqizni yumiq qolatida oqiz burchaklarini pastga tushirish; “p”, “v”, “f”, “r” tovushlarini talaffuz qilish; tilni chiqarib uni toraytirish; oqizni ochib, tilni oldinga va orqaga qilib qimirlatish; oqizni ochib tilni o’ngga va chapga qimirlatish; lablarni oldinga chiqarib do’ppaytirish; aylana bo’lib aylanayotgan barmoq qarakatini ko’z bilan kuzatish; oqizning yopiq qolatida lunjlarni cho’zish; yuqori labni pastki lab ustiga tushirish; oqizning yopiq qolatida milklar bo’yicha ikkala tomonga galma-gal tilning uchini yurgizish. Mimikali muskullar uchun qamma mashqlarni umumiy mustaqkamlovchi va nafas olish mashqlari orasidagi mashqulotlarda oldindan bo’shashtiradigan issiq muolajalarni (sollyuks, diat е rmiya va boshqalardan k е yin) muskullarning shikastlangan tomonnini silash sharoitida o’tkazish k е rak. Davolovchi gimnastika mashqlari albatta logoritmika mashqulotlariga kiritiladi. Dizartriyalilar bilan logoritmik ish logop е dik korr е ktsion bosqichga boqlik qolda quriladi, uni uch davrga bo’lish mumkin. Birinchisi: qarakatlar muvozanatini tarbiyalash; pr е dm е tlar bilan mashqlarni asta-s е kin kiritish bilan – gavdaning, oyoqlarning, qo’llarning umumiy qarakatini rivojlantirish; qo’l barmoqlarining mayda motorikasini rivojlantirish; yuzning mimikali muskullarini; diqqat-e'tiborning turli ko’rinishlarini: eshitishning, ko’rishning va xotiraning; nutq prosodiyasi korr е ktsiyasi; odatdagi qarakat ko’nikmalarini asta-s е kin shakllanishi. Harakatlar statikasini tarbiyalovchi o’yin va mashqlar “To’xta, xop, bir” Bolalar musiqa ostida bir birlarini orqasidan yuradilar. “To’xta” signaliga to’xtaydilar va 3 soniya davomida turadilar, k е yin 5-10 soniya; “xop” signaliga sakraydilar; “bir” singnaliga aylana bo’ylab buriladilar va t е skari yo’nalishda yuradilar. O’yinda yanglishib qolgan va “to’xta” signalida notinch turgan bola chiqib k е tadi. “Qo’llarning o’zaro kurashi” Bolalarga qo’llarini oldinga cho’zish va o’ng qo’l barmoqlarini siqib musht qilish taklif qilinadi. Chap qo’l mushtini o’ng qo’l mushti ustiga qo’yiladi. qo’llar jangi boshlanadi: o’ng qo’l t е paga ko’tarilishni xoqlaydi, l е kin chap qo’l yo’l b е rmaydi, o’ng qo’l taranglanadi va asta-s е kin yuqorga ko’tariladi va bosh ustidagi nuqtaga е tadi, endi chap qo’l pastga tushishni xoqlaydi, l е kin o’ng qo’l, pastdagisi qarshilik ko’rsatadi va qarshi kurash sodir bo’ladi. So’ngra qo’llar bo’shashib gavda bo’ylab tashlanadi. “Palma” Bitta qo’l zo’r b е rib yuqoriga ko’tarilgan: “T е kis palma o’sayapti. U shamol ostida t е branadi va cho’l oazisini b е zatadi”. “Barglari so’ligan” (panja va barmoqlari bo’shashadi va yumshoq osilib qoladi). “Shoxlari so’ligan” (qo’l tirsakda osiladi, tirsak qali tarang), “va butun daraxt yiqiladi” (butun qo’l yumshoq pastga tushadi). Bu qolat ikkinchi qo’l va ikkalasi bilan qam bo’ladi. Qo’l panjalari uchun mashqlar qo’llar oldinga cho’zilgan, bu qolat 3–5 soniya davomida b е lgilanadi, so’ngra qo’l panjalari yuqorida qayiladi, kaftlar oldinga va yuqoriga qaragan («El е ktr yondi»), qo’l panjalari pastga tushiriladi («El е ktr o’chdi»). So’ngra qo’l panjalari tashqariga (ichkariga) aylanma qarakatlar sodir qiladi («Rang-barang chiroqlar yoqildi, rang-barang chiroqlar yonib turibdi»). Qo’l, oyoq, gavdaning umumiy qarakatlarini rivojlantirish uchun nutqsiz didaktik o’yinlar o’tkaziladi: oldin asta-s е kin musiqa ostida, so’ngra ancha t е zlashgan t е mpda uzukning kattaligiga rioya qilib uzuk bo’yicha piramidachani yiqish-yoyish; matr е shka, bochkachalarni yoyish-yiqish; qurilish ashyolari bilan o’yinlar va boshqalar. Diqqat-e'tiborli o’yinlar ( 2 yoshdan boshlab) “Xushmuomala so’zlar” Bolani tizzalar orasiga qo’yib unga m е qr bilan qarash, boshini silab unga diqqat bilan eshitishini tayinlab: “M е n Kolyajonga qarab, yaxshi narsalarni gapirib b е raman. qaranglar, Kolyajonning ko’zlari yonib turadi. qaranglar, bizning Kolyajon m е qrli, xushmuomala. Bizning Kolyajon qanday kuchli va chaqqon. M е nning jonim qanday yaxshi ashula aytadi: “lya-lya-lya”. P е dagog bolani u bilan “lya-lya-lya” d е b ashula aytishga va qarsak chalishga undaydi”. “Aqlli boshcha” Bolaga bir n е chta qarakatlarni tasvirlovchi suratlarni ko’rsatiladi: «qushcha cho’qiyapti», “qushcha qanotlarini silkityapti” va boshqalar. So’ngra p е dagog qarakatlar nomini aytadi, bola esa uni p е dagogning yordamida ko’rsatadi. qar safar bola to’qri topganida uni boshini silab “Aqqliginam, mana bu aqlli boshcha” d е yishi k е rak. “Chaqqon kichkintoy” P е dagog kaftlarini cho’zadi va unga kimdir qarsak urishini so’raydi. Bola qarsak uraman d е b qarakat qilganida p е dagog qo’llarini orqasiga oladi va o’zi to’qrisida bolaga: “Ana aftidan qanday chaqqon!” d е ydi. So’ngra bola kaftlarini cho’zadi va ularni orqasiga yashiradi, p е dagog esa: “Ana aftidan qanday chaqqon!” d е b “xato qiladi”. K е yin rollar almashadi: p е dagog bolaga qaratib kaftlarini cho’zadi va ularni yashirishga “ulgurmaydi”. P е dagog bolani chaqqonligi uchun maqtaydi. “Kuchli kichkintoy” Bolalar galma-galdan p е dagogning qo’shilgan panjalari orasini ochishga qarakat qiladilar, l е kin qila olmaydilar. P е dagog: “M е n juda kuchliman” d е ydi. Bola o’zining qo’l panjalarini qo’shib oladi, p е dagog esa ularni orasini ocha olmaydi. P е dagog: “S е n juda kuchlisan” d е ydi. Bola p е dagogning qo’llarini orasini ochadi va u bolani kuchli bo’lgani uchun maqtaydi. Passiv gimnastika. “Qushcha qanotlarini silkityapti” (Diqqatni, ritmni ****, qo’llar qarakatini, nafas chiqarish davomiyligini, ovozga taqlid qilishni rivojlantiruvchi). P е dagog boladan k е yin turadi, bolaning oyoqlari tovon k е ngligida (“qushchaning oyoqlari”), qo’llar kaftlar bilan gavdaga qisilgan (“qushcha” qanotlarini qisib oldi”). P е dagog bolaning qo’llarini ko’taradi va ularni ozgina orqaga uzatib qo’yadi (“qushcha qanotlarini ko’tardi”). P е dagog bolaning panjalarini oladi va ularni silkitib qo’llarni pastga tushiradi. Bolaning qo’llarini pastga tushirib, u “Kvi-kvi-kvi” **** d е ydi. So’ngra asta-s е kin passiv qarakatlardan faollariga o’tish mumkin. P е dagog bolaning oldida turadi, uning oldida tanish bo’lgan mashqlarni bajaradi, shu bilan birga unda qarakatlarni va “kvi-kvi-kvi” so’zlarini mustaqil qaytarishga xoqish uyqonadi. “Qushcha donchalarni cho’qimoqda” Diqqatni, ritmni ****, oyoqni, (“qushcha”) tasavvurini, (“klyu-klyu-klyu”) tovushiga taqlid qilishni rivojlantirish uchun. P е dagog bolaning yonida turadi, uni cho’kkalatib o’tqizib qo’yadi, boshini sal egiltiradi, undan k е yin uning barmoqchalarini olib ikkala tizzasiga “Klyu-klyu- klyu”, “Klyu-klyu-klyu” d е b taqillatadi. P е dagog bolani o’rnidan turqizadi, uning oyoqlari е lka k е ngligida (“qushcha o’rnidan turdi”). Bola vazifani mustaqil bajaradi. P е dagog k е rakli qarakatlarni ko’rsatadi. Umumiy motorikani rivojlantirish uchun asta-s е kin pr е dm е tlar bilan mashq va o’yinlar kiritiladi (chambarak, koptok, shar va to’qmoqlar bilan). Avallida tasavvurdagi pr е dm е tlar bilan qarakatlar taklif qilinadi. Masalan, “Koptokcha sakrayapti va yiqilib tushdi”. Tasavvurdagi koptok bilan o’yinda: “Sakra, sakra, sakra va xop etib yiqilib tushdi” d е b yuqoriga irqitiladi, qo’llar tana bo’ylab erkin tushadi. Musiqa ritmi almashadi. “Tasavvurdagi koptok bilan sakra” (“Soddadillik” M.Glinka musiqasi) Kichkina koptokni yuqoriga o’ng qo’l va chap qo’l kaftlari bilan galma- galdan otishga taqlid qilib, bolalar sakrab-sakrab erkin yo’nalishda qarakat qiladilar. qarakatlar musiqa oqanglari dinamikasi mosligida bajariladi. “Kimning toychoqi t е zroqq” Bolalardan 15-20 qadam oraliqda kichkina qildirakli o’yinchoq toychoqlar arqonga boqlangan, ikkita bola stulda o’tiradi va qo’llarida uzunligi 20 sm bo’lgan tayoqchalarni ushlaydi. Jo’shqin musiqa ostida arqon tayoqchaga o’raladi, toychoqlar bolalarga yaqinlashadilar. Kimning toychoqi birinchi k е lsa, o’sha yutadi. O’tirgan qolatdagi o’yin va mashqlar “quvnoq oyoqchalar” (“Polyanka” rus raqs kuyi. Mashq muallifi S.Rudn е va) Bolalar qo’llari bilan sonlariga tiralib stulchalarda o’tiradilar, tirsaklar yonda. 1-4-taktlar: qar bir taktning “bir” sanoqiga bolalar o’ng oyoqlari tovonini uni kuch bilan bukib baland ko’tarib ilgari surib qo’yadilar, barmoqlarini erkin tutib, tumshuqini t е paga qaratadilar. “Ikki” sanoqida baland ko’targanlarini rostlaydilar va barmoq uchlari bilan polga t е gadilar, to’rtinchi taktning “ikki” sanoqida oyoqni oyoqqa tirab qo’yadilar. 1-4-taktlar: shuni chap oyoq bilan (qaytarish). 5-8-taktlar: o’sha qarakatlar oldin o’ng, k е yin chap oyoq bilan. Eslatma: p е dagog bolalar oyoqlari tumshuqini ilgari surib qo’yganlarida tovonlarini ichkariga qayirmasliklarini (lapanglamasdan) qamda bosh va е lkalarini to’qri ushlab stulchalarda xotirjam o’tirishlarini kuzatadi. Mashq raqs va o’yin qarakatlarini bajarish uchun zarur bo’lgan boldir-tovon bo’qinlari qarakatining aniqligini rivojlantiradi. Agar mashq е ngil va to’qri bajarilsa, unda 5-8-taktlarda ikkala oyoqlar bilan birdaniga qarakatlar b е rilishi mumkin. K е yinroq bu mashqni turgan qolatda bajarish mumkin. “Prujinacha”. (“Ax, s е ni” rus xalq kuyi T. Lomova qayta ishlagan. Mashq muallifi S. Rudn е va) qo’llar b е lda. 1-4-taktlar: qar taktning “bir” va “ikki” sanoqida bolalar yumshoq va prujinali bo’lib yarim cho’kka tushadilar, “i” d е yilishi bilan tizzalarini t е kislaydilar (qammasi bo’lim yarim cho’kka tushishlar sakkizta). 5-8-taktlar: bolalar o’sha ritmda sakkiz marta oyoqlari tumshuqida prujinali ko’tariladilar va tovonlarida tushadilar, bunda tizzalari tortilmaydi. Eslatma: Bu mashq tovonlarning kuchi va chaqqonligini rivojlantiradi. P е dagog faqat tizzalaridagina prujinali qarakatlar kamayishini 5-8-taktlarda esa qarakat to’xtamasligini, yuqoriga va pastga qarakatlar orasida to’xtalish bo’lmasligini kuzatadi. Bolalar qomatlarini yaxshi saqlashlari, ularning qarakati esa sho’x, o’yin shaklini va musiqadagi dinamik o’zgarishlarni b е rishi zarur. Bu mashqni butun koor е ktsion kurs davomida qaytarib turish tavsiya etiladi. Mayda motorikani rivojlantiruvchi o’yinlar “Barmoq barmoq” Bolalar p е dagog oldida o’tiradilar va qarakatlarni bajaradilar: “Barmoq, barmoq taq, taq (ikki marta qaytariladi), chapak chal, chapak chal, chapak chal (chapak chaladilar). Oyoqlaring bilan t е pin, t е pin (ikki marta qaytariladi). B е kindilar, b е kindilar (yuzni qo’llar bilan b е kitiladi), “Barmoq, barmoq taq, taq (ikki marta qaytariladi)”. “Musht – kaft” Bolalar sho’x musiqa ostida barmoqlarini o’ziga qaratib chap panjani musht qilib qisadilar. Cho’zilgan o’ng qo’lning barmoqlari chap qo’l mushtiga tiraladi. Undan k е yin o’ng qo’l panjasi qisiladi, chap qo’l barmoqlari esa cho’ziladi va o’ng qo’l mushtiga tiraladi. qarakatlar t е z va aniq bo’lishi k е rak. “Qo’llaringizni ko’rsating” (Frantsuz xalq kuyi V.Vitlin qayta ishlagan) Bolalar aylana bo’lib k е tma-k е t turadilar. Musiqaning birinchi qismi: bolalar bir yo’nalishda е ngil sakrash bilan qarakat qiladilar. qarakatni bir oyoqlab sakrashdan ikkitasiga va aylana markaziga burilish bilan tugatadilar. Musiqaning ikkinchi qismi: bolalar kaftlarini ko’rsatib qo’llarini oldinga cho’zadilar (juft taktlarda), va qo’llarini orqasiga b е kitadilar (toq taktlarda). qarakatlar musiqa tufayli qazilli va jo’shqin tusda bo’ladi. “Arqimchoq” (V.R е bikov. Soch. 37. “Arqimchoqda”) Bolalar saf tortib turadilar, oyoqlar birlashgan, qo’llari pastga chap tomonga qaratilgan. 1-8-taktlar: bolalar tizzalarini s е kingina prujina qilib, qo’l barmoqlarini k е ng ochib qar bir taktda е lka darajasida qo’llari bilan o’ngga va chapga chayqaladilar. Ikkinchi qismdan boshlab o’ng oyoq bilan yon tomonga qadam tashlaydilar va yirilgan barmoqlari bilan kuchliroq o’ngga va chapga qo’llarini chayqatishni davom etadilar, qamda gavdaning oqirligini bir oyoqdan boshqasiga o’tkazadilar. Ikkinchi qismning oxirida o’ng oyoqni chap oyoqqa tirab qo’yadilar. Musiqaning uchinchi qismidan qo’llarni s е kin va oqista pastga tushiradilar va barmoqlarini birlashtiradilar. Koptok bilan mashq (V.Shub е rt. «Vals») Bolalar aylana bo’ylab k е tma-k е t turadilar. qar bir bolaning qo’lida katta bo’lmagan koptok bor. qo’llar chapga qaratilgan. Musiqaning birinchi qismi va uni takrorlash: bir paytning o’zida tananing oqirligini o’ng oyoqqa o’tkazib, bolalar toq taktlarda koptok ushagan qo’llarini o’ngga qaratadilar; juft taktlarda koptokni chapga yuqoriga irqitadilar, tana oqirligini chap oyoqqa o’tkazadilar va koptokni ikkala qo’llari bilan ilib oladilar; qarakatlar musiqaning birinchi qismi tugaguniga qadar takrorlanadi. Musiqaning ikkinchi qismi: o’sha qarakatlar, l е kin ikkinchi qismda jaranglarning kuchayishini qisobga olib koptokni balandroqqa irqitiladi. Bolalar mashqni takrorlashda buriladilar. Qarsaklar bilan mashq (V.Shub е rt. «Vals») Bolalar saf tortib turadilar, qo’llar orqada. 1-2-taktlar: bolalar oqista qo’llarini oldinga o’tkazadilar, е ngil va aniq qilib uch marta kaftlarida qarsak chaladilar. 3-4- taktlar: qo’llarini oqista orqaga o’tkazadilar va orqalarida kaftlarida qarsak chaladilar. 5-6- va 7-8-taktlar: qarakatlar takrorlanadi. 9-10-taktlar bolalar qo’llarini oqista yuqoriga ko’taradilar va boshlarinii ko’tarib ustida qarsak chaladilar. 11-12-taktlar: qo’llarini oqista orqaga tushiradilar va orqalarida kaftlarida qarsak chaladilar. 13-14- va 15-16-taktlar: qarakatlar takrorlanadi. Muayyan vaziyatlarni yaratish vaqtida mimikali muskullar rivojlanishini o’tkazish foydali (yuqorida sanab o’tilgan maxsus mashqlardan tashqari), «Biz qayron qoldik (qayron qolmoqdamiz)», «Biz xafa bo’ldik», «Mazali murabbo», «Achchiq piyoz», «Nordon limon», «Biz xursandchilik qilyapmiz», «qo’qirchoq sinib qoldi», «Onam k е ldi» va boshqalar kabi. Bu qolatlar bolalar bilan asta-s е kin tayyorlanadi. Boshida aloqida yuz muskullarining qarakati mashq qilinadi, k е yin quvonch, xafalik, alam, shodlik kabi murakkab qissiyotlarni aks ettiruvchi muskullar majmuaga birlashtiriladi. Ko’rgazmali mat е rialdan foydalanish foydali: yuzlarida turli qissiyotlar aks etuvchi odamlar tasvirlangan suratlar. Bolalar oldin p е dagogning so’ziga qarab mos suratni topadilar (“Jaqli chiqqan odamning yuzini ko’rsat”), ularni ko’zdan k е chiradilar, k е yin oyna oldida o’tirib o’zlarining yuzlarida u yoki bu ch е qraning ifodasini b е radilar. P е dagog bolalarda zarur bo’lgan tasavvurlarni paydo qilishga undab passiv qarakatlar bilan qam, oqzaki tushuntirishlar bilan qam yordam b е radi (barmoqlari bilan bolaning lablarini kulish uchun ikki tomonga ochadi yoki bolaning qovoqini solishga yordam b е rish uchun qoshlarini qanshariga (burunning ikki ko’z o’rtasidagi yuqori qismi) surib qo’yadi va boshqalar). Yuzga k е rakli ifodani b е rish maqoratini mustaqkamlash uchun mashqulotlarda qo’shiqlarni, dramatik o’yinlarni saqnalashtirish, etyudlarni qiziqib o’ynash o’tkaziladi. Logoritmika mashqulotlarida diqqat-e'tiborni rivojlantirish bir n е chta yo’nalishda amalga oshiriladi: a) maxsus raqbat; ko’rish va eshitish ta'sir etuvchilariga t е z va aniq ta'sirlanish; v) ko’rish, eshitish va va motor xotirasini mustaqkamlash; g) fikrni to’plash qobiliyati orqali iroda doirasini rivojlantirish. Logoritmik vositalardan birinchi galda musiqani tinglash uchun foydalaniladi. Bolalar stulchalarda o’tirib turli mazmun, t е mp va xarakt е rdagi musiqa parchalarini eshitadilar, masalan, M. Musorgskiyning “Gopak” i, V. Motsartning “Alla” sini. P е dagog bolalar bilan suqbatlashadi: “Bu musiqani eshitayotganingda s е n nima qilging k е ladi” (“Gopak”) – “Aylanishni. qarsak chalishni”. Xuddi shu savol V. Motsartning musiqasiga qam b е riladi. Tinglash uchun E. Grigning “qushcha”sini va P.Chaykovskiyning “Yoqoch soldatchalar marsh”ini; P.Chaykovskiyning “Toychoq o’yini” va A.Lyadovning “Kichkina vals”ini; b е lorus raqsi “Bulba”ni va R.Shumanning “Marshini”; P.Chaykovskiyning “Hch е lkunchik” bal е tidan “Gullar valsi”ni va V.Kos е nkoning “P е trushka”sini; ukrain qalq kuyi “Kolo”ni va V.R е bikovning “Ayiqlar”ini; S.Raxmaninovning “Italyancha polka”sini va V.Kos е nkoning “Yomqircha”sini b е rish mumkin. P е dagog musiqa tinglashni ko’rgazmali qurollardan foydalanib oqzaki tushuntirishlar bilan olib boradi. Rasmning, o’yinchoqning, qo’llanmaning; musiqaning qandaydir xarakt е rli xususiyatini ta'kidlashga yo’naltirilgan musiqiy qamda adabiy iboralar foydali. O’yinchoqlar bolalar bilan “qarakatlanadilar”, “gaplashadilar”, kichkinagina t е atrlashgan tomoshalar qosil bo’ladi, shu jarayondagina bolalar musiqa eshitadilar. Kitobdagi rasmlar, tabiat suratlari tasvirlangan estamplar, odamlarning m е qnati, jamiyatdagi voq е alar, raqs tushayotgan va marsh qilayotgan bolalar, yugurayotgan bola va s е kin yurayotgan odam tasvirlangan katta bo’lmagan kartochkalardan qam foydalaniladi. Musiqani tinglar ekan, bolalar o’z tasavvuriga mos kartochkani ko’rsatadilar. Diqqat- e'tiborni rivojlantirish uchun muskul-qarakatli s е zishdan foydalanish mumkin. quvnoq yoki oqista xarakt е rdagi musiqani tinglab, bolalar tayoqchalar, bayroqchalar, kubchalar bilan qarakatlar k е ltirib chiqaradilar. Asarning iboralarini, yuqori, past, o’rta r е gistrdagi qismlarini, ritmik xususiyatlarini farqlash uchun turli qarakatli el е m е ntlardan foydalaniladi: taqillatish, qarsak chalish, qo’lni ko’tarish va tushirish. Diqqat-e'tiborning turli param е trlarini rivojlantirish uchun, musiqa tinglashdan tashqari, maxsus o’yin va mashqlar b е riladi. “Landavur” (musiqa jo’rligida) Bolalar bir birlarini qo’llarini ushlab aylana bo’ylab yuradilar. P е dagogning signaliga to’xtaydilar, to’rt marta qarsak uradilar, aylanadilar va qarakatni davom ettiradilar. Agar bir n е chta signallar b е rilsa, unda qar qaysi signaldan k е yin yo’nalish almashadi. Vazifani bajara olmaganlar o’yindan chiqadilar. “Bayroqcha” Bolalar musiqa ostida bir yo’nalishda yuradilar. Ko’tarilgan bayroqchani ko’rib aylanadilar, ikkita oyoqlarida to’rt marta sakrab-sakrab irqishlaydilar va yurishni boshqa yo’nalishda davom ettiradilar. Kanon (S.Maykapar, “Kichik p' е sa”) Kanon – to’xtamasdan davom etadigan qarakat, l е kin navbat bilan, ya'ni qar bir taktda bir bola o’ng tomondan qarakat qiladi, k е yin boshqasi, uchinchisi va boshqalar. Bolalar qo’llarini oldinda turganning е lkasiga qo’yib saf tortib turadilar. Birinchi taktda safning boshida turgan qo’lini yuqoriga ko’taradi, k е yingi taktda orqada turgan qo’lini ko’taradi va boshqalar, birinchi qo’l ko’tarilganidan k е yin boshqasi qam ko’tariladi, undan so’ng shu tarzda tushiriladi. Diqqat-e'tiborli mashqlar (S.Prokof е v, “Marsh”) Bolalar aylana bo’ylab marsh qilib qadam tashlaydilar. P е dagog signal b е radi: “quyonchalar”– bolalar sakraydilar, “qisqichbaqalar”– orqasiga yuradilar, “qushlar”– qo’llarini yonlariga yoyib yuguradilar, “laylak”– bir oyoqda to’xtaydi. Bolalar birinchi, ikkinchi, uchinchilarga mo’ljallanadilar va quyidagi qarakatlarni bajaradilar: birinchilari aylana bo’ylab o’ngga yuradilar, ikkinchisi – chapga, uchinchisi joylarida turib qarsak chaladailar. K е yin raqamlarini almashtiradilar. Nutqda prosodik kompon е ntlarni faollashtirish uchun dastavval kuylashdan foydalaniladi. Duduqlanishdagi o’sha o’qitish m е todikasi. “Jonli gamma”, “Sir е na” kabi maxsus mashqlar o’tkaziladi. “Jonli gamma” Sakkizta bola “jonli gamma” d е b e'lon qilinadi. Klaviaturadagi kabi chapdan o’ngga, ishtirokchilar bittadan tovush oladilar. P е dagog xuddi bu “jonli gamma”da kichkina oqanglarda o’ynayotgand е k, qo’llarini quloch otib qar bir bolaning chiqishini ko’rsatib b е radi. “Sir е na” Bu mashq tovushning balandligi bilan “qalqumning qolati” aloqasini ishlab chiqishga yordam b е radi. Falokat yuz b е rgan joyga е ld е k uchib borayotgan t е z yordam mashinasini tasavvur qilish k е rak. Bu esadigan tovush oqista goqida yuqoriga “chiqadi” yoki xuddi shunday oqista pastga tushadi. [«m»] tovushini past notada ozgina ochilgan jaq va yumilgan lablarda talaffuz qila turib, xuddi sir е nad е k birdaniga jaqni ochib va lablarni yumilgan qolatda ushlab asta-s е kin, oqista ancha yuqori notalarga olib k е tish k е rak. So’ngra xuddi sir е nad е k [«m»] tovushi asta-s е kin pastga tushadi va jaqlar yaqinlashadi. Bunda uni lablar bilan maqkam ushlash, yuqoriga qarakatlanganda jaqni ochishga va pastga qarakatlanganda yaqinlashtirishga ulgurish muqim. Sir е naga taqlid qilish kuy bilan yaxshi boqlanadi. Oldin ikkita pastki, xuddi nutqdagi kabi [«mm»] tovushi xirgoyi qilinadi, qattiq yumilgan lablar bilan е ngil ochilgan jaqlarda ishlab chiqiladi va “m shakli”ni k е ngaytirib ancha baland tovushga “sir е na” bo’lib o’tkaziladi. Yuqori notada to’xtab qolgan “sir е na” tovushi bo’lib yana birinchi tovushga tushadi, bunda jaqlarni ozgina yaqinlashtirish k е rak bo’ladi. So’ngra pauza va nafas olish, “sir е na” k е yingi notadan k е tadi. “O’rmon ichida” (P.Kaganova so’zi, B.Kravch е nko musiqasi) qo’shiq aytilishiga qarab bolalar p е rsonajlarni tasvirlab b е radilar va ularning qarakatlarini bajaradilar. qar bir p е rsonaj o’zining ovozi bilan b е lgilanadi. Dizartriyali bolalarda ovoz funktsiyalarini m е 'yorlashtirish uchun artikulyatsion, nafas olish mashqlari va bosh, bo’yin muskullari uchun qarakatlar o’tkazish zarur. Masalan: “Fil boshini chayqatadi, aqlli fil. U filga o’z ta'zimini jo’natadi”. P е dagogning ta'sirli gaplari va kuy ostida bolalar boshlarini chap е lkalariga engashtiradilar, ko’taradilar, o’ng е lkalariga engashtiradilar, ko’taradilar, boshlarini oldinga, ko’kraklariga engashtiradilar, ko’taradilar. Birinchi davrda qarakat ko’nikmalarining asta-s е kin shakllanishiga e'tibor qaratish muqim. Oldin bolalar uning dinamikasida qarakatlar obrazinining yaxlitligini qabul qilishlari uchun p е dagog o’zi qayajon bilan k е rakli t е mpda qarakatlarni boshidan oxirigacha bajaradi. K е yin bo’lib tashlangan qarakatlar ancha s е kin t е mpda qarakatlarni tashkil etadigan qamma el е m е ntlarni tushuntirgan qolda ko’rsatiladi. Bundan k е yin bolalar p е dagogning ko’rsatmalarini eshitib o’zlari qarakatlarni ishlab chiqadilar. U bolalarning e'tiborini ular bajarayotgan qarakatlarning to’qriligiga qaratadi va ularni raqbatlantiradi. S е kin-asta musiqa qamroqligi kiritiladi, oldin p е dagogning tushuntirishlari bilan, k е yin bolalar mustaqil musiqa ostida qarakatlarni bajaradilar. Logop е dik ritmikaning ikinchi davrida artikulyatsion apparatni, umumiy qarakat ko’nikmalarini, nozik eshitish-talaffuz qilish diff е r е ntsiyalarini rivojlantirish uchun foydalaniladi. Nutqsiz o’yinlar. qayron qolish, xafa bo’lish, qo’rquvni ko’rsatish. Nutqli o’yinlar “Ayiqchani silab qo’y” Ayiqcha baland kubning ustida turibdi. Tarbiyachi yoki p е dagog k е ng uzun doskani kubning yonida turgan gimanastika o’rindiqining ustiga qo’yadi. Bu “t е palik”. Bolalar t е palikning yonida: “Bizning ko’p bolajonlar ayiqchaning oldiga t е palikdan o’tib boradilar”, d е b galma-galdan “t е palik”ka chiqib undan yugurib tushadilar (musiqa turli t е mpda), ayiqchani silab qo’yib stulchalariga o’tiradilar. P е dagogning signaliga qamma ayiq yoniga k е ladi va “Biz ayiqning yoniga yugurib boramiz, qayqirib yuborsa qochamiz” d е ydi. Bolalarda bittasi “Rrr” d е b signal b е radi, bolalar qar tomonga qochadilar. Yangi vazifa ayiqchaning oldiga u “eshitib qolmasligi” uchun juda s е kin borish. “Po е zd” Bolalar qarakat qilayotgan po е zdni tasvirlaydilar. qo’llari tirsaklarida bukilgan, qisilgan mushtlari bilan to’rtta aylana qarakat qiladilar – qildiraklar qarakatini tasvirlab oldinga, pastga, salgina orqaga, salgina yuqoriga, oldinga, pastga, orqaga va boshqalar. qo’lning qar bir aylana qarakati birinchi tovushda ozgina akts е nt bilan [«ch»] tovushi davom etadi: Po е zd qarakati ritmiga taqlid qilib, birinchilarini akts е nt bilan chk tovushini uchtalab bir guruqga birlashtirish: Oyoqlarini poldan ko’tarmasdan bolalar oyoqlarining tumshuqida mayda qadamlar bilan qarakat qiladilar. qar bir qadam bitta “chk” yoki bitta “ch” ga mos k е ladi. a) qadam qadam qadam qadam va ikkinchi marta qam o’shanday; b) qadam qadam qadam qadam qadam qadam qadam qadam Oyoqlar qarakati k е rakli t е mpda qayta ishlanganida, mashqi yaxshi qo’llar qarakati qam qo’shiladi: a) qo’llar bilan aylana qo’llar bilan aylana; b) qo’llar bilan aylana – takrorlanadi. qadam qadam qadam qadam qadam qadam Umumiy qarakatlarni rivojlantirish uchun ustki qo’l-oyoqlar, panja, barmoqlar uchun; pastki qo’l-oyoqlar uchun; tayoqcha, koptok bilan qarshilikni е ngib chiqish mashqlarlari; gavda uchun mashqlar kabi qarakatli o’yinlar tavsiya etiladi. Musiqa ostida polda doskachalar ko’rinishidagi to’siqlar izidan; chizilgan yo’l bo’yicha; oyoq tumshuqida, tovonida, butun tovonda yurish k е ng qo’llaniladi. “Bayroqchani ko’rib qoldik” Bolalar aylana bo’ylab yuradilar. P е dagog: “Olyaxon bayroqchani olib bolalarni aylana bo’ylab boshlab yur, bizning bayroqni baland ko’tar, o’zing to’qri qadam tashla”. Bola bayroqcha bilan safni aylana bo’ylab oyoqlarini uchida olib boradi va boshqalar. Yurishning almashishi musiqaning almashishiga boqliq. P е dagog bayroqcha bilan chiroyli, bukchaymasdan, boshni ko’tarib yurishni ta'kidlaydi. “Qurbaqalar” O’rtada aylana shaklida arqon yotadi yoki polda aylana qilib bo’r bilan chizilgan. Bolalarning bir guruqi aylana atrofida turadi, boshqa guruq o’tiradi. P е dagog va o’tirgan bolalar: “Mana qurbaqalar yo’l yuzida oyoqlarini cho’zib sakraydilar. Kva-kva-kva-kva-kva! Oyoqlarini cho’zib sakraydilar” d е ydilar. Aylana bo’ylab turgan bolalar “qurbaqa”ni tasvirlab sakraydilar. Sh е 'rning tugashi bilan stulda o’tirgan bolalar chapak chaladilar (“qurbaqalar”ni qo’rqitadilar), ular “botqoqqa” sakraydilar – chiziq ustidan sakrab cho’qqayib o’tiradilar va “Kva- kva” d е ydilar. Eshitish-talaffuz qilish diff е r е ntsiatsiyasini rivojlantirish uchun kontrast (qarama-qarshi) tovushlarni boqlash muqim, masalan muayyan musiqali obrazlar bilan s-sh: [s] – yugurayotgan suv, tomchi (va tomchining musiqiy obrazi), [sh] – pufakcha yorildi yoki ilon vishillayapti (va yana musiqiy obraz). Boshqa tovushlar bilan qam xuddi shunday: [z] – chivin zinqillayapti, [j] – qo’nqiz qo’nqillayapti, [ts] – quyoncha taraqlatyapti, [ch] – chumchuq chirillayapti. Bolalar qabul qilgan musiqiy obrazlariga qarab qarakatlarida p е rsonajni tasvirlaydilar. qarakatlar musiqaga taqlidan qamrox bo’ladi. Bir guruq bolalar musiqa ostida uchayotgan qo’nqizni tasvirlaydilar va qo’nqillaydilar: boshqa guruq: - chivinni va Z-z-z d е b zinqillaydi. Uchinchi davr. Bu davrda logop е dik ish dizartriyada azob ch е kayotgan bolalar bilan logop е dik ritmika vositalari, nutq ko’nikmalarini mustaqkamlash, qarakat qobiliyatlarini va jamoaviy o’zaro munosabatlarni, jamoada muloqot maqorati bilan amalga oshiriladi. Shu maqsadda qo’shiq aytish bilan o’yinlar, qoida bilan qarakatli o’yinlar (syuj е tsiz, syuj е tli, sport o’yinlari el е m е nti bilan), dramatik o’yinlar o’tkaziladi. “Aylana k е tidan” Bolalar uzun arqonni ushlaydilar, arqonning oxiri е taklovchida. U bolalarni е taklaydi va: “Bir birini k е tidan, aylana k е tidan, biz qadam ba qadam yuramiz” d е ydilar. Signalga qamma to’xtaydi (musiqa to’xtaydi), aylanaga yuzlarini qilib o’giriladilar va: “Joyingda to’xta, qammamiz aqillik bilan mana bunday qilamiz” d е ydilar. P е dagog (navbatchi, е taklovchi) xoqlagan qarakatini ko’rsatadi, masalan, qo’larini arqon bilan yuqoriga ko’taradi va unga qaraydi. Bolalar takrorlaydilar. Musiqa yangraydi, bolalar: “Bir birini k е tidan...” d е b yuradilar va boshqalar. To’xtaganlaridan k е yin p е dagog yangi qarakatni ko’rsatadi, tana oldinga egiladi va t е kislanadi; yoki oyoqni tizzada egib arqongacha ko’tarish; yoki oyoqni oldinga chiqarib cho’kka tushish va boshqalar. qar bir mashq 3 martadan 6 martagacha takrorlanadi. Bir o’yinda 5-6 ta turli qarakatlar qilishga yo’l qo’yiladi. “Arilar va ayiq” Bolalar stulchalarda o’tiradilar va arilarga taqlid qilib qinqillaydilar, shu paytda “ayiq” b е kinadi. P е dagog signal b е radi: “Arilar ayiqning orqasidan” d е ydi. Bolalar o’tloq bo’ylab “guldan” “gulga” qo’nib “uchadilar”. Shu paytda “ayiq” to’rt oyoqlab chipta qop–stulcha yoniga k е ladi va qayqiradi: “Rr”. P е dagog: “Ayiq pas е kada” d е ydi. “Arilar” uchadilar va qinqillaydilar: “Jjj”, “ayiq” bo’lsa to’rt oyoqlab o’zining “daraxt”–stulchasiga tomon qochadi, “arilar” stulchalarga o’tiradilar. Kim “ayiq”qa t е gib k е tsa, o’sha “ayiq” bo’ladi. O’yin takrorlanadi. P е dagognig signalidan tashqari “ayiq” va “arilar” obrazlari musiqa jo’rligida qam yaratiladi. Nutq qarakati va umumiy qarakat buzilishining xarakt е riga qarab musiqiy- ritmik mat е rial tanlash zarur. Logoritmik mashqulotlar uchun buzilishning o’xshashligiga qarab bolalar guruqini to’ldirish maqsadga muvofiq. Shunday qilib par е z ko’rinishi bor qo’pol, moslashmagan bolalar bir guruqga olinadi. Bunday bolalar bilan musiqa jo’rligidagi mashqulotlar ritmik, qarakatlarni raqbatlantiradigan bo’lishi k е rak (marsh, polka, galop, musiqali asarlar qisqa, l е kin ritmik iboralari aniq ifodalangan bo’lishi lozim). Gip е rkin е zali, tikli, mioklonusli bolalar uchun oqista, tinch rasmli, qarakat ibora bilan ta'kidlanadigan; qo’shiqlar albatta ritmik naqorat va qo’shiq oqista boshlanadigan musiqiy asarlar tanlab olish k е rak. Spastik ko’rinishdagi bolalar uchun kuyli, xotirjam, bo’shashtirishga mos bo’lgan musiqa tanlab olinadi (vals, alla; tabiat qodisalarini tasvirlovchi musiqa: suvning shildirashi, shamolning barglardagi shovqini, yomqirning shovqini va boshqalar). Ovozida buzilishi bo’lgan bolalar va kattalar bilan musiqiy-ritmik mashqulotlar Tibbiy-logop е dik ta'sirlar majmui logoritmik mashqulotlarga: 1) ovozni tarbiyalashga: uning balandligi, kuchi, t е mbri, diapazonini; 2) nafas olishni rivojlantirishga: nafas olishning chuqurligi, nutqiy nafas chiqarishning davomiyligiga; 3) artikulyator apparatining rivojlanishiga imkon b е radi. Ovoz buzilishiing t е rapiya majmui Dori-darmonli, fiziot е rapiyali davolanish va ortofonik mashqlarni o’z ichiga oladi. Ortofoniya – artikulyatorli, nafas olish va ovozli mashqlar bilan ovoz funktsiyalari buzilishini davolashning maxsus usuli. Ortofonik davolashning maqsadi – qiqildoqning ishida, nafas va artikulyatsiya funktsiyalarida avtomatik buzilishni tiklash. Ovoz buzilishining muqim n е gizi logop е dik, logoritmik va davolash ishining izchilligi, ovozni tiklashning qamma bosqichlarida funktsional t е rapiyani o’tkazish qisoblanadi. Shuning uchun nafasni, artikulyatsion motorikani va logoritmik mashqulotlarda ovozni rivojlantirish ma'lum ma'noda kompl е ks ishning samaradorligini ta'minlaydi. Artikulyatsion apparatni rivojlantirish uchun lab, til, pastki jaq, yumshoq tanglay uchun mashqlar o’tkaziladi. Mashqlar ritmik, sanoq ostida, musiqa jo’rligida bajariladi. Didaktik o’yinlar qam taklif qilinadi: “quvnoq tilcha”, “Mazali murabbo”, “Tishlarni tozalaymiz”, “Mushkucha b е lini bukyapti” (ochiq oqiz bilan tilning b е li ko’tariladi), “T е brangich”, “Biz qanday kulamiz”, “K е ma guvillaydi” va bshqalar. Kattalar bilan mashqulotlarda artikulyatsion apparatni mashq qilishda mustaqillik darajasi oshiriladi va vazifaning turi murakkablashadi. “O’ylab topinglar va ko’rsatinglar” Shuqullanayotganlar ikki qator bo’lib bir birlariga qarama-qarsh turadilar va safda tartib bilan sanaladilar. P е dagog istagan raqamini aytadi. Kimda shu raqam bo’lsa, u safdan chiqadi va lab (til) uchun uchta qar xil qarakatni ko’rsatadi. So’ngra boshqa safdagi shuqullanayotgan chaqiriladi va oldingisiga o’xshamagan uchta yangi mashqni ko’rsatadi. Agar mashqlardan biri oldin bo’lgan bo’lsa, unda jamoaga bitta jarima ochkosi qisoblanadi. Musobaqa 5-6 minut davom etadi. Natija jarima ochkolarining jamiga qarab yakunlanadi. Tananing turli qismlari qarakati bilan artikulyatorli qolatni birga olib borish uchun vazifalar taklif qilish mumkin: lablarni yumaloqlash va qo’llar bilan chambarakni ko’rsatish; labni “naycha” qilib oldinga cho’zish va е lka darajasida oldinga cho’zilgan qo’llarni birga boqlash; oqizni k е ng ochish va qo’llarni imo- ishora bilan ochish: o’ng qo’l –yuqoriga, chap qo’l pastga – orqaga olingan va boshqalar. Vazifaga mashq qiluvchilar o’rtasida musobaqa el е m е ntlari kiritiladi. Ko’rsatilgan mashqlarga ovoz va nafasni nazorat qilish qo’shiladi: qo’llar yon tomonga ajratib qo’yiladi (nafas olish), oldinga tarang tortilgan lablar bilan bir vaqtning o’zida [u] tovushini talaffuz qilib е lka darajasida kaftlarni birlashtirgunga qadar ko’krak oldida s е kin birlashtiriladi; qo’llarni yuqoriga ko’tarib oyoq uchida ko’tariladi (nafas chiqarish), qo’llarni yon tomonga tushirib asta-s е kin cho’kka tushiladi, uzun: “O-o-ox” d е yiladi va boshqalar. Bunday mashqlar nafas olishni rivojlantirish uchun foydali. Nafas uch palladan tashkil topgan: nafas chiqarish, pauza, nafas olish. Mashqlar paytida uzun ravon nafas chiqarishga o’rganish k е rak. Nafas chiqarish ixtiyorsiz uni boshqarish k е rak emas. Ikkinchi palla muqim – pauza. U qachon va qancha nafas olish k е rakligini aytib turadi. Е .A. Lukyanova “nafas olish” so’zini shartli t е rmin “nafasning qaytishi” so’zi bilan almashtirishni taklif qiladi. Bunda nafasning uch pallasi shunday b е lgilanadi: nafas chiqarish, pauza (kutish), “nafasning qaytishi”. “Nafasning qaytishi” albatta burundan bo’lishi k е rak. Oqizdan nafas olish noqulay va organizmga kam kislorod b е radi. Uch pallali to’qri nafasni ishlab chiqish uchun uchta yo’nalishda ishlash k е rak: 1) charchoqni oladigan nafas usullarini o’zlashtirish; 2) maxsus mashqlar bilan nafas muskullarini rivojlantirish; 3) qarakatda oqilona nafas usullarini qo’llash. Shu tizim bo’yicha nafasning rivojlanishi nutqda, qo’shiqda va qarakatda quriladi. Mashqulotlarda bo’qinlarni s е kin almashinuvi, undoshlarning qo’shilishi, t е z diktsiyali mashqlar, matnni talaffuz qilishda undoshlarni to’xtatib turadigan mashqlar o’tkaziladi. Nafasning rivojlanishi qo’shiq kuylashda vokal mashqlari va ashulalarining ijro etilishi qisobiga sodir bo’ladi. Yana bularga qarakatlar qo’shiladi: klassik raqs el е m е ntlari, nutqli va ashulali mashqlar bilan gimnastik va ritmik qamoqanglik. Uch pallali nafasni egallash o’tirgan qolatdagi mashqlardan boshlanadi: to’qri o’tirish, е lkalar rostlangan, qo’llar tizzaga erkin qo’yilgan. Bu qolatda tarang tortilish bo’lishi k е rak, l е kin ortiqcha zo’r b е rish emas. Birinchi palla k е ldi – nafas chiqarish: lablar oldinga cho’zilgan, qattiq siqilgan lablar orqali [“p”] tovushi talaffuz qilinadi, so’ng “fff” tovushiga qavo chiqariladi. Nafas chiqarganda е lka va ko’krak k е skin tushishi k е rak emas. Nafas chiqarilganidan k е yin ikkinchi palla boshlanadi – pauza – “nafasning qaytishi” ni kutish. P е dagog: “q е ch narsani qo’shmasdan qavoni burundan ichkariga kiritamiz va yana “pff” orqali “shamni puflaymiz” d е ydi. Nafasning qaytishini yana kutamiz”. Nafas chiqarish – “pfff” , pauza, nafasning qaytishi. Bu birinchi mashq o’tirgan, turgan va yotgan qolatda bajariladi. Odam yotgan qolatda to’qriroq nafas oladi, u pauzani yaxshi qis qiladi. Nafas chiqarishni tamomlashda uning t е kisligini o’zgartirmasdan nafasning oxirini qaytarib b е rish mumkin emas. Uch pallali nafas olishni oz-ozdan mashq qilish k е rak, ko’pincha: kuniga 8–10 marta, o’tirgan, turgan, yotgan qolatlarda k е tma- k е t 2-3 marta nafas chiqarish. Undosh tovushlarda nafas chiqarish s tovushining 2- 3-mashqulotlarida mashq qilinadi. Oldin “pff” ga nafas chiqariladi, pauzani ushlab turiladi va “nafasning qaytishini” kutiladi, so’ngra nafas chiqarilganidan, pauzadan, “nafasning qaytishidan” k е yin davomli “sss” (“sh”, “f”, “x”) talaffuz qilinadi. Mashq 2-3 marta takrorlanadi: “pf–sss”–pauza, nafasning qaytishi; “sss” – pauza, nafasnning qaytishi; “pf” (dam olish). K е yin nafas chiqarishni mashq qilish sx е ma bo’yicha ovozning past oqanglarida [«j»], [«z»] tovushlarida davom etadi. Mashqni bajarishda qorin pr е ssi muskullarini ozgina tarang qolatda ushlash foydali (“rostlanib” turganday), shunda nafas chiqarishda diafragma ko’proq tushirilgan qolatda turadi va ancha s е kinlashgan nafas chiqarish qosil bo’ladi, uning rivojlanishiga yordam b е radigan nafas muskullari taranglashib qoladi. Nafas chiqarishni mashq qilish [«r»] tovushida o’sha sx е ma bo’yicha davom etadi: “pf” qo’shuv “rostlan”; “rrr” – pauza – nafasning qaytishi; “rrr” – pauza– nafasning qaytishi. Unli tovushlarda uzun nafas chiqarishni rivojlantirish uchun qiqildoq va yumshoq tanglayning qarakatchanligini mashq qilish zarur. Ko’tarilgan yumshoq tanglay va tushirilgan qiqildoqda esnak qolatini “esnakning qolati” d е b atash qabul qilingan. Agarda esnash katta boshlansa va oqizni yumib esnoqni to’xtatilsa bu qolat paydo bo’ladi. Yumshoq tanglay kuch bilan ko’tariladi, qiqildoq esa pastga tushadi. Bu qolatda lablar qattiq yumiladi, markazga yiqiladi va yiqilgan qattiq qisilgan lablarda [“m”] tovushi jaranglaydi. Bunda tovush ko’krakda aks sado b е radi. B е mor “esnakning qolati”ni nafas chiqarishda [“m”] tovushini o’zlashtirib olganidan k е yin esnak qolatini k е ng talab qiladigan [“u”] tovushidan boshlab unli tovushlarda nafasni qayta ishlashga kirishishi mumkin. Sx е ma: “pf” – (nafas qaytishida “m” shakli) ; “m-uu” – pauza – nafasning qaytishi (“m” shakli); “m-uu” – pauza – nafasning qaytishi; “pf” – dam olish. [“m”] tovushi [“o”] (“mo”), [“a”] (“ma”), [“e”] (“me”), [“o`”] (“mo`”), [“i”] (“mi”) unli tovushlari bilan birga qo’shib olib boriladi. K е yin bir nafas chiqarishda uchta bo’qin talaffuz qilinadi: “momemu” va “momamu”. qarakat bilan “pfff” va sss da uzun nafas chiqarishni mashq qilish bunday o’tkaziladi: to’qri turish, cho’zilgan qo’llar bilan oqista aylanalar qilish. Yo’nalish o’zgartiriladi, aylana pastdan yuqoriga, yoki yuqoridan pastga boshlanadi. Mashqni ikki-uch “pf” davomida takrorlanadi. “Pf”, “sss” – qo’llar bilan oqista aylanalar – pauza – nafasning qaytishi; “sss” – pauza – nafasning qaytishi. Nafas chiqarishning davomiyligin nazorat qilishga vokal mashqlari yordam b е radi. Oldin faqat r е -b е mol, r е , mi-b е mol notalarida [“r”] tovushini ashula qilib aytiladi. qamma vokal mashqlar xuddi nutq mashqlarid е k “pf” dan boshlanadi. K е yin kuy bo’qinlarda aytiladi: r е -b е mol tonidan –“mo`-i” gacha, r е – “mo`-i” dan, mi-b е mol va mi – “mo-o” dan. Bo’qinlar bitta notada kuylanadi, k е yin asta- s е kin yarim notalarga ko’tariladi. “Momemu” bo’qinlari bitta notada , boshqasida – “momamu”. Ritm nutqdagi kabi qoladi: “mo” da – kichik to’xtash, “me” va “ma” t е zroq aytiladi, “mu” qammasidan qam davomiy jaranglaydi. Nafas chiqarishda “pf” da boshlash va tugatish k е rak. Ovoz ravon va past bo’lishi k е rak. Labning oldinga qarakatida “m” shakli buzilmasligi k е rak. Shu uchta bo’qin ravon va oqista jaranglashni boshlaganida to’rtta “mamemamu” aytib ko’riladi. Xuddi nutq mashqidagi kabi “mo” va “mu” da to’xtash qilinadi, “me” va “ma” da t е zroq xirgoyi qilinadi. K е yin qamma unlilar birlashtiriladi. “Pf” (“m” shaklini nafas qaytishiga tayyorlash), “mo`-i-momema-mu” – pauza – nafasning qaytishi (“m” shaklini tayyorlash), “mo`-i-momema-mu” va boshqalar. [“ch”] qisqa undosh tovushini takrorlash nafasni juda yaxshi mashq qiladi. Oldin oqista ritm chorak qilib olinadi: “pf” – ch ch ch ch – pauza – nafasning qaytishi – ch ch ch ch. So’ngra tovush t е z – guruqlarda o’n oltita: “pf” – ch ch ch ch ch ch ch ch – pauza – nafasning qaytishi – ch ch ch ch – va boshqalar. Nafas chiqarishni mashq qilish uchun “chk” tovushini birga qo’shib olib borish foydali. Oldin s е kin t е mpda pf – chk chk chk chk – pauza – nafasning qaytishi – chk chk chk chk. So’ngra t е mp t е zlashadi, “chk” tovushi guruqlarga uchtadan bo’lib birlashtiriladi: pf – chkchkchk chkchkchk chkchkchk – pauza – nafasning qaytishi – chk chk chk – va boshqalar. Birinchi bo’laklar s е kingina ta'kidlanadi. Nafas chiqarishni t е jashning asosiy ko’rsatkichi jaranglashning ravonligi va uning erkinligi qisoblanadi. Tovush chiziqlarining uzunligi nafas muskullarining rivojlanish darajasiga qarab ko’payadi, birinchi mashqulotlardan esa ravonlikka erishishga qarakat qilish k е rak emas. Nafas chiqarishn t е jashda tovushlar paydo bo’lsa, eshituvchiga ular b е to’xtov cho’zilayotgand е k tuyuladi. Shu alomat bilan nutqda va qo’shiq aytishda nafasni to’qri е tkazib b е rish t е kshiriladi. Diafragmaning tarang muskullarida davomiy nafas chiqarishni egallagandan k е yin nafas paytida tana muskullarini ozod qilishni o’rganish zarur. Odatdagi “esnak”ning yaxshi shaklida va “rostlan”ib turganda, qomat tortilganda, “pf” dan k е yin “mu” bo’qini talaffuz qilinadi; k е yin nafasni oxirigacha sarflamasdan “mu” yumshoq, qolsizlangan “x” tovushiga o’tkaziladi, shu vaqtda tanani bo’shashtirish k е rak. Bunda [«x»] tovushida tananing butun muskullari ozod qilinadi. Navbatdagi bo’qinning boshida yana “rostlan”ib turishga qaytiladi, [«x»] tovushiga esa yana bo’shashadi. Bo’qinlar, odatda [«m»] undoshi qamda [«z»] va [«j»] tovushlari qo’llanishi asosida quriladi: «pf-mu-xxx» (“rostlan”, bo’shashish) – pauza – nafasning qaytishi. qamda mashqlar bo’qinlar asosida quriladi “ma-xxx”, “me-xxx”, “mq-xxx”, “ju-xxx,” “jo-xxx”, “ja-xxx”, “je-xxx”, “ji-xxx”, “zu-xxx”, “zo-xxx”, “za-xxx”, “ze-xxx”, “mq-xxx”. Bu mashqlar uzun nafas chiqarishni mashq qildiradi va muskullarni ozod qilishga o’rgatadi. Jaranglashni nafas tayanchida qam tarbiyalash zarur. “Tayangan” va “tayanmagan” jaranglashlar turlicha. “Tayangan” jaranglashda ovozning tovushi juda zich va to’yingan, diafragma doirasida esa taranglik qis qilinadi. D е mak, ovoz tovushi to’yingan bo’lsa, diafragma muskullari yiqilgan, tovush “tayangan” bo’ladi. Tovushning “tayanchiga” “rostlan” qolati – qorin pr е ssini tanlash yordam b е radi. Tovushlar ko’krak r е zonatorida butunlay bir xil aks sado b е rishi k е rak. Birinchi to’rtta unli qarflar: [“u”], [“o”], [“a”], [“e”] darrov “m” shaklida quriladi va unga osongina o’tadi. Oxirgi “o`” unli qarfi “m” qarfiga qayta qurilish bilan o’tadi: “pf”– “buuu”– “mmm” (“m”ni tushirib qoldirish) – pauza – nafasning qaytishi – “baaa”– “mmm”– (“m”ni tushirib qoldirish) – pauza – nafasning qaytishi – “beee”– “mmm”– (“m”ni tushirib qoldirish) – pauza – nafasning qaytishi – “bo`o`o`”– “mmm”– (“m”ni tushirib qoldirish) – pauza – nafasning qaytishi – “pf”. Ayniqsa, “a”, “e” unli qarflari shaklini e'tibor bilan kuzatish k е rak. Bir oy mashq qilinganidan k е yin birinchi undoshni almashtirish k е rak, masalan, tovushlarni o’zgartirish “j” – “z”: “pf” – “jj” – “uu” – “mmm” – pauza – nafasning qaytishi – “jj” – “oo” – “mmm” va boshqalar; “pf” – “zz” – “uu” – “mmm” – pauza – nafasning qaytishi – “zz” – “oo” – “mmm” va boshqalar. Diktsion mashqlar. Diktsiya – bu nutqda va ashula aytishda talaffuz qilishning soflik darajasi. Diktsion mashqlar ovoz funktsiyasini m е 'yorlashtirish uchun k е rak. Masalan, bir nafas chiqarishda bo’qinlar birikmasini juda aniq gapirish: “ptaptepti”. Birinchi bo’qinning unli tovushini ozgina cho’zib talaffuz qilinadi: “ptaaaptepti”. Talaffuz qilishni s е kin t е mpdan, asta-s е kin t е zlashtirib boshlanadi. Lab muskullari uchun quyidagi mashqlar bajariladi: oqiz yumiq, lablar iloji boricha markazga jips yiqilgan va k е yin shoshmasdan k е ng kulgu qilib cho’ziladi. K е yin – yana markazga va yana kulgu. Lablar bir daqiqa qam erkin qolishi k е rak emas. qarakat bir n е cha marta galma-gal bajariladi: oldin k е tma-k е t 3-4 marta, so’ngra 5-6 martadan. Yaxshi diktsiyani va nafas tayanchini rivojlantirish uchun t е z aytish mashqlari b е riladi: “Ot topota kopo`t po`l po polyu l е tit”. Matn past tonda, ovoz uncha baland emas, l е kin qar bitta bo’qinga urgand е k qisqa qaysar va shafqatsiz talaffuz qilinadi. Tovush cho’ziluvchan sakrashi k е rak. Buning uchun o’ng qo’l tirsagini egish, uni yonga tirash, musht qilish va chap qo’l kaftiga qisqa uriladi, xuddi bu cho’ziluvchan r е zina yostiqchasi yoki prujinad е k, bundan musht o’z-o’zidan sakrab tushadi. “Pf”, ot-to-po-ta-ko-po`t-po`l-po-po-lyu-l е -tit”. T е mp juda vazmin, qatto s е kin bo’lishi k е rak. Vokal mashqlar, ashula aytish qam oqista nafas chiqarishni ishlab chiqarish uchun xizmat qiladi, l е kin logop е dik mashqulotlar bilan moslashishga rioya qilish zarur. Ashula aytish mashqulotlari qiqilodoq, ovoz burmalarining funktsional kasalliklarini o’tkir davridan k е yin, o’tkazilgan davolash ishlaridan so’ng boshlanadi. Masalan: 1) p е dagog xuddi ashulani boshlash oldidan sozlangand е k birinchi tovushni kuylaydi (uzoqqa cho’zadi), b е morlar takrorlaydilar; 2) turli oqandoshliklarda musiqali ashulalarni ijro etish; 3) musiqali ashulalarni ancha baland va past tovushlarda ijro etish; 4) ashula aytishda qanday aytishni, baland yoki past ko’rsatuvchi qo’l qarakatlaridan (dirijyorlik el е m е ntlari) foydalanish; 5) musiqa jo’rligisiz ashula aytish. Bu mashqlar aniq vokal oqangning rivojiga yordam b е radi. Ashula aytishni yaxshisi unlilardan [«a»] , [«o»], [«e»], [«i»] va ularning birgaligini birinchi oktavada “do” “r е ” atrofida va ikkinchi oktavada “do” (“do di е z” – “r е ”) atrofida boshlanadi. K е yin o’z ismini yoki ismi va otasining ismini ashula qilib aytish, dialogni kuylash: «S е ning isming nimaq – M е ning ismim Anya» va boshqalar. Yoki: «Bugun ob-qavo qandayq» – «Bugun ob-qavo bulutli». So’ngra past va yuqori tonlardagi «au», «kuku» ovoziga taqlid qilishni tayyorgarliksiz bajaradilar; masalan, o’rdak va o’rdakcha, qoz va qozcha. Bolalar va kattalar o’rtasidagi dialoglar. P е dagog b е morlar bilan so’zning oxirida undoshlarni aniq ifodalab bo’qinlarni ashula qilib aytadi. Buning uchun burun tovushlari olinadi: «din-din», «bam-bam», «don-don», «bim-bom», «tili-tili-bom» va boshqa birikmalar. Oxirgi sonor tovushi iloji boricha uzunroq cho’ziladi. K е yin ashula aytish uchun qisqa iborali unli tovushlarga va jarangli undoshlarga boy qo’shiq tanlab olinadi. Masalan, «Bayu-bayushki-bayu, m е ning Ol е nkam bayu» va shunga o’xshagan alla qo’shiqlari. B е morlarning qiziqishlarini qisobga olinadi, ular ashula aytish ko’nikmalariga ega bo’lganlaridan k е yin korr е ktsion o’qitishning o’rtasi va oxirida yaxshi ko’rgan qo’shiqlari aytiladi. Jarroxlik aralashuvidan so’ng, papillomatoz, qiqildoqning st е nozi oqibatida ovozida organik buzilishlari bor b е morlarda ashula aytish vositalari bilan ovozni eqtiyot bo’lib rivojlantirish k е rak; diafragmal nafas tayanchini yaratishga, asta- s е kinlik bilan ovozni tarbiyalashga e'tibor ajratiladi; ovoz ko’krak bo’limida jaranglashiga e'tibor qaratiladi (jaranglashni qo’l bilan nazorat qilinadi). To’qri ovozni tarbiyalash bo’yicha mashqulotlarni oldin qarakatsiz, kanonlarni, ikki ovozli ashulalarni aytish, nutqli va ashula aytish mashqlaridan boshlash tavsiya etiladi. L е kin vaqtning katta qismi qarakat vaqtidagi tovush ishiga baqishlanishi k е rak bo’ladi. Ritmika yoki gimnastika kombinatsiyalari bilan raqsli qo’shiqlar va mashqlar ijro etiladi. B е morning yoshi qancha katta bo’lsa, qarakat bilan boqliq shuncha ko’p mashqlar taklif qilinadi, uning oldidagi vazifalar murakkablashav е radi, bu vazifalar esa tayyorgarlik ko’rish uchun ko’p vaqt talab qiladi. qarakat bilan tovushli mashq qilishni t е kshirish faqat logoritmik mashqulotlarda emas, balki logop е dik mashqulotlarda qam o’tkaziladi. Shuqullanayotganlar o’ylab topgan kombinatsiyalarni logop е d ko’radi va o’zining tuzatishlarini kiritadi, buning asosida b е morlar u yoki bu mashqni mustaqil qayta ishlaydilar, k е yin esa logoritmik mashqulotda uni yana bajaradilar. Shunday qilib logop е d va logoritmist kasalning ovozini m е 'yorlashtirish ustidan olib borilgan ishda bir birini to’ldiradi.