logo

Маънавий баркамол инсон тарбияси. Билимдонлик махнавий баркамоллик мезони. Шахс маънавиятини юксалтириш-жамият ривожининг омили

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

100.5 KB
Маънавий баркамол инсон тарбияси. Билимдонлик махнавий баркамоллик мезони. Шахс маънавиятини юксалтириш- жамият ривожининг омили Президентимиз Ислом Каримовнинг махнавит тушунчасига доир бир неча асар ва нуткларида, фармону курсатмаларида махнавият масаласига жиддий эхтибор билан караб келмокда. Унинг "Узбекистоннинг сиёсий - ижтимоий ва иктидоий ислохатларининг асосий тамойиллари", "Юксак малакали мутахассислар - тараккиёт омили", "Бунёдкорлик - фаровон хаёт асоси", "Узбекистон иктисодий ислохатларни чукурлаштириш йулида", "Узбекистон XXI аср бусагасида: хавфсизликка тахдид, баркарорлик шартлари ва тараккиёт кафолатлари", "Баркамол авлод - Узбекистон тараккиётининг пойдевори", "Узбекистон XXI асрга интилмокда", "Озод ва обод Ватан, эркин ва фарвон хаёт - махнавий баркамолликнинг асосидир" сингари кейинги асарлари хамда бир катор интервpю ва маколалари ахоли махнавиятини янада юксалтиришга багишланган. Ислом Каримов ташаббуси билан 1994 йили 23 апрелда Республика "Махнавият ва махрифат" жамоатчилик марказининг ташкил килиши, 1996 йил 9 сентябрда "Махнавият ва махрифат" жамоатчилик марказининг фаолиятини янада такомиллаштириш тугрисидаги Фармон чикарилиши юкорида айтилган сузимизнинг далилидир. Шуни тахкидлаш жоизки Президентимиз Ислом Каримовнинг Узбекистоннинг уз истиклол ва тараккиёт йули" (1992), "Истиклол ва махнавият"(1994) каби асарлари ва махрузаларида махнавият сузига илмий нуктаи назардан изох ва бахо берган. Унинг тахкидлашича "махнавият инсонга хаётда баркарорлик багишлайди, унинг карашлари шунчаки бойлик орттириш йулида кун куришга йул куймайди, фожеалар вактида омон саклаб колади ва моддий кийинчиликлар даврида иродани мустахкамлайди". "Махнавият - узлуксиз харакатдаги жараёндир. Фикр, тафаккур, хис - туйгу тиним билмаганидек, уларнинг махсули уларок махнавият хам доимо узгариш ва янгиланишда булади". Юртбошимиз: "Махнавият инсониятнинг, халкнинг, жамиятнинг, давлатнинг куч - кувватидир", деган эди. Биз ота - оналар эрксевар аждодларимиз жасорати оркали мустакиллик мазмун - мохиятини болаларимизга чукуррок тушунтириб беришимиз керак. Ана шунда миллат пайдо булади, халк пайдо булади, кургон пайдо булади. Махнавият инсон ва жамият маданиятининг негизи, инсон ва жамият хаёти махлум йуналишининг бош омили. У муайян иктисодий - ижтимоий хаёт тизимининг шаклланиши, узгариши ёки инкирозга юз тутишига кучли тахсир курсатади. Халк махнавияти - халкдаги, рахбар махнавияти - рахбардаги инсонийлик мезони, шон - шараф, ор - номус, поклик ва олийжаноблик хислатларининг муайян даражасидан иборат дейиш мумкин. Махнавият бойиб борса, жамият равнак этиб боради ва аксинча, махнавият кашшоклашса, жамият бора - бора тахназзулга, бахамликка юз тутади. Президентимиз Ислом Кримов "Узбекистон XXI асрга интилмокда" асарида махнавиятга шундай тахриф беради: "махнавият хакида гап кетар экан, мен аввало, инсонни рухий покланиш ва юксалишга дахват этадиган, инсон ички оламини бойитадиган, унинг иймон - иродасини, эхтикодини мустахкамлайдиган виждонини уйготадиган кудратли ботиний кучни тасаввур киламан". 1 Унинг "Узбекистоннинг сиёсий - ижтимоий ва иктидоий ислохатларининг асосий тамойиллари", "Юксак малакали мутахассислар - тараккиёт омили", "Бунёдкорлик - фаровон хаёт асоси", "Узбекистон иктисодий ислохатларни чукурлаштириш йулида", "Узбекистон XXI аср бусагасида: хавфсизликка тахдид, баркарорлик шартлари ва тараккиёт кафолатлари", "Баркамол авлод - Узбекистон тараккиётининг пойдевори", "Узбекистон XXI асрга интилмокда", "Озод ва обод Ватан, эркин ва фарвон хаёт - махнавий баркамолликнинг асосидир" сингари кейинги асарлари хамда бир катор интервpю ва маколалари ахоли махнавиятини янада юксалтиришга багишланган. Ислом Каримов ташаббуси билан 1994 йили 23 апрелда Республика "Махнавият ва махрифат" жамоатчилик марказининг ташкил килиши, 1996 йил 9 сентябрда "Махнавият ва махрифат" жамоатчилик марказининг фаолиятини янада такомиллаштириш тугрисидаги Фармон чикарилиши юкорида айтилган сузимизнинг далилидир. "Махруф" сузи билимларнинг барча йуналишларини, яхни куйи боскичи (хабардорлик) дан тортиб, юкори даражаси (илм - фан) гача булган боскични акс эттиради. Махрифат барча даврларда уз куринишига эга булган. Юнон - рим фалсафасида махрифат сузи тафаккур ва соф билим дея ифодаланган. Аристотелp эса билимни инсоннинг энг ширин ва яхши фаолияти деб тахрифлаган. Платоннинг: "Мукаммал билимнинг, яхни мен эгаллаган билимнинг бирдан - бир тури мен узим билмаган нарсаларни билишимдир", деган ибораси хикматли хакикат булиб колди. Бошкача айтганда махрифатчилар билимларнинг чексизлигини тушуниб етганлар. 1 Каримов И.А. "Биз келажагимизни щз ыщлимиз билан ыурамиз". 7 - том, Тошкент: "Щзбекистон", 1999, 381 - бет. Махрифат масаласига Шаркнинг буюк алломалари, дунёвий ва диний илм эгалари жуда катта эхтибор берганлар. Гарб мутафаккирларининг асарларида хам илм, махрифат масаласига чукур ёндашганлигини куриш мумкин. Махрифат дегани - билимли, муайян сохада махлумоти бор дегани булиб, инсонпарварлик махнавий заминидагина уз мохиятига эга булади. Кишиларнинг билимини, маданиятини оширишга каратилган тахлим - тарбияга хам махрифат деб каралади. Бу суз илму урфон махноларида ишлатилади. Махрифатни хаётга сингдириш - билим ва маданиятнинг кушма мазмуни булиб, маориф эса ана шу мазмунини ёйиш куроли, воситасидир. Маориф асосан умумий урта тахлим, урта махсус, касб - хунар тахлими, олий мактабларда умумий ва урта махсус билим берувчи мактаб ва укув юртлари тармокларини камраб олади. Шахс камолида махрифат тушунчаси эса кенгрок булиб, билим ва маданиятни ёзиш ва юксалтиришнинг хамма турлари ва сохаларини узига камрайди. Президентимиз Ислом Каримов 1998 йили тарихчи олимлар билан учрашувида шундай деганэди: "Иккинчи масала шундан иборатки, биз комил инсон тарбиясини давлат сиёсатининг устувор сохаси деб эхлон килганмиз. Комил инсон деганда, биз аввало, онги юксак, мустакилфикрлай оладиган, хулк - атвори билан узгаларга ибрат буладиган билимли, махрифатли кишиларни тушунамиз. Онгли, билимли одамни олди - кочди гаплар билан алдаб булмайди. У хар бир нарсани акл, мантик тарозисига солиб куради. Уз фикр - уйи, хулосасини мантик асосида курган киши етук одам булади" 1 , деб тахкидлаган эди. Бугунги кунда шахс махнавий камолоти "Тахлим тугрисида" ги Конун, Кадрлар тайёрлаш миллий дастури асосида олиб борилмокда ва у давлат сиёсати даражасигача кутарилди. Демак, махрифат кишиларнинг онг - билимини, маданиятини оширишга каратилган тахлим - тарбия, маориф демакдир. Маданият тушунчаси: Махнавият боя айтганимиздек, маданият тушунчасини хам уз ичига камраб олади. Араблар кишилар хаётини 2 турга булиб, бирини бадавий ёки сахроий турмуш, иккинчисини маданий турмуш деб атаганлар. Бадавийлик - бу кучманчи холда дашту сахроларда яшовчи халкларга, маданийлик эса шахарди утрок булиб яшаб, шахарга хос турмуш тарзида яшовчи халкларга нисбатан ишлатилган. Мадният тушунчаси кенг ва тор махноларда ишлатилади. 1 Каримов И. А. "Биз келажагимизни щз ыщлимиз билан ыурамиз". 7 - том. Тошкент: "Щзбекистон", 1999, 134 - бет. Кенг махнода: Маданият тушунчаси - инсониятнинг бутун тарихий тараккиёт жараёнида яратган барча моддий ва махнавий бойликларининг йигиндисини акс эттиради. Тор махнода: маданият атамаси - тушунчаси жамиятнинг махнавий хаётини курсатиш учун кулланилади. Маданият атамаси кенг кулланиб, жамиятнинг ишлаб чикариш, ижтимоий ва махнавий хаётида кулга киритилган ютуклар мажмуини, бирор ижтимоий гурух ёки халкнинг махлум даражада кулга киритган шундай ютуклари даражасини, укимишлилик, тахлим - тарбия курганлик, зиёлилик ва махрифатлик хамда турмушнинг махрифатли киши эхтиёжларига мос келадиган шароитлари мажмуини билдиради. Маданият - моддий ва махнавий мехнат ва махсулишаклида ижтимоий норма ва турли тизимлар таркибидан махнавий кадриятларда, жамият ва табиат муносабатлари тизимида, инсоннинг узгаро ва уз - узига муносабатлари бобида хаётий фаолиятини узига хос ташкил этиш ва ривожлантиришдир. Шахс камолотида маданиятнинг бир неча турлари хам мухим ахамият касб этади. Улар: 1. Моддий маданият. 2. Махнавий маданият. 3. Умуминсоний маданият. 4. Миллий маданият. 5. Ахлокий маданият. 6. Диний маданият ва бошка турларга булиш мумкин. Мамлакатимизда махнавият ва махрифатни ривожлантиришга доир бир канча Фармон ва карорлар кабул килинган булиб, уларнинг бахзилари куйидагилардан иборат: 1. 1994 йил 23 апрелда "Махнавият ва махрифат" марказининг жамоатчилик асосидаги республика булими тузилди. 2. 1996 йил 9 сентябрда "Махнавият ва махрифат" жамоатчилик маркази фаолиятини янада такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш тугрисида" ги Президент Фармони кабул килинди. 3. 1996 йил 27 сентябрда "Махнавият ва махрифат" жамоатчилик маркази кошида "Олтин мерос" халкаро хайрия жамгармасини куллаб - кувватлаш тугрисида" ги Вазирлар Махкамасининг Карори кабул килинди. 4. 1997 йил 22 июлда "Хукукий махрифат таргиботи марказини ташкил килиш ва хукукий адабиётларни ахолига етказиб беришни йулга куйиш тугрисида" ги Вазирлар Махкамасининг Карори кабул килинди. 5. 1998 йил 24 июлда "Махнавий - махрифий ислохотларни янада чукурлаштириш ва унинг самарадорлигини ошириш чора - тадбирлари тугрисида" ги Вазирлар Махкамасининг Карори кабул килинди. 6. 1999 йил 3 сентябрда "Республика махнавият ва махрифат Кенгашини куллаб - кувватлаш тугрисида" ги Президент Фармони кабул килинди. Энг асосийси шундан иборатки, 1997 йил 29 августдаги Олий Мажлис 9 - сессиясида кабул килинган "Тахлим тугрисида" ги конун ва "Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури" да махнавият масаласига, шахс камолотига, махнавий кадриятларга янада катта эхтибор берилди. Уларда куйидаги тамойиллар, яхни махнавият кадриятлари ривожлантирилди: 1. "Ватан энг олий макон. У - меникидир!" 2. "Энг олий кадрият - инсон" 3. "Мулкнинг энг олий шакли - интеллектуал мулк ва инсон фаолиятининг энг олий тури - интеллектуал мехнат" 4. "Вакт - энг олий бойлик"… 5. Умуминсоний кадриятлар. 6. Миллий кадриятлар. 7. Оилавий кадриятлар. 8. Ижтимоий кадриятлар ва хоказо. Демак, махнавият ва махрифат масаласига кискача хулоса киладиган булсак: кишининг ижтиимоий мохияти, деганда аждодлардан унга ирсий бирликлари оркали мерос булиб утган билим олишга мойиллиги хамда шахсий хаёти давомида орттирган билими, куникма, малака ва махнавиятининг мураккаб мажмуи тушунилади. Махнавият - бу кишининг эгаллаган фойдали билимлари амалий хаётида синалавериб, куникма ва малака даражасидан утган ва рухига сингиб, хаёт тарзида акс этадиган ижобий ижтимоий сифатлар мажмуидир. 1 1. Махнавият - инсоннинг зот белгиси, унинг фаолиятининг таркибий кисми, онги, акл - заковатининг махсули. 1 Б. Зиёмуъаммедов, С. Зиёмуъаммедова, С. Ыодирова "Маoнавият асослари", "Щзбекистон Миллий Энциклопедияси" давлат нашриёти, Тошкент, 2000, 8 - 9 бетлар. 2. Махнавият - инсон фаолиятининг мазмуни булиб, кишилар унинг воситасида узларини англайдилар, жамият, табиат, уз турмуш тарзлари, амалий фаолиятлари муаммоларини хал этадилар. 3. Махнавият - жамиятнинг, миллатнинг ва ёки айрим бир кишининг ички хаёти, рухий кечинмалари, аклий кобилияти, идрокини мужассамлаштирувчи тушунча. 4. Махнавият - хар бир инсоннинг ички рухияти, акл - заковати, уни узини - узи англаш, яхшиликларга, эзгу ниятларга тула калби, олдинга караб янги марралар сари онгли равишда фаоллик курсата билиш ва интилиш салохиятидир. 5. Махнавият - инсон калбида, кунгил кузгусида акс этган хакикат нуридир ва хоказо. Озод ва обод ватан, эркин ва фаровон хаёт махнавий баркамолликнинг асоси эканлиги. 2000 йил 22 январда Олий Мажлиснинг II - чакирик I - сессиясининг I - йигилишида Президент Ислом Каримов "Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон хаёт - пировард максадимиз" мавзусида махруза килди. Унинг мазкур махрузасида ва шу номдаги жамият сиёсий, давлат курилиши ва бошкаруви сохасида, иктисодий, маданий, суд - хукук, ташки сиёсат, хавфсизликни тахминлаш сохаларида энг мухим долзарб булган масалалар кутарилди ва улар бош масала килиб белгиланди. 1 Биз факат ана шу масалалардан "Махнавият сохасида" ги белгилаб берилган устувор вазифалар хакидагина тухталамиз ва бу вазифалар куйидагилардан иборат: 1. Биринчидан , миллий кадриятларимизни тиклаш, узлигимизни англаш, миллий гоя ва мафкурани шакллантириш, мукаддас динимизнинг махнавий хаётимиздаги урнини ва хурматини тиклаш. Умумий гап билан эмас. Тафаккурга таяниб баркамол шахс - комил инсонни тарбиялашдан иборат. 2. Иккинчидан , куппартиявийлик, купфикрлилик шароитида хар кайси фукаронинг уз фикрини эркин ифода этиши ва уни химоя кила олиши жамиятимизда руй бераётган демократик узгаришларнинг негизи булмоги лозим. Лекин турли караш ва фикрга эга булган ижтимоий катламлар, сиёсий куч ва харакатларнинг узига хос 1 И.А.Каримов "Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон хаёт - пировард маысадимиз". Тошкен: "Щзбекистон", 2000, 6 - боб. максадларини уйгунлаштирувчи гоя - юрт тинчлиги, Ватан равнаки, халк манфаати - барчамизучун бирдек мукаддас булиши шарт. 3. Учинчидан , биз ислом дини ота - боболаримиз дини эканнини, у биз учун хам иймон, хам ахлок, хам диёнат, хам махрифат эканнини юксак кадрлаш. Оллох бизнинг калбимизда. Динга хурмат ва эхтикод биз учун улмас кадрият. 4. Туртинчидан , 2000 йилни "Соглом авлод йили" деб эхлон килганимизнинг махно - мазмуни, ахамиятини чукур англаш… 5. Бешинчидан , "Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури" ни амалга ошириш, бошланган ишимизни изчил амалга ошириш. Катта - кичик рахбарларнинг вазифаси, бурчидир бу. 6. Олтинчидан , Узбекистонда яшаётган барча миллат ва элатларнинг тили, маднияти, урф - одат, анханаларини ривожлантиришда кумак бериш. 7. Еттинчидан , азалий ота - боболаримиздан колган удум, кексаларга хурмат, кичикларга иззат - мустахкамлаш. Нуроний отахон - у, мунис оналаримизни хурматлаш… Милилй кадриятлар: Махнавият, авваламбор, хар бир халкнинг миллий кадриятларидан келиб чикади. Миллий кадриятлар - бу умуминсоний кадриятлардан келиб чикиб, хар бир халкнинг тили, маданияти, миллий муомала мулокати, турмуш тарзи хамда оилавий муносабатларида амал киладиган урф - одатлари ва анханаларини бир - биридан фарклаб турадиган миллий хусусиятлардир. Миллий кадриятлар умуминсоний ва минтакавий кадриятлар билан биргаликда мавжуд булади. Умуминсоний ва минтакавий кадриятлар миллий кадриятларнинг куп томонларини уз ичига олади, Миллий кадриятлар умуминсоний ва минтакавий кадриятлар тахсирида кенг ривожланиш такомиллашиш имконига эга булади. Улар уртасида мунтазам давом этадиган диалектик муносабат жахон цивилизацияси ривожланишининг мухим омилларидан биридир. Миллий кадриятларнинг шаклланиши ва ривожланиши хар бир миллатнинг узига хос тарихи, тили, маданияти, ахлокий ва психологик фазилатлари, яшаш шароити, турмуш тарзи, ишлаб чикариш фаолияти билан боглангандир. Сунгги бир асрга якин давр давомида узбек раксларида, куйларида, ашулаларида жуда катта узгаришлар булганини инкор этиб булмайди. Бу уринда Европа, Россия, Хиндистон, Якин Шарк мамлакатлари мадниятининг тахсири хам катта булди. Узбек миллий куйлари хам бугунги кунда мумтоз маданий меросни узида мужассамлаштирган холда жахон маданиятининг бу борадаги куп жихатларини узида ижодий сингдириш асосида ривожланиб бормокда. Миллий узликни англаш: Президент Ислои Каримов "Узбеистон XXI аср бусагасида: хавфсизликка тахдид, баркарорлик шартлари ва тараккиёт кафолатлари" асарида такхкидлаганидек, "тарих хотираси, халкнинг жонажон улканинг, давлатимиз худудининг холис ва хакконий тарихини тиклаш, миллий узлигини ангалш, тахбир жоиз булса, миллий ифтихорни тиклаш ва устирш жараёнида гоят мухим урни тутади". Шунингдек, Юртбошимиз 1998 йили "Тафаккур" журнали бош мухаррирининг берган саволларига жавобларида, тарихчи олимлар билан учрашувда хам бу масалага жиддий караган эдилар. Миллий узликни англаш тушунчаларининг таркибий кисмларига куйидагилар киради: 1. Миллий бирликни ва бошка этносларнинг мавжудлигини тушуниб етиш. 2. Миллий кадриятлар: тил, тугилиб усган жой, маданиятга содиклик. 3. Миллий манфаатларни тушуниб етиш. 4. Ватанпарварлик ва бошкалар. Президентимиз Ислом Каримов айтганидек, "Бугунги кунимизга хос ёркин хусусиятлардан бири миллатнинг узлигини англашдир", 1 деган эди. Шахснинг миллий узлигини англаш деганда, аввало муайян миллатга (этник бирликка) мансублик, мазкур миллатнинг инсоният тараккиётидаги тарихий урнини билиш, миллий кадриятларга садокат, уз миллати (этноси) нинг хозирги кундаги ривожланиш йулларини билиши хамда шу максадда виждонан хизмат килиши тушунилади. Демак, шахс миллий узликни ангалш тушунчасининг таркибий кисимлари куйидагича: 1. Миллат (этнос) га мансубликни англаш. 2. Мазкур миллатнинг инсоният тараккиётидаги тарихий урнини билиш. 3. Миллий кадриятларга садокат. 4. Миллатнинг эхтиёжлари ва манфаатларини ангалш, унинг ривожланиш йулларини билиш. 5. Миллий тараккиётга виждонан хизмат килиш. Миллий гоя - миллат, халкнинг эхтиёжлари, манфаатлари ижтимоий максадлари ва идеалларининг, умуминсоний кадриятларга хамоханг махнавияти ва менталитетининг 1 И.А.Каримов. "Истиылол ва маoнавият". Тошкент: "Щзбекистон", 1994, 19 - бет. ифодасидир. И.Фихте томонидан гояга берилган бахо бугунги кунда хам тугри, яхни "Гоя хаётга сингиб кирган жойда буюк кудрат ва куч беради, факат гоягина кудрат манбаидир". Лекин айни пайитда миллий гоя - тарих, маданиятнинг инхикосидир, унда утмиш ва хозирнинг хаётбахш, ижобий махнавий кудрати, миллийлик ва умуминсонийлик уз аксини топади. Милий гурур - деганда миллиат тили адабиёти, маданияти ва санхати, дини ва тарихи, урф - одатлари, барча моддий ва махнавий кадриятларни кадрлаш, ундан фойдаланиш туйгуси тушунилади. Умуминсоний гурур - эса инсоният тарихи, тараккиёти давомида эришган ютуклардан, жахон цивилизатцияси ривожидан коникиш хиссини ифодалайди. Ахлокий етуклик - хам инсонпарвар жамиятда ривожланган шахснинг характерловчи асосий фазилатларидан биридир. Халолик, камтарлик, содиклик, мехрибонлик каби фазилатлар ахлокий етук шахс мохиятини ташкил эади. Миллий савия - шахснинг махнавий ривожланлиги, тарбияланганлиги даражасини белгиловчи мухим мезондир. Унинг ривожланлиги холатини мустакил билим олишга интилиш, уз билимларини доимо бойитиб бориш , билимга чанкокли ташкил этади. Маданий савияси юкори булган кишидагина юксак сиёсий маданият мавжуд булади, шунингдек, миллий ва умуминсоний гурурнинг хам урни катта. Демак, мамлакатимизни ривожлантиришнинг махнавий - ахлокий негизлари юкоридагилардан умумий хулоса килган холда куйидагилардан иборат килиб курсатиш мумкин: - умуминсоний кадриятларга содик булиш; - халкимизнинг махнавий меросини мустахкамлаш ва ривожлантириш; - инсоннинг уз имкониятларини эркин намоён килиш; - ватанпарварлик; - миллий кадриятлар; - ахлокий кадриятлар; - бадиий кадриятлар; - диний кадриятлар; - махнавий кадриятлар; - моддий кадриятлар; - Ислом Каримовнинг 1991 - 2000 йиллар давомида яратган махнавият ва махрифатга, унинг долзарб масалаларига багишланган асарлари; - "Тахлим тугрисида" ги ва Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури ва бошкаларни асос килиб курсатиш мумкин. Мустакилликни махнавий асослари тушунчаси, "махнавият тушунчаси" га нисбатан тенг. Чунки, "махнавият асослари", "махнавият" дан ташкари мафкуравий муносабатларни, кенг махнавий - мафкуравий вазифаларни бажарувчи ижтимоий муассасаларни, кенг махнодаги хаётни хам камраб олади. Мустакилликнинг махнавий асослари деганда Узбекистон махнавий хаётининг ривожланишига тахсир курсатувчи моддий ишлаб чикаришга оид булмаган барча асосий омиллар назарда тутилади, шу жумладан, давлатнинг тахлим - тарбия, маданият, мафкура ва таргибот - ташвокот сохаларида олиб бораётган сиёсати хам. Махнавий асос, энг аввало, шахс ва жамиятнинг вокеликка - табиатдан то инсонгача, ижтимоий муносабатларгача булган фаол муносабатидир. Бу муносабат рационал, самара берадиган ишончга айланган булиши лозим. Жамият ва инсоннинг вокеликка муносабатини учга булиш мумкин: 1. Умумий дунёкараш йуналишига оид муносабатлар, утмишга бериладиган бахо, келажак хакидаги тасаввурлар, унга эришиш учун килиниши лозим булган ва бошка режалар, интилишлар керак. 2. Жамиятнинг ижтимоий тараккиётга муносабати, унинг заруриятларини тугри ва нотугри тушуниш. 3. Инсонга муносабат. Унинг хиссий, аклий камолоти, юксалиши, ижодий имкониятларини руёбга чикариш, жамоа ва жамият билан муносабатлари кандай булиши тугрисидаги тасаввурлар хамда жамият томонидан яратилган махнавий шарт - шароит, мухит. 1 Демак, махнавий асос - вокеликка фаол муносабат ва махлум максадга, идеалга интилиш, шу идеаллар асосида уз фаолиятини шакллантириш. "Инсон - жамият - табиат" тизимидаги узаро богликлик, уйгунлик холатлари асос була олади. Демак, махнавий асослар тизимида 3 та катта гурухий хамда 2 та махсус омилни ажратиш мумкин: Биринчи гурух - ижтимоий онгга оид ходисалар, тушунчалар, гоялар, бахолар, мехёрлар, омиллар, яхни "соф махнавият". Иккинчи гурух - "обхективлашган" махнавий маданият, шу жумладан, маданий мерос. 1 А. Эркаев, "Маoнавият - миллат нишони". Тошкент: "Маoнавият", 1999, 111 - бет. Учинчи гурух - махнавий функцияларни бажарувчи ижтимоий муассасалар. Икки махсус омил бу - оптимистик махнавий мухит ва махнавий эхтиёжларнинг юксалишидир. Хар гурух, уз навбатида таркибий кисмларга ва нисбатан мустакил шаклларга булинади.