logo

Психологик коррекция. Психологик тузатиш ва ривожлантириш ишларини ташкил этиш

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

61.5 KB
Психологик коррекция. Психологик тузатиш ва ривожлантириш ишларини ташкил этиш Режа: 1. Психологик тузатиш ва ривожлантириш ишларининг вазифалари. 2. Тузатиш ва ривожлантириш дастурини ишлаб чикишга куйиладиган талаблар. 3. Психолог ва педагогнинг биргаликда иш олиб бориши ва унинг вазифалари. Таянч тушунчалар : Шахс ва индивиднинг таркиб топиши , онгига фаол таъсир курсатиш , психиканинг ривожланиши , усишда кечикиш , оркада колиш , хулкнинг бузилиши , таълимда узлаштиришнинг ёмонлашуви . Узлуксиз таълим тизимининг узига хос ижтимоий , педагогик масалалари мавжуд . Бунда таълим-тарбиянинг янгича тамойилларини жорий килиш, янги турдаги укув муассасаларида таълим-тарбияжараёни шаклларини ташкил этишни белгилаш, янги педагогик технология намуналарини излаш ва ишлаб чикиш, таълимнинг самарали ташкилий, услубий-дидактик технологияларини куллаш хамда шахс ривожланишининг боскичли тизимини ишлаб чикиш ва бошка вазифаларни эътиборда тутмок лозим. Узлуксиз таълимнинг пойдевори- бу, мактаб ёшгача булган богча таълимидир. Богча ва мактабларда бола онгида илк кадриятлар сингдирилади. Шунинг натижаси сифатида, уларда мотивли фаолиятлар юзага келади, билим маънавий кадриятларга мухаббат туйгуси уйгонади. Албатта, таълим жараёнида хар бир холатга алохида ёндошув зарур. Чунончи, огир нуткий нуксонли болалар алохида хусусиятларга эга буладилар. Шу сабабли уларда, умумтаълимий тайёргарликдан ташкари, коррекцион (тузатиш) йуналишдаги таълимга эхтиёж бор. Хозирги вактда богча мактаб ва бошка таълим муассасаларида ривожланишда нуксони булган болалар аникланади. Мактабгача ва бошлангич мактаб тизими шу муаммоларни бартараф килишга хам маъсул булиб хисобланади. Ривожланишида баъзи енгил (нуткий, эшитув ва бошка) нуксони булган болалар богча ва умумтаълим мактаб муассасаларида тарбияланадилар. Огир нуксонлари булган болалар эса махсус турдаги болалар богчаси ёки мактабига кабул килинади, бу муассасалар зарур даволаш-согломлаштириш ва коррекцион, психологик-педагогик ёрдамни бера олиш имкониятига эга. Бизда мавжуд махсус болалар богча-мактаблари олдида турган муаммолардан бири мактаб, оила, жамоат ташкилотлари, махаллада шахсни тарбиялаш ва шакллантиришнинг коррекцион-педагогик-психологик реабилитация тизими етарли даражада ишлаб чикилмаган. Маънавий- ахлокий, интеллектуал ва жисмоний тарбия масалаларининг талаб даражасига кутарилмаганлиги, ота-оналар, укитувчиларнинг зарур малакага эга эмаслиги, шунингдек, халк педагогикаси бой меросидаги билимлардан тула хабардор булмаганлигидадир. Шу жумладан, турли ёшдаги, айникса, ривожланишида нуксонли болаларни тарбиялаш ва укитиш болаларни тарбиялаш ва укитиш сифатини таъминлаш учун, махсус нуткни ривожлантирувчи бола богча-мактабини ташкил этиш жоиздир. Айни марказ-асосий вазифаси такозосига кура, коррекцион- ривожлантирувчи укитиш дастури буйича болаларни тарбиялаш, даволаш ва касалликнинг олдини олиш тадбирларини олиб боради, ривожланишида муаммоси булган боланинг мактабгача ва бошлангич таълим мазмунини узлаштиришга ёрдамлашади. Шунингдек, марказда болалар маслахат-ташхис ва тиббий психологик, тиббий-педагогик жихатдан махсус богча ва мактабларга танлаб олинади, саломатлиги чукур урганилиб, (мутахассисларнинг маслахати ва ташхис) уларга психологик, тиббий- педагогик реабилатация ва бошка амалий ёрдам курсатилади Фикрларни эркин нуткий баён килишнинг ривожланиши 3 ёшдан 12 ёшгача булган даврни уз ичига олади. Шунингдек, уларни атроф-олам билан таништириш, тасаввурларини богча ёки мактаб укув-таянч дастурига мувофик ривожлантириш билан бир вактда, нуткий нуксонларни ислох килувчи индивидуал логопедик машгулотларда болага таъсир килиш ишлари олиб борилади. Бундай машгулотлар нутк талаффузига асосан укитиш материалларини таксимотига кура, купайтириб борилади. Болалар богчаси, мактаблардаги укув таянч дастурида турли мураккабликда укитилаётган матннинг мазмунини тушунишни ривожлантиришга багишланган булим кенгайтирилган. Фаол ва кам учрайдиган сузлар лугатининг мувофиклигини аниклаш, ахлокий-маънавий, мехнат, жисмоний, экологик йуналишдаги материалларнинг мазмунини кучайтириш кузда тутилган. Болалар богчасида элементар математика ва мактабда математика дастурида укувчилар узлаштириши лозим булган махсус тушунчалар ва масалаларнинг шартлари нуткий ифодаланишига каратилган укув жараёни жадаллаштирилгани ва йуналтирилгани алохида эътиборга олинган. Шунингдек, огир нуткий нуксонли болаларга математикани укитишнинг узига хос жихатлари ифодаланган. Табиатшунослик буйича дастурида эса нутк камчиликларини тузатиш оркали ривожлантирувчи лугатлар ва нутк амалиётини кенгайтирувчи материаллар берилган. Маълумки, мактаб укув фанлари интеграцияси асосида ташкил этилган дарслар каторида болаларнинг бадиий-эстетик маданиятини шакллантириш буйича фанлар алохида урин тутади. Асосий максад таълимнинг йуналишини умумий кучайтирган холда, яхлит нукий ёндошув асосида олиб бориш ва дунёнинг илмий ягона манзарасини шакллантириш (ахлокий, эстетик, экологик ва мехнат оркали) дан иборат. Тажрибада курганимиздек, бундай ёндошув укув материали такрорланишининг олдини олади, мактабда утиладиган фанлар сонини ва соатини кискартириш хамда укитиладиган амалий фаолиятни бойитишга ёрдам беради. Юкорида курсатилган камчиликлар кайси тоифада купрок учрашини билиш максакдида огир нукий нуксонли болалар билан бир неча йуналишда кузатиш ишларини олиб борилади. Бу жараёнда ота-оналар билан олиб бориладиган ишларга хам алохида эътибор бериш лозим. Маълумки, хозирги вактда болани ва унинг ривожланишини кузатиш масалалари: органик жихатдан ташхис муаммолари ва уни хал этишнинг субъектив жихати, муаммони хал этиш имкониятини ахборотлар оркали излаш, фаолият режаларини лойихалаштириш ва режани амалга оширишда бошлангич ёрдам курсатиш каби яхлит масалаларни олади. Ташхиснинг тугри куйилиши муваффакиятнинг гарови хисобланади. Хусусий ташхис куйилиши билан, муаммо ривожини хал этишга каратилган жараён бошланади. Ташхис методидан келиб чикиб, мутахассислар коррекция-ахборот меъёрлари методини ишлаб чикдилар ва у кузатувчи хамда кузатилувчининг узаро хамкорлиги шаклида ифодаланади. Ташхис муаммоларининг ривожланиши турли соха мутахассисларининг педагог, психолог, тиббий ходимларнинг узаро келишувига бошлик булади. Биз бола ривожланишидаги негатив омиллар, яъни«ривожланмаганлик», «етишмовчилик» ва бошкаларни тадкик этиш доирасида хал килишга интиляпмиз. Бирок, у ёки бу даражадаги нуксонларни боланинг шу даврдаги ахволига кура бахолаш уз-узидан муаммони хал килиш йуллари, имконияти хакидаги ахборотнинг кичик бир кисмини беради холос. Тизимда лойихалашнинг мантикий ривожланишидаги анча мураккаб карама-карши жараёнларда мутахассислар болаларда куп учрайдиган муаммоларнинг самарали ечими дастурини ишлаб чикишади ва шу асосда педагоглар ривожланиш йулини белгилайдилар. Кузатиш натижаларини бахолаш учун эса ташхис моделини тузиш масаласи юзага келади. Шунинг учун болага нисбатан тизимли ёндошув ва субъект шахси кичик дунёсининг ташки мухит билан узаро муносабатлари тавсифномаси тахлилини ташхис тадкикотларига йуналтириш зарур. Психологик ташхис устида ишловчи мутахассислар кейинги вактларда бола холатининг мураккаб психологик малкакалари сезиларли даражада усганлигини эътироф этмокдалар. Айни холат таълим дастурларининг барча даражада сезиларли чукурлашганига, болалар умумий ривожланиши эса маълум даражада ортда колаётганига боглик. Бу мамлакатдаги баъзи умумий ижтимоий маданий холатлардаги узгартиришлардан келиб чикади. Янги маданиятшунослик сохасидаги таълимлар (шу жумладан, ахолининг турли замонавий компюьтер технологияси билан муносабати ва ривожланишнинг виртуаль шаклига) га хос. Демакки, мазкур сохада янги йулларни излашга янада купрок эхтиёж тугилмокда ва бола муаммоларини урганишнинг психологик ва педагогик малакалари, ташхис ишлари даражаси асосий курсаткичи доимо диккат марказида булиши жоиз. Хуллас, бола холатини урганишда бундай куп боскичли психологик ташхис тизими нихоятда кул келади. У факатгина бола холатининг энг долзарб феноменларини курсатибгина колмай, балки ишончли истикбол ташхисини хам таъминлайди, боланинг кейинги ривожи ва укиши, коррекцион (тузатиш) ишларининг янада самарали дастурларини ишлаб чикиш имкониятини беради. Психолгик ташхис куйишдан максад боланинг ривожланиш даражасини яхлит холда тасаввурга келтириш, маълум бир натижа- окибатнинг вужудга келиш сабабларини билиш коррекцион ривожлантириш ишларни, укитиш тури ва шаклини аниклашдан иборат. Болалар билан ишлашнинг замонавий тажрибалари шуни курсатадики, айрим холларда бола холати факатгина яхши томонга эмас, балки у ёки бу сабаблари, укитиш ва шароит ривожига боглик тарзда ёмон томонга узгариши мумкин. Шундай килиб, биз факатгина «якин ривожланиш зонаси»ни эмас, балки ривожланишнинг огиш девиацияси сохасини хам назардан кочирмаслигимиз зарур. Психолгик ташхис тузилмасининг навбатдаги мухим боскичи эса фономен вужудга келишининг сабабларини бахолашдан иборат. Фанларни узлаштирмайдиган укувчиларнинг узлаштира олмаслик сабабларини аниклаш ва шу асосда улар билан алохида мустакил ишлар олиб бориш, улардаги имкониятларни кенг микёсда урганиш ва ривожлантириш оркали укувчи шахсидаги фаолликни ошириш йулларини излаш. (ривожлантирувчи ва психокоррекцион ишлар).  .Фойдаланилган адабиётлар 1. Э.Гозиев ва бошкалар «Психология муаммолари» 1999 й. 2. Ф.Абдурахмонов. Давлетшин «Одамлар Билан кандай мулокотга киришиш ва ёшдашиш керак» 1996 й. Тошкент. 3. «Психология изохли лугат» 1998 й. 4. М.Г.Давлетшин тахрири остида «Ёш психологияси ва педагогик психология» 1974 й. Тошкент. 5. Э.Гозиев «Ёш психологияси» 1994 й. 6. Адизова «Укитувчиларнинг шахслараро муносабатларини психологик диагностикаси ва коррекцион ишлари». 7. Адизова, Усманова «Психологические трудности в обучении младших школьников» 1995 й. Тошкент. 8. М.Шой «Если Ваш ребёнок сводит……». 9. «Моделирование в педагогических ситуациях» 1981 й. Москва. 10. А.С.Сниковская. «Профилактика детских неврозов» 1988 й. Москва. 11. А.В.Толстых «Морально-эстетические проблемы психологической практики» 1988 й. Москва. 12. Н.В.Цюзен, Пономов «Психотренинг» 1989 й. Москва. 13. www.ziyonet.uz