logo

Ижодий хаёл ақлий фаолиятнинг муҳим компоненти

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

64.5 KB
www.arxiv.uz Режа : 1. Хаёл тўғрисида умумий тушунча. 2. Хаёл образларини яратиш усуллари. 3. поэзия ва унинг психологик таъсири. 4. Шарқ мутафаккирларининг психологик қарашлари. www.arxiv.uz Нуткий имкониятлар асосан мантикий тафаккур ва вербал мулокотларнинг тамойилларига асосланади. Шундай экан бу уткинчи эмас. Демак янги бадиий образларнинг яратишнинг мантикий- дискрет ва констентуал алокаларга асосланган холда эмас балки вербал материалларниг янги ташкилий тропларига асосланади. Шеъриятдаги троплар хиссиётдаги икки хил куринишдаги, инсон куринишини билдирса, психологияда кьюби- расм топишмоги, масалан, турмуш урток ёки кайнона, сифатида таниклидир. Бундай расмларда, турли хил хиссиётлар кетма-кетдир, (чунки олдинлар куринишини кейин 2 куринишини идрок киламиз), яъни симульт таккослаш киёс булади. Масалан, Андрей Вознесенскийнинг «Юзидаги куз карашлари мотоцикл сингари куринади…»деган иборасида укувчи хам мотоцикл карашларни идрок этади. Шунинг учун хам симульт идрок окибатида икки хил образ укувчи тасаввурида жонланади, яъни алокалар ва образлар бирлиги кенгаяди. Шунга бу ишни куриниш билан том маънодаги алока урнатилади. Масалан: лабларнинг атиргул гунчаси сифатида ёки кузларнинг юлдуз порлаши сифатидаги ухшатишлар. Колган бошка ухшатишлар тасаввур бойликларига боглик булади. Лекин тажрибалар шуни курсатдики, сузларнинг доимий мунтазам ишлатилишини уларнинг бадиийлигига таъсир курсатади. Шунда мазкур ухшатмалар оддий образ сифатида кабул килинади, уз бадиийлигини йукотади. Шеъриятда эса образларнинг бадиийлиги натижасида, сузларнинг ишлатилиши маъносида вербал мантикий контекстни йукотишга олиб келишини таъкидлаб утган. Шунинг учун шоиралардан бирламчи куринишига, яъни сайкалланган сузларнинг дастлабки бойлиги асосида ноанъанавий контекстга богланишлари зарур хисобланади. Масаланинг иккинчи томонидан кутилмаган, оригинал ухшатмалар асосида предмет ёки вокеликларнинг ноэффектив тарзда образларнинг киёслари ахамиятига эга. Бу вазиятда яъни хиссий тасаввурларнинг богликлиги булмаганида, биргаликдаги богликлик эффектлари кабул килиниши хам мумкин. Лекин укувчи нафакат мантикий, балки эстетик бахо www.arxiv.uz асосидаги муаммоларнинг олиб борган тадкикотларидан хайратга тушиш мумкин. Хозирги даврга келиб, миянинг мантикий ярим ой милларининг ижодкорлари билан хиссий берилишлар уртасида богликликлар мавжуд эмаслиги аникланди. Яъни мусикашунослар билан рассомларнинг чап мия яримшарларининг шикастланганлиги асосида лозим булган натижа олинмаслиги мумкин. Шоиранинг чап мия лингиомияси олиб ташланганда шоирлик кобилиятини йукотганлиги, математикнинг эса масалаларни ечишдаги мантикий фикрлаш кобилиятларини йукотганлиги аникланган. Охирги йилларда эса нейтронлар ва нейтронлараро алокаларнинг уртасидаги тавофутлар аникланган. Нихоят ижодий фикрларнинг контекстуал алокаларига доир уруч булган тестлар чикарилганлиги ва уларнинг хаётий шароитларидан фарк килган холда тахлил килиш лозимлиги таъкидланган. Тажриба килинаётганлардан кундалик жихозларнинг фойдаланишдаги купрок усулларидан фойдаланишлари юзасидан суралганлиги тавсия килинди. Хар бир жихоз натижаси уларок анъанавий маъноси исботини топган булса, яъни дазмол факат дазмоллашга мулжалланган, мих кокиш учун эмас, хамиша шу нарса билан мих кокса булса хам, факат кийим-кечак дазмолланади, деган фикр тургунлаштирилган. Шуни инобатга олиш керакки, мазкур предметларнинг ахамиятининг турли-туманлиги билан бир каторда узаро мувофиклиги хам характерланиши лозим, кайсики образли контекс асосида. Бахолашнинг бошка усуллари асосида ижодкорлик кобилиятларининг бир ёки икки гояларнинг ёки томонларнинг бирламчи эришилишига таёрлигини аниклаш хам киритилади. Маълумот назариясининг киритилиши натижасида, мантиикий ахборотларнинг ташкилланишида, энтропиянинг камайишига образли тафаккурнинг ривожланишига шунингдек алокаларнинг текислашуви окибатида эса энтропиянинг купайишига таъсир килади. Бу холат бош миянинг ижодий муаммоларини хал этиш жараёнида кейинчалик алохида www.arxiv.uz урин эгаллаши мумкин. Бизга бундай тадкикотлар таниш, лекин натижалари устида купрок иш олиб бориш тавсия этилган. Миянинг тинч холатида тафаккурга асосланган масалалар бериб курилиши натижасида миянинг биоэлектрик активлиги (электроэнцефололграмма) синаб курилди, яъни тинчлилик ритми (альфаритма) таккослаштирилди. Альфаритманинг билан церебрал активлик уртасидаги активлик ретируляр формалик билан юкори. Шу билан бирга альфа-ритманинг энцефолограммадаги паст микдори аникланган. Муаллиф юкори интеллект ва ижодкор шахсларда альфа-ритма микдорининг ЭЭГда кам вакт олганлигини, яъни электроэнцифолограмманинг купрок деинхронизациялашганини куриш мумкинлигини кузатди. Бу дегани тинчлик вактида хам ижодкор шахсларнинг мияси янада активлашган. Буни эса куйидагича тушунтириш мумкин, ижодкор шахсларнинг хиссиётлари купрок сенсор шаклидаги ташки таасуротларга камрок таъсирчанлиги билан тушунтирилади. Яъни таъсирчанлик окибатида ижодкор шахсларнинг активлиги бир мунча камаяди, чунки улар илохий куч билан таъсир окибатида ички конфликтларни ечиш бир мунча осон кечади, кайсини бунинг окибатида ижодкор шахснинг тафаккури юкори церибрал активлигини бошка субъектлар эса уйку чегарасига бориши аникланган. Яна шуниси аникланганки, характерга эга булган масалани ечими тавсия килинганда мантикий тафаккур пасайганлиги, лекин альфа-ритманинг энцефолограммада бир мунча купайганлиги аникланган кайсини ижодкор шахснинг турли масалани ечишда кийналганлиги кузатилган. Бу дегани юкори иктисодий потенцалга эга шахсларга кушимча активлик керак эмас улар муаммоларни тинч холатда хам ечимлари мумкинлиги аникланган. Бу маълумотлар муаллифнинг ЭЭГнинг 2 гурух талабалар билан утказилган тажрибасида уз тасдикини топган, хар бир гурухда ижодкор ва субъектлардан иборат булган. Барча талабаларга мияга зудлик билан келган мисолларни айтиб бериш тавсия килинган биринчи гурухга эса ноанъанавий www.arxiv.uz тарзда баён килиш суралган. Шунда, мана шу жараёнда биринчи гурух талабаларининг муаммони ЭЭГ вактида юкорилаганини кузатилган. Бунинг натижасида муаммога бир неча хил йуналишда ёндошиш мумкинлиги курсатилади. Масалан, ижодкор шахсга кийин булмаган ижодий муаммолар оптимал форма сифатида каралса-да, ижодкор шахсда эмоционал курсатгич унга билинмайди, шунинг учун альфа индекс юкори натижа курсатиб туради, лекин шу билан бир каторда к арама-карши аргументлар хам йук эмас. Ижодкорлик- хиссиётнинг, тасаввурнинг уйгунлиги булмасдан, фаолиятнинг актив формаси хамдир. Ижодкор шахс, муаммони хал этаётганда максимал эмоционал кутаринкилик рухини хис этадилар, хатто экстаз даражасини, шунинг учун эмоционал курсаткичнинг пасайиши мумкин деган гипотеза билан альфа-индекс эмоционал курсаткичда юкори курсаткич курсатса, демак бу курсаткич иккала мия ярим шарларида таъсир этилади, шу билан бирга ижодий фаолиятда бундай эмас. Бу ошкор эмас эди, ва бу иккита гемисфера хам бу ишга бир хилда жалб килинган эди. Авторлар тахминича, ахлоксиз сузларни ёдлашдаги кийинчиликлар аник ёркин активлик билан ифодаланади, бу бошидан кечирганларнинг хисоботидан хам аник тасдикланган. Лекин бу тушунтиришлар барча тушунарсиз топширикларни тушунтиришга етарли эмас – яъни унг гемисферага тааллукли булган муваффакиятли бажарилиши мумкин булган кам (кичик) активликдир. Анъанавий нейрофизиологик тасаввурларнинг шаклий огирлиги, миянинг бу ёки у булаги билан богликлиги бу натижаларни олдиндан айтишни такозо килмайди. Бизнинг тасаввуримизча, унг гемисферанинг функцияси ихтисослигининг фаркидан тушуниш мумкин. Агар унинг иши образли ахборотни тахлил килишда эмас деб тан оладиган булсак, унда махсус ихтисослашган контекстнинг яратилиши энтропиянинг камайишига таъсир килмайдиган булса, келтирилган натижалар аник ва тушунарли булади. Энтропия савияси канча баланд www.arxiv.uz булса, шунча ахборотни тартибга солиш паст даражада талаб килинади ва унга караганда, навбатма-навбат узининг табиий куриниши якинлигига, шунча кам физиологик йукотишлар талаб килинади, яъни унинг ташкил топишида кушимча активликнинг кам даражаси талаб килинади. Барча куринишларнинг тахлили образли ташкилотнинг конунларига к ура амалга ошишини кузда тутиш керак ва агар образлар орасидан бир маъноли богликликни топиш кераклиги максад килиб куйилган булса, ЭЭТдаги актив узгаришлар катталиги хайрон колдирмаслиги керак. Ижодий актнинг охирги якунловчи этапида хал килувчи рол бахоловчига ва вербальный мулохазанинг ташкил этувчисига утиши тушунилади. Мия структураси(кузатиш) активлиги албатта талаб этилади. Бу назарий мулохазалар психофизиологик экспериментнинг натижаларига кура кундалик амалиётда бир неча кутилмаган тасдигини топади. Кунгилни уз тажрибасидан ёки ижодкор одамлар билан мулокотда булиш асосида эслаши, айтиши мумкин, яъни ижодий иш жуда узок булса хам одамни чарчатмайди, балки одамга хам ёкади, кайфиятини кутаради ва жисмоний куч багишлайди. Ижодкор одамлар учун узок зерикарли механик иш хеч канака кизикишсиз изланишсиз булса, ёки оддий ижодий ишнинг тухтатилиши кайфиятнинг, соглигининг ёмонлашувига олиб келади. Бу билан бир каторда паст ижодий потенция билан ишловчи одамлар учун зерикарли ишлар маъкул, кизикарли ижодий ишларни бажаришдан кура кизикарли параллелларни психофизиологик изланишларнинг натижаларини солиштирсак хам куришимиз мумкин, масалан медитацияда. Америкалик физиолог Орнштейн бу холатларнинг психологик жихатдан унг гемисферанинг шаклланишига богликлигини жуда аник исботлаб берган. Булар билан бир каторда бу холатдан чикиш, одамга яхши кайфият, дам олганлик, физик ва психик чарчашни бартараф килишда, хаётга ташналикни, кизикишни кучайтиришда белгиланади. www.arxiv.uz Электроэнцефалографик 1 медитация йук ва бир канча чукур гипноз холатларида баланд амплитуд 2 альфа-ритмни бошкариш билан характерланади. Хар бир индивид учун бирламчи образли тасаввур мухимрокдир, чунки стресс пайтида бу тасаввурни узида такрорлаш психик сакланишни таъминлайди. Ижодий иш факатгина одам соглигини яхшилаб колмасдан, балки изланиш, активликни шакллантиришга ва шу билан бир каторда унг яримшар фикру-мулохазаларининг тулик ишлатилишига имкон яратади. Демак тахмин килиш мумкинлигича яхши, ижодий томондан ривожланган одамларда образли контекстни пайдо килиш куп харакат талаб килмайди, церебрал активлик хам паст даражада булиши мумкин. Ижодий томондан паст ривожланган одамлар учун предмет ва вокелик орасидаги богликликнинг бир маънолиги ва каттик тартибни онтогенез пайтида шаклланишни тушуниш учун жуда куп ва катта куч керак. Дунёни кандай булса шундай кабул килишни шакллантириш учун церебрал тузилишнинг баланд активлиги зарур, чунки болаликда бошлангич борлик новербал мулохазадир. Образли фикр-мулохаза аник онтогенезнинг бошлангич боскичларида мухим роль уйнайди. Тарбияга канча куп куч сарфланган булса, яъни белгилар оркали мулохаза юритишда фойдаланилган булса, кейинчалик уни чеклаш учун хам шунча куч керак булади. Ижодий иш билан паст шугулланувчи кишиларда образли тасаввурни «раскрепогление» учун кушимча церебрал активлик керак. Бу улар учун кийин. Бу ходисалар каторида улар ижодий ишларни мантикий шаклда ечишга уринишади, лекин бунда мантикий тасаввурнинг неэнтропичность кучида кучли ва баланд церебрал активлик талаб килинади. Айникса бу ижодий ишларни ечишда бундай тасаввур шакли тугри келмаса хам. Мантикий ечимга эга эмас масалалар эмоционал зурикишларни келтириб чикаради, яъни церебрал активлик 1 Электроэнцефалограмма – миядаги электрофизиологик тебранишлар, яъни альфа-ритмларни урганувчи фан булими. 2 Амплитуда – тебраниш жараёнида умумлашган координатанинг (энцефалографияда альфа-ритмнинг) мувозанат вазиятидан максимал силжиши. www.arxiv.uz кучи чикарилади. Ижодкор одамлар учун эса бу масалалар бирмунча осонрок ва узига тортувчан, чунки уларга образли контекстни ташкил этиш кийин эмас. Уларнинг асосий кучи образли тасаввурни кучайтиришга каратилган, потенциал имкониятларни чегаралашга эмас, ёки ижоднинг бундай чегараланиши хаосга олиб келади. Юкорида айтиб утилганлардан билсак буладики, болалик ёшиданок таълим-тарбияни тугри тузиш керак, улардаги образли тасаввурни ривожлантиришга эътибор бериш керак, чунки натижада у тахланган айтиб утилган рамкадаги нарса булиб колмаслиги керак. Ечимда курсатиб утамизки, яъни унг яримшар имкониятлари образли контекстни яратишда бузилиши мумкин, бизда бор маълумотларга караганда невротик ва психик касалликларда ва бундай асоратларда ижодий имкониятлар сезиларли равишда пасаяди ва церебрал активлик даражаси керагидан ортик кутарилиб кетади. Булар билан бир вактда асосий механизмлардан бири бу, невротик ва соматик бузилишларни ривожлантиришнинг олдини олишда образли тасаввур – тушларнинг активлигининг ёркин ифодаси билан боглик.