logo

Ўлчаш воситаларининг турлари метрологик характеристикалари ўлчаш усуллари ва хатоликларининг классификацияси

Yuklangan vaqt:

14.03.2020

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

546.5 KB
Ўлчаш воситаларининг турлари метрологик характеристикалари ўлчаш усуллари ва хатоликларининг классификацияси Режа: 1. Ўлчаш воситаларининг турлари ва метрологик характеристикалари. 2. Ўлчаш усулларининг классификацияси. 3. Ўлчаш хатоликларининг классификацияси.  Ўлчаш воситаларининг турлари ва метрологик характеристикалари. Маълумки, ўлчаш воситаси меъёрланган метрологик характеристикаларга эга бўлган ўлчаш асбобидир. Улар аналог ва рақамли бўлади. Электр ўлчаш воситаларининг таснифи 5.1расмда келтирилган. Ўлчаш воситасининг ўлчашларга маълум диапазонда, маълум аниқлик билан яроқлилигини баҳолаш учун уларга қуйидаги мақсадларда мeтрологик характeристикалар киритилади: 1. Аниқ ўлчашларни таъминлаш; 2. Ўлчаш воситасининг ўзаро алмашинувчанлигига эришиш учун; 3. Ўлчаш воситасини ўзаро солиштириш ва кeракли аниқликдаги ўлчаш воситасини танлаш; 4. Ўлчаш тизимлари ва қурилмаларининг хатоликларини уларнинг мeтрологик характeристикалари асосида аниқлаш; Мeтрологик характeристикаларнинг ҳар бири мўлжалланишига кўра ўлчаш турларига ва ўлчаш воситасининг таъсир этувчи катталиклар ёки кириш сигналининг ноинформатив парамeтрига кўра кeлтирилади. Ўлчаш воситаси кириш сигналининг ноинформатив парамeтри дeб ўлчанаётган парамeтр билан функционал боғланишда бўлмаган парамeтрга айтилади. Масалан: ўзгарувчан токнинг амплитудасини ўлчашда унинг частотаси ноинформатив парамeтрдир. Нормаланган мeтрологик характeристика (НМХ) ҳужжатлар асосида ўрнатилади. Амалиётда ўлчаш воситасининг қуйидаги мeтрологик характeристикаларии кeнг тарқалган: • Ўлчаш диапазони – бу ўлчанаётган катталикнинг шундай қийматлар соҳасидирки, унинг учун ўлчаш воситаси хатоликларнинг йўл қўйиладиган чeгараси мeъёрланган бўлади. • Ўлчаш чeгараси – бу ўлчаш диапазонининг энг катта ва энг кичик қиймати. Масалан: ўлчаш воситаси шкаласи нотeкис бўлиб, ўлчаш чeгараси 50 га тeнг бирликда бўлса ва шкаланинг бошланғич участкаси ~20% сиқилган бўлса, унда ўлчаш диапазони 10÷50 гача бўлган бирликка тeнг бўлади. 10 20 30 40 50 Шкаланинг бўлим қиймати – бу катталик қийматларининг фарқи бўлиб, шкаланинг иккита қўшни бeлгисига мос кeлади. 5.1-расм. Электр ўлчаш воситаларининг таснифи. Тeкис шкалали приборлар доимий бўлим қийматига эга бўлади, нотeкис шкалалилари эса ўзгарувчан бўлим қийматига эга бўлади. Аналог Рақамли Электр ўлчаш воситалари човларЎл чаш Ўл асбо блари Ўлчаш ўз - гарткичлари плекс Ком чаш ўл қ урил малари Бир қийматли Кўп қийматли Бевосита баҳолаш Солиштириш Электр каталиклар Ноэлектрик катта- ликлар Ўлчаш қурлмалари Информацион ўлчашлар системалари • Сeзгирлик S=Δy/Δx : - бу ўқ чиқишидаги сигнал ўзгариши Δy нинг бу ўзгаришни юзага кeлтирган киришдаги Δx сигнал ўзгаришига нисбатидир ва бунда сeзгирлик ток ва кучланиш бўйича сeзгирлик дeб тушунилади. • Вариация – маълум шароитлар ўзгармас бўлганида ўлчаш диапазонининг бeрилган нуқтасида катталик қийматини орттириб ёки камайтириб ўлчашдаги ўлчаш воситаси кўрсатишлари орасидаги фарқ. H = |X орт – X кам | ; Ўлчаш воситаси кўрсатишларининг вариацияси тасодифий факторлар таъсирида юзага кeлса ҳам ўзи тасодифий катталик эмас. • Даражалаш характeристикаси (ДХ) дeб экспeримeнт йўли билан ўлчаш воситаси чиқиш ва кириш сигнали орасидаги боғланишга айтилади. Бу характeристика – аналитик, график ва жадвал кўринишида бeрилиши мумкин. ДХ ички ва ташқи сабаблар таъсирида ўзгариши мумкин. Масалан: токнинг тeз ўзгаришида ўлчаш воситаси қўзғалмас қисми инeрциясига кўра ток ўзгаришини кузата олмайди. • Ўлчаш воситаси хатолиги – унинг асосий мeтрологик характeристикасидир. • Асосий хатолик – бу ўлчаш воситасининг нормал эксплуатация шароитидаги хатолигидир. Эксплуатациянинг нормал шароити: Хона ҳарорати 293 ± 5К ёки 20 ± 5° C; Ҳавонинг нисбий намлиги 65 ± 15% (20°C да) Тармоқ кучланиши 220В ± 10% частотаси 50 Гц±1% Атмосфера босими 97,4 ÷ 104 КПа ҳамда электр магнит майдонлари таъсирининг йўқлиги. Ишчи шароитларда, яъни нормал шароитдан фарқли бўлган, таъсир этувчи катталикларнинг кeнг диапазонида зарурий ҳолларда ўлчаш воситасининг қўшимча хатоликлари мeъёрланади. Ўлчаш воситасининг асосий хатоликларини мeъёрлашнинг учта усули мавжуд: Ўлчаш диапазонида ўзгармас бўлган йўл қўйиладиган (±Δ) абсолют ёки кeлтирилган (±γ) хатоликлар чeгараларини нормалаш; o Абсолют ёки кeлтирилган хатоликларнинг йўл қўйиладиган чeгараларини ўлчанаётган катталикнинг функцияси сифатида нормалаш; o Барча ўлчаш диапазони ёки бир ва бир нeчта участкаси учун асосий хатоликнинг йўл қўйиладиган ўзгармас чeгараларини нормалаш. Асосий ва қўшимча хатоликларни ажратиш мураккаб бўлгани учун ўлчаш воситасини қиёслаш нормал шароитларда ўтказилади. • Қўшимча хатолик ҳам асосий хатолик каби (абсолют, нисбий ва кeлтирилган хатоликлар) кўринишга эга бўлади. • Турли таъсир этувчи факторлар томонидан юзага кeлган қўшимча хатоликлар алоҳида нормаланади. Баъзи ҳолларда қўшимча қаршилик коэффициент тарзида мeъёрланиб, хатолик мeъёрий қийматдан чeтланганда ―қанчага‖ ва ―нeча марта‖ ўзгарганини кўрсатади. Масалан: агар вольтмeтрнинг тeмпeратуравий хатолиги ҳар 10°C да ±1% га тeнг бўлса, бу муҳит ҳарорати ҳар 10°C га ўзгарганда қўшимча хатолик 1% ортишини кўрсатади. Ўлчаш турлари ва усулларининг классификацияси. Туркумлаш ўлчанадиган турли катталиклар учун турлича бўлган умумий белгилар бўйича амалга оширилади. а) характер бўйича; б) ўлчаш усуллари бўйича; в) ўлчаш натижаларини ифодалаш усуллари бўйича; г) фойдаланилган ўлчаш усули бўйича. Ўлчанаётган катталикнинг вақтга боғлиқлиги характери бўйича ўлчашлар статик ва динамик бўлади. Статик ўлчаш, бунда ўлчанаётган катталик ўзгармас бўлади. М: термостат. Динамик ўлчаш, бунда ўлчанаётган катталик вақтга боғлиқ бўлади. Масалан: Электр кучланишининг вақтга боғлиқлиги.  5.2-расм. Катталикнинг вақтга боғлиқлиги. Ўлчаш тури бўйича: бевосита, билвосита, биргаликда ва бирлаштириб. Ўлчаш усуллари бўйича; 5.3-расм. Ўлчаш усулларининг тавсифи. Ўлчанаётган катталикнинг сон қиймати бевосита, билвосита, бирлаштириб ва биргалиқда ўлчаш турлари ёрдамида топилади. Лаборатория амалиётида ва илмий текширишларда бирлаштириб ва биргаликда ўлчаш усулларидан фойдаланилади. Бевосита ўлчаш деб, ўлчанаётган катталикнинг изланаётган қийматини тажриба маълумотларидан бевосита аниқланишига айтилади. Масалан: - вольтметр билан манбанинг кучланишини ва -амперметр билан ток кучининг катталигини ўлчаш. Билвосита ўлчаш деб шундай ўлчашга айтиладики, унда ўлчаш натижаси ўлчанаётган катталик билан маълум муносабат ёрдамида боғланган U ( t) t 1 t 2 t Ўлчаш усулл а ри Бевосита баҳолаш ус у ли Ўлчов билан таққослаш ус у ли Дифферен циал усул Ноль ус у ли Ўрнига қўйиш усули Мос кел - тириш усули Қарши қўйиш усули катталикларни бевосита ўлчашга асосланган бўлади. Билвосита ўлчашда ўлчанаётган катталикнинг қиймати қуйидаги тенгламани ечиш йўли билан топилади. X =F(x 1. x 2. x 3…… x n ) (1) x 1. x 2. x 3…… x n - бевосита ўлчаш билан олинган катталиклар қиймати. Масалан: R – резисторнинг қаршилиги ушбу тенгламадан топилади. R x =U x / I x (2) Унга резистордаги кучланишнинг тушган қиймати ва резистордан ўтган токнинг қиймати қўйилади. Бирлаштириб ўлчаш бир нечта бир номли катталикларни бир вақтда ўлчашдан иборат бўлиб, унда изланган катталикларнинг қийматлари бевосита ўлчашда ҳосил қилинган тенгламалар тизимидан топилади. Масалан: Учбурчак усулида уланган резисторларнинг қаршилигини ўлчаш- бунда учбурчакнинг турли учларидаги қаршиликлар ўлчанади ва уч ўлчов натижалари асосида резисторларнинг қаршиликлари аниқланади. Биргаликда ўлчаш деб, бир вақтда икки ёки бир неча турли номли катталикларни уларнинг орасидаги функционал боғланишларни, муносабатларни топиш учун олиб борилган ўлчашларга айтилади ва бунда тенгламалар системаси ечилади. F (x1, x2, x3………,xn′ ,x1′,x2′ , x3′,…..xm′ )=0 F (x1, x2, x3………,xn′ ′ , x1′ ′ ,x2′ ′ , x3′ ′,…..xm′′ )=0 F (x1, x2, x3………,xn , x1(n) ,x2(n) , x3(n),…..xm(n))=0 ( 3) x 1, x 2, x 3 ,x n - номаълум катталиклар x1′ ,x2′ , x3′,xm′ ; x1′ ′ ,x2′ ′ , x3′ ′ ,…..xm ′ ′ ; x1(n) ,x2(n) , x3(n),…..xm(n) - ўлчанган катталик қиймати . Биргаликда ўлчашга мисол : Резистор қаршилигининг ҳароратга боғлиқлигини аниқлаш . R t =R 0 (1+At+Bt 2 ) (4) 3 та турли ҳароратда резистор қаршилиги ўлчанади ва учта тенгламали система тузилади , улардан R , А ва В боғланиш параметрлари топилади . R 0 - 20 С даги қаршилик; А, В – температура коэффициенти; t – атроф-муҳит ҳарорати. Ўлчаш принципини ва воситасини белгилаб берадиган усуллар ўлчаш усули деб аталади. Ўлчашларда қўйидаги усуллардан фойдаланилади. 1 – бевосита, яъни тўғридан-тўғри баҳолаш усули. 2 – Ўлчов билан таққослаш қўйидаги усулларни ўз ичига олади. а – дифференциал (айирмали) усул. б – ноль (компенсацион) усул в – ўрнига қўйиш усули г – мослаштириш усули (мос келтириш). Бевосита баҳолаш усули – бу усулда катталикнинг қиймати ўлчов асбобининг саноқ қурилмасидан бевосита аниқланади. Масалан: Ток кучи амперметр билан, кучланиш вольтметр билан ўлчанади, лекин аниқлиги юқори эмас. кўрсаткичли асбоблар шу усул асосига кўрилган. Ўлчов билан таққослаш усули: а) дифференциал усул ёки айирмали усул – бу усул ўлчанаётган ва маълум катталикларнинг айирмасини ўлчашни характерлайди, яъни катталиклар орасидаги фарқ ўлчаш асбобига таъсир кўрсатади. 4-расм. Дифференциал усул чизмаси. Агар Х= Х 0 + ∆ ва ∆=0 бўлса дифференциал усул «нол» усулга айланади. Бу усул ўлчов асбобларини текширишда кенг қўлланилади. Унча аниқ бўлмаган ўлчаш асбобларидан фойдаланилганда ҳам юқори аниқликда Ўлчов Ўлчана - ѐтган катт а лик Ўлчаш асбоби натижалар олиш имкони мавжуд. Масалан: Ток ва кучланиш ўлчов трансформаторларида. Электрўлчов техникасида кенг фойдаланиладиган ўзгарувчан ва ўзгармас ток кўприкларининг иши шу усулга асослангандир. б) ноль усули ўлчашларда юқори аниқликни таъминлайди. Масалан: Электр қаршиликни кўприқ ёрдамида ўлчаш. Ноль мувозанатлаш усулда ўлчанаётган катталик ўлчов билан таққосланади, аммо улар орасидаги айирма қиймати маълум бўлган катталикни ўзгартириш усули билан нолга келтирилади. 5.5-расм. «0» Усул чизмаси. в) қарши-қўйиш усули. Ўлчанаётган ва қиймати маълум катталик бир вақтда таққослаш асбобига таъсир кўрсатади ва бу таъсир ёрдамида бу катталиклар орасидаги муносабат тиқланади. 5.6-расм. Қарши қўйиш усули. г) ўрнига қўйиш усули-дастлаб ўлчаш курилмасига параметри номаълум бўлган ўлчанаётган элемент ўланади ва асбобнинг кўрсатиши ёзиб олинади. Кейин эса бу элемент ўрнига бошқа маълум параметрли элемент уланади ва Ўлчов Ўлчана - ѐтган катт а лик Ўлчаш асбоби Ў лчов Ў лчана - ѐтган катт а лик Ў лчаш асбоби унинг қиймати ўлчаш асбобининг дастлабки кўрсаткичига тенглашгунча ўзгартирилади. Бу ҳолда ўлчанган ва маълум катталик қийматлари бирбирига тенг бўлади. 5.7- расм. Ўрнига қўйиш усули билан тўртқутблининг параметрларини ўлчаш чизмаси. д) мослаштириш ёки мос келтириш усулида ўлчанган катталикнинг қиймати сигнал белги ва бошқа хусусиятларнинг мос келиши билан аниқланади. Барча ўлчашлар аналог-узлуксиз ва узлукли ўлчашларга бўлинади. Аналог-узлуксиз ўлчашда ўлчанаётган катталикнинг қиймати узлуксиз равишда қайд қилинади. Узлукли-дискет ўлчашида эса ўлчашлар натижаси фақат айрим вақт моментларда қайд қилинади. Ўлчаш хатоликларининг классификацияси Ўлчаш хатоликлари қуйидагича классификацияланади: 1. Хатоликлар намоён бўлиши характерига кўра (мунтазам, тасодифий ва қўпол хатоликлар); 2. Сонли ифодаланиш усулига кўра (абсолют, нисбий ва келтирилган хатоликлар); 3. Кириш катталигининг вақт бўйича ўзгариш характерига кўра (статик ва динамик); 4. Ўлчанаётган катталикка боғлиқлигига кўра (аддитив ва мультипликатив); 5. Атроф-муҳит параметрларининг таъсирига кўра (асосий ва қўшимча). Г Т ў рт қ утбли ДК Д аража кўрсаткич СМ С ў ниш магазини  Мунтазам хатолик дейилганда, фақат битта катталикни қайта-қайта ўлчаганда ўзгармас бўлиб қоладиган ёки бирор қонун бўйича ўзгарадиган ўлчаш хатолиги тушунилади. Улар аниқ қиймат ва ишорага эга бўлади, уларни тузатмалар киритиш йўли билан йўқотиш мумкин. Катталикни ўлчаш натижасида олинган қийматга мунтазам хатоликни йўқотиш мақсадида қўшиладиган қиймат тузатма деб аталади. Хатоликлар: а) инструментал (ўлчаш асбоблари); б) ўлчаш усули; в) субъектив (ноаниқ ўқиш); г) ўрнатиш; д) услубий хатоликларга бўлинади. Инструментал хатолик дейилганда, қўлланилаётган ўлчаш асбоблари хатоликларга боғлиқ бўлган ўлчаш хатоликлари тушунилади, бу хатолик тузатма киритиш усули билан йўқотилади. Техник ўлчаш асбобларининг инструментал хатоликларини йўқотиб бўлмайди, чунки бу асбоблар тузатмалар билан таъминланмайди. Ўлчаш усули хатолиги, дейилганда усулнинг такомиллашмаганлиги натижасида келиб чиқадиган хатолик тушунилади. Бу хатолик ўлчаш воситаси, хусусан, ўлчаш қурилмаси, баъзида эса, ўлчаш натижаси хатоликларини баҳолашда эътиборга олиниши лозим. Субъектив хатоликлар – кузатувчининг шахсий хусусиятларидан масалан, бирор сигнал берилган пайтни қайд қилишда кечикиш ёки шошилишдан, шкала бир бўлими чегарасида кўрсатувни нотўғри ёзиб олишдан, паралаксандан ва ҳоказолардан келиб чиқади. Ўрнатиш хатолиги – ўлчаш асбоби кўрсаткичининг шкала бошланғич белгисига нотўғри ўрнатилиши натижасида ёки ўлчаш воситасини эътиборсизлик билан, масалан, вертикал ёки горизонтал бўйича ўрнатилмаслиги натижасида келиб чиқади. Ўлчаш методикаси хатоликлари катталикларни ўлчаш шартлари методикаси билан боғлиқ бўлган ва қўлланаётган ўлчаш асбобларига боғлиқ бўлмаган хатоликлардан иборат. Айниқса, аниқ ўлчашларни бажаришда ўлчаш натижасини мунтазам хатоликлар анчагина бузиши мумкин.  Тасодифий хатолик дейилганда, фақат, битта катталикни қайта-қайта ўлчаш мобайнида тасодифий ўзгарувчи ўлчаш хатолиги тушунилади. Бу хатолик борлигини фақат битта катталикни бир хил синчковлик билан қайта-қайта ўлчангандагина сезиш мумкин. Агар ҳар бир ўлчаш натижаси бошқаларидан фарқ қилса, у ҳолда тасодифий хатолик мавжуд бўлади. Шу хатоликларни баҳолаш эҳтимоллар назарияси ва математик статистика назариясига асосланган бўлиб, улар ўлчаш натижаси ўлчанаётган катталикнинг ҳақиқий қийматига яқинлашиш даражасини баҳолаш методларини, хатолик эҳтимолий чегарасини баҳолаш имконини беради, яъни натижани аниқлаш, бошқача айтганда, ўлчанаётган катталикнинг ҳақиқий қийматига анчагина яқин қийматини топиш ва бир каррали кузатиш натижасини топиш имконини беради. Ўлчашнинг қўпол хатолиги дейилганда, берилган шартлар бажарилганда кутилган натижадан тубдан фарқ қиладиган ўлчаш хатолиги тушунилади. Юқорида айтилгандек ўлчаш натижаси ҳеч қачон абсолют аниқ ёки физик катталикнинг асл қийматига тенг бўлмайди. Бунга кўп омиллар сабаб бўлади. Агар хатолик ўлчанаётган катталикнинг ўлчов бирликларда ифодаланган бўлса, бундай хатолик абсолют ёки мутлақ хатолик дейилади. ΔА=А ўлч – Ахақ. (5) Амалда ўлчашнинг нисбий хатолигидан кўп фойдаланилади. Нисбий хатолик-абсолют хатоликнинг ўлчанаётган катталикнинг ҳақиқий ёки ўлчанаётган қийматга нисбатидир.  A A УЛЧ  A ХАК δ  *100%  *100% AХАКAХАК (6) Ўлчаш воситаларининг хатоликлари қуйидагилардир: 1. Абсолют хатолик. 2. Нисбий хатолик. 3. Келтирилган хатолик. Ўлчаш асбобининг абсолют хатолиги деб, асбобнинг кўрсатиши билан ўлчанаётган катталикнинг ҳақиқий қиймати орасидаги фарққа айтилади. Бунда хатоликлар мусбат ёки манфий ишора билан катталикнинг бирликларида ифодаланади. Абсолют хатоликнинг катталикнинг ҳақиқий қийматига нисбати нисбий хатолик деб аталади ва % ларда ифодаланади Амалда келтирилган хатолик деб, номланган, яъни абсолют хатолик асбобнинг ўлчаш чегарасига бўлган нисбатидан фойдаланилади. Хатолик қиймати ўлчаш асбоби аниқлигини, демак, ўлчаш натижасини ҳам характерлайди Ўлчашлар аниқ бўлиши учун хатолиги кичик асбоблардан фойдаланилади. Баъзан катталикнинг ҳақиқий қийматини топиш учун асбоб кўрсатиши тузатиш коэффициентига кўпайтирилади А ХАҚ = КА ном . (9а) Келтирилган хатолик γ кел -асбобнинг аниқлик классини К а.к характерлайди. Ўлчанаётган катталикка боғлиқлиги ҳисобга олинган ҳолда хатоликлар аддитив (абсолют) хатолик ва мультипликатив хатоликларга ажратилади. Аддитив хатолик ўлчанаётган катталикка боғлиқ эмас, мультипликатив хатолик эса ўлчанган катталикка пропорционалдир. Аддитив хатолик ―0‖ нинг хатолиги, мультипликатив хатолик эса сезгирлик хатоси деб айтилади. Амалда ўлчаш воситаси иккала хатоликни ўз ичига олади. Агар хатоликнинг қиймати диапазон бўйича доимий бўлса, ўлчаш воситасининг бундай хатоси аддитив дейилади. Агар ўлчаш воситаси фақат аддитив хатоликка эга бўлса, унда асбобнинг хатолиги абсолют хатолик билан нормаланади. Мультипликатив хатолик ўлчанаётган катталикка боғлиқ ҳолда чизиқли равишда ўсиб боради, шунга кўра, нисбий қиймат диапазонда доимий бўлиб қолади. Шунинг учун бу хатолик нисбий хатолик тарзида нормалаштирилади. Мультипликатив хатолик ночизиқли элементли курилмаларда пайдо бўлади. Масалан: АЧТ нинг ўлчашида мультипликатив хатолик пайдо бўлади. Кўрсаткичли асбоблар учун нисбий хатолик 0,5-6 % фоизни ташкил қилади. Ўлчаш воситалари статик ёки динамик иш тартибида ишлатилиши мумкин. Статик тартибида ўлчанаётган катталик вақт бўйича ўзгармайди. Динамик режимида ўлчанаётган катталик вақт бўйича ўзгаради. Шунга кўра, улар ўлчаш воситаларининг статик хатолиги ва динамик тартибидаги хатолиги деб юритилади. Атроф-муҳит параметрларининг таъсирига кўра хатоликлари. Асосий хатоликлар: Ҳарорат, босим, намлик. Қўшимча хатоликлар: ҳарорат, таъминлаш кучланиши, электр тармоқ кучланиши ва халақитлар, магнит майдони кучланганлиги, атмосфера босими, ҳавонинг нисбий намлиги. Ўлчаш воситаси ўлчаш ўтказилаётган занжир билан ўзаро таъсирлашади. Ўлчаш воситаси ва электр занжирининг бир-бирига таъсири усулий хатоликларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлади. Адабиётлар : 1. Сергеев А.С., Латышев М.В., Терегеря В.В. Метрология, Стандартизация и сертификация. Учебное пособие. М. Логос. 2003.-536 с. 2. Сигов А.С., Белик Ю.Д., Верба В.С. и др. Метрология и электрорадио измерения в телекоммуникационных системах. М.Высшая школа. 2005. 3. Tst 45.025:2000 Метрологик таъминлаш. Атамалар ва таърифлар. К 014:2003. Алоқа ва ахборотлаштириш соҳасида ўлчашлар бирлилигини таъминлаш тизимини ривожлантириш концепцияси. 4. Абдувалиев А.А., Латипов В.Б., Умаров А.С., Алимов М.Н., ва б. «Стандартлаштириш, Метрология, Сертификатлаштириш, Сифат.» – Т.: СМСИТИ, 2008. – 267 б. 5. К 014:2003. Алоқа ва ахборотлаштириш соҳасида ўлчашлар бирлилигини таъминлаш тизимини ривожлантириш концепцияси. 6. ―Метрология тўғрисида‖ги (ЎзР 28.12.1993 й. 1004-XII-сон; ЎзР 26.05.2000 й. 82-II-сон, ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон) Қонун.