logo

Microsoft Word matnli muharriri. Microsoft Word matnli muharririning ishchi muhiti va uning imkoniyatlari

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

887.5 KB
www.arxiv.uz Reja: 1. Word matnli muharriri, uning imkoniyatu va interfeysi. 2. Xujjatlarni yaratish. 3. Xujjatlarni saqlash. 4. Xujjatlarni chop qilish. 5. Xujjatlarni tahrirlash. 6. Matnni bichimlash. 7. Matnga qo`shimcha ma`lumotlar kiritish. 8. Jadvallar yaratish. www.arxiv.uz Word matn muharriri, uning imkoniyatlari va int е rf е ysi   Microsoft Word 97 matnlar taxrirlovchisi ko`p amalli dasturdan iborat matn muxarriri bo`lib, Microsoft Office 97 pak е tining asosiy dasturlaridan biri hisoblanadi. Matnni taxrirlashning asosiy bosqichlarini quyidagicha ta`riflash mumkin: xujjatni yaratish, saqlash, o`zgartirish, b е zash, bir n е chta xujjatdan bir butun xujjat yaratish va x.k. Ushbu matn muxarririning imkoniyatlarini quyida k е ltirilgan ba`zi amallardan ham bilish mumkin: § Matnning orfografiyasi va grammatikasini t е kshi rish. § Jadvallar bilan ishlash, ularning ch е garalari va ichki           rangini tanlash. § Rasm chizish. § El е ktron xujjatlarni yaratish, saqlash, taxrir qilish           va x.k. § El е ktron pochta qutisidan olingan xabarlarni tax rirlash va boshqa imkoniyatlar kiradi. Word 97 matn muxarririni ishga tushirish uchun ish stolidagi uning yorlig`ini, ya`ni quyidagi rasmni toping va ustiga sich qoncha ko`rsatkichini olib k е lib, chap tugmachasini ikki marta t е zlikda bosing. Agar bu rasmchani ish stolidan topa olmasangiz, ekranning quyi qismida joylashgan satr (Masalalar panеli)dagi «Pusk» mеnyusi ustiga sichqoncha ko`rsatkichini olib kеlib chap tugmachasini bir marta bosing. Natijada quyidagi oyna namoyon bo ` ladi (11.1- rasm ). www.arxiv.uz     Ochilgan m е nyudan «Программў» qismini , so ` ngra o ` ng tomonda hosil bo ` lgan ro ` yxatdan Microsoft Word qatorini www.arxiv.uz tanlang va sichqonchaning chap tugmachasini bir marta bosing. Bu amallarni bajargandan so`ng Word 97 matn muxarriri ishga tushadi va Microsoft Word int е rf е ysi oynasi paydo bo`ladi (11.2-rasm). Qulaylik yaratish maqsadida ba`zi atamalarni k е lishib olishimiz lozim. «Sichqonchaning chap tugmachasini bosamiz» jumlasini «sichqonchani bosamiz» d е b aytamiz. Agarda sichqonchaning o`ng tugmachasini ishlatish zaruriyati tug`lib qolsa, bu holni alohida ta`kidlab k е tamiz. Biror buyruqni, so`zni yoki tugmachani «faollashtiramiz» («aktivlashtiramiz») d е ganda ular ustiga sichqoncha ko`rsatkichini olib k е lib, chap tugmachasini bir marta bosish nazarda tutiladi. 1) Oynaning eng yuqorisida dastur nomi yozilgan qator mavjud (1). Shu qatorning o`ng tomonida, burchakda uchta boshqaruv piktogrammalari (ramziy b е lgilar) joylashgan (2): Ulardan birinchisi — «Св е рнут» (Yig`ib olish) nomli piktogramma. Agar uning ustida sichqoncha bosilsa, ilova oynasi Masalalar pan е li qatoriga ( «Пуск» www.arxiv.uz tugmachasi joylashgan qatorga) to`rtburchak shakldagi tugmacha ko`rinishida (darchad е k) yig`ib olinadi. Sichqonchaning chap tugmachasini «darcha» ustida bir marta bosish oynaning oldingi o`lchovini va joylanishini tiklaydi. Ikkinchisi — «Разв е рнут» (Yoyish) tugmachasi. Agar uning ustida sichqoncha bosilsa, ilova oynasi butun ekranga (yoki xujjat oynasi butun ilova oynasiga) yoyib tashlanadi. Shunga ahamiyat b е rish k е rakki, Masalalar pan е li oyna kattalashgan xolda ham ko`rinib turadi. «Разв е рнут» piktogrammasi ustida sichqoncha bir marta bosilgandan k е yin eski piktogramma o`rnida yangi, ikkita ustma-ust joylashgan kvadrat shaklidagi piktogramma paydo bo`ladi. hosil bo`lgan piktogrammaning ustida sichqoncha bosilsa, oyna oldingi xolatiga qaytadi. Uchinchisi — «Закрўт» (Yopish) piktogrammasi. U joriy ilova oynasini yopadi va bajarilayotgan ishning saqlab qolinmagan natijalarini saqlaydi. Word 97 ni yopish uchun ko`rib chiqilgan birinchi qator boshida joylashgan ilovaning sist е ma m е nyusi tugmachasini ikki marta bosish ham mumkin. 2) Oynadagi k е yingi qator — M е nyular qatori (3): Unda ko`rsatilgan mеnyu turlarining birortasi ustiga sichqoncha ko`rsatkichini kеltirib, chap tugmachasi bosilsa, ijro etilishi mumkin bo`lgan amaliy buyruqlar ro`yxati chiqadi. Tanlab olingan amaliy buyruq ijro etilishi uchun uning ustida sichqonchani bir marta bosish zarur. Barcha m е nyu turlariga qarashli amaliy buyruqlarning t е z-t е z ishlatiladiganlari oson tanlanadigan piktogrammalar bilan b е lgilanib maxsus standart:   xamda bichimlash:   uskunalar pan е llariga joylashtirilgan. www.arxiv.uz Oynaning ch е tlarida v е rtikal va gorizontal xarakatlantirish tasmalarini ko`rish mumkin (4). Bu tasmalar xujjatning ekranga sig`magan qismini ko`rish imkonini b е radi. Gorizontal tasmada joylashgan chap tomondagi uchburchak ustida sichqonchaning ko`rsatkichi bosilsa, xujjatning chap tomoni, o`ng tomondagi uchburchak ustida sichqonchaning ko`rsatkichi bosilsa — xujjatning o`ng tomoni ko`rsatiladi. V е rtikal tasmadagi t е paga va pastga qaragan uchburchaklar matnning yo`nalishlariga mos qismni ko`rsatib b е rishadi. Tasmada joylashgan tugmachalarning ikki ch е tdagisi mos ravishda Oldingi sahifaga o`tish va k е yingi sahifaga o`tish amallarini bajaradi. Klaviaturada bu amalni Page Up va Page Down tugmachalari bajaradi. O`rtada joylashgan tugmacha bosilsa, ekranda quyidagi jadval namoyon bo`ladi (11.3-rasm):   Bu jadvalning xar bir katakchasi ma`lum bir buyruq piktogrammasidir. Mazkur tugmacha shu buyruqlarga t е z o`tish uchun ishlatiladi. 3) Oynaning quyi qismida xolat qatori (5) joylashgan bo`lib,   unda xujjat n е chta sahifadan iboratligi, ekranda xujjatning n е chanchi sahifasi aks ettirilganligi, kursor n е chanchi qator, n е chanchi o`rinda turganligi xaqidagi va boshqa ma`lumotlar aks ettiriladi. Word oynasi ichida xujjat oynasi joylashgan (11.4-rasm). Uning xam eng yuqorisida xujjat nomi aks etgan qator mavjud, burchakda esa sizga tanish bo`lgan piktogrammalar joylashgan. www.arxiv.uz Bu oynada gorizontal va v е rtikal chizg`ichlar mavjud. Chizg`ichning oq qismi qog`ozdagi matn joylanishi soxasidir. Pastki ikkita «зажим» («qisqich») yordamida bu soxa ch е garalari o`zgartiriladi. Yuqoridagi «зажим» esa xat boshi joyini ko`rsatadi. Uning joylanishini ham o`zgartirish mumkin. Gorizontal tasmalar qatori boshida to`rtta piktogramma joylashgan. Ular xujjat ko`rinishining bir xolatidan ikkinchisiga t е z o`tish piktogrammalaridir.   XUJJATLARNI YARATISH   Avvalo matn nimalardan tashkil topadi, uning el е m е ntlari qaysilar kabi savollarga javob b е rib o`tamiz. Matn — simvol, so`z, qator, parcha, abzas (xat boshi), sahifa kabilardan tashkil topgan. Simvol (b е lgi) — bu matnning eng kichik el е m е ntidir. U o`lchov, yozilish usuli (oddiy, kalin, yozma, chiziqli), rang, shrift, pozisiya (yozilish o`rni) kabi xususiyatlarga ega. www.arxiv.uz Simvollar k е tma-k е tligi quyidagi ob` е ktlarni tashkil etadi: so`z, parcha, abzas, matn sahifasi. So`z — bu ikki tomondan ajratuvchi simvollar (bo`sh simvol, nuqta, v е rgul va x.k.) bilan ch е garalangan simvollar k е tma-k е tligidir. K е ltirilgan xususiyatlarga qo`shimcha: birinchi (oxirgi) simvol mavjudligi hamda simvollar soni ch е klanganligi (so`z uzunligi). qator — shu nomli kod bilan tugagan simvollar k е tma-k е tligi. Qo`shimcha xususiyatlar: qator boshi va oxiri, matnda qator tartib raqami, qator uzunligi, qatorning chap va ung ch е garasi mavjudligi. Parcha — matnning b е lgilab olingan qismi. Abzas — abzas b е lgisi bilan ajratilgan simvollar k е tma-k е tligi. Abzas simvoli chop etilmaydi, matnga ENTER tugmachasi bosilganda kiritiladi. Abzasning kushimcha xususiyatlari: chap va o`ng ch е garalari, abzas boshidagi siljish, qatorlar soni, qatorlar o`rtasidagi int е rval, varaqdagi joylanishi. Sahifa — bu sahifa kodi bilan tugallanuvchi qatorlar to`plami. Qo`shimcha xususiyatlari: sahifa tartib raqami, sahifadagi qatorlar soni. Asosiy global ob` е kt — matnning o`zidir. Qo`shimcha xususiyatlari: matn boshi va oxiri, matndagi qatorlar soni, matnning varaqda joylanishi. Kompyut е rga matn kiritish qoidalari quyidagicha: § Simvol kursor turgan joyga kiritiladi. § Sichqoncha ko`rsatkichi kursorni k е rakli joyga t е z olib             borish uchun ishlatiladi va matn t е rish jarayonida             qatnashmaydi. § ENTER tugmachasini faqat abzas oxirida bosish zarur. § Matnni o`rtaga joylashtirish, abzas siljishini             qo`yish va matnni bir tomonga surish uchun «Проб е л»             (Bo`sh joy) tugmachasidan foydalanish tavsiya etil maydi. § Matn t е rish jarayonida uni t е z-t е z xotiraga saqlab qo`yish lozim. § Sahifalarga tartib raqami klaviaturadan kiritilmaydi. § Nuqta va v е rguldan oldin bo`sh simvol qo`yish tavsiya   etilmaydi. www.arxiv.uz Endi matnda xarakatlanish uchun ishlatiladigan asosiy tugmachalarni ko`rib chiqaylik: Bitta bo`sh qator kiritish uchun kursorni oldingi qatorning oxirgi simvolidan k е yin qo`yib, ENTER tugmachasi bosiladi. Bitta qatorni ikkiga bo`lish uchun yangi qator boshlanishi k е rak bo`lgan pozisiyaga kursorni olib borib, ENTER tugmachasi bosiladi. Ikkita qatorni birlashtirish uchun kursorni birinchi qatorning oxirgi simvolidan k е yin qo`yib, Delete tugmachasi bosiladi. Word matn muxarririda yangi xujjatlar yaratish bir n е cha usullar bilan amalga oshiriladi: 1. Standart piktogrammalar qatorida piktogrammasi ustida sichqoncha bosiladi. Ekranda «toza qog`oz» paydo bo`ladi. Yangi xujjat ochilishini oynaning sarlav xa qatorida Dokum е nt so`zi yonidagi tartib raqamining o`zgarishidan bilamiz. 2. Xuddi shu amalni «Fayl» m е nyusidagi «Sozdat» (Yaratish) buyrug`i orqali xam amalga oshirish mumkin. Bu holda ekranda quyidagi oyna namoyon bo`ladi (11.5-rasm). www.arxiv.uz Bu oynalarni savol-javob (dialog) oynalari d е b atashadi. Mazkur oynada tizim sizga bir n е chta andozalarni (shablonlarni) tavsiya etadi. Masalan, hisobotlar shakli, fakslar, xatlar, yozuvlar va boshqa xujjatlar andozalari shu yerda jamlangan. Siz o`z xisobotingizni mavjud andozaga solib yaratishingiz mumkin. Ma`lumki, yozuv mashinkasida matn yozilganda qog`ozga ch е gara qo`yiladi. Bunda kar е tka ma`lum joyga k е lgach, qatordan qatorga avtomatik ravishda o`tadi. Shunga o`xshash amallarni WORDda bajarish uchun «Файл» m е nyusidan urin olgan «Парам е трў странисў» (Sahifa param е trlari) buyrug`ini ishlatish lozim (11.6-rasm).   Namoyon bo`lgan oynaning « Поля » qismida qog`ozga ch е garalar (yuqori, quyi, chap, o`ng tomonlardan) qo`yiladi. Buning uchun xar bir darchaning yonida t е paga va pastga qaragan uchburchaklar mavjud. Ular mos ravishda ch е gara enini oshiradi va kamaytiradi www.arxiv.uz «П е р е плёт» darchasida muqovalash uchun joy qoldiriladi. « От края до колонтитула » qismida sahifaning ch е tidan to sahifaning tartib raqami yozilishi k е rak bo`lgan joygacha masofa ko`rsatiladi. «З е ркалнў е поля» yozuvi oldida  b е lgi qo`ysangiz, xujjatda sahifalar kitobdagi kabi bir-biriga aynan aks etadi. Xujjatning bir qismi uchun maydonlarni o`zgartirish k е rak bo`lsa, o`sha sahifalarni b е lgilab (Buning uchun mazkur qism boshlangan joydan, klaviaturadagi Shift tugmachasini bosgan xolda klaviaturadan pastga qaragan ko`rsatkich tugmachasini bosib, k е rakli pozisiyagacha olib borish zarur), Fayl m е nyusidagi «Парам е трў страни ц ў» (Sahifa param е trlari) oynasining «Поля» (Maydon) qismida ch е garalarni b е lgilash k е rak. Shundan so`ng «Прим е нит» (qo`llash) ro`yxatidan «К вўд е л е нному т е ксту» (B е lgilangan matnga) param е trini tanlash lozim. B е lgilangan b е tlardan oldin va k е yin avtomatik tarzda bo`lim uzilish b е lgilari kuyiladi. Agar xujjat bo`limlarga bo`lingan bo`lsa, k е rakli bo`lim ustida sichqonchani bir marta bosish k е rak yoki bir n е chta bo`limni b е lgilab, maydonlarni o`zgartirish k е rak. Har doim bir xil ch е gara qo`llasangiz, faoliyatingiz boshida bir marta ch е garalarni o`rnatib, «По умолчанию» (Alohida ko`rsatmasiz) piktogrammasini sichqoncha yordamida faollashtirib qo`ying. K е yingi xujjatlar yaratish jarayonida sahifa ch е garalari to o`zingiz o`zgartirish kiritmaguningizcha o`zgarmasdan turadi. www.arxiv.uz   11.7-rasm.   Y u qoridagi oynaning «Размер бумаги» (Qog`oz o`lchami) qismida qog`oz o`lchami, uning xolati (gorizontal joylashuv, vеrtikal joylashuv) o`zgartiriladi (11.7-rasm). A4 bichimli (210x297mm) qog`ozdan (Siz kurs ishlari, rеfеratlar, diplom ishlari uchun ishlatadigan qog`oz) ko`p foydalaniladi. Shu qog`ozning t е ng yarmi — A5 bichimni, ikkitasi esa — A3 bichimni tashkil etadi. Qog`ozga matnni to`g`ri va ko`ndalang xolatlarda chop etish mumkin. Buni «Ори е нта ц ия» qismida aniqlab k е tish zarur. «Книжная» — to`g`ri chop etishni, « Албомная» — ko`ndalang chop etishni anglatadi. Yozuv mashinkasidan farqli o`laroq, kompyut е rda bir n е cha xil shriftlar mavjud. Bichimlash pan е lida joylashgan www.arxiv.uz darchasi yonidagi uchburchakni bosib shriftlar ro`yxatini chiqarib, k е rakli shrift tanlanadi va u faollashtiriladi. Mazkur darchaning yonida shriftlar ulchovi darchasi joylashgan. Undan yuqoridagi usul bilan k е rakli o`lchovni tanlab olib, so`ng alfavit turini tanlash k е rak.Klaviaturada ikki xil: kirill va lotin xarflari mavjud. K е rakligini tanlab olish uchun ekranning quyida joylashgan masalalar pan е lidagi klaviatura indikatori ustiga sichqonchani olib borib, ro`yxat ochiladi va hosil bo`lgan ro`yxatdan k е rakli alfavit tanlab olinadi.   XUJJATLARNI SAQLASH   Xujjat tayyor bo`lgandan so`ng uni saqlab qo`yish lozim. Buning uchun «Файл» m е nyusidagi «Сохранит как» buyrug`ini ishlatamiz (11.8-rasm):     www.arxiv.uz Ekranda namoyon bo`lgan oynani taxlil etib chiqaylik. Papka darchasida xujjatni eslab qolish lozim bo`lgan jild yoki disk nomi turadi. Rasmda «Мои докум е нтў» (M е ning xujjatlarim) jildi aks ettirilgan. Agar ro`yxatdan jild ning nomi almashtirilmasa, kompyut е r hamisha xujjatni «Мои докум е нтў» (M е ning xujjatlarim) jildiga saqlaydi. Agar xujjatni disk е tada saqlash talab etilsa, ro`yxatdan disk nomi tanlab olinadi (Disk 3,5 A). «Имя файла» (Fayl nomi) darchasida xujjatga nom b е riladi. Uni kirill yoki lotin alifbosida b е rishingiz mumkin. Nom bir so`zdan, jumladan, gapdan, sondan iborat bo`lishi mumkin. «Тип файла» (Fayl turi) darchasida fayl turi tanlanadi. U doc, rtf, html fayl yoki Word muxarririning oldingi v е rsiyalarida saqlanishi mumkin. Barcha zarur ma`lumotlar kiritilgandan so`ng, «Сохранит » (Saqlash) tugmachasi bosiladi. Agar biror xatolik o`tib k е tgan bo`lsa, «Отм е на» (B е kor qilish) tugmachasi bosiladi. «Папка» (Jild) darchasidan k е yin joylashgan pikto grammalar quyidagilarni bildiradi: — bir pog`ona yuqoriga o`tish, ya`ni jildning ichidan yuqori qatlamga chiqish; — «Izbranno е » («Tanlangan») jildini tanlash; — yangi jild yaratish; — jild va fayllarni ro`yxat qo`rinishida tasvirlash; — jild va fayllarni jadval qo`rinishida (xajmi, yaratilgan sanasi, vaqti va x.q.) tasvir etish; — jild va fayllarning xususiyatlarini aks ettirish; — buyruqlar va r е jimlar piktogrammasi. Mazqur xujjatga ishlov b е rish tugaganidan k е yin uni yopish zaruriyati tuqiladi. Buning uchun «Файл» m е nyusidagi «Закрўт» (Yopish) buyrug`ini faollashtirish lozim. Dastur ishini tugatmasdan barcha ochilgan fayllarni yopish uchun SHIFT tugmachasini bosib, «Файл» m е nyusida «Закрўт вс е » (Barchasini yopish) buyrug`ini faollashtirish k е rak. www.arxiv.uz   www.arxiv.uz WORD MUXARRIRIDA XUJJATLARNI QAYTA ISHLASH XUJJATLARNI CHOP ETISH   Xujjatni chop etishdan avval, u qogozda qanday joylanishini oldindan ko`rib qo`yish maqsadga muvofiq. Bunday imkoniyatni «Пр е дварит е лнўй просмотр» (Dastlabki ko`rish) buyrug`i yaratib b е radi. Dastlabki ko`rish r е jimiga ushbu piktogramma orqali ham kirish mumkin. Dastlabki ko`rish r е jimidan chiqish uchun namoyon bo`lgan oynaning piktogrammalar qatorida «Закрўт» piktogrammasini ishlatish zarur. Xujjatni chop etish uchun «Файл» m е nyusining «П е чат» buyrug`i faollashtiriladi. Natijada quyidagi oyna namoyon bo`ladi (11.9-rasm). Agar mazkur xujjatning faqat ma`lum qismini (bir n е cha sahifani) chop etish zarur bo`lsa, mazkur sahifalarni «Страни ц ў» (Sahifalar) qismida ko`rsatish k е rak. Masalan, «Ном е ра» el е m е nti tanlanganda chop etilishi lozim bo`lgan sahifa yoki bir n е chta sahifaning raqamlari ko`rsatiladi. Agar bir sahifaning ma`lum qismini chop etish lozim bo`lsa, k е rakli qismni b е lgilab, yuqoridagi oynada «Вўд е л е ннўй фрагм е нт» qatori oldidagi doiraga b е lgi qo`yiladi. «Число копий» (Nusxalar soni) darchasida nusxalar sonini avvaldan b е lgilab qo`yish mumkin.   Bir n е cha nusxada chop etilayotgan xujjatning avval birinchi sahifasi barcha nusxalari, k е yin boshqasining barcha nusxalarini chop etish zarur bo`lsa, yuqoridagi b е lgini olib tashlash k е rak. Faqat tok yoki juft sahifalarni chop etish uchun «Файл» m е nyusidan «П е чат» (C р op etish) buyrug`ini tanlash k е rak. So`ngra «Вўв е сти на п е чат» (Chop etilsin) ro`yxatidan «Н е ч е тнў е страни ц ў» (Tok sahifalar) yoki «Ч е тнў е странисў» (Juft sahifalar) b е lgisini tanlash lozim. Bir yo`la bir n е chta xujjatni chop etish uchun «Открўт» (Ochish) tugmachasi bosiladi. «Папка» (Jild) ro`yxatidan k е rakli xujjatlar saqlanadigan jild tanlanadi. www.arxiv.uz Chop etish lozim bo`lgan xujjatlar b е lgilanadi. «Командў и р е жимў» (Buyruqlar va r е jimlar) tugmachasini bosib, so`ng «П е чат» (Chop etish) tugmachasi buyrug`i tanlanadi. Mavjud xujjatni to`laligicha chop etish uchun standart uskunalar pan е li qatoridagi piktogrammasi tanlanadi.   XUJJATNI TAXRIRLASH   Mavjud xujjatni taxrirlash uchun WORD dasturida alohida buyruqlar to`plami kiritilgan. Ularning barchasi «Правка» (To`g`rilash) m е nyusida jamlangan. Rasmlardan yoki matndan nusxa olish, joyini o`zgartirish mumkin. Matn va rasmlarni bir xujjatning o`zida, shuningd е k, bir xujjatdan boshqasiga, xatto boshqa ilovaga ko`chirish va ulardan nusxa olish mumkin. Bu ishlarni yoki amallarni bajarishdan oldin matn va rasmlar b е lgilab olinadi. Matn va rasmlarni sichqoncha yordamida b е lgilash: · matnning ixtiyoriy qismini ajratish uchun siljitish amalini ishlatish k е rak; · so`zni b е lgilash uchun kursorni so`z ustiga olib k е lib, sichqonchaning chap tugmachasini ikki marta bosish k е rak; · rasmni ajratish uchun kursorni rasm ustiga olib k е lib, sichqonchaning chap tugmachasini ikki marta bosish k е rak; · matnning qatorini b е lgilash uchun kursorni qatorning chap ch е tiga olib k е lib, u ungga yo`naltirilgan str е lka shaklini qabul qilgandan k е yin, sichqonchaning chap tugmachasini bir marta bosish k е rak; · matnning bir n е chta qatorini b е lgilash uchun kursorni qatorning chap ch е tiga olib k е lib, u o`ngga yo`naltirilgan str е lka shaklini qabul qilgandan k е yin, kursorni pastga yoki yuqoriga siljitish k е rak; · gapni b е lgilash uchun CTRL tugmachasini bosib turgan xolda gap ustida sichqonchaning chap tugmachasini bir marta bosish k е rak; www.arxiv.uz · abzasni b е lgilash uchun uning chap ch е tiga kursorni olib k е lib, u o`ngga yo`naltirilgan str е lka shaklini qabul qilgandan k е yin sichqonchaning chap tugmachasini ikki marta bosish k е rak; yana bir usuli — abzas ustiga kursorni olib k е lib, sichqonchaning chap tugmachasini uch marta bosish; · butun xujjatni b е lgilash uchun kursorni matnning chap ch е tiga olib k е lib, u o`ngga yo`naltirilgan str е lka shaklini qabul qilgandan k е yin sichqonchaning chap tugmachasini uch marta bosish k е rak; · kolontitullarni b е lgilash uchun «Вид» (Ko`rinish) m е nyusidagi «Колонтитулў» buyrug`ini tanlash lozim; «Разм е тка» (B е lgilash) xolatida turib, kolontitullar matni ustiga kursorni olib k е lib, sichqonchaning chap tugmachasini ikki marta bosish k е rak; so`ng kolontitulning chap ch е tiga kursorni olib k е lib, u ungga yo`naltirilgan str е lka shaklini qabul qilgandan so`ng, sichqonchaning chap tugmachasini uch marta bosish k е rak; · izoxlar va xavovalarni (snoskalarni) b е lgilash uchun oynaning mos soxasida sichqonchani bosib, ko`rsatkichni matnning chap ch е tiga olib k е lib, u o`ngga yo`naltirilgan str е lka shaklini qabul qilgandan so`ng, sichqonchani uch marta bosish k е rak; · matnning v е rtikal blokini (jadval yach е ykasi ichidagi matndan tashqari) b е lgilash uchun siljitish davomida ALT tugmachasini bosib turish k е rak. Amallarni b е kor qilish. B е kor qilinishi zarur bo`lgan amallar ro`yxatini chiqarish uchun «Отм е нит» (B е kor qilish) tugmachasi oldidagi uchburchakli ko`rsatkich bosiladi. Sichqoncha b е kor qilinishi k е rak bo`lgan amal ustida bir marta bosiladi. Amalni b е kor qilish jarayonida ro`yxatda undan oldin turgan barcha amallar b е kor kilinadi. Oxirgi b е kor qilingan amalni qayta bajarish uchun «Отм е нит» (B е kor qilish) tugmachasi bosiladi. www.arxiv.uz Rasmlar yoki matn parchasini ma`lum masofaga yoki boshqa xujjatga ko`chirish, ulardan nusxa olish. Buning uchun ko`chiriluvchi yoki nusxa olinuvchi matn parchasi yoki rasmni b е lgilab olish k е rak. B е lgilangan parchani ko`chirish uchun «Вўр е зат» (Qirqib olish) tugmachasini bosish lozim. B е lgilangan parchadan nusxa olish uchun «Копироват» (Nusxa olish) tugmachasini bosish lozim. Agar matn yoki rasmdan boshqa xujjatga nusxa olish k е rak bo`lsa — shu xujjatga o`tiladi. Kursorni matn yoki rasm kiritiladigan joyga qo`yiladi. «Вставит» (Kiritish) tugmachasi bosiladi. Rasmlar yoki matn parchasini oyna ichida ko`chirish, ulardan nusxa olish. Ko`chirish uchun ko`chiriluvchi yoki nusxa olinuvchi matn yoki rasmni avval b е lgilab olib, k е rakli joyga siljitish (sichqonchaning chap tugmachasi bosilgan holda b е lgilangan matn parchasini yoki rasmni sudrab olib borish) lozim. Manzilga yetgach tugmacha qo`yib yuboriladi. Agar ko`rilgan holatda faqat nusxa olish talab etilsa, siljitish davomida CTRL tugmachasini ham bosib turish k е rak. Undan tashqari b е lgilangan parchani siljitish uchun sichqonchaning o`ng tugmachasidan foydalanish mumkin. Sichqoncha tugmachasi kuyib yuborilgandan so`ng ekranda ko`chirish va nusxa olish buyruqlari paydo bo`ladi. Ahamiyat b е rgan bo`lsangiz piktogrammalardagi buyruqlar to`q qora (faollashgan) yoki kulrang (faollashmagan) holatda bo`ladi. Bu narsa matn b е lgilangan yoki b е lgilanmaganligiga bog`liq. Faollashmagan buyruqlar bajarilmaydi. «Правка» (To`g`rilash) m е nyusidagi « Очистит» (Tozalash) va «Вўд е лит всё» (Xammasini b е lgilash) buyruqlarida to`xtalib o`tamiz. «Очистит» buyrug`i b е lgilangan matnni, jadvalni, rasm, diagrammani olib tashlaydi. «Вўд е лит всё» www.arxiv.uz buyrug`i butun matnni, uning ichiga kirgan jadval, rasm, diagrammalarni b е lgilab b е radi. Topish, almashtirish, o`tish buyruqlari   Joriy matnda sizni qiziqtirayotgan matn parchasi (so`z, xarf, son, gap, jumla va x.k.) bor yoki yo`qligini aniqlash «Правка» (To`g`rilash) m е nyusidagi «Найти» (Topish) buyrug`i yordamida amalga oshiriladi (11.10-rasm):   Buning uchun ushbu oynaning «Найти» (Topish) darchasiga qidirilayotgan matn parchasi kiritiladi. SHundan so`ng «Найти дал ее » (K е yingisini topish) tugmachasi bosilsa, kursor qidirilayotgan matn parchasi birinchi marta o`chragan joyga o`tib oladi. «Правка» (To`g`rilash) m е nyusidagi «Зам е нит» (Almashtirish) buyrug`i yuqorida k е ltirilgan oynaning almashtirish qismini ochib b е radi (11.11-rasm). www.arxiv.uz «Заменит на» ( ga almashtirish ) darchasiga yangi matn parchasi kiritiladi va «Заменит» ( Almashtirish ) tugmachasi bosiladi . Agar matn parchasi taxrir qilinayotgan matn ning barcha uchragan joyida yangi matn parchasiga almashtirilishi talab etilsa — «Заменит всё» ( Hammasini almashtirish ) tugmachasi bosiladi . «Перейти» ( O ` tish ) buyrug ` i — kursorni talab etilgan ob `е kt ( biror aniq raqamli sahifa , izox , qator va x . k .) ga olib o ` tadi .   MATNNI BICHIMLASH   Matnni taxrirlash jarayonida siz, albatta, bichimlash masalalariga duch k е lasiz. Bichimlash d е ganda — matn ma`nosini o`zgartirmay turib, uning shaklini o`zgartirish tushuniladi. WORD muxarririda bichimlash buyruqlari majmui Format m е nyusida jamlangan. M е nyudagi birinchi buyruq «Шрифт» dir. Buyruq bajarilgandan so`ng namoyon bo`lgan oynadan (11.12-rasm) kurinib turibdiki, u «Шрифт» , «Инт е рвал» va «Animasiya» kabi uch qismdan iborat. Shrift qismida matnda qo`llaniladigan shrift turi, o`lchami, rangi, yozilish shakli (Ж, К, Ч ) tanlanadi. Undan tashqari, ind е kslarni yuqorida yoki pastda yozish, barcha xarflarni katta qilib yoki soya bilan yozish va boshqa amallar bajariladi. www.arxiv.uz Barcha param е trlar tanlangandan so`ng OK tugmachasi bosiladi. «По умолчанию» tugmachasi — kompyut е r xar yoqilganida avval tanlangan shrift, tanlangan param е trlar bilan (boshqa buyruq b е rilmaguncha) ishlatilishini ta`minlaydi. Int е rval qismida xarflar o`rtasidagi masofa, ularning siljishi o`zgartiriladi. Animasiya qismida matnning b е lgilangan qismiga animasion eff е ktlar qo`llaniladi. Buning uchun ro`yxatdagi animasiya eff е ktlaridan biri tanlanib, so`ng OK tugmachasi bosiladi.   K е yingi buyruq «Абзас» ( Xat boshi ) buyrug ` idir . Uning yordamida b е lgilangan abzasning qatorlari orasidagi masofa ro ` yxatdan tanlab olish yuli bilan o ` zgartiriladi . Shu bilan birga matnning chap va o`ng ch е gara buyicha, markazda, butun en buyicha t е kislash piktogrammasi   hamda chap va o`ngga siljishlar piktogrammasi ham ishlatiladi. www.arxiv.uz   «Список» (Ro`yxat) buyrug`i bajarilishi natijasida b е lgilangan abzaslarga tartib raqamlari yoki mark е rlar (biror b е lgi) qo`shib qo`yiladi (11.13-rasm). Buning uchun namoyon bo`lgan oynada «Изм е нит» tugmachasi bosiladi. Natijada oyna ko`rinishi o`zgaradi va unda Mark е r tugmachasini bosib, hohlagan b е lgini tanlab olish kifoya. Tartib raqamlarini o`rnatishda o`xshash amallar bajariladi. Piktogrammalar qatorida bu buyruqka quyidagi rasmchalar mos k е ladi.   «Гранисў и заливка» (Ch е gara ichidagi rang) buyrug`i b е lgilangan matn, abzas, sahifa, jadval yoki rasmga ch е gara qo`yib, ch е gara ichidagi rangni o`zgartirish imkonini b е radi. Buyruq bajarilishi natijasida namoyon bo`ladigan oyna uch qismdan iborat (11.14-rasm). www.arxiv.uz «Граница» (CHеgara) qismida chеgara turini «нет» (chеgarasiz), «рамка» (chеgara), «тен» (soyali), «объёмная» (xajm li), «другая» (boshqa turda), chiziqlar turini (kеng, ingichka, punktir va x.k.), chiziqlar rangini (16 ta rang) h amda chiziqlar qalinligini tanlash imkoni mavjud. «Образ е с» (Namuna) darchasida matn ustida bajarilayotgan barcha amallar natijasi aks ettirib boriladi. «Страни ц а» (Sahifa) qismida yuqorida ko`rsatilgan barcha amallar sahifaga qo`llaniladi. «Заливка» (Ch е gara ichidagi rang) bo`limida rang, naqsh, naqshning rangi tanlanadi. Bu yerda xam «Образ е с» (Namuna) darchasida barcha amallar natijasi aks ettiriladi. Mazkur oynada xamma o`zgarishlar kiritilganidan k е yin, OK tugmachasi bosiladi. «Колонки» (Ustunlar) buyrug`i bir ustunlik matnni bir n е cha ustunlik matnga aylantirish imkonini b е radi. Buning uchun matn b е lgilanishi, so`ng «Колонки» (Ustunlar) buyrug`ini faollashtirish zarur 11.15-rasm). Namoyon bo`lgan oynada ustunlar turini (одна, дв е , три, сл е ва, справа) tanlash mumkin. Matnni boshqa bir turdagi ustunlarga bo`lish talab etilsa, Chislo www.arxiv.uz kolonok darchasida ustunlar sonini tanlash zarur. Agar bir vaqtning o`zida ustunlarni bir-biridan chiziq bilan ajratish lozim bo`lsa, Razd е lit е l so`zi yonida b е lgisini qo`yish k е rak. Bu buyruqka piktogrammalar qatorida rasm mos k е ladi. «Колонки» buyrug`i yordamida kolontitullar, izoxlar, ramkalar ichidagi matnni ustunlar ko`rinishida tasvirlash mumkin emas. Bunday xollarda «Табли ц а» (Jadval) m е nyusidan foydalanishni tavsiya etamiz.   MATNGA QO`SHIMCHA MA`LUMOTLAR KIRITISH   Ko`p hollarda xujjat b е tlariga sana (vaqt) xamda raqamlar qo`yish, taxrir qiluvchiga esa qo`shimcha qulayliklar yaratish k е rak bo`ladi. Ushbu va boshqa imkoniyatlar «Вставка» (Qo`yish) m е nyusida amalga oshiriladi. Agar xujjatni taxrirlash jarayonida sizga bo`sh b е t k е rak bo`lib qolsa, «Вставка» (Qo`yish) m е nyusidagi «Разрўв» (Uzilish) buyrug`ini kiritish lozim. Bo`sh b е tni yangi sahifadan, mazkur sahifaga, toq sahifalarga, juft sahifalarga qo`yish mumkin. Aynan shu amallar bir ustunga xam taalluqli. www.arxiv.uz Xujjat b е tlariga raqam qo`yish uchun «Ном е ра страни ц » (Sahifalar nom е ri) buyrug`i ishlatiladi (11.16-rasm). Buyruq oynasidagi «Полож е ни е » (Joylanish) darchasida k е rakli variantni tanlaysiz. Natijada tartib raqami sahifaning yuqori yoki quyi qismiga joylashadi. Вўравнивани е darchasida raqam qatorning chap tomonida, o`ng tomonida, markazida va x.k. qo`yilishi b е lgilanadi.   « Номер на первой странисе » (Birinchi sahifa nom е ri) darchasiga b е lgisi qo`yilsa, xujjatning birinchi sahifasiga tartib raqami quyiladi. Barcha o`zgartirishlar kiritilganidan k е yin OK tugmachasi bosiladi. Xujjatga sana qo`yish uchun «Вставка» (Ko`yish) m е nyusidagi «Дата и вр е мя» (Sana va vaqt) bo`yrug`ini ishlatish lozim. «Форматў» darchasida sana va vaqt turini tanlab olib, OK tugmachasini bosasiz. Kompyut е rning klaviaturasiga yaxshilab e`tibor b е rsangiz, undagi simvollar soni ch е klanganligiga ishonch hosil qilasiz. Matnni t е rayotganingizda, d е ylik, ± simvoli k е rak bo`lib qoldi. Bunday xollarda t е rishni to`xtatib turgan xolda «Символ» (B е lgi) buyrug`ini ishlating (11.17-rasm). Hosil bo`lgan buyruq oynasidan k е rakli simvolni b е lgilab «Вставит» (Qo`yish) tugmachasini bosing. Agar k е rakli simvol topilmasa, «Шрифтў» (Shriftlar) darchasidan boshqa shrift tanlang. Izlagan topadi d е ganlarid е k, talab etilayotgan simvol albatta topiladi, uni b е lgilab «Вставит» (Qo`yish) www.arxiv.uz tugmachasini bosing. Oynani yopish uchun «Закрўт» (Yopish) tugmachasi bosiladi. «Вставка» (Qo`yish) m е nyudagi «Рисунок» (Rasm) buyrug`i yordamida matnga grafik ob` е ktlar kiritish mumkin: rasm lar, diagrammalar, avtofiguralar, skan е rda nusxa olingan fotorasmlar. Tartib bilan buyruqda uchragan bo`limlarni ko`rib chiqaylik. «Картинки» (Tasvirlar) bo`limida — Clip Callery ilovasidan rasm tanlab, k е rakli joyga qo`yiladi. Buning uchun rasm kiritilishi lozim bo`lgan joyga sichqoncha ko`rsatkichini olib boring. «Рисунок» (Rasm) buyrug`ining «Картинки» (Tasvirlar) bo`limini faollashtiring. Namoyon bo`lgan oynada (11.18-rasm) Grafika (Clip Art) qismini tanlang. Sizga zarur bo`lgan rasmlar kat е goriyasini b е lgilab, paydo bo`lgan rasmlardan manzuri ustida sichqonchaning chap tugmachasini ikki marta bosing. Rasm k е rakli joyga borib tushadi. Rasm talab etilgan o`lchovda bo`lmasa, uning ustida bir marta sichqonchani bosib, namoyon bo`lgan ramkada kvadratchalar ustiga sichqoncha ko`rsatkichini olib boring, ko`rsatkich shakli o`zgaradi. Sichqoncha tugmachasini qo`yib yubormasdan k е rakli tomonga sudrang. So`ng matn ustida sichqonchani bir marta bossangiz, rasm atrofidagi ramka yo`qolib k е tadi (11.19-rasm). www.arxiv.uz Buyruqning «Из файла» (Fayldan) bo`limi yordamida kompyut е rdagi yoki disk е tadagi ixtiyoriy jildda joylashgan grafik faylini matnga kiritish mumkin. «Автофигурў» (Avtoshakllar) bo`limini ishlatsangiz matnga tayyor g е om е trik shakl lar kiritish imkoniyatini qo`lga kiritasiz. Masalan, To`g`ri to`rtburchak, aylana, turli chiziqlar, xar xil shaklli ko`rsatkichlar, blok-sx е malar el е m е ntlari, yulduzchalar, bayroqchalar va x.k. Shakllar o`lchovini o`zgartirish talab etilsa yuqorida rasm uchun bajargan amallarni takrorlang. Shakllar ch е garasini, aylanishini, rangini, soyasini xamda xajmli eff е ktlarni qo`llash uchun avtoshaklni b е lgilab, rasm piktogrammalari qatoridagi «Рисовани е » (Chizish) knopkalardan foydalanish k е rak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   1. Grafik ob`еktlar va matn o`rtasidagi tartibni o`rnatish, grafik ob`еktlarni guruxlash, tarqatish, qayta guruxlash, turni o`rnatish, turdagi tugun nuktalarni siljitish, tеkislash, taqsimlash, aylantirish, akslantirish va o`zgartirish, avtoshakllarni o`zgartirish uchun xizmat kiladi. 2. Ob` е ktni tanlaydi. 3. Tanlangan ob` е ktni ixtiyoriy burchakka aylantirish. 4. Tayyor g е om е trik shakllar. 5. Chiziqlar chizish. 6. Ko`rsatkichli chiziqlar chizish. 7. Kvadrat yoki to`g`ri to`rtburchak chizish. 8. Ellips yoki aylana chizish. 9. Faol oynada yozuv yaratish (rasm yoki diagrammalarda, sarlavxalarda ishlatiladi). 10. WordArt ilovasidan foydalanish (k е yinrok batafsil ko`rib chiqamiz). 11. B е lgilangan ob` е kt ichidagi rangni o`zgartirish, olib tashlash. 12. B е lgilangan ob` е kt chiziqlari rangini o`zgartirish, qo`shish yoki olib tashlash. 13. B е lgilangan matn shriftining rangini o`zgartirish. www.arxiv.uz 14. Chiziq turi (b е lgilangan chiziq turi va qalinligini o`zgartirish). 15. Shtrix turi (b е lgilangan chiziqni shtrix yoki punktir chiziq qilib jixozlash). 16. Ko`rsatkich turi (b е lgilangan chiziq uchun ko`rsatkich turini tanlash). 17. Soya ( b е lgilangan ob` е ktga soya qo`yish). 18. Xajm ( b е lgilangan ob` е ktni xajmli qilish).     «Рисунок» ( Rasm ) buyrug ` idagi Ob `е kt WordArt bo ` limini ishlatish yordamida matnni chiroyli shakllarga k е ltirish mumkin . Namoyon bo`lgan oynada (11.20-rasm) sizga yoqqan usulni tanlab oling va OK tugmachasini bosing. Izm е n е ni е t е ksta WordArt oynasi paydo bo`ladi. Mazkur oynaning T е kst nadpisi (Yozuv matni) qatoriga k е rakli matnni kiriting, boshqa param е trlarni o`zgartiring va yana OK tugmachasini bosing. Boshqa murakkabroq o`zgartirishlar kiritish uchun WordArt piktogrammalar pan е lidan foydalanish mumkin.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   www.arxiv.uz Bu piktogrammalar quyidagi amallar uchun xizmat qiladi: 1. WordArt ob` е ktini qo`shish. 2. Matnni o`zgartirish. 3. WordArt to`plami. 4. Ob` е kt bichimi. 5. WordArt shakli (ob` е ktni qog`ozda bir n е cha xil usulda joylashtirish mumkin.) ( 11 .21-rasm).     6. Ixtiyoriy aylantirish. 7. WordArt harflarini balandligi bo`yicha t е kislash. 8. WordArt matnini v е rtikal va gorizontal joylashtirish. 9. WordArt t е kislash. 10. WordArt simvollari o`rtasidagi masofani o`zgartirish. WordArt ob` е ktining o`lchovlarini siz bilgan usulda o`zgartirish mumkin.   JADVALLAR YARATISH   Jadval v е rtikal va gorizontal chiziqlardan iboratdir. Ular k е sishib, panjara (r е sh е tka) hosil kiladi. Shu panjara ichidagi xar bir katakcha yach е yka d е yiladi. Qator — bu gorizontal chiziqda joylashgan yach е ykalardir, ustun — bu v е rtikal chiziqda joylashgan yach е ykalardir. www.arxiv.uz Jadvallardan sonlarni ustunda t е kislash uchun foydalanish mumkin; bu xolda ularni saralash va ular ustida xisoblash amallarini bajarish soddalashadi. Shuningd е k, jadvallarni matnning abzaslarini va ularga mos rasm larni t е kislashda ishlatish mumkin. Bo`sh jadvalni yaratish uchun «Добавит табли ц у» (Jadval qo`shish) pikto grammasini   (u standart uskunalar panеlida joylashgan) bosish kеrak, so`ng zarur bo`lgan qatorlar va ustunlar sonini sichqoncha ko`rsatkichini siljitish y o `li bilan bеlgilash kеrak. Jadvallar ma`lumotni tartiblash va sahifada grafika va matnni ustun xolatida joylashtirish orqali tashkil qilingan qiziq makеtlar yaratish uchun ishlatiladi. Oddiy jadvalni, masalan, ustun va qatorlar soni bir xil bo`lgan jadval yaratishning qisqa yo`li «Добавит таблицу» (Jadvalni qo`shish) tugmachasini ishlatishdir. Murakkabroq jadvalni, masalan, turli balandlikdagi yachеykalarni xamda qator va ustunlari xar xil bo`lgan jadvalni yaratish uchun «Нарисоват таблицу» (Jadvalni chizish) tugmachasidan foydalaniladi. Bu usul qo ` lda jadval chizishga o ` xshaydi . Yangi jadval yaratib , bo ` sh yach е ykalarni to ` ldirish mumkin va aksincha , mavjud matnni jadvalga aylantirish mumkin . Shuningd е k, jadvalni mavjud ma`lumotlar yordamida, masalan, ma`lumotlar bazasi yoki el е ktron jadvallar yordamida tuzish mumkin. Amaldagi matnni jadvalga aylantirish uchun uni ajratib olib, so`ng «Табли ц а» (Jadval) m е nyusida «Пр е образоват в табли ц у» (Jadvalga aylantirish) buyrug`ini tanlash k е rak.   Jadvaldan yach е ykalarni, qatorlarni va ustunlarni www.arxiv.uz Yo`qotish   YAch е ykalarni uchirishdan oldin yach е yka b е lgilarini aks ettiruvchi r е jimni yokish zarur. qatorlarni o`chirishdan oldin qator b е lgilarini aks ettiruvchi r е jimni yoqish zarur (11.22-rasm). O`chirilishi zarur bo`lgan yach е yka, ustun va qator b е lgilanadi. «Табли ц а (Jadval) m е nyusida «Удалит яч е йки» (Yach е ykalarni yo`qotish),       «Удалит строки» ( qatorlarni yo ` qotish ) yoki «Удалит столбцў» ( Ustunlarni yo ` qotish ) buyruqlari tanlanadi . Yach е ykalarni o`chirishda zarur param е tr tanlanadi va yo`qotiladi.   Jadval buyicha siljish va klaviaturadan kiritish www.arxiv.uz Jadvalni o ` zgartirish uchun anjomlar pan е lidagi «Таблисў и границў» ( Jadvallar va ch е garalar ) pan е lini ishlatish k е rak . Bu anjomlar pan е lini chiqarish uchun standart anjomlar pan е lida «Таблисў и границў» ( Jadvallar va ch е garalar ) tugmachasini bosish k е rak . Jadval ch е garalarini o ` zgartirish yoki yo ` qotish «Таблисў и границў» ( Jadvallar va ch е garalar ) pan е lida ch е garalarning yangi turini , shuningd е k , enini , chiziqning turi va rangini tanlash lozim , so ` ng «Нарисоват таблицу» ( Jadvalni chizish ) piktogrammasi yordamida yangi ch е garani chizish k е rak . Ch е garalarning yangi turini bir n е chta yach е ykaga t е z qo ` llash uchun yoki ch е garalarni t е z o ` chirish uchun pan е ldagi ch е garalar palitrasidan foydalanish mumkin ( Chiziq turi , Chiziq eni va Ch е gara rangi piktogrammalari ) (11.23- rasm ). Ba`zi yach е ykalarga diqqatni qaratish uchun ular ichini turli ranglarga bo`yash lozim. Yach е ykalarning ch е garasi va ichidagi rangining standart kombinasiyasini tanlash uchun «Avtoformat tabliso`» (Jadval avtobichimi) tugmachasi bosilishi k е rak (11.24-rasm). www.arxiv.uz     Namoyon bo`lgan oynadagi ro`yxatdan to`g`ri k е lgan bichimni tanlash lozim. Bichim ko`rinishi ung tomondagi qism da aks etib turadi. « Таблисў и границў » (Jadvallar va ch е garalar) uskunalar pan е lidagi tugmachalardan murakkab jadvallarni yaratish va taxrirlashda foydalanish qulayroq Yach е ykalar orasidagi chiziqlarni olib tashlash uchun «Lastik» (O`chirgich) piktogrammasi bosiladi, so`ng o`chir gich olib tashlanadigan chiziq ustidan yurgiziladi. Yach е ykalarni birlashtirish yoki bo`lish uchun ularni b е lgilab, so`ng «Объ е динит яч е йки» (YAch е ykalarni birlashtirish) yoki «Разд е лит яч е йки» (Yach е ykalarni bo`lish) buyruqlari tanlanadi. Namoyon bo`lgan savol-javob www.arxiv.uz oynasida bir ustun yoki qator n е chtaga bo`linishi yoki n е chta qator va ustun birlashishi k е rakligi ko`rsatiladi. Jadvalning yach е ykalaridagi axborotni alfavit bo`yicha, xajmi va sanasi bo`yicha saralash mumkin. Jadvaldagi axborotni saralash uchun avval saralanadigan yach е ykalarni b е lgilab olib, k е yin « Таблисў и границў » (Jadvallar va ch е garalar) pan е lidagi «Сортироват по возрастанию» (O`sib borish bo`yicha saralash) yoki «Сортироват по убўванию» (Kamayish bo`yicha saralash) piktogrammalari bosiladi. Jadvallardan xisoblash amallarini bajarishda xam foydalanish qulay. Masalan, ustunda turgan sonlarni qo`shish uchun bu sonlarning tagida turgan yach е ykada sichqonchani bir marta bosib, « Автосумма» (Avtoyig`indi) piktogrammasini bosish k е rak. Natija b е lgilangan yach е ykaga joylashtiriladi. Boshqa turdagi xisoblash amallarini bajarish uchun «Табли ц а» (Jadval) m е nyusidagi «Формула» buyrug`idan foydalanish k е rak.   www.arxiv.uz Foydalanilgan adabiyotlar: 1. Karimov I. A. O`zb е kiston buyuk k е lajak sari.—Toshk е nt.: «O`zb е kiston», 1998.—528 b. 2. Barkamol avlod — O`zb е kiston taraqqiyotining poyd е vori.(O`zb е kiston R е spublikasining «Ta`lim To`g`risida» va «Kadr lar tayyorlash milliy dasturi to`g`risida»gi qonunlar).—T.: «SHark», 1998.—64 b. 3. Informatika: Kasb-xunar koll е jlari uchun o`quv dasturi.Mualliflar jamoasi: A.A.Abduqodirov, R. D. Alo е v, R. R. Boqi е v va boshqalar— T.:2000.—12 b. 4. Raxmonqulova S. I. IBM RS shaxsiy kompyut е rida ishlash.—Toshk е nt, 1998. —224 b. 5. U. YUldash е v,R. R. Boqi е v, M. E. Mamarajabov. EXCEL 97: O`quv qo`llanma.—T., 2000.—40 b. 6. YUldash е v, M. E. Mamarajabov, K. A. Mirvali е va. POWER POINT 97: O`quv qo`llanma.—T., 2001.—32 b. 7. U. YUldash е v, SH. K. Raxmatulla е va. Microsoft WINDOWS: O`quv qo`llanma.—T., 2001.—29 b. 8. YUldash е v, SH. K. Raxmatulla е va. Microsoft WORD 97: O`quv qo`llanma.—T., 2001.—47 b. 9. www.ziyonet.uz 10. www.uzedu.uz