logo

Ахборот технологиялари асослари. Жамият тараккиётида ахборотлаштиришнинг ахамияти. Ахборот тизимлари ва технологиялари

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

38.5 KB
www.arxiv.uz Режа: 1. Ахборот технологиялари асослари 2. Жамият тараккиётида ахборотлашувни ахамияти 3. Ахборот тизимлари ва технологиялари 4. Компьютер воситалари www.arxiv.uz Ахборот ва маълумотлар хажмининг бу кадар купайиб кетиши, окимнинг эса тезлашиб боришини асосий сабабларидан бири информацион техника ва технологияларнинг ривожланиши,замонавий энг янги технологияларни куллаш,иккиламчи хом-ашёлардан окилона фойдаланиш, энергетик ресурсларни тежамкорлик билан ишлатиш,инсон мехнатини енгиллаштириш хисобига ошириш боскичига киргандир. Бу эса жамиятни юкори даражада информатизацияланган булишини талаб этади. Информацияланган жамиятда-жамиятнинг информациялашуви ижтимоий тараккиётнинг асосий конунларидан бири булиб хисобланади. Бу инсон фаолиятининг барча интектуал мехнат куроли сифатида ахборотларни тезкорлик билан йигиш,кайта ишлаш,жараён, вокеа ва ходисаларни модел- лаштириш, уларни тахлил килиш имконини берувчи компьютерлаштирилган тизимлар ва бошка информацион технологияларни кириб келишини англатади. Жамиятнинг информациялашуви деганда,замонавий информацион технология ва телекомуникация асосида давлат хокимияти,турли вазирлик ва идоралар ишлаб чикариш корхоналари,махаллий уз-узини бошкариш органларининг хамда фукароларнинг информацияга булган эхтиёжларини етарли ва тула кондира оладиган оптимал шароитларни яратишга каратилган ижтимоий-иктисодий ва илмий техникавий жараён тушинилади. Телекомуникациялар савдоси буйича АКШ нинг Японияга уртача йиллик экспорти 1986-91 йиллар орасида 8% ни, импорт буйича Япониядан сотиб олинган телекомуникацион курилмаларни хажми эса 38% ниташкил Тизим (система)деганда,ягона максад йулида бир вактнинг узида хам яхлит,хам узаро богланган тарзда фаолият курсатувчи бир неча турдаги элементлар мажмуаси тушинилади. Информацион тизим – белгиланган максадга эришиш учун информацияни узатиш, кайта ишлаш ва саклаш учун кулланиладиган усуллар, шахслар ва воситаларнинг узаро богланган мажмуасидир. Информацион тизимларда юз берадиган жараёнларни шартли равишда www.arxiv.uz куйидаги боскичларга ажратамиз: - ташки ёки ички манбалардан маълумотларни киритиш; - киритилган маълумотларни кайта ишлаш ва уни кулай куринишда тавсия этиш; - «таскари богланиш» ,яни информацион тизим фойдаланувчиларнинг маълумотларини узгартиришига булган эхтиёжларини кондириш ва унинг билан бевосита мулокат килиш имкониятларини яратиш. Информацион тизим халк хужалигини турли тармокларига тадбик этиш куйдаги натижаларни беради: - Интеллектуал тизимлар ва математик усулларнинг тадбики хисобига - бошкарув вазифаларининг энг рационал ечимларини олиш; - А втоматлаштириш хисобига ишчиларни огир мехнатдан озод килиш; - Маълумотларни уз вактида тезлик билан йигиш,кайта ишлаш имкониятлаприни яратиш; - Когоздаги хужжатларни хажмини кескин камайтириш ва информацияни сралашни ташкил килиш; - Хисоботлар тезкорлиги ва ишончлилиги таъминлаш; Компьютер Интернет билан ишлашни таъминловчи воситадир. Компьютер бу хисоблаш машинасидир. Замонавий ахборот технология воситалари бу компьютерлар, тармоклар,Интернет,мультимедиадир. Компьютер 2 турга булинади: - Столга куйиладиган; - Кучма Столга куйиладиган компьютер офисларда,ишхоналарда иш столига урнатилади. Укув юртларида эса укув столларига жойланади. Кучма компьютерлар кичкина булиб,улар ишлаш ва намойиш учун ишда ва сафарларда фойдаланишга кулайдир www.arxiv.uz Тавсия этилган адабиётлар руйхати: 1. “2001-2005 йилларда компьютер ва ахборот технологияларини ривожлан- тириш, “Интернет”нинг халкаро ахборот тизимларига кенг кириб боришини таъминлаш дастурини ишлаб чикишни ташкил этиш чора- тадбирлари тугрисида”.Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2001 йил 23 май карори. ”Халк сузи” газетаси. 2001 йил 24 май сони. 2. “Компьютерлаштиришни янада ривожлантириш ва ахборот- коммуникация технологияларини жорий этиш тугрисида”. Узбекистон Республикаси Президентининг 2002 йил 30 май Фармони. ”Халк сузи” газетаси. 2002 йил 1 июнь 116(2944) -сони. 3. ”Компьютерлаштиришни янада ривожлантириш ва ахборот- коммуникация технологияларини жорий этиш чора-тадбирлари тугрисида”. Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2002 йил 6 июнь карори.”Халк сузи” газетаси. 2002 йил 8 июнь 121(2949) -сони. 4. Гуломов С.С. ва бошкалар. Иктисодий информатика: Олий укув юртлари-нинг иктисодиет мутахассисликлари учун дарслик/ С.С.Гуломов, А.Т.Шермухамедов, Б.А.Бегалов; С.С.Гуломовнинг умумий тахрири остида.- Т.: "Узбекистон", 1999.- 528 б. 5. www.uzedu.uz 6. www.intuit.uz