logo

Internet ва таълим. Глобал компьютер тармоклари оркали масофавий укитиш тушунчаси

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

131 KB
Internet ва таълим. Глобал компьютер тармоклари оркали масофавий укитиш тушунчаси Режа 1.Замонавий таълим тушунчаси. 2.Масофали укитиш тизими. 3. Дарс жараёнида электрон ахборот воситаларидан фойдаланишни ташкил этиш. Жамиятда булаётган узгаришлар, фан ва техниканинг ривожланиши уз навбатида бошка фанлар катори астрономия фанини укитишини хам узлуксиз такомиллаштириб беришни такозо этади. Астрономия укитиш тарихига назар солсак йил сайин янги методлар яратилиб укув жараёнида жорий этилиб келинмокда. ¥озирги кунда Республикамизда таълим сохасида олиб борилаётган ислохатлар астрономия укитиш жараёнига хам янги педагогик техналогияларни куллашни талаб этади. Бугунги кунда таълим сохасида компьютерлардан кенг фойдалинмокда. Замонавий дарс деганда, бугунги кунда, янги ахборот технологияларидан кенг фойдаланган холда жахон тажрибаларига асосланган холда дарс утишни тушинмок керак. Бунда асосий эътибор укитишнинг натижасига, яъни укувчиларнинг назарий билимларни мукаммал эгаллашига ва шу билан бирга етарли амалий куникмаларига эга булишига, яъни олган назарий билимларини амалда куллай олиш кобилиятини шакллантиришга каратилиши керак. Бунинг учун астрономия дарсларини укитишда фан ва техника ютукларидан, янги технологиялардан унумли фойдаланмок зарур. укувчиларнинг мустакил билим олиш куникмасини шакллантиришга хам алохида эътибор каратмок керак. Маълумки, дунёда илмий изланишлар буйича ахборотлар доим усиб, уларни тахлил килиш жараёни тобора мураккаблашиб бормокда. Хозирги замон мутахассиси кайси coхада ишламасин, унинг олдида узининг сохасига тегишли ходиса ва вокеаларни билиб туриш ва билим савиясини доимий равишда ошириб бориш талаби кундаланг туради. АТларини укув жараёнида куллашни такомиллаштириш бир канча ккринишларда намоён булади. Ана шулардан бири-масофадан укитиш тизими куринишидир. Масофадан укитиш тизими — бу таълим тизими ривожининг янги боскичи булиб, укитиш ва унинг услублари учун ноанъанавий ёндашишни талаб этади. Масофали укитиш тизими жуда кенг микёсга дахлдор имкониятлар яратадики, унинг асосида ёши, маълумоти, мутахассислиги хар хил булган инсонлар билан мулокот килишни таъминлаш, каралаётган масалаларни шахснинг камолига караб йуналтириш билан бир каторда, узлуксиз таълимни руёбга чикариш имконияти хам юзага келади. Шунинг учун хозирги вактда масофавий укитиш тизимини амалга ошириш учун педагогик тажриба олиб бориш ва унинг самарадорлигини аниклаш масаласи турибди. Шу уринда бу услубнинг афзаллик томонларини курсатиб утиш мумкин. Булар, биринчидан, фанни узлаштириш учун ажратилган вактни тежаш (масалан, 3 ойлик курсни 3-4 хафта ичида тугатиш мумкин), иккинчидан, бир вактнинг узида ишлаш, укиш ва ихтиёрий пайтда дунёнинг бошка бурчагидаги мутахассисдан керакли маслахатни олиш имкониятларининг мавжудлигидан иборат. Масофадан укиётган киши маълум бир вактда маълум бир жойда булиши шарт эмас. Бу услуб тадрижий (динамик) жараённи такозо этиб, укитилаётган фанда руй бераётган узгаришлар ва ривожланишларни эътироф этишни талаб килади. Истикболда internet-глобал тармок тизимининг интенсив курсларига доир махсус ишчи Web-сахифаларнинг моделини яратиш мумкин. Умуман, масофавий укитиш тизими — таълим тизимининг ривожлантирилган куриниши булиб, унда укитиш «укувчи-укувчи» ва «укувчи-укитувчи» орасида маълумотлар алмашиш замонавий ахборот технологиялари асосида ташкил килинади. Хозирги компьютер технологиялари асосидаги телекоммуникацион алока оркали анъанавий укитиш услубидан кура, юкори савияда укувчиларга билим бериш ва хар хил куринишдаги укув материалларни етказиб бериш имконияти мавжуд. утказилаётган тажрибалар шуни курсатадики, масофали укитиш воситаларидаги укув курсларининг сифати анъанавий укитиш услубидан колишмайди. Бу тизимда билим (маълум даражада бир тизимга келтирилган ахборот кетма-кетлиги) ва ахборот (тартибланмаган, хатто баъзилари исботланмаган маълумотлар мажмуи) орасидаги фаркнинг камайишига олиб келади. Бу уз навбатида жамият тараккиётининг юкори даражага кутарилишини такозо килади. Янги электрон технологиялар CD — дисклар, тармок, тизими, электрон доскалар, мультимедиали электрон дарсликлар ва бошка педагогик дастурий воситалар укувчиларнинг укув жараёнига фаол катнашувини таъминлаш билан бир ккторда, бу жараённи бошкариш имкониятини яратади, АТларидан фойдаланиш худди ишлаб чикаришда роботлар кандай кескин узгариш содир килган булсалар, педагогик технологиялар сохасида хам шундай буюк сакрашларга олиб келиши шубхасиздир. Янги ахборот ва компьютер технологияларида овоз- харакатнинг интеграцияси укув мухитининг янги узига хос имкониятини хосил киладики, унинг такомиллашуви, ривожланиши укувчиларни укув жараёнига жалб килишни янада кенгайтиради. Масофали укитиш тизими мавжуд, укитиш тизимини инкор этмайди, балки уни тулдиради, хар бир кишига укиш учун чексиз имкониятлар яратиб беради. Бу деган суз — хар бир кишига каерда, качон, кайси тилда ва нима хохлашига караб, укишга имконият яратиш демакдир. Масофадан укитиш тизими ХХ асрда сиртки таълим тизими куринишида вужудга келган. Бизнинг республикамизда хам сиртки таълим тизими кенг микёсда таркалган. Масалан, чет тилини урганиш, олий укув юртига кириш учун тайёрланиш ва бошкалар хам бунга мисол була олади. Маълумки, сиртки таълим тизимида укиётган талабаларнинг билим савияси кундузги талабаларнинг билим савиясидан нисбатан паст. Бунинг сабаби сиртки таълимда укитувчи ва укувчи орасидаги мулокот чегараланган вакт мобайнида (яъни, бир укув йилида икки марта) давом этиб, купрок мустакил ишлаб, билим савиясини оширишга тугри келганлигидадир. Масофадан укитиш услуби сиртки таълим тизимининг ривожлантирилган куриниши булиб, у укувчи ва укитувчи, «укувчи-укувчи» орасида фаол мулокот олиб боришни таъминлай оладиган самарали укитиш тизимидир. Масофадан укитишга ким купрок кизикади? Таълим тизимининг кайси боскичида масофадан укитиш тизими купрок самара беради? Узок худудларда яшовчи укувчилар учун урта маълумот олиш учун сиртки таълим шакли сифатида масофали укитишдан фойдаланиш унинг имкониятларидан биридир. Куп холларда туманларда ёки шахарчаларда янги укув курслари буйича мутахассис укитувчиларнинг етишмаслигини куриш мумкин. Бундан ташкари худудларда шундай иктидорли ёшлар мавжудки, улар махсус таълим хизмат (маслахат, консультация каби)ларидан фойдаланиб, узларининг аклий имкониятларининг очилишига ва уни ривожлантиришга имконият яратади. Узок туманларда яшовчи купчилик мактаб укувчилари уз вактида кабул комиссияларининг иш тартиби ва кириш имтихонларини топшириш буйича консультация олиш имкониятларига эга эмаслар. Масофадан укитиш тизими мазкур муаммоларни уз-узидан хал килиш билан бирга ёшлар уз уйларида урта маълумот олишлари, етакчи таълим муассасалари билан алока урнатишлари ва ахборот тизимига богланишлари учун хам шароит яратиб беради. укитиш самарадорлигини оширишда укувчи- талабаларнинг мустакил ишлашга булган назарий, амалий ва психологик тайёргарликлари мухим роль уйнайди. Бизга маълумки, укув муассасаларининг иш режасида талабаларнинг мустакил ишлашлари учун маъруза дарсларидан кам булмаган микдорда соат ажратилади. Ушбу мустакил ишлаш учун ажратилган соатлардан кандай унумли фойдаланиш ва уни кайси шакл, усуллар билан ташкил килиш лозим? -деган уринли саволлар пайдо булади. Бу саволга жавоб топиш учун укув жараёнини доимий равишда такомиллаштириб бориш талаб этилади. Бизнинг назаримизда, укувчи- талабаларнинг мустакил ишлаш соатларини компьютер-ахборот технологияларидан фойдаланган холда ташкил этиш катта самара беради. Бу масаланинг ечимини топишда, юкорида таъкидлаганимиздек, укув материалларини электрон нусхада чоп этиш жуда кул келади. Мустакил ишлаш учун ажратилган соатларда компьютер синфларида укувчи-талабалар учун замонавий компьютер-ахборот технологиялари асосида шугулланиш имкониятини яратиш ва бу синфларда уларга керакли фанлар, лаборатория ишларига доир мавзуларни компьютердан олиб укиши ва шугулланиши учун шароит булиши лозим. Бундай куринишда мустакил соатларнинг ташкил килиниши укувчи-талабаларнинг узларига кулай вактда керакли фанлардан шугулланиш имкониятини беради. Бунинг зарурий шартларидан бири укув материалларининг электрон нусхада чоп этилишидир. Агарда укув материаллари мультимедиа воситалари асосида ташкил этилган булса, бунда талабаларнинг мустакил ишлаш жараёнида узлаштириш курсаткичи янада юкори булади. Дарс жараёнида электрон нусхада берилган укув- материалларидан укувчиларга бериладиган назарий билимларни амалиёт билан боглаб бориш, бунда муаммоли вазиятларни вужудга келтириш, куйилган муаммони укувчилар билан биргаликда ечиш, уларда мустакил фикрлаш куникмаларини шакллантиради, утилган мавзу мохиятини англаб олишларига ёрдам беради. Ушбу муаммоли укитиш ва укувчиларнинг мустакил ишлашини ташкил килиш учун ахборот-педагогик технологияларга асосланган мультимедиали электрон дарсликларнинг яратилиши айни муддаодир. Масалан, Х синф физика дарсида «Бутун занжир учун Ом конунг» мавзуси буйича дарс утиш жараёнини куриб чикайлик. Бошка дарслардагидек, ушбу машгулотда хам тажриба негизида муаммо куйилади. Ушбу мавзу буйича «Бутун занжир учун Ом конунг»да курсатиладиган жараённинг компьютердаги имитация моделини яратиб, яъни виртуал стенд асосида уни укувчиларга намойиш этиб, муаммоли укиш жараёнини ташкил килиш мумкин. Бу тажрибани компьютерда намойиш этиш учун унинг имитацион моделида «Бутун занжир учун Ом конуни» га тааллукли жараён, яъни реостати булган занжирнинг манба кутбларига волтметр улаб, тайинли бир кучланиш кайд этилади. Реостатнинг каршилиги узгартирилса, манба кутблари орасидаги кучланиш хам узгариши кузатилади. £уйида курсатилган расм ушбу жараённи тасвирлайди. Занжир уланиши билан электр зарядлар кучая бошлайди. Ташки занжир кисми буйича электростатик майдон таъсирида манбанинг мусбат кисмидан манфий кутбга караб мусбат зарядлар харакатланади. Бунда ташки занжир каршилиги туфайли улар олган энергия унинг кизишига сарфланади. Ток манбаи ичида ташки кучлар таъсири туфайли мусбат зарядлар электростатик майдон кучлари йуналишига карши манфий кутбдан мусбат кутб томон харакатланади. Занжирнинг ички кисми хам каршиликка эга булгани учун энергия манба ичида сарфланади. Ташкари занжирда электростатик майдон бажарган ишга тенг ва ишораси карама- карши булади, укувчилар бу ерда ток кучи учта катталикка боглик булишини куришади. Ички каршиликнинг ахамияти, кутблардаги кучланиш узгарувчан булиши ва олдиндан маълум булмаслиги, бу катталик электр юритувчи кучидан фаркли эканлиги, кучланиш берилган манба учун у асосан ташки занжир каршилигиra боглик булишини билиб олишади. Ушбу ходисанинг амалий ахамияти хам тушунтириб берилади. Сунгра шу мавзуга оид тест топшириклари асосида дарс мустахкамланади. Дарсларни мультимедиали электрон дарсликлардан фойдаланиб утишни физика ва астрономия фанлари ва бошка укув фанлари буйича дарсларида хaм куллаш мумкин. Адабиётлар 1. В.Н. Каптеилинин. «Компьютер в обучении: психолого- педагогические проблемы компьютерного обучения. Круглый стол// Вопросы психологии». -1987. №1. С-60-88. 2. А.А.Абдукадыров. «Теоияирактика интенсификации подготовки учитилей физика-матемаитческих дисциплин». «Аспект использования компьютерных средств в учебно-воспитательном процессе// Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук». – Тошкент, 1990. 3. У. Юлдашев, М.Э. Мамаражабов, К.А. Мирвалиева. POWER POINT 97: ук ув ку лланма . – Т ., 2001. - 32 б . 4. М.Х.Лутфуллаев., М.А.Файзиев. «Интернет асослари»., СамДУ нашриёти. 2001. 5. Б.ў.£одиров. У.Бегимкулов, А.А.Абдукодиров. «Ахборот технологиялари». Электрон дарслик. 2002. 6. С.С.ууломов, А.Х.Абдуллаев. «Виртуальные стенды для имитации функций учебных мастерских и лабораторных установок». МВИССО. Т.,2002. 7. Р.И.Холмуродов, М.¥, Лутфуллаев. «Замонавий ахборот технологгиялари асосида укитиш», Т.,узРФА «Фан», 2003. 8. А.Сатторов. «Информатика ва ахборот технологиялари». - Академик лицей ва касб – хунар колледжлар учун дарслик. – Т.: узбекистон, 2002 й. 9. У. Юлдашев, Ш.К. Рахматуллаева. I nternet асослари: укув кулланма. – Т., 2002.-28 б. 10. Компьютерная поддержка школьного курса астрономии. http://www.astronet.ru/