logo

O‘smirlik xulq-atvorining reaksiyalari va deviant xulq-atvor klassifikatsiyasi O‘smirlarda xarakter aksentuatsiyasi

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

103.5 KB
O‘smirlik xulq-atvorining reaksiyalari va deviant xulq-atvor klassifikatsiyasi O‘smirlarda xarakter aksentuatsiyasi Reja: 1. Kirish 2. O‘smirlik xulq-atvorining reaksiyalari va deviant xulq-atvor klassifikatsiyasi 3. O‘smirlarda xarakter aksentuatsiyasi 4. Delinkvent xulq 5. Psixika va narkotiklar 6. Uyatchanlik va tortinchoqlik muammosi O‘smirlik davri psixologik xususiyatlarning alohida namoyon bo‘lishi sharoiti bo‘lib, unda favquloddagi ta’sirlar natijasida ayrim o‘zgarishlar yuz beradi. Ayniqsa, o‘smir xulq-atvorining reaksiyalari muhit va yaqinlarining o‘zaro ta’sirida quyidagicha namoyon booladi: 1.Emansipatsiya reaksiyasi. Bu kattalarning qaramogoidan, nazoratidan va xomiyligidan ozod bo‘lishga intilishda ko‘rinadi. Reaksiya kattalar tomonidan belgilangan tartib, qoidaga qarshi yo‘naltirilgan. " О zod bo‘lish" ehtiyoji mustaqil hayotga intilish bilan bog‘liq bo‘lib, bu reaksiya o‘g‘il bolalarda ko‘proq bo‘ladi. 2.Tengqurlari bilan guruhlashgan reaksiya. Buning ikki turi mavjud: Birinchisi, bir jinsga asoslanib, unda doimiy lider va guruh a’zolarining vazifalari, ularning guruhdagi o‘rni belgilangan. Bu guruhda "liderning adpyutanti" unda intellektual qobiliyat yo‘q bo‘lsada, lekin jismoniy kuchli bo‘ladi, "antilider"-liderning o‘rnini egallashga harakat qiladigan, "ikkiyuzlamachi"-u tomonga ham, bu tomonga ham o‘tib yuradigan o‘smirlar bo‘ladi. Bunday guruhning o‘z xududi bo‘lib, unga begonalar yaqinlashtirilmaydi. Guruhning tarkibi barqaror bo‘ladi va yangi a’zolarni faqat sinovlar asosida qabul qilishadi. Ikkinchi turdagi guruhda rollar qatoiy taqsimlanmagan va doimiy lider yo‘q. Liderning vazifalarini guruhning turli a’zolari bajaradi. Guruh a’zolari ikki jins vakillaridan tashkil topadi va uning tarkibi barqaror emas. 3. Qiziqish - xobbi reaksiyasi. О ‘smirlik davri uchun qiziqish-xobbi muhim hisoblanadi. Uning quyidagi turlari mavjud: 1. Intellektual-estetik qiziqishlar pregmetga, musiqaga, radiotexnika, tasviriy sanoat, adabiyotga nisbatan. 2. Jismoniy qiziqishlarga kuchi, chidamliligi, chaqqonligini oshirishga bo‘lgan xatti-harakatlar kiradi. 3. Liderlikka qiziqish boshqalarga rahbarlik qilishga intilish uchun bo‘lgan harakatda namoyon bo‘ladi. 4. Yig‘ishga qiziqish-turli xildagi kolleksiyalarni yig‘ishda ko‘rinadi. 5. Egotsentrik qiziqishlar. Atrofdagilarning diqqat markazida bo‘lishga intilish. 6. Jo‘shqin qiziqish. Karta o‘yini, qimor, qaltis tavakkal qilish. 7. Informatsion kommunikativ qiziqish yangi axborotlarga ega bo‘lishga intilish, tasodifiy suhbatlar va detektiv filpmlar ko‘rish ommaviy hodisaning ko‘rinishi sanaladigan deviant xulq-atvor jamiyatda yuz beradigan iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va ruhiy jarayonlar bilan bolangan bo‘ladi. Ba’zi hollarda jamiyatdagi jarayonlar deviant xulq-atvor turining paydo bo‘lishi, kengayishi yoki yo‘qolib ketishiga sababchi bo‘lsa,boshqasida oqibat bo‘lib qolishi mumkin. Jamiyatdagi mavjud ijtimoiy me’yorlarning buzilishiga Deviant xulq-atvor deyiladi. Ijtimoiy me’yorlarning har bir o‘zgarishida jamiyat fikri keskin o‘zgaradi: yangi qarashlar va xulq atvor shakllarining tarafdorlari va unga qarshi turuvchilar paydo bo‘ladi, o‘z ta’sirini yo‘qotayotgan me’yor o‘rniga yangi me’yor paydo bo‘ladi. Deviant xulq-atvor ikki hil darajada o‘rganiladi: individual va ommaviy. Individual darajada ma’lum bir kishining aniq bir xulq-atvori, ommaviy darajada shu turdagi hodisalar majmui, ijtimoiy me’yorlarning buzilishlari tizimi haqida so‘z boradi. Deviant xulq-atvor holati va darajasi turli mamlakatlar, regionlar va xududlarda turlicha bo‘ladi. Xudud tuzilishi va dinamikasi Deviant xulq- atvorning sifat ko‘rsatkichi bo‘ladi. Tuzilishi deganda mavjud xudud ichidagi har hil chekinishlar, jinoyatchilik, boshqa qonun buzilishlar, ichkilikbozliklar, ma’naviyatsizlik va hokazolar orasidagi munosabatlar tushuniladi. Bolalikdan o‘smirlikka o‘tish davrida xulq-atvor mustaqilligi paydo bo‘ladi. O‘smirlik xatti - harakati uning ongi bilan boshqarib boriladi va ko‘proq shaxsiy tajribaga tayanadi. Ijtimoiy me’yorlarga har hil qarashdan xulq - atvor turlicha shakllanadi. Deviant xulq atvor mexanizmlari me’yorga teskari ish qildiruvchi qat’iyat, motiv, maqsadni tashkil qiladi. Deviant xulq-atvorning konkret turlari: jinoyatchilik, ichkilikbozlik, o‘z-o‘zini o‘ldirish, giyohvandlik va hokazolar. Doimiy oilaviy kelishmovchiliklar, oila va atrof- muhitdan norozilik, o‘qishdagi, do‘stlar orasidagi tushunmovchiliklar o‘smir ruxiyatini jarohatlaydi, yoki shu yo‘l bilan mavjud vaziyatni o‘zgartirishga undaydi. Amaliyotning ko‘rsatishicha har qanday holatda ham qurbon berib bo‘lsada ijtimoiy haqiqatga erishish mumkin. Lekin, o‘smir o‘z turmush tarzini o‘zgartirishi, qiziqishlarini almashtirishi, do‘stlar bilan aloqani uzishi, biror kasbga ega bo‘lishi mumkinligini tushunmay bu holatni chiqib bo‘lmaydigan holat deb baholab, ko‘ngil xushlik, ichkilik, giyohvandlikka ruju qo‘yadi. Deviant xulq-atvorning mexanizmini soddalashtirsak unda to‘rtta asosiy bo‘gin namoyon bo‘ladi: muammoviy (ziddiyatli) sharoit, qadriyatli me’yoriy boshqaruv, qaror qabul qilish, holatni amalga oshirish. Deviant xulq atvorning ommaviy va individual darajalarida psixologik o‘z-o‘zini himoya qilishning quyidagi usullari mavjud: 1. Javobgarlikka tortish sabablarini inkor etish. 2. Keltirilgan zararni inkor etish. 3. Ayblovchilarni ayblash. Deviant xulq atvorning o‘z-o‘zini psixologik himoya qilish usullarida "ma’naviyatgacha bo‘lgan ongning" ikkita pogo‘nasi mavjud. Birinchi quyi pogo‘nada xaqiqiy maonaviy qarashlar yo‘q, rasmiy taqiqlarga jazolashlar tufayligina amal qilinadi. Ikkinchi pogo‘nada ijtimoiy me’yorlarga bo‘ysinishdan foyda olishga intilishga tomon qadam qo‘yiladi. Shuning uchun ma’naviyatgacha bo‘lgan ong darajasida sub’yektning ijtimoiy qarashi asosida shaxsiy foyda va manfaatlar yotadi. o‘smirlarda xarakter aksentuatsiyasi Yangi avlodni voyaga yetkazish, jamiyat talablariga javob beradigan, uning o‘z oldiga qo‘ygan vazifalarini bajarishga ko‘maklashadigan fuqarolar shaxsini shakllantirish har bir tuzumning eng oliy maqsadi bo‘lib kelgan. Respublikamizda bosqichma-bosqich inson shaxsini shakllantirish tizimining takomillashtirib borilayotganligi ham shu fikrimizning yana bir yorqin dalilidir. Bolalarning turli yosh davriga mos munosabat usullarini shakllantirish ularning yosh psixologik xususiyatlari, qonuniyatlariga amal qilish haqida sobiq sho‘rolar tuzumi davrida ham sanoqsiz fikrlar aytilgan, behisob ilmiy-tadqiqot ishlari amalga oshirilgan. Aytilgan fikrlar, amalga oshirilgan tadqiqotlarning ilmiy qimmatiga zarracha shak keltirmagan holda, achchiq bo‘lsa ham shuni tan olish kerakki o‘sha davrning itoatkor, mo‘minqobil jamiyat a’zolarini shakllantirish haqidagi mafkuraviy talabi bu ishlarni amaliyotga qo‘llashga to‘liq imkoniyat bermadi. Hozir zamon o‘zgardi, davr o‘zgardi, Respublikamizning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy maqomi o‘zgardi. Biz integratsiya yo‘liga qadam qo‘ydik. Murakkab siyosiy, iqtisodiy munosabatlar jarayonida bexato yo‘nalish ola biladigan, mustaqil fikrlay oladigan, mustaqil munosabat bildira oladigan jamiyat a’zolariga ehtiyoj paydo bo‘ldi. Respublikamizda keng ko‘lamda ana shu talablarga javob bera oladigan yangi jamiyat fuqarolari shaxsini shakllantirish jarayoni boshlandi. "Ammo, holisona baho berganda, shuni tan olishimiz kerakki, o‘tgan davr mobaynida amalga oshirgan tadbirlarimiz bugun hayot talab qilayotgan natijalarni berayotgani yo‘q. Avvalo shuni ta’kidlash kerakki, biz eski, sho‘rolar zamonidan qolgan ta’lim- tarbiya tizimiga xos mafkuraviy qarashlardan va sarqitlardan xali beri to‘liq qutulganimiz yo‘q". Inson shaxsining shakllanishida har bir yosh davri o‘ziga xos muhim ahamiyatga ega. Lekin bu davrlar ichida alohida ahamiyatga molik davrlar ham mavjudki, ulardan biri o‘smirlik davri hisoblanadi. Bu davrga mansub ilmiy adabiyotlarda "o‘tish davri", "inqirozli davr", "qiyin davr" atamalari mavjudki, ularning hammasi bu davrning xususiyatlarini to‘g‘ri aks ettiradi deyish mumkin. O‘smirlik davrining eng asosiy xususiyati bu ikkita rivojlanish: psixik va jismoniy yoki boshqacha aytganda psixik va somatik jarayonlar intensivligi bilan xarakterlanadi. Har birimiz farzandlarimiz va tarbiyalanuvchilarimizda aynan shu davrga xos bo‘lgan serzardalik, qo‘pollik, xaddan tashqari o‘ziga e’tibori berish kabi yaqqol ko‘rinib turuvchi, keskin namoyon bo‘luvchi xulq shakllarini kuzatganmiz. Yana shu davrda tez toliqish, jismoniy zaiflik, turli kasalliklarga moyillik holatlarini kuzatish mumkin. Bularning barchasi psixosomatik o‘zgarishlar hisoblanib, psixik va somatik jarayonlar o‘zaro uzviy bog‘liqligining natijasi sanaladi.Yaqqol namoyon bo‘luvchi o‘smir xususiyatlarining aksariyati uning munosabatlari tizimida ko‘rinadigan xarakter o‘ziga xosliklari sanaladi. Bu o‘ziga xosliklar psixologiyada "xarakter aksentuatsiyasi" deb ataluvchi xarakterning alohida shaklda namoyon bo‘luvchi ko‘rinishidan iboratdir.Xarakter aksentutsiyasi masalasi M.Kramer, E.Krechmer, K.Leongard, o.V.Kebrikov, P.B.Gannushkin, V.V.Kovalev, A.ye.Lichko kabi ko‘plab olimlar tomonidan atroflicha o‘rganilgan. Xarakter aksentuatsiyasi - normaning psixopat bilan chegaradosh variantini bildiruvchi xarakter ayrim sifat va sifatlar to‘plamining haddan tashqari namoyon bo‘lishidir. Xarakter aksentuatsiyasi psixopatlarda ularga xos bo‘lgan uchta belgining bir vaqtda namoyon bo‘lmasligi bilan farqlanadi. Bu belgilar: vaqt mobaynida xarakterning stabilligi, hamma vaziyatlarda yoppasiga namoyon bo‘lishi va ijtimoiy dezadeptatsiya (ko‘nika olmaslik). Xarakter aksentuatsiyasida odam psixopatga o‘xshab psixik jarohat yetkazadigan hamma taosirdan ham ranjiyvermaydi, balki ayrim, "nozik" yeriga tegib ketadiganlariga" javob berib, boshqalariga e’tiborisiz qoladi. Xarakter aksentuatsiyasining ochiq va yashirin (latent) shakllari mavjud bo‘lib, oila tarbiyasi xususiyatlari, ijtimoiy muhit, kasbiy faoliyat, jismoniy salomatlik kabi muhim rol o‘ynovchi omillar ta’sirida osongina bir-biriga o‘tib turishi mumkin. Xarakter aksentuatsiyasi o‘smirlik davrida shakllanib, vaqt o‘tishi bilan silliqlanib, kompensatsiya qilinadi. Faqat xarakterning "bo‘sh bogoiniga" uzoq vaqt ta’sir qiluvchi murakkab psixogen vaziyatlarda o‘tkir affektiv reaksiyalar, nevrozlar, hatto psixopatik taraqqiyot shakllanishi uchun sabab bo‘lib qolishi mumkin. Xarakter aksentuatsiyasi mos ravishda psixopatik buzilish turlari bilan chegaradosh bo‘lganligi uchun, uning tipologiyasi psixiatriyada atroflicha ishlab chiqilgan psixopatlar klassifikatsiyasiga asoslanadi, biroq bu klassifikatsiya ayni paytda psixik solom odam xarakteri xususiyatlarini ham aks ettiradi. Turli klassifikatsiyalar asosida xarakter aksentuatsiyasining quyidagi asosiy tiplari ajratilgan: 1. Sikloid - yaxshi va yomon kayfiyat fazalarining turli davrlarda almashib turishi. 2. Gipertim - doimiy ko‘tarinki kayfiyat, bir yo‘la bir necha ishga yopishish tendensiyasi va faoliyat chanqoqligi bilan yuqori psixik faollik, boshlagan ishni oxiriga yetkazmaslik. 3. Labilp - vaziyatga qarab kayfiyatning keskin o‘zgarishi. 4. Astenik - tez toliqish, jahldorli, depressiya va ipoxondriyaga moyillik (depressiya - ruhiy siqiqlik, ipoxondriya - vahima). 5. Senzitiv - yuqori ta’sirchanlik, xadiksirash, shaxsiy to‘laqonli emaslik hissining kuchayganligi. 6. Psixastenik - yuqori xavotirlilik, badgumonlik, juroatsizlik, doimiy shubha va mulohaza, o‘z-o‘zini tahlil qilishga moyillik, ritual harakatlar va obsessiya tendensiyasi. 7. Shizoid - boshqalardan ajralish, yakkalanish, interoversiya, hamdardlikning yo‘qligi va emotsional kontaktlar o‘rnatishning qiyinligida namoyon bo‘ladigan emotsional sovuqlik, muloqot jarayonida intuitsiyaning yetishmasligi. 8. Epileptoid - (baozan shafqatsizlik elementlari bilan) azabdan quturish va qaxr-xuruji ko‘rinishi tarzida namoyon bo‘ladigan agressiyaning to‘planishi bilan darg‘azab-g‘amgin kayfiyatga moyillik, janjalkashlik, tafakkurning egiluvchanligi, go‘yat darajada pedantizm (o‘taketgan rasmiyatchilik). 9. Tutilib qoluvchi (parango‘yal) - yuqori shuboalanuvchi va kasallik darajasidagi arazchilik, salbiy effektlarning sobitligi, ustunlikka intilish, boshqalar fikrlarini qabul qilmaslik natijasida yuqori janjalkashlik. 10. Namoyishkor (isteroid) - tan olinishga ehtiyoj qoniqtirilmaganda "kasal bo‘lib olish", manmanlik, qaltis ishlarga qo‘l urish bilan xarakterlanadigan, o‘ziga diqqatni jalb qilish uchun foydalaniladigan yolgo‘nchilik, fantazyorlik va mugo‘mbirlik, sub’yekt uchun noxush bo‘lgan fakt va hodisalarni siqib chiqarish tendensiyasi. 11. Distim - tushkun kayfiyatning ustunligi, depressiyaga moyillik, hayotning g‘amgin va qayg‘uli tomonlariga berilish. 12. Beqaror - atrofdagilarning ta’siriga yengil berilish moyilligi, doim yangi ta’surotlar, davralar qidirish, yuzaki xarakterga ega bo‘lgan osongina kontakt o‘rnatib olish. 13. Konform - boshqalarning fikrlariga xaddan tashqari bog‘liqlik va bo‘ysunganlik, tanqidiylik va tashabbuskorlikning yetishmasligi, konservatizmga moyillik. Yuqorida eslatib o‘tganimizdek xarakter aksentuatsiyasi o‘smirlik davrining ajralmas belgisi. har bir o‘smir istisnosiz o‘zida shu xususiyatlardan bir yoki bir nechasini namoyon qiladi. Lekin keyingi bosqichlarda bu xususiyatlar silliqlanib ketishi lozim. Faqat doimiy ta’sir qiluvchi psixogen vaziyatlardagina bu xususiyatlar mustahkamlanib qolishi mumkin. Bunday vaziyatlar esa ba’zan biz kattalar, tarbiyachilar, ota-onalar sababli paydo bo‘ladi. Ba’zan kattalar psixologik savodsizlik oqibatida, psixik va somatik rivojlanish qonuniyatlarini bilmasliklari tufayli o‘smirlarning bunday holatlarini tarbiyasizlik, atayin qilingan odobsizlik sifatida qabul qilishadi. Salbiy "Men konsepsiya"ga ega bo‘lgan o‘qituvchilar esa umuman bolalarni "jilovlab" olishni asosiy maqsad qilib olishadi. Natijada xarakter aksentuatsiyasining keyinchalik psixopat sohasiga o‘sib o‘tishiga sababchi bo‘lishadi. Biz kattalar o‘zimizning egiluvchan xarakter xususiyatlarimiz bilan osongina, ruhiy zo‘riqishsiz bolalarga moslasha olamiz. Mana shu o‘smir uchun qiyin "shaxs meni", "jinsiy" shakllanish davrida o‘zimizning sabr toqatimiz, mehribonligimiz bilan ularga ruhiy zo‘riqishdan bo‘shashishga yordam bera olamiz, ulardagi tabiiy jinsiy va agressiv mayllarni sublimatsiya qilish yo‘llarini ko‘rsata olamiz. DELINKVENT XULQ Delinkvent va kriminal xulq ko‘p bosqichli ijtimoiy jarayonlar vositasida saqlanib turadi. Delinkvent hodisalarning faqat individual muammolariga to‘xtalib, jinoyat xulqining ijtimoiy sabablarini ko‘rsatmaslik to‘g‘ri bo‘lmaydi. Robert Mertonning fikricha hozirgi ite’molchilik jamiyatida ko‘pchilik odamlar nima qilib bo‘lsa ham daromad, ite’mol va muvaffaqiyatga intilishadi. Jamiyat tomonidan inkor qilingan, tan olinmagan, chetga surib qo‘yilgan odamlar uchun bu maqsadlarga qonuniy yo‘l bilan yetishish juda oir. Shuning uchun ular muvaffaqiyatga kriminal yo‘l bilan erishishga chog‘lanishadi. Bunday odamlar kamomad qilishadi, aldashadi, yoki talashadi, qisqasi qonun yo‘li bilan olishlari mumkin bo‘lgan narsaga jinoyat yo‘li bilan ega bo‘lishadi. Bir qaraganda bunday odamlar jamiyatning past tabaqasiga mansub kishilardan iborat degan xulosa kelib chiqadi. Lekin keyingi paytlarda avj olib ketayotgan industrial kriminalistika (sotib olish, pora, kamomad) ko‘rinishidagi jamiyatning oliy tabaqasiga mansub jinoyatchilikni ham esdan chiqarmaslik kerak. Ba’zan jamiyatdagi "yorliq yopishtirish" odati ham kriminal shaxs taqdirida katta rol o‘ynaydi. Odam bir marta jinoyat qilib, bundan buyoniga kriminal harakat qilmasdan yashash imkoniyatini yo‘qotadi. Delinkvent karpera shunday qilib quyidagi ketma-ketlikda amalga oshadi: 1. Birlamchi, tasodifiy sodir qilingan jinoyat (delinkventlilik) 2. Jazolash. 3. Ikkilamchi delinkventlik. 4. Yanada qattiqroq jazolash. 5. Yanada jiddiyroq delinkvent xulq. Shunday qilib, delinkvent shaxs aylanib yurib o‘ziga va atrofdagilarga zarar keltiradigan yopiq doira vujudga keltiradi. Delinkvent shaxs bilan uni ta’qib qilayotganlar o‘rtasida o‘ziga xos munosabatlar stereotipi vujudga keladiki, bir tomon ikkinchi jabrlanuvchi tomon shaxsi bilan hisoblashmasdan o‘z hokimiyatini namoyish qiladi. Bir tomonda hokim davlat muassasalari: milisiya, prokuratura, sud bo‘lib ularning qonuniyligi demokratiya tomonidan tasdiqlangan. Ikkinchi tomonda go‘yoki o‘ziga tegishi kerak bo‘lgan ulushni olishga xaqqi bo‘lgan delinkvent shaxs. "olish" jarayoni yoki talonchilik yoki bilvosita firibgarlik, kamomad yo‘li bilan amalga oshiriladi. Paul Reyvalpdning fikricha jamiyat, tasavvurga simasa ham, oqlab bo‘lmaydigan harakatlari va o‘ta jiddiy jazo choralari bilan o‘zi qutilmoqchi bo‘lgan jinoyatchilarni tarbiyalaydi. Bu fikrga shuning uchun qo‘shilsa bo‘ladiki, individual delinkvent shaxs va uni ta’qib qilayotgan jamiyat o‘rtasidagi o‘zaro taqqooslashni baholashda shaxsiy himoya mexanizmlari ishtirok etadi. Bu proyektiv jarayon bo‘lib, har bir odamdagi kriminal komponentlar u yoki bu jinoyatni chindan ham amalga oshirayotgan odamlarga proyeksiya qilinadi, ko‘chiriladi, natijada bu odamlar aslidagiga qaraganda ham ko‘proq jinoyatchiroq bo‘lib ko‘rinadilar. Shuning uchun jazo ba’zan jinoyatga qaraganda og‘irroq bo‘ladi. Aytish mumkinki, jazolash aslida shaxsiy agressiv-kriminal impulpslarni qondirishning ongsiz o‘rin lmashtirish usulidir. Albatta bu qoida emas, har qanday jazo jarayonida ham shunday bo‘lavermaydi. Lekin ayrim o‘ta og‘ir jazo choralari belgilanganda xuquqshunosning shaxsiy kriminal - agressiv impulpslari ham ma’lum rol o‘ynashi mumkin. O‘z o‘quvchilarini o‘zlari ichdan kechira olmagan kechinmalari uchun, kechinmalar qancha kuchli bo‘lsa, shuncha qattiq jazolaydigan o‘qituvchilar ham shu jarayonga misol bo‘la oladi. Masalan: sho‘xlik, o‘yinqaroqlik va hokazolar uchun. Delinkvent xulqning individual aspektlari. Delinkvent xulqli odamlar o‘zlarining ichki ziddiyatlarini nevrotiklarga o‘xshab himoya mexanizmlari bilan himoya qila olmaydilar. Lekin ular shizofreniklarga o‘xshab illyuziyalar dunyosiga chekinib, reallik bilan o‘z aloqalarini uzmaydilar ham. Ichki zo‘riqishga bardosh berish uchun ular ichki kasallikka ham murojaat qilmaydilar. Shunday bo‘lsa ham, ular reallik bilan aloqani uzadilar va o‘z ichki voqeliklaridan ta’qib’ qilinadigan, davlat tomonidan va qonun yo‘li bilan jazolanadigan taoqiqlangan harakatlar sodir qilish bilan qutuladilar. Agar bunday odamlarning xulq stereotiplariga nazar tashlansa, ularning bolaligida psixoz yoki pisxosomatik kasallik bilan origanlarga o‘xshab jarohatlovchi munosabatlar buzilishini kuzatish mumkin. Bunday odamlarni yoshligida yaxshi ko‘rishmagan, suyishmagan. Hech bo‘lmaganda ularga e’tibori berishmagan, ularning tarbiyasini "qo‘ldan chiqarishgan", bunday odamlar yetishmovchilik ekstremal holatini, kattalar tomonidan muloqat va e’tibori tanqisligini boshdan kechirishgan. Buning fojiali oqibati esa – ruhiy tuzilmadagi kuchli tanqislik bo‘lgan. Bunday ahvolga yana qo‘shimcha jarohatlovchi hodisalar: bolalarga nisbatan shafqatsiz munosabat (jismoniy jazo) yoki ularning ruhiy shafqatsizlik va befarqlik sharoitida tarbiyalanishlari ham qo‘shilishi mumkin. Delinkvent xulq tarbiyada jazolash usuli bilan uzviy bog‘liq. Shunday muhitda o‘sgan bola jazolash va shafqatsiz muomala haqidagi bilimdan boshqa narsani o‘zlashtirmaydi. Bunday tarbiya qurboni keyinchalik o‘z tajribasini boshqa odamlarga ham tarqatadi . "Agressor bilan identifikatsiya" qilish hodisasi sodir bo‘ladi. Jinoyatchi o‘zi bilan bolalikda nima qilishgan bo‘lsa, o‘z qurbonlari bilan ham shunday qiladi. Delinkvent xulqli shaxs strukturasini o‘z-o‘zini yo‘qotish qo‘rquvi, birovni yaxshi ko‘rmaslik, yakkalanish, ma’nosizlik, ojiz, g‘azab va umidsizlik bilan bog‘liq kechinmali psixik holatlar tashkil qiladi. Agar bunday shaxs o‘ziga o‘xshagan odamlar bilan guruhga birlashsa o‘z shaxsiy vaziyatining chidab bo‘lmasligini unutishi oson bo‘ladi. Agar ular birgalikda jinoyat sodir qilishsa, bunday jinoyat odatda jamiyat vakillariga qaratilgan bo‘ladi. Guruh ishtirokchilari endi tarbiyani so‘zma-so‘z tushunib, ularga nisbatan qo‘llagan ota-onalarining qurbonlari bo‘lmay qoladilar. Shu bilan birga ular endi ularning ahvolini qoniqtiradigan machg‘ulot bilan chug‘ullanishga yo‘l qo‘ymayotgan turli instansiyalarning qurbonlari ham emaslar. Endi ular faol harakat qilayotgan aybdorlardir. Chunki hech bo‘lmaganda, o‘z xohishing bilan qonunni tepib o‘tayotganingdan ham qoniqish hosil qilish mumkin. Ko‘p hollarda qasos fantaziyasiga yana ululik va dabdababozlik fantaziyasi ham qo‘shiladi. Delinkvent xulq shaxsga o‘zini davlat va jamiyatning huquqini himoya qiluvchi organlariga qarshi tura oladigan odam - deb tasavvur qilish imkonini beradi. Agar davlat va jamiyat chindan ham biror narsada aybdor bo‘lishsa, bu qiyin emas albatta. Biroq delinkvent xulqda ko‘p hollarda shaxsiy negativ tasavvurni jamiyatga ko‘chirish hodisasi sodir bo‘ladi,jamiyat (illyuzor ko‘rinishda) aslidagidan ko‘ra yomonroq ko‘rina boshlaydi ("mentlar", "bulpdoglar" darajasiga tushirsa bo‘ladigan militsionerlar, voqeani jiddiy surishtirishiga va haqiqat qilishiga hech kim ishonmaydigan yuristlar). Niohoyat jinsiy o‘ziga xos delinkvent xulq haqida ikki oiz so‘z. Karol Smart ma’lumotlariga ko‘ra bolalarni o‘ldirish, fohishalik, magazinlarda o‘irlikni erkaklarga nisbatan ko‘proq ayollar sodir qilishadi. Erkaklar ko‘proq mashina o‘irlash, talonchilik, tan jarohati yetkazish, qotillik va zo‘rlash bilan shugoullanishadi. Sudda ko‘p hollarda ayollarni ayrishuuriy (nevmenyayemiy) deb tan olishadi va psixiatrik klinikaga jo‘natishadi. Lekin shunga qaramay so‘nggi yillarda erkaklar va ayollar kriminal xulqi o‘rtasidagi farq silliqlanib borayapti. Bu sohada ham o‘ziga xos raqobat jarayoni boshlandi.Yana bir kichik fakt shuki qotillik sodir qilganlarning 90% ini birinchi marta jinoyat qilganlar tashkil qilar ekan. Bu hodisa psixikada uyatchanlik, tortinchoqlik komponenti bilan bog‘liq. Shunga mos ravishda Amerikada o‘tkazilgan tadqiqotlarda qamoqxonalarda saqlanayotgan retsidivist jinoyatchilarning 90% ni uyatchan, tortinchoq deb hisoblashgan. Jamiyatda narkotik ite’mol qiluvchilar muammosi keyingi yillarda yanada murakkablashdi. Ichkilik ite’mol qiluvchilardan farq qilib, geroin, kokain yoki gashish va marixuana ite’mol qiluvchilar ko‘pchilik jamiyat a’zolari tomonidan ma’qullanmaydi. Bu yerda xuddi delinkvent xulqqa o‘xshab bir tomondan jamiyat ikkinchi tomondan alohida narkoman yoki narkomanlar guruhi o‘rtasidagi ongsiz jarayonlar katta rolp o‘ynaydi. Bu yerda birinchi navbatda ko‘pchilik fuqorolar o‘zlarining shaxsiy salbiy sifatlarini narkomanlarga ko‘chiradigan proyektiv jarayonlarni nazarda tutish kerak. Narkotik tobe odamlar bizning shaxsiy ite’molchilik xulqimizni aks ettirishadi; ya’ni biron narsani xo‘lash va xo‘lagan narsaga nima qilib bo‘lmasin ega bo‘lish, egalik va xususiychilik hissi, teppa-teng ravishda ijtimoiy sovuqlik va befarqlik. Bitta misol o‘zining ichkilikbozligini narkoman o‘g‘lini ayblash bilan oqlashga urinadigan ota. Jamiyatning narkomanlarga bunday negativ munosabati yana shu bilan yengillashadiki, narkotik moddalar sotilishi taqiqlangan va narkoman xohlaydimi-xohlamaydimi ularni noqonuniy yo‘l bilan sotib olishga majbur. Narkotik tobelikning ikkita turi ajratiladi. Birinchisi psixik tobelik, bunda narkotik ite’mol qilish nazorat qilib bo‘lmaydigan intilish, maniya, bartaraf qilib bo‘lmaydigan xohish, ochko‘zlik, ochofatlikka aylanadi. Jismoniy tobelikda narkotik ite’mol qilish natijasida organizmda modda almashinuv jarayoni shunday buziladiki, uni ite’mol qilish hayotiy ehtiyojga aylanadi. Narkotikning organizmga, asosan markaziy nerv sistemasiga toksin- zaharlovchi ta’sirini unutmaslik kerak. Bu yerda gap o‘z-o‘zidan kokain, benzedrin, ritalin ta’sirida paydo bo‘ladigan tetiklik, o‘z-o‘ziga ishonch hissi haqida bormoqda. Geroin, morfin, valium, barbiturat va boshqa sedativ preparatlar bezovtalik vaqtida tinchlantiradi, hissiyotni bog‘laydi va umuman har qanday hissiyotni o‘chirishi mumkin. Marixuana va gashish kayfiyatni ko‘taradi, uyatchanlik, tortinchoqlik va tutilib qolishni bartaraf qilish imkonini beradi, LSD va boshqa gallyutsinogenlar fantaziyani qo‘zg‘otadi, tashqi olam realligini chetlatib, tashqi olamni tasavvur va hissiyotlar bilan almashtiradi. Gashish va marixuana bu yumshoq "norozilik narkotigi" hisoblanadi. Geroin, kokain va LSD "qattiq" yoki "kuchli" narkotik sanalib, ular tafakkurni, hissiyot va harakatlarni keng ko‘lamda o‘zgartiradi. psixika va narkotiklar Narkotiklar birinchi navbatda affektlarga, qo‘rquv, aybdorlik va uyat hissiga ta’sir qiladi. Shu bilan birga narkotiklar ta’siri himoya mexanizmlariga o‘xshaydi. Nevrozda himoya mexanizmi qiladigan ishni narkotik tobelikda, narkotik amalga oshiradi: noxush tasavvur va hissiyotlar idrok qilinmay qo‘yiladi. Oddiy nevrotiklardan farq qilib narkotik tobe odamlarda qo‘shimcha farmokologik effekt bor, yoki qo‘zgoalish yoki tinchlanish. Sog‘lom odamlar sarguzasht istab qolsa, o‘z istaklari orqasidan kerakli davrani qidirib topadi, agar sokinlik va tinchlik istab qolsa, kerakli do‘stlar davrasi yoki mehribon do‘stni qidirib topish, tinchlanish mumkin. Narkotikka tobe odamlar bunday qila olmaydilar. Ular reallikda o‘zlariga kerak narsani qidirish qobilyatidan mahrum bo‘lishgan. Ularning ongli idroki uchun kechinmalar tansiqligini aks ettirish nihoyatda og‘ir, shuning uchun ular nima qilib bo‘lsa ham, zararli bo‘lsa ham o‘z ahvollarini toqat qilarli darajaga keltirishga intilishadi. Narkotiklar aynan ularning yoqimli ta’siri tufayli ham qimmatbaho, ijobiy ob’yektga aylanadi. Shu bilan birga narkotiklarning zararli ta’siri yoki umuman hisobga olinmaydi, yoki psixologik himoya mexanizmlari vositasida siqib chiqariladi. Ba’zan shunday bo‘ladiki, narkotiklar aynan zararligi uchun ham ite’mol qilinadi. Fikrimizcha bu yerda inson agressivligi ma’lum rol o‘ynasa kerak: odamlar ongli ravishda boshqalarga zarar keltirishi, o‘ldirishi (aybdor, ijrochi sifatida) yoki o‘zlari o‘ldirilishlari, jabrlanishlari (qurbon sifatida) mumkin. Narkotiklar muammosi. Narkotikka tobe odamlarning ongli ravishda o‘z- o‘zlariga zarar keltirishlarini suitsid mayl, atrofdagilarni ayblash funksiyasi deyish mumkin: "Sizlar men bilan shunday qilyapsizlarmi, men uchun zarar bo‘lsa ham narkotik ite’mol qilishdan o‘zga chora yo‘q". Bunday shikoyat biron-bir jamiyatning obro‘li doiralarida hech qanday hamdardlik uygo‘tayotgani yo‘q. Narkomanlar o‘zlarini jamiyat tomonidan taqdir hukmiga tashlab qo‘yilgan, autsayder, jamiyatdan tobora ko‘proq siqib chiqarilayotgan odamlar deb hisoblashaveradi. Bunda aslida narkotik tobe odamning ilk bolaligida o‘zlashtirgan negativ tajribasi aybdor. Bolaning ourmat, mehr-muhabbat va muloyimlikka bo‘lgan qonuniy ehtiyojlari ota-onalar tomonidan u yoki bu sabablarga ko‘ra qondirilmagan. Shu jihatdan bunday odamlarning bolaligi delinkvent xulqli yoki psixosomatik kasal odamlarning bolaligiga o‘xshab ketadi: ezgulikning yetishmasligi va yovuzlik, zarar, haqoratning ko‘pligi. Psixoanalizda seksuallik va agressivlik inson hayoti va shaxslararo munosabatlarning ikkita qo‘zovchi motivi deb qaraladi. Har bir odamda agressivlikka moyillik bo‘lib uning maqsadi boshqalarga zarar yetkazish, haqorat qilish, talash hisoblanadi. Ijtimoiylashish jarayonida agressivlik konstruktiv yo‘nalishga buriladi. Dastavval tiyiqsiz, tizginsiz muvofiqlashtirilmagan, shafqatsiz qo‘pol xulqni predmetsiz agressiyadan konkret, adresli, insonga o‘z fikrini himoya qilishga va xavfdan himoyalanishga imkon beradigan agressiyaga aylantirish mumkin. Yoshlikda bolalar o‘zaro munosabatlarni raqobat yordamida, katta yoshda aqliy musobaqa yordamida hal qilishadi. Predmetsiz agressiya shaxslararo munosabatlarga zarar yetkazadi. Bunday xavfning birinchisi genotsid bo‘lsa, ikkinchisi suitsid hisoblanadi. Psixoanalitik shaxs nazariyasida affekt - jarohat modeli alohida o‘rin tutadi. Bu modelga ko‘ra ilk bolalikdagi jarohatli hodisalar yosh bola shaxsi tomonidan xazm qilina olmasligi tufayli bevosita psixik buzilishga, psixik jarohatlanishga olib keladi. Yetkazilgan jarohat keyingi taraqqiyotda sezilarli buzilishlarga sabab bo‘ladigan iz oldiradi.Bunday jarohatlarga jinsiy xiralik, shilqimlik, jismoniy muomala, bolalarga ularning halaqit berayotganligi, asabga tegayotganligi, ularning unchalik quvonch keltirmayotganligini anglatish vositasida bildiriladigan ruhiy qattiqqo‘llik va sovuqlik kiradi. Bu yerda tashqi jarohat birlamchi bo‘lib, psixik jarohat, ya’ni ichki jarohat ikkilamchi hisoblanadi. Boshqacha aytganda buzilish birlamchi, zarar esa ikkilamchidir.Bu zarar g‘amxo‘rlikning yetmasligi, jarohatlovchi hodisalarning ko‘pligi bo‘lib uning natijasida bolalarda xavotirli hayajonlanish, refaol g‘azab paydo bo‘ladi. Bu affektlar ba’zan ochiq namoyon bo‘lmasligi ham mumkin. Shunda ular "taraqqiyotning tormozlanishiga" yoki "bolalar nevrozlariga" sabab bo‘lishadi. Bunday nevrozlarga "axlat, siydikni tuta olmaslik, qaysarlik, apatiya" kiradi. Keyinroq esa ta’limda qiyinchiliklar vujudga kelishi mumkin. uyatchanlik va tortinchoqlik muammosi O‘zbek millatiga xos bo‘lgan eng noyob milliy xarakter xususiyatlaridan ayrimlari hayolilik, ibolilik, andishalilik kabilardir. Bu fazilatlar o‘zbeklardagi islom ma’naviyati ta’sirida shakllangan kattalarga hurmat, ota-ona, qarindosh- urug‘lar hurmatini bajo keltirish, ko‘cha-kuyda, mehmondorchilikda, odamlar orasida odob saqlash kabi milliy xulq sifatlarining asosi ham hisoblanadi. Bu fazilatlarning teskarisi salbiy ko‘rinishlarda ham mavjud bo‘lib, ular odobsizlik, andishasizlik, behayolik, beibolik ko‘rinishida namoyon bo‘ladi. Biz tahlil qilmoqchi bo‘lgan muammo nihoyatda murakkab bo‘lganligi tufayli eng mayda tafsilotlarigacha mushohada qilishga majburmiz. Yuqorida sanab o‘tilgan o‘zbek-milliy fazilatlari hayolilik, ibolilik, andishalilik darhaqiqat insoniy fazilatlar sanaladi, shuningdek andishasizlik, odobsizlik, behayolik, beibolik darhaqiqat eng yaramas xususiyatlardan sanaladi va jamiyat tomonidan tarbiya nuqtai nazaridan qoralanadi. Bu yerda qiziq joyi shundaki, o‘zaro muloqotda hayolilik, ibolilik, andishalilik atamalari o‘rniga ko‘proq uyatchan, tortinchoq atamalari ishlatiladi va aksincha ibosizlik, hayosizlik, andishasizlik kabi atamalar o‘rniga ko‘proq uyatsiz atamasi ishlatiladi. Demak, o‘z-o‘zidan uyatchanlik, tortinchoqlik hayo, ibo, andisha atamalariga, uyatsizlik esa ibosizlik, hayosizlik, andishasizlik atamalariga tenglashtirilib idrok qilinadi. Atamalarning salbiy ekvivalentiga hech qanday e’tiroz tuyulmaydi, chunki haqiqatan ham uyatsiz, andishasiz, ibosiz, hayosiz odamlarning xulq shakllari bir-biriga o‘xshaydi, bu yerda asosiy muammo uyatchanlik, tortinchoqlik bilan ibolilik, hayolilik, andishalilik tushunchalari teng kuchlimi yoki yo‘qmi, bu atamalar ko‘rinishi jihatidan almashtirilib ishlatilganda bir xil ma’noni, bir xil shaxs xususiyatini anglatadimi yo‘qmi, ana shunda. Dunyo fanida tortinchoqlik muammosi bo‘yicha turli xil qarashlar mavjud. Shaxs hislatlarini tadqiq qiluvchilar tortinchoqlik xuddi aql yoki bo‘y darajasiga o‘xshab, avloddan-avlodga o‘tadigan individual xususiyat ekanligiga ishonadilar. Bixevioristlar esa tortinchoq odamlarni samarali muloqot uchun kerak bo‘ladigan ijtimoiy malakalarni egallay olmaganlar deb biladilar. Psixoanalitiklar tortinchoqlik chuqur ong osti ziddiyatining tashqi namoyon bo‘luvchi belgisi deb tasdiqlaydilar. Sotsiologlar va ba’zi bolalar psixologiyasi mutaxassislari tortinchoqlikni ijtimoiy rejalashtirish atamalari tarkibiga kiritadilar. Sotsial psixologiya vakillarining fikricha tortinchoqlik ijtimoiy yoki shaxsiy fikrdan (yorliq ilishdan) boshlanadi. "Men tortinchoqman, chunki o‘zimni tortinchoq deb hisoblayman, yoki boshqalar meni shunday deb hisoblashadi". Amerikalik psixolog Filipp Zimbardo o‘zining "Zastenchivostp" (Uyatchanlik) asarini to‘laligicha odamlardagi shu xususiyatni tadqiq qilishga baishlagan. Zimbardoning Stenford klinikasida tashkil qilingan uyatchanlik va tortinchoqlik psixoterapiyasi Amerikada juda katta muvaffaqiyat qozongan. Bu psixoterapiya jarayonida Zimbardo va uning hamkasblari uyatchanlik va tortinchoqlik komponentlarini yettita shaxslararo muammolar bilan bolaydilar: 1. Insonlar bilan tanishishning, yangi do‘stlar orttirishning va yangi munosabatlar bilan qoniqishning qiyinligi; 2. Teskari emotsional holatlar, ya’ni hayajonlanish, depressiya va yolgoizlik; 3. Shaddodlikdagi kamchilik va o‘z fikrini bayon qilishdagi qiyinchiliklar; 4. o‘ta tortinchoqlik. Boshqalarning ishiga tortinchoqlik bilan baho berish; 5. Uyatchan va tortinchoq odamni boshqalarni mensimaydigan, o‘zini yuqori tutadigan, ko‘pchilikni yoqtirmaydigan odamlarga o‘xshatilishi; 6. Jamoa va begonalar o‘rtasida o‘z fikri va muammosini qiyinchilik bilan bayon qilish xususiyati; 7. Diqqatning haddan tashqari bir joyga to‘planishi. Ushbu klinikada kuzatishlar jarayonida o‘zida uyatchanlik va tortinchoqlik xususiyati bor deb hisoblaydigan odamlarning boshqalarga nisbatan reaksiyalari haqida gapirishganda o‘zlaridagi asosiy uch holatni eslatishgani qayd qilinadi: birinchidan, bunday odamlar o‘z harakatlarini go‘yoki tashqaridan kuzatishib, xuddi boshqalarga "men uyatchanman va tortinchoqman" deb signal berayotgandek tuyuladi; ikkinchidan, hayajonlanishganda fiziologik o‘zgarishlarning yaqqol kechishi masalan, yuzlarining qizarib ketishi; uchinchidan diqqatlarining bir joyga to‘planishi, uyalishdan qattiq hayajonlanish. Bunday odamlarning eng xarakterli belgilaridan biri ularning kamgapligi yoki sekin gapirishlaridir. Uyatchan va tortinchoq odamlarning 85 % asosan boshqalarning o‘z shaxslariga nisbatan munosabatlaridan tashvishlanishadi. Bunday odamlarning tortinchoqligi "ichki" va "tashqi" xarakterga ega bo‘ladi. Tortinchoqligi "tashqi" xarakterga ega bo‘lganlar har doim "men to‘g‘rimda nima deb o‘ylashayapti ekan?", "Menga qanday munosabatda bo‘lisharkin?", "Men ularga yoqqanimni qanday bilishim mumkin?" kabi o‘z-o‘zini tahlil bilan tashvishlanadilar. Tortinchoqligi "ichki" xarakterga ega bo‘lganlarda esa o‘z-o‘zini tahlil qilishdagi bilim faqat o‘z-o‘ziga qaratilgan bo‘ladi. Bu shunchaki diqqatni o‘ziga qaratishgina bo‘lmay, balki negativ tusga ega bo‘lgan egotsentrizmdir. Ya’ni bunday odamlar "Men ahmoqman", "Men badbasharaman", "Men bo‘lmagourman" degan o‘ylardan qiynaladilar. Pol Pilkonis uyatchan, tortinchoq odamlarni ikki tipga ajratadi. Bular yuqoridagilarga mos ichki va tashqi uyatchan odamlardir. Tashqi uyatchan odamlar o‘zlarini qanday tutayotganliklaridan avotirlansalar, ichki uyatchan odamlar o‘zlarini yomon his etayotganliklaridan tashvishlanadilar. Umuman olganda hozirgi paytda dunyoning yetakchi mamlakatlarida ota-onalar va tarbiyachilar bolalardagi uyatchanlik va tortinchoqlikdan tashvishga tushmoqdalar, turli psixoterapik muolaja usullariga murojaat qilmoqdalar. Zimbardoning tekshirishlarida shunday bir paradoksal, ayri oddiy bir ma’lumot aniqlangan. Ma’lum bo‘lishicha Amerika qamoqxonalarida saqlanayotgan odam o‘ldirish, talonchilik, zo‘rlash bilan ayblangan ashaddiy jinoyatchilarning 90% ni o‘zlarini uyatchan, tortinchoq deb hisoblasharkan. Bir qaraganda aql bovar qilmaydigan hol, qotil, zo‘ravon, talonchi qayoqda-yu, uyatchan, tortinchoq qayoqda. Lekin chuqurroq tekshirib, o‘ylab qaralsa, bu faqat mumkingina bo‘lmay, tabiiy, qonuniy hol ekan. Uyatchan odam yuqorida aytganimizdek ham tashqi, ham ichki tashvishlardan azoblanib, uning butun fikri zikrini qanday qilib bo‘lmasin o‘z strukturasidagi uyatchanlik komponentidan halos bo‘lish, qanday qilib bo‘lmasin o‘zini boshqalar ko‘zi oldida tasdiqlatishga erishish, ya’ni o‘zini bir ko‘rsatib qo‘yish istagi qamrab olar ekan. Tabiiy dadil va shijoatli odamlardek biror qulay yo‘l topolmagandan so‘ng, u so‘nggi chora sifatida jinoyatga qo‘l urar ekan. Imkoniyat tugoilgan joyda tortinchoq odamning vahshiylashib ketishining haqiqiy sababi asli mana shunda ekan. Bunday xulosaning paydo bo‘lishiga AQSh universitetlaridan birida o‘tkazilgan tajriba sabab bo‘lgan. Tajribada bir guruh talabalar nazoratchi va boshqa guruh maxbus vazifasini bajarishgan. Taxminan ikki haftalardan keyin umuman kutilmagan holat sodir bo‘lgan. Tekshiriluvchilar shu qadar "rolga kirib ketishganki" nazoratchilar chindan ham ochiqdan-ochiq maxbuslarni xo‘rlay boshlashgan, maxbuslar esa bu holga ko‘nikibgina qolmay, tobora o‘z insoniylik qiyofalarini yo‘qota boshlashgan. Ko‘ngilsiz oqibatlarga olib kelishining oldini olish maqsadida tajriba muddatidan avval to‘xtatilgan. Umuman olganda hozirda nashr qilinayotgan chet el adabiyotlaridan uyatchanlik, tortinchoqlikning shaxs-hayot faoliyati uchun zararli oqibatlari haqida ko‘plab misollar keltirish mumkin. har holda, bu yerda eng mos kelmaydigan holat shuki, ba’zi xalqlar bolalardagi uyatchanlik, tortinchoqlikdan tashvishga tushsa, biz bolalarimizdagi ana shu xususiyatlarni rag‘batlantiramiz, bolalarni uyatchan, tortinchoq bo‘lishga undaymiz. Ana shu xulosadan kelib chiqib shunday bir umumiy hukmlarga kelish mumkin: Birinchidan bizning tasavvurimizdagi hayo, ibo, andisha bilan uyatchanlik va tortinchoqlik bir hil narsa emas. Ikkinchidan aksincha, bu atamalarning salbiy ko‘rinishlari haqiqatan ham teng kuchli, chunki uyatchanlik, tortinchoqlik tashqi xarakterga taalluqli bo‘lsa, uyat, iymanish hissi ichki xarakterga taalluqlidir. o‘zining noto‘g‘ri hatti harakatidan, qilmishidan uyalish, kattalar oldida andisha saqlash, xulqda, xatti-harakatlarda, maqsadlarda hayoli, iboli bo‘lish shaxs fazilati hisoblanadi va bunday fazilatni shakllantirish uchun harakat qilish kerak. Lekin o‘z xatti-harakatlari, xulqi, kiyinishi, tashqi ko‘rinishi, maqsadlariga nisbatan atrofdagilardan salbiy munosabat kutish, o‘zini odamlar orasida noqulay sezish, doimiy hijolatpazlik, bular biz xarakter nuqsoni deb ataydigan uyatchanlik, tortinchoqlik sanaladi. Yuqorida misollar orqali ko‘rsatib o‘tganimizdek bu nuqsonlar shaxsga o‘z imkoniyatlarini to‘la namoyon qilishga imkon bermaydi, ba’zan noto‘g‘ri xulq shaklining shakllanishiga olib keladi, nihoyat doimiy kuchli hayajonlanish, depressiya oir somatik va ruhiy siljishlarga ham olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham tarbiyachilar, o‘qituvchilar, tabobatchilar va psixologlar hamkorligida dastur ishlab chiqilib, bu dastur asosida har bir yosh bosqichiga mos ravishda profilaktik, davolash va reabilitatsiya psixoterapiyasi bilan shugoullanish katta samara berishi mumkin. Ayniqsa o‘rta umumiy ta’lim bosqichi uchun bu tadbir alohida ahamiyat kasb etadi. Stenford (AQSh) klinikasida ishlab chiqilgan tortinchoqlik terapiyasi so‘rovnomasi oldingizdagi so‘rovnomani tez to‘ldirishga harakat qiling va yana bir bor diqqat bilan o‘qib chiqing. Shunda Siz tortinchoqlik Sizning hayotingizga haqiqatdan qanchalik ta’sir qilishini tushunib olasiz. 1.Siz o‘zingizni tortinchoq odam deb hisoblaysizmi? 1 = ha 2 = yo‘q 2.Agar tortinchoq deb hisoblasangiz, Siz doim shunaqamisiz (ya’ni avval ham, hozir ham tortinchoqmisiz)? 1 = ha 2 yo‘q 3.Agar birinchi savolga yo‘q deb javob bergan bo‘lsangiz, hayotingizda tortinchoqlik qilgan holatingiz bo‘lganmi? 1 = ha 2 = yo‘q Agar yo‘q bo‘lsa, nda qolgan savollarga javob berishga hojat yo‘q.  FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR: 1. Karimov I.A. O‘zbekistonning siyosiy ijtimoiy va iqtisodiy istiqbolining asosiy tamoyillari. O‘zbekiston Respublikasi oliy Majlisining birinchi sessiyasidagi maoruza, 1995 yil 23 fevral. 2.Karimov I.A. O‘zbekiston XXI asr bo‘sag’asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari.-T. O‘zbekiston, 1997 - 326 b. 3.Karimov I.A. Barkamol avlod O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. O‘zbekiston Respublikasi oliy Majlisining IX sessiyasidagi ma’ruza. 1997 yil 29 avgust. 4. www.ziyonet.uz