logo

Таълим тугрисидаги конун ва конун ости хужжатлари

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

369.5 KB
Таълим тугрисидаги конун ва конун остиТаълим тугрисидаги конун ва конун ости хужжатларихужжатлари РежаРежа :: 1.1. Таълим тугрисида"ги конун ва конун ости хужжатлариТаълим тугрисида"ги конун ва конун ости хужжатлари 2. Давлат таьлим стандартларининг максад ва вазифалари 3. Магистрнинг илмий-техника амалиёти лойиха ташкилотлари 4. Мазкур карорнинг ижросини таъминлаш Узбекистон Республикасининг "Таълим тугрисида" ги Конуни таълим сохасини ислох килишда асосий уринни эгаллайди. Зеро, конун норматив-хукукий хужжатлар тизимида энг мухим ва баобру шакл булиб, унда хукукнинг хамма жихатлари мужассамлашади. Шунингдек, конун давлат олий вакиллик органларининг энг юкори юридик кучга эга булган акти хисобланади. Узбекистон Республикасининг "Таълим тугрисида"ги конуни жахон андозаларига тулик мос келадиган, шунингдек, Конституциямиз коидаларига тулик жавоб берадиган норматив-хукукий актдир. Фукароларга таълим-тарбия бериш, касб-хунар ургатишнинг хукукий асосларини белгилаш, хар кимнинг билим олишидан иборат Конституциявий хукукини таъминлаш конуннинг асосий максади сифатида белгиланган. Шунингдек, Республикамизнинг ижтимоий тараккиёти сохасида таълим устувор хисобланади. Бу эса мамлакатимизда инсоннинг билим олишга булган Конституциявий хукукининг кай даражада амалиётга жорий этилганлигини курсатади. "Таълим тугрисида"ги Конунда (5-модда) педагогик фаолият билан шугулланиш хукуки белгиланган булиб,унга кура, тегишли маълумоти, касб тайёргарлиги бор юксак ахлокий фазилатларга эга булган шахслар педагогик фаолият билан шугулланиш хукукига эга эканлиги белгиланган. Шунингдек, педагог ходимларни олий укув юртларига ишга кабул килиш Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси томонидан тасдикланган Низомга мувофик танлов асосида амалга оширилиши белгиланган. Мазкур Низом ("Олий таълим муассасаларига педагог ходимларни ишга кабул килиш тартиби хакида") Узбекистон Республика олий ва урта махсус таълим вазирлигининг 1998 йил 30 октябрдаги 305-сонли буйругига илова сифатида тасдикланган. Низомда Олий таълим муассасаларига педагог ходимлар (профессор-укитувчилар)ни конкурс асосида ишга кабул килиш белгиланган. Олий таълим муассасаларида кафедра мудири, профессор, доцент, катта укитувчи, укитувчи ва ассистент лавозимлари конкурс асосида 5 йил муддатга эгалланади. Муддат тугаши билан эса курсатилган лавозимлар ушбу Низомга мувофик яна конкурс асосида эгалланади. Шунингдек, кафедра мудири, профессор лавозимларини эгаллаш учун утказиладиган конкурс одатда, профессор илмий унвони ёки фан доктори илмий даражасига эга шахслар катнашиши мумкин. Доцент лавозимларини эгаллаш учун эса доцент, катта илмий ходим илмий унвонлари ёки тегишли ихтисослик буйича фан доктори ва фан номзоди илмий даражасига эга шахслар катнашишлари мумкин. Бундан ташкари, кафедра мудири, профессор ва доцент илмий лавозимларини илмий унвони ва даражаси булмаган, лекин шу соха буйича катта амалий иш тажрибасига эга, юкори малакали мутахассислар хам эгаллашлари мумкин. Илгари профессор-укитувчи сифатида ишламаган шахслар конкурсдан олдин, олий таълим муассасаларида бир йил уриндошлик ёки соатбай шарти билан ишлаган булишлари максадга мувофик деб белгиланган. Профессор ва доцент илмий ходим лавозимларини эгаллаш конкурсларида катнашиш учун тегишли илмий унвон ва илмий даражаларига эга булмаган, аммо беш йилдан ортик илмий педагогик иш тажрибасига эга, олий, урта махсус, касб-хунар муассасалари ёхуд умумтаълим мактаблари учун якка муаллиф сифатида дарслик ёки укув кулланма ёзган, юкори илмий-назарий даражада маърузалар укий оладиган олий таълим муассасаси укитувчиларига хам рухсат берилади. Шунингдек, катта укитувчи, укитувчи, ассистент лавозимларини эгаллаш учун конкурсда, одатда фан номзоди илмий даражаси, укитувчилик, илмий-тадкикот ва ишлаб чикариш тажрибасига эга булган шахслар катнашишлари мумкин. Бундан ташкари катта укитувчи, ассистент лавозимларини, зарур булган холларда, тегишли ихтисослик буйича тулик олий таълимга эга шахслар (магистр, дипломли мутахассис) эгаллаши хам мумкин. Лавозим маоши тулик хажмда булмаган буш ловозимларга конкурс эълон килиш хакидаги карор олий укув юрти ректори томонидан кабул килинади. Шунингдек, Низомда хомиладор аёллар хамда уч ёшгача болалари булган аёлларнинг эгаллаб турган лавозимларига конкурс эълон килинмаслиги белгиланган. Олий таълим муассасаларига соатбай укитувчи булиб ишга кираётган шахслар, расмий тартибда, ректорнинг буйруги билан конкурссиз кабул килинадилар. 1 Олий таълим муассасалари ректорларига укитувчиларни конкурс утказилгунга кадар вактинча мехнат шартномаси билан бир йил муддатга ишга кабул килишига рухсат берилади. Шунингдек, олий таълим муассасасига ишга кираётган йили аспирантура ёки магистратурани тугатган шахс ассистент ёки укитувчилик лавозимини конкурссиз эгаллайди. Икки йил утгандан сунг, курсатилган лавозимга ушбу Низомга мувофик конкурс эълон килинади. Олий таълим муассасаси жорий семестрда 5 йиллик сайлов муддати тугаётган кафедра мудири, профессорлар, доцентлар, катта укитувчилар, укитувчилар ва асситиентлар лавозимларини хамда буш лавозимларни эгаллаш учун конкурс эълон килади. Конкурс буйича сайловлар олий таълим муассасаларининг (факультетларнинг) илмий кенгашларида утказилади. Олий таълим муассаси ёки факультет илмий кенгашида сайланадиган лавозимларни ректор белгилайди. Кафедра мудирлари ва профессорлар олий таълим муассасалари илмий кенгашларида сайланадилар. Конкурс тугрисида даврий матбуот ёки бошка оммавий ахборот воситалари, жумладан олий таълим муассасаларининг куп ададли рузномаси оркали эълон килинади. Конкурсга ариза бериш муддати эълон килинган кундан бошлаб бир ойдир. Шунингдек, конкурс иштирокчилари куйидаги хужжатларни топширишлари шарт: олий таълим муассасаси ректори номига ариза берадилар ва унга куйидаги хужжатлар; кадрлар хисоби буйича шахсий варак, олий таълим, илмий даража хакида диплом, илмий унвон хакидаги аттестат нусхалари, илмий ишлар ва ихтиролар руйхатини такдим этишлари шарт. 1 Мазкур олий таълим муассасасида ишлаётган шахслар конкурсда катнашиш учун ректор номига ариза ва илмий ишлар ва ихтиролар руйхатини топширишлари керак. Шунингдек, конкурсга тушган хамма хужжатлар аввало тегишли кафедра мажлисида куриб чикилади. Бунда кафедрада ишламаган шахсларнинг хужжатларини куриб чикишдан олдин, даъвогар синов маърузаси укиши ёки тест синовларидан утиши максадга мувофикдир. Синов маърузаларининг мавзуси ва тестлар мазкур курс укув дастури талабларига мос келиши лозим. Кафедра мудири лавозимига даъвогар номзод мухокамаси буйича кафедра мажлисини факультет декани (умумий кафедраларда проректор) утказади. Илмий кенгаш мажлисида яширин овоз беришдан олдин хар бир номзодга берилган кафедра хулосасидаги тегишли тавсия, мазкур олий таълим муассасаси укитувчилари учун эса, кушимча равишда, конкурсгача булган даврда номзоднинг малака ошириш натижалари укиб эшиттирилади. Мазкур лавозим конкурсида барча катнашувчиларнинг номлари битта яширин овоз бериш бюллетенига киритилади. Овоз бериш илмий кенгаш аъзоларининг 2/3 дан кам булмаган аъзолари катнашган такдирдагина, конкурс буйича илмий кенгаш карори хакикий хисобланади. 1 Узбекистон Республикаси олий таълим тузилишини ислох килиш б´йича меъёрий хужжатлар. 1-кисм. -Т., Олий ва ´рта махсус мактаб муаммолари институти. Иминов Т.К., Перегудов Л.В., Имомов Э.З., Р´зиев И., Мухаммадиев .С. 1998 й. 100-бет. 1 Юкоридаги манбаа 101-бет Шунингдек, илмий кенгашда катнашган аъзоларнинг 50 % идан кам булмаган овоз олган номзод сайланган хисобланади. Агар конкурсга ариза тушмаган такдирда у утказилмаган хисобланади. 2 Илмий кенгаш котиби конкурс натижалари билан даъвогарларни ёзма равишда хабардор килади. Шунингдек, олий таълим муассасасида ишламаётган ва профессор укитувчилар таркиби лавозимларига конкурс буйича сайланган шахслар билан белгиланган тартибда мехнат шартномаси (контракт) тузилади ва шу асосда уларни 5 йил муддатга ишга кабул килиш тугрисида буйрук чикарилади. Мехнат шартномаларида иш берувчи (олий таълим муассасаси) хар 5 йилда ходим эгаллаб турган лавозимга конкурс эълон килишига мажбурлиги, ходим эса конкурсда катнашишга хакли эканлиги таъкидлаб утилади. Шунингдек, ходим шартнома тузилгандан кейин кайси муддат ичида ишга тушиши зарурлиги томонлар келишувига мувофик белгиланади, лекин бу муддат 3 ойдан ошмаслиги керак. Бундан ташкари педагог ходим эгаллаб турган лавозимга лойиклиги масаласи олий таълим муассасаси (факультет) илмий кенгашида хал килинишидан олдин, ректор томонидан тасдикланган комиссия унинг ишини текшириб чикиши керак. Илмий Кенгаш карори асосида педагог ходимни эгаллаб турган лавозимига лойик эмаслиги туфайли бушатиш, унинг маъруза укиши, семинар дарсларини олиб бориши коникарсиз булган, илмий, услубий ва тарбиявий ишларда паст савияда олиб борган холларда рухсат берилади. 1 "Таълим тугрисида"ги Конуннинг 6-моддасига мувофик, таълим муассасасини аккредитациялаш ваколатли давлат органи томонидан аттестецияга асосан амалга оширилиши белгиланган. Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 1998 йил 11 мартдаги "Давлат тест маркази таркибида Кадрлар тайёрлаш сифатини назорат килиш, педагог кадрлар ва тегишли таълим муассасалари аттестацияси бошкармасини ташкил этиш тугрисида"ги 109-сонли Карорига асосан Давлат тест маркази таркибида Кадрлар тайёрлаш сифатини назорат килиш, педагог кадрлар ва таълим муассасалари аттестацияси бошкармаси (кейинги уринда - Бошкарма) ташкил этилди. "Давлат Тест Маркази таркибида Кадрлар тайёрлаш сифатини назорат килиш, педагог кадрлар ва таълим муассасаларининг атестациясини ташкил этиш туІрисида"ги Вазирлар Махкамасининг №109-сонли карори (11 март, 1998 йил)да куйидагилар белгиланган эди: Биринчидан, кадрлар тайёрлаш сифатини назорат килиш ва укув жараёни самарадорлигини холисона бахолаш тизимини жорий этиш борасида изчил давлат сиёсатини амалга ошириш; иккинчидан, хозирги замон талабларини хисобга олган холда узлуксиз таълим тизимининг педагог, профессор-укитувчилари ва рахбар кадрлари аттестациясини ташкил этиш ва утказиш; учинчидан, идоравий буйсиниш ва мулкчилик шаклидан катъий назар барча турдаги таълим муассасаларини аттестациядан утказиш ва шу асосда уларни аккредитация килиш учун тегишли хужжатлар тайёрлаш ва Вазирлар Махкамасига такдим этиш, таълим муассасалари рейтингини белгилаш; туртинчидан, таълим тизимини бошкариш органлари хамда махаллий ижро этувчи хокимиятнинг педагогик кадрлар ва таълим муассасалари аттестациясини ташкил килиш ва утказиш борасидаги фаолиятини мувофиклаштириш ва назорат этиш. 1 2 Юкорида к´рсатилган манбаа 102-бет 1 Юкоридаги манба. 104-бет 1 Узбекистон Республикаси Олий ва ´рта махсус таълим вазирлиги "Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури амалда: Узбекистон Республикаси Вазирлар Мазкур карорга мувофик Бошкарма Олий ва урта махсус таълим вазирлигини, Олий ва урта махсус укув юртларини давлат аттестацияси ва аккредитациясидан утказиш хамда назорат килиш бош бошкармаси ва Халк таълими вазирлигининг Давлат таълим стандартлари буйича Республика инспекциясига ажратилган маблаг ва штатлар сони доирасида ташкил этилди. Шунингдек, Вазирлар Махкамасининг мазкур 109-сонли карорига 1-илова сифатида "Кадрлар тайёрлаш сифатини назорат килиш, педагог кадрлар ва таълим муассасалари аттестацияси бошкармаси тугрисидаги Низом" тасдикланди. (1998 йил 11 март) Унга мувофик, бошкарма Давлат тест маркази таркибида булиб, уз фаолиятини Узбекистон Республикаси конунлари, Узбекистон Республикаси Президенти фармонлари ва фармойишлари, Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси нинг карорлари ва фармойишлари хамда мазкур Низом асосида амалга ошириш белгиланган. 2 Шунингдек, бошкарманинг уз ваколати доирасидан чикарадиган карорлари вазирликлар, идоралар, махаллий бошкарув органлари идоравий буйсиниши ва мулкчилик шаклларидан катъий назар барча таълим муассасалари ижро этиши учун мажбурий хисобланади. Бошкарманинг вазифалари куйидагилардан иборат килиб белгиланган: Биринчидан, "Таълим тугрисида"ги Конун ва Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури талабларидан келиб чиккан холда таълим сифатини назорат килиш ва укув жараёни самарадорлигини холисона бахолаш тизимини жорий этиш борасида изчил давлат сиёсатини амалга ошириш; иккинчидан, хозирги замон талаблари ва таълим стандартлари асосида узлуксиз таълим тизими педагог, профессор-укитувчилари ва рахбар кадрлари аттестациясини ташкил этиш ва утказиш; учинчидан, идоравий буйсиниш ва мулкчилик шаклидан катъий назар, барча турдаги таълим муассасаларини аттестация килиш, шу асосда уларнинг рейтингини белгилаш ва аккредитация килиш учун тегишли хужжатлар тайёрлаш хамда Вазирлар Махкамасига такдим этиш; туртинчидан, таълим тизимини бошкариш органлари хамда махаллий ижро этувчи хокимиятнинг педагогик кадрлар ва таълим муассасалари аттестациясини ташкил килиш ва уни утказиш борасидаги фаолиятини мувофиклаштириш ва назорат килиш; бешинчидан, академик лицейлар ва касб-хунар коллежларига таълим фаолияти билан шугулланишлари учун рухсатномани расмийлаштириш; олтинчидан, профессор укитувчилар ва таълим муассасаларини аттестациядан утказиш талаблари ва мезонларини ишлаб чикиш хамда уларни амалиётга киритиш; еттинчидан, хорижий давлатларнинг таълим тугрисидаги хужжатларини тан олиш ва бу хужжатларнинг эквивалент эканлигини кайд этишнинг Вазирлар Махкамаси томонидан тасдикланган тартибини амалга оширишни таъминлаш; саккизинчидан, давлат таълим стандартлари, умумтаълим ва таълим турлари учун касб-хунар дастурлари Вазирлар Махкамаси томонидан тасдикланиши учун экспертизадан утказиш; тукизинчидан, кадрлар тайёрлаш сифати мониторинги тизимини ишлаб чикиш ва амалиётга жорий этиш; унинчидан, чет давлатлар таълим муассасаларининг Республика худудида фаолият курсатишлари учун аккредитация олиш максадидаги мурожаатномаларни экспертиза килиш; Махкамаси таълим т´²рисидаги карорлари. №1. Тошкент, 1998 йил. №1, 56- бет. 2 Юкорида к´рсатилган манба. 54-бет. ун биринчидан, ривожланган хорижий демократик давлатлар билан кадрлар сифатини назорат килиш ва таълим муассасалари аттестацияси борасида хамкорлик урнатишдан иборат. Бошкарма ишига умумий рахбарликни эса Давлат Тест Маркази директори амалга оширади. Бошкарма ишига доимий рахбарлик килиш унинг бошлиги - Давлат Тест Маркази директори уринбосари томонидан амалга оширилади. Шунингдек, Бошкарма бошлиги Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси томонидан тайинланади. У макоми, моддий ва маиший таъминот шароитлари буйича Республика вазирининг уринбосарига тенглаштирилади. Шу билан бирга, бошкарма бошлиги Бошкарма олдига куйилган вазифалар ва мажбуриятларнинг бажарилиши учун шахсий жавобгардир. Бошкарма фаолияти ва мазкур Низомдан келиб чикадиган вазифаларни хал этишга Бошкарма бошлиги ваколатлидир. У ишлаб чикилган услубий йурикномаларни тасдиклайди, ташкилотлар ва фукаролар билан Бошкарма фаолиятига тегишли алокани олиб боради. Шунингдек, Бошкарма штатлари беш йилдан кам булмаган илмий-педагогик стажга услубий тажрибага эга булган, асосан илмий даражали шахслар билан тулдирилади. Бошкарма уз фаолиятини Олий ва урта махсус таълим вазирлиги, Халк таълими вазирлиги ва жойлардаги таълимни бошкариш органлари фаолияти билан мувофиклаштирган холда олиб боради. Уз навбатида Бошкарма куйидаги хукук ва фаолият йуналишларига эга: яъни, у уз ваколати доирасида тегишли карорлар кабул килиш, вазирликлар, идоралар, таълим муассасалари, корхоналар ва ташкилотлардан тегишли маълумотлар ва хужжатлар олиш, таълим муассасалари рахбарлари томонидан амалдаги конунчиликка зид холда чикарилган буйруклар, фармойишлар ва йурикномалар фаолиятини тухтатиш. Шунингдек, белгиланган тартибда иктисодий фаолият хамда халкаро хамкорлик билан шугулланиш, бошкарма фаолияти билан боглик хужжатларни экспертиза ва такриздан утказиш хамда хукукий, иктисодий хамда илмий-услубий ва ахборот консалтингини ташкил этиш кабилар. Шу билан бирга, таълим ва кадрлар тайёрлаш сифатини урганиш, аттестациядан утказиш жараёнига олимлар, етук педагогик мутахассисларни хамда чет эл экспертларини жалб килиш, максадли ва муваккат илмий-тадкикот гурухларини ташкил этиш, уз ваколати доирасида мустакил равишда вазирлик ва идоралар хамда халкаро ва чет эл ташкилотлари билан алокалар урнатишлари мумкин. Бошкарма олдига куйилган вазифаларга мувофик куйидаги йуналишларда фаолият курсатади: Биринчи, "Таълим тугрисида"ги Конун, "Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури" ва бошка хукукий-меъёрий хужжатларнинг кадрлар тайёрлаш сифатига таалукли талаблари бажарилишини изчил назорат килиш; иккинчи, Вазирлар Махкамасига профессор-укитувчилар ва таълим муассасалари давлат аттестацияси хамда тайёрланаётган кадрларнинг сифати тугрисида мунтазам ахборот бериб бориш; учинчидан, кадрлар тайёрлаш сифати назоратига тааллукли хукукий-меъёрий ва ташкилий асосларни хамда таълим муассасалари макомини кайта куриб чикиш учун Вазирлар Махкамасига такдим этилаётган таклифлар экспертизасини ташкил килиш; туртинчи, профессор-укитувчилар ва таьлим муассасаларини давлат аттестациясидан утказиш жадвалларини ишлаб чикиш ва Вазирлар Махкамасига тасдиклаш учун киритиш; бешинчи, аттестация жараёнида аникланган камчилик ва нуксонлар уз вактида бартараф этилишини назорат килиш; олтинчи, таьлим муассасалари, уларнинг булимларининг макоми ва йуналишларини узгартириш, фаолиятида камчиликларга йул куйилган шахсларни жавобгарликка тортиш юзасидан тегишли таклифлар киритиш; еттинчи, идоравий буйсиниши ёки мулкчилик шаклларидан катъий назар, таьлим муассасаларини очиш (кайта ташкил этиш, тугатиш) буйича материалларни экспертизадан утказиш ва тегишли хулосалар тайёрлаш; саккизинчи, махаллий бошкарув органларининг педагог ходимлари ва таьлим муассасаларини аттестациядан утказиш борасидаги фаолиятларини мувофиклаштириш; туккизинчи, кадрлар тайёрлаш сифатини назорат килиш ва аккредитациялаш борасида хорижий тузилмалар билан хамкорлик килиш; 1 унинчи, Бошкарма уз фаолиятини Давлат тест маркази ишини ташкил этиш учун ажратиладиган маблаг хисобига амалга оширади. Шунингдек, Бошкарма фаолияти Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси карорига асосан тухтатилиши Низомда белгилаб куйилган. 2 "Таьлим тугрисида"ги Конуннинг 6-моддаси коидаларига мувофик таьлим муассасаси юридик шахс хисобланади. Шунингдек, таьлим муассасаси конун хужжатларига мувофик ишлаб чикилган Устав асосида фаолият курсатади. Таьлим муассасалари уставини ишлаб чикиш тартиби Узбекистон республикаси Вазирлар Махкамасининг 1998 йил 5 январдаги 5-карорига 3-илова сифатида тасдикланди. 3 Тартиб идоравий буйсинишидан ва мулкчилик шаклларидан катьий назар таьлимнинг барча турлари таьлим муассасалари уставларини (кейинги уринда Устав деб аталади) ишлаб чикишда амал килиши учун кулланилади. Шунингдек, хар бир таьлим муассасаси Уставга эга булиши керак. Устав эса, таьлим тури хусусиятлари ва таьлим муассасаларида кадрлар тайёрлашнинг узига хос хусусиятлари хисобга олинган холда ишлаб чикилади. Уставнинг тузилиши куйидагича булиши лозим: 1.Умумий коидалар. Мазкур булимга таьлим муассасасининг тулик ва кискартилган номи; таьлим турига тегишлилик, таьлим йуналиши; таьлим муассасасининг юридик манзили киради. Шунингдек, таьлим муассасаси уз фаолиятида Узбекистон Республикаси Конституциясига, Конунларига, Узбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, Республика хукуматининг карорларига, Узбекистон Республикасининг бошка меьёрий хужжатларига ва Уставга амал килиши курсатилади. 2. Таьлим муассасасининг максад ва вазифалари, фаолиятининг асосий йуналишлари ва вазифаларини амалга ошириш шакллари кайд этилади. Мазкур булимга шунингдек таьлимнинг тегишли тури хакидаги Низомга мувофик таьлим муассасасининг мажбуриятлари ва хукуклари хам киритилади. 3. Таьлим олувчилар (тарбияланувчилар, укувчилар, талабалар, тингловчилар)ни кабул килиш, танлаш, тулдириш тартиби баён этилади. Шунингдек, таьлим олувчиларнинг хукуклари ва бурчлари курсатилади. 4. Укув-тарбиявий ва илмий-услубий иш деб номланган булимига таьлим жараёнининг максад ва вазифалари, давлат таьлим стандартлари ва давлат талабларини амалга оширишнинг таьминланиши киритилади. Билимларни назорат килиш ва бахолаш шакллари ва тартиби, таьлим олувчиларнинг тайёргарлик даражаси; таьлим муассасаси ишини ташкил этиш ва унинг иш тартиби; санитария-гигиена меьёрлари ва коидаларига риоя этиш; укув (факулüтатив, кушимча) ва амалий машгулотлар шартлари ва шакллари; 1 Юкоридаги манбаа. 57-бет 2 Юкорида курсатилган манбаа. 58-бет. 3 Юкоридаги манба. 30-бет 3 . укув йили (унинг даврлари, боскичлари, чораклари, семестрлари)нинг канча давом этиши ва булиниши; экстернат укув-тарбия жараёнини ташкил этишнинг бошка жихатлари акс эттирилиши зарур. Шунингдек, таьлим бериладиган тил, таьлим муассасасининг тарбиявий, илмий-услубий ва илмий-тадкикот иши курсатилади. 5. Таьлим муассасасининг тузилиши , таркибий булимлари, уларнинг фаолият курсатиш тартиби ва шартлари саналади. 6. Педагог ходимлар, укув-тарбиявий ходимлар деб номланади. Бунда укитувчилар (илмий-педагог ходимлар)нинг ва укув-тарбиявий ходимларнинг лавозим хукук ва мажбуриятлари, ишга кабул килиш тартиби, штатдаги тегишли лавозимларга куйиладиган талаблар; лавозимга тайинлаш ва бушатиш тартиби белгиланади. 7. Таьлим муассасасига рахбарлик килиш. Бунда рахбарият ва бошкарувнинг юкори органи курсатилади. Рахбар (ректор, директор, мудир)нинг хукук ва мажбуриятлари, уни ишга тайинлаш ва ишдан бушатиш тартиби саналади. Шунингдек, таьлим муассасасига кандай хайьат органлари ташкил этилиши кайд этилади. Ва хайьат органини шакллантириш тартиби, унинг ваколатлари, функциялари, хукуклари, хайьат органи ва унинг аьзоларининг жавобгарлиги, унинг иш тартиби, кабул килинадиган карорларнинг конунийлиги шартлари белгиланади. 8. Жамоат ташкилотлари таьлим муассасасининг таьлим олувчиларни, укитувчиларни, маьмурий ходимларни ва укув-тарбиявий фаолият таркибига кирувчи ходимларни бирлаштирувчи жамоат ташкилотлари конун хужжатларига мувофик ташкил этилиши ва фаолият курсатиши кайд этилади. 9. Мол-мулки ва маблаги, яьни таьлим фаолиятини юритиш учун зарур булган маблаглар манбалари, мулкий хукуклар курсатилади. 10. Кайта ташкил этиш ва тугатиш, таьлим муассасаларини кушиб юбориш, бирлаштириш, булиш, ажратиш ва кайта узгартириш, шунингдек, уни тугатиш тартиби белгиланади. Намунавий уставлар мактабгача таьлим, мактабдан ташкари таьлим, умумий урта таьлим муассасалари учун - Халк таьлими вазирлиги томонидан; Урта махсус, касб-хунар ва олий таьлим учун - Олий ва урта махсус таьлим вазирлиги томонидан ишлаб чикилади ва тасдикланади. Уставни тасдиклаш тартиби куйидагича: а) олий таьлимнинг таьлим муассасалари, кадрлар малакасини ошириш ва уларни кайта тайёрлаш Республика институтлари, Республика микёсидаги таьлим муассасалари учун - вазирликлар, идораларнинг буйруклари; б) кадрлар малакасини ошириш ва уларни кайта тайёрлаш вилоят таьлим муассасалари, академик лицейлар ва касб-хунар коллежлари учун - вилоят таьлим бошкармасининг буйруклари билан; в) умумий таьлим мактаблари, мактабгача тарбия ва мактабдан ташкари таьлим муассасалари учун - туман (шахар) таьлим булимларининг буйруклари билан тасдикланади. Уставни ижро этувчи махаллий хокимият органлари руйхатдан утказади. 1 Бундан ташкари, "Таьлим тугрисида"ги Узбекистон Республикаси Конунини ижро этиш, Кадрлар тайёрлаш миллий дастурига мувофик таьлим музмунини тубдан ислох килиш, тайёрланаётган кадрлар сифатини Республикада амалга оширилаётган чукур иктисодий ва ижтимоий ислохатлар талабларига, шунингдек, таьлим, фан-техника, ва технологиялар ривожланишининг илгор жахон даражасига мувофиклигини таьминлаш максадида Вазирлар Махкамаси 1998 йил 5 январда "Узлуксиз таьлим тизими учун давлат таьлим стандартларини ишлаб чикиш ва жорий этиш тугрисида" карор кабул килди. 1 "Кадрлар тайёрлаш миллий дастури амалда". Узбекистон Республикаси Вазирлар махкамасининг таúлим т´²рисидаги карорлари. -Т., 1998 йил. №1.32- бет. Мазкур карорда белгиланишича, Олий ва урта махсус таьлим вазирлиги, Халк таьлими вазирлиги, Давлат стандартлаш метрология ва сертификация маркази таьлим муассасаларига эга булган вазирликлар, идоралар билан биргаликда "Давлат таьлим стандартлари тугрисида"ги Низомга мувофик таьлимнинг тегишли турлари учун давлат таьлим стандартларини ишлаб чикиши лозимлиги белгиланган: Биринчи, умумий таьлимда 1999-2000 укув йилида тугаллаган холда; иккинчи, урта махсус, касб-хунар таьлимида 1999-2000 йилда тугалланган холда; учинчи, олий таьлимда эса, 1998-1999 укув йилида тугаллаган холда боскичма- боскич жорий этилиши белгиланади. 2 1998 йил 5 январдаги Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 5- карорига 1-илова сифатида "Давлат таьлим стандартлари тугрисида" ги Низом тасдикланган. Мазкур Низомда идоравий буйсиниш ва мулкчилик шаклларидан катьий назар таьлим муассасаларининг барча турлари учун мажбурий булган давлат таьлим стандартлари (ДТС) белгиланади. Шунингдек, ДТС - стандартлаштириш обüектига нисбатан меьёрлар ва талабларни белгилайди хамда "Стандартлаштириш тугрисида"ги Узбекистон Республикаси Конуни (1993 йил 28 декабрü) 1 га мувофик тасдикланади. ДТС кадрлар тайёрлаш сифатига, таьлим тизимига нисбатан куйиладиган талабларни; таьлим олувчилар тайёргарлигининг зарур ва етарли даражасини хамда таьлим муассасаларини битирувчиларга нисбатан куйиладиган малака талаблари; укув юкламасининг зарур хажмини; таьлим муассасалари фаолиятини ва кадрлар тайёрлаш сифатини бахолаш тартиби ва механизмини белгилайди. Шунингдек, ДТС таьлим жараёнини ва таьлим муассасалари фаолиятини бахолашни тартибга солувчи бошка хужжатларни яратиш учун асос хисобланади. Давлат таьлим стандартларининг максад ва вазифалари куйидагилардан иборатдир: Таьлимнинг юксак сифатини хамда мамлакатда амалга оширилаётган чукур иктисодий ва ижтимоий ислохатлар, ривожланган демократик давлат барпо этиш талабларига жавоб берувчи кадрлар тайёрланишини таьминлаш, шунингдек, мамлакатнинг иктисодий ва ижтимоий тараккиёт истикболларидан, жамият эхтиёжларидан, фан, техника ва технологиянинг замонавий ютукларидан келиб чикиб кадрлар тайёрлаш мазмунини тартибга солиш, таьлим жараёни самарадорлигини оширишдан иборат ва шунингдек, сифатли таьлим хизматлари курсатиш, таьлим ва кадрлар тайёрлаш сохасида шахснинг, жамият ва давлатнинг манфаатларини химоя килиш, кадрлар тайёрлаш сифатини ва таьлим фаолиятини бахолаш мезонлари ва тартибини белгилаш, шунингдек, таьлим жараёни ва кадрлар тайёрлашнинг изчиллигини ва узлуксизлигини таьминлаш, мехнат ва таьлим хизматлари бозорида ракобатбардошликни таьминлашдан иборатдир. Давлат таьлим стандартларининг вазифалари эса куйидагилардан иборатдир: Биринчидан, таьлим сифатига ва кадрлар тайёрлашга, курсатиладиган таьлим хизматлари номенклатурасига нисбатан куйиладиган макбул талабларни белгилаш; иккинчидан, таьлимга ва унинг пировард натижаларига, таьлим олувчиларнинг билими ва касбий малакаси даражасини вакти-вакти билан бахолаш тартиби ва тартиботига, шунингдек, таьлим фаолияти сифати устидан назорат килишга нисбатан куйиладиган тегишли талабларни белгиловчи меьёрий базани яратиш; учинчидан, халкнинг бой маьнавий мероси ва умуминсоний кадриятлар асосида таьлим олувчиларни маьнавий-ахлокий тарбиялашнинг самарали шакллари ва усулларини жорий этиш; туртинчидан, таьлимнинг барча турларида уларнинг мазмунини ва олиб бориладиган таьлим ва тарбияни келишиб олиш, уларнинг узаро богликлигини, узлуксиз таьлим тизимида ва кадрлар тайёрлашда изчилликни таьминлаш; 2 Юкорида к´рсатилган манба. 22-бет . 1 Узбекистоннинг янги конунлари.-Т., "Адолат", 10-сон., 1995 йил. 52-62 бетлар бешинчидан, укув ва тарбия жараёнига узлуксиз таьлим тизимининг педагогик технологияларига ва ахборот билан таьминланишига, таьлим даражасини назорат килишга, таьлим муассасаларида таьлим олувчилар ва уларни битирувчиларнинг малакасига нисбатан меьёрлар ва талаблар белгилаш; олтинчидан, таьлим ва кадрлар тайёрлаш сифатига бахо беришнинг холис тизимини, таьлим муассасаларини аттестациядан утказиш ва аккредитация килишни жорий этиш; еттинчидан, кадрларни максадли ва сифатли тайёрлаш учун таьлим, фан ва ишлаб чикаришнинг самарали интеграциясини таьминлаш; саккизинчидан, миллий стандартлар талабларининг таълим сифати ва кадрлар тайёрлашга нисбатан халкаро талабларга мувофиклаштиришни таьминлаш кабилардан иборат. 1 ДТС таьлимнинг куйидаги турлари учун белгиланган: а) умумий урта таьлим, шу жумладан бошлангич таьлим; б) урта махсус, касб-хунар таьлими (академик лицей ва касб-хунар коллежлари); в) олий таьлим (бакалавриат, магистратура) учун. Шунингдек, мактабгача, мактабдан ташкари, олий укув юртидан кейинги таьлим, кадрлар тайёрлаш учун давлат бошкарувининг ваколатли, органлари томонидан давлат талаблари белгиланади. Куйидагилар таьлимнинг стандартлаштириш обüектлари хисобланади: 1. Таьлим фанларининг тузилиши, мазмуни, укув юкламасининг хажми, таьлим олувчилар ва битирувчиларнинг малака даражаси ва тайёргарлик сифати; 2. Талаблар, меьёрлар ва коидалар, педагогик ва ахборот техногиялари, таьлим усуллари ва воситалари, шунингдек, таьлим тизимида фойдаланадиган атамалар, тушунчалар ва категориялар; 3. Таьлим олувчилар билим даражасига ва касбий малакасига ташхис куйиш тартиби, битирувчиларнинг сифатини, таьлим фаолияти, педагог ва илмий-педагог ходимлар сифатини бахолаш кабилар. 2 ДТСни ишлаб чикиш танлов шартларида ёки таьлим бошкарувининг ваколатли органлари томонидан эьлон килинган инновация лойихалари асосида амалга оширилади. Кадрлар тайёрлаш Миллий Дастурини амалга ошириш Республика комиссияси ДТС лойихаси экспертиза килинишини ва экспериментал текширишдан утказишни ташкил этади. Унинг натижалари буйича хулосани расмийлаштиради. Бундан ташкари, ДТС "Кадрлар тайёрлаш Миллий Дастури"ни амалга ошириш Республика комиссиясининг хулосаси асосида Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси томонидан тасдикланади. ДТС лари тасдиклаган санадан бошлаб амалга киритилади ва таьлим бошкаруви ваколатли органлари ва таьлим муассасалари ижро этиши учун кабул килинади. Тасдикланган ДТС га мувофик эса таьлим муассасаларига эга булган вазирликлар ва идоралар таьлим ва касб-хунар дастурини ишлаб чикади ва уларнинг амалий узлаштирилишини руёбга чикаради. Шунингдек, таьлим олувчиларнинг кобилиятлари ва эхтиёжларига боглик равишда укув юкламасини табакалаштириш, ДТС томонидан белгиланган меьёрлардан ортикча таълим мазмунини белгилаш таьлим бошкаруви ваколатли органларининг ва ижро этувчи махаллий органларни ваколатига киради. ДТС га узгартиришлар киритиш эса Республиканинг ижтимоий-иктисодий ривожланишига мувофик таьлим даражаси ва кадрлар тайёрлашга нисбатан куйиладиган 1 "Кадрлар тайёрлаш миллий дастури амалда". Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг таúлим т´²рисидаги карорлари. 1998 йил. №1.25-26- бетлар. 2 Уша жойда 2 . талаблар узгариши давомида ДТС ни тасдиклаш учун белгиланган тартибда Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси томонидан амалга оширилади. Узбекистон Республикасида юкори малакали кадрлар тайёрлашни кузловчи олий таьлим тизими учун Узбекистон Республикаси Олий ва урта махсус таьлим вазирлигининг (30.10.1998 йилги) 305-сонли буйругига 2-илова сифатида "Олий таьлимнинг давлат таьлим стандарти" ишлаб чикилди (1998 йил). Олий таьлимнинг давлат таьлим стандарти (ОТДТС) кадрлар тайёрлаш сифатига, таьлим мазмунига куйиладиган талаблар; таьлим олувчилар тайёргарлигининг зарурий ва етарли даражаси; таьлим муассасаларини битирувчиларига куйиладиган талаблар; укув юкламасининг минимал хажми, таьлим муассасалари фаолияти ва кадрлар тайёрлаш сифатини бахолаш тартиблари хамда йул-йурикларини белгилайди. Шунингдек, ОТДТС укув жараёнини тартибга солувчи, таьлим муассасалари фаолияти ва кадрлар тайёрлаш сифатини бахоловчи меьёрий хужжатлар: бакалавриат таьлим йуналишлари, магистратура ихтисосликлари учун ДТС, укув режалари, укув фанлари, дастурлари ва бошкаларни тайёрлашда асос булиб хизмат килади. 1 ОТДТС 2 Узбекистон Республикаси худудида жойлашган мулкчилик шакли ва таълим муассасаларининг кайси идорага буйсинишларидан катъий назар, барча таълим муассасаларининг олий маълумотли кадрлар тайёрлаш жараёни учун мажбурийдир. ОТДТС да олий таълим - мустакил фикрловчи шахсни шакллантиришни таъминловчи, узлуксиз таълимнинг замонавий талабларига жавоб берадиган, узи танлаган билим сохаси йуналиши (ихтисослиги) буйича ижодий фаолиятга тайёр, Республиканинг илмий-техникавий, иктисодий, ижтимоий ва маданий фазилатларга эга, юкори малакали ракобатбардош кадрлар тайёрлашни амалга оширувчи мустакил таълим тури сифатида белгиланган. 3 Шунингдек, укишнинг меъёрий муддати таълим олувчиларнинг ОТДТС ни бажариши ва касбий таълим дастурини узлаштириши учун мулжалланган муддатдир. Касбий таълим дастури эса бакалавр (магистр)ларни маънавий талабларга мувофик тайёрлашни таъминловчи зарурий ва етарли мазмунга эга булган, ён блоклари йигилган укув фанларининг киска руйхатидир. Укув фанлари блоки - бу касбий таълим дастурини маълум билим сохасини узлаштириш ёки кадрлар тайёрлаш жараёнида аник максадларга эришишга каратилган фаолиятни таъминлайдиган укув фанларини бирлаштирувчи таркибий кисмдир. Якуний давлат аттестацияси - "Бакалавр (магистр) га куйиладиган малакавий талаблар"га мувофик, маълум талаблар ва тартиблар ёрдамида (битирув малака иши (лойиха), магистрлик диссертацияси) битирувчи томонидан ОТДТС нинг бажарилиш даражасини бахолашдир. Касбий таълим дастурлари олий таълимнинг биринчи боскичлари талаба томонидан узлаштириладиган куйидаги мажбурий фанлар блокларини кузда тутади: а) гуманитар ва ижтимоий-иктисодий; б) математик ва табиий; в) умумкасбий; г) ижтимоий; 1 Магистратуранинг касбий таълим дастурлари эса маълум бир билимлар сохасининг тарихий ва фалсафий жихатлари, фанлар йуналишларининг табиий (ёки гуманитар) булимлари, ижтимоий фанлар, шунингдек, илмий, илмий тадкикот ва (ёки) илмий педагогик фаолиятини камраб олади. Шунингдек, касбий таълим дастурлари магистрлик 1 Узбекистон Республика олий таълим тизимини ислох килиш б´йича меъёрий хужжатлар. 1-кисм, -Т., 1998 йил. 8-бет 2 ОТДТС- Олий Таълимнинг Давлат Таълим Стандарти 3 Юкорида к´рсатилган манба. 9-бет. 1 Юкоридаги манба. 11-бет. диссертацияси химоясини уз ичига олган якуний давлат малакавий аттестацияси билан якунланади. 2 ОТДТС да курсатилган (биринчи ва иккинчи погоналар учун мулжалланган) мажбурий фанлар билан бир каторда талаба ихтиёри билан танланадиган, руйхатини олий таълим муассасаси белгилаган, фанлар ва факультативларни уз ичига олади. Шунингдек, ОТДТС да талабалар билимининг зарурий ва етарли даражаси ва битирувчиларга куйилган малакавий талаблар белгиланган. Шунингдек, укув юкламасининг бакалавриат учун максимал хажми хамма турдаги аудитория ва аудиториядан ташкари укув ишларини уз ичига олган холда хафтасига 54 соат белгиланади. Кундузги укув булимига мажбурий аудитория машгулотларининг максимал хажми хафтасига 36 соат килиб белгиланади. Сиртки укув булими аудитория машгулотларининг хажми эса кундузги укув булими аудитория машгулотлар максимал хажмининг 30% и микдорида белгиланади. Шунингдек, бир укув йилидаги таътиллар вактининг умумий хажми 7-10 хафта. Укув юкламаси умумий хажмининг таълим фанлари блоклари буйича таксимланиши эса куйидагичадир: а) гуманитар ва ижтимой-иктисодий фанлар – 23 % гача; б) математика ва табиий фанлар – 23 % гача; в) умумкасбий фанлар – 50 % гача; г) ихтисосий фанлар 10 % дан кам эмас; д) факультатив фанлар эса 5 % гача 1 . Магистратура учун эса укув юкламасининг максимал хажми хамма турдаги аудитория ва аудиториядан ташкари укув ишларини уз ичига олган холда хафтасига 54 соат килиб белгиланади. Шунингдек, кундузги укиш шакли учун эса мажбурий аудитория машгулотлари хафтасига 20 соатгача белгиланади. Сиртки укиш шаклидаги аудитория машгулотлари хажми кун дузги укиш аудитория машгулотлари максимал хажмининг 30 % и микдорида белгиланади. Бир укув йилидаги таътил вакти эса 7-10 хафтадир. Укув юкламасининг умумий хажмининг тайёргарлик булимлари буйича таксимоти куйидагича: а) назарий тайёргарлик – 40-50 %; б) илмий-техник, илмий-педагогик, ижодий фаолият – 50-60 %. Шунингдек, кадрлар тайёрлаш сифати ва олий таълим муассасалари фаолиятини бахолашда куйидаги усуллардан фойдаланилади: Биринчи, ички назорат – бу олий таълим муассасаси томонидан амалга оширилади. Унинг вазифаси укиш сифатининг ички назорати таълимни бошкариш буйича ваколатли давлат идораси тасдиклаган «Рейтинг назорат тури хакида Низом» асосида рейтинг- назорат шаклида утказилади. Назоратнинг рейтинг тизими эса куйидаги назорат тадбирлари утказилишини курсатмокда: жорий бахолаш (ЖБ), оралик бахолаш (ОБ), ва якуний бахолаш (ЯБ) тарзида. Хозирги кунда фикримизча ички назоратнинг фаолиятини кучайтириш лозимдир. Зеро, таълим жараёнини хужакурсинга, факат диплом олиш максадини кузловчи (айрим) тасаввурларнинг бартараф этилиши, аввало холисона бахолашга богликдир. Ички назоратни кучайтириш учун эса албатта ташки назоратнинг таъсири жуда каттадир. Ташки назорат Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси Давлат тест Маркази таркибида кадрлар сифатини назорат килиш, педагог кадрлар ва таълим муассасалари аттестацияси бошкармаси томонидан тайёрланган «Таълим муассасалари ва педагог кадрларни давлат аттестацияси ва аккредитацияси хакида Низом» ва «Кадрлар 2 Юкоридаги манба. 12-бет . 1 Юкоридаги манба. 14-15 бетлар тайёрлаш сифатини рейтинг назорати тизими хакида Низом»лар асосида амалга оширилади. Шунингдек, давлат-жамоат назорати таълимни бошкарувчи ваколатли давлат идораси, жамоат ташкилотлари ва кадрларга талабгорлар томонидан амалга оширилади. Якуний давлат аттестацияси эса бакалаврнинг давлат имтихонлари ва малакавий битирув иши (лойихаси)ни химоя килиш билан якунланади. Магистрнинг якуний давлат аттестацияси эса магистрлик диссертациясини химоя килишни уз ичига олади. Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг «Урта махсус, касб-хунар таълимининг давлат таълим стандартларини тасдиклаш тугрисида"ги карори кабул килинди (2000 йил, 16 октябрь) 1 . Карорда шундай дейилган: ДТС «Таълим тугрисида»ги ва «Кадрлар тайёрлаш Миллий Дастури тугрисида»ги Узбекистон Республикаси конунлари хамда Вазирлар Махкамасининг «Узбекистон Республикасида урта махсус, касб-хунар таълимини ташкил этиш чора тадбирлари тугрисида»ги (1998 йил 13 майдаги 204-сон) карори бажарилишини таъминлаш, мазмунан янги урта махсус, касб-хунар таълими тизимини замон талаблари асосидаги давлат таълим стандартларига мувофик ташкил этиш максадини кузда тутади. Шунингдек, Узбекистон республикаси Олий ва урта махсус таълим вазирлиги урта-махсус, касб-хунар таълими маркази томонидан ишлаб чикилган хамда 1998-1999 хамда 1999-2000 укув йилларида тажриба-синовдан утказилган урта махсус, касб-хунар таълимининг давлат таълим стандарти 1-иловага мувофик тасдикланиши; бундан ташкари, урта махсус, касб-хунар таълимининг умум-таълим фанлари давлат таълим стандарти 2-иловага мувофик тасдикланиши; шунингдек, урта махсус, касб-хунар таълими тугрисидаги дипломларнинг давлат намуналари 3-иловага мувофик тасдикланиши белгиланди. Карорда Узбекистон Республикаси Олий ва урта махсус таълим вазирлигининг Урта-махсус касб-хунар таълими маркази, Согликни саклаш вазирлиги, Маданият ишлари вазирлиги, Бадиий академия хамда манфаатдор вазирликлар ва идоралар билан биргаликда: а) 1998-1999 ва 1999-2000 укув йилларида таълим муассасаларида тажриба- синовдан утган урта махсус, касб-хунар таълимининг укув дастурлари ва режаларини белгиланган тартибда тасдиклаш; б) янги давлат таълим стандартлари ва укув дастурларига асосан дарсликлар ва укув адабиётлари яратилиши, улар эса уз вактида нашр этилиши, барча таълим муассасаларига етказилиши ва укув жараёнига жорий этилишини таъминлаш; в) 2000-2001 укув йилидан бошлаб педагог кадрлар янги давлат таълим стандлартлари ва укув дастурлари асосида фаолият курсатишларини таъминлаш ва хоказолар назарда тутилган. Урта махсус, касб-хунар таълими таянч укув режалари (1- ва 2- жадвалларда курсатилган) ишчи укув режаларини ишлаб чикиш учун асос хисобланади. Укув йили 40 хафта ва икки семестрдан иборат. Хар бир семестр 20 хафтани уз ичига олади. Таянч укув режаларида умумий 4560 соатдан 80-220 соат таълим муассасаси илмий-педагогик кенгаши карори билан киритиладиган фанлар учун ажратилади. Шунингдек, таълим муассасалари укувчиларининг хафталик юкламаси 54 соатни ташкил этади. Шундан 16 соати эса мустакил ишлашга ажратилади. 1 3-жадвал Академик лицейлар учун таянч таълим режаси № Фанлар Соатлар сони Умумий юкламага нисбатан % хисо бида 1. Умумтаълим фанлари 1940 42,5 % 1 «Маърифат» газетаси. 2000 йил, 4 ноябрь сони. 1 "Маърифат" газетаси. 2000 йил 4 ноябрь сони 2. Чукурлаштириб укитиладиган фанлар 1400 30,7 % 3. Кушимча чукурлаштириб укитиладиган фанлар 650 14,2 % 4. Махсус фанлар 230 5 % Жами 4560 100 % Касб-хунар коллежлари учун таянч таълим режаси № Фанлар Соатлар сони Умумий юкламага нисбатан % хисо би да 1. Умумтаълим фанлари 1940 42,5 % 2. Касбий таълим фанлари (уммумкасбий ва махсус фанлар) 1180 25,9 % 3. Укув амалиёти 600 13 % 4. Ишлаб чикариш амали ёти 648 14,3 % 5. Диплом иши 76 1,7 % 6. Коллеж илмий-педагогик кенгаши карори билан киритиладиган фанлар 116 2,6 % Жами 4560 100 % Бундан ташкари, таълим муассасалари илмий-педагогик кенгашларига ишчи режаларини тузишда таянч укув режаларини таълим стандартлари талаблари доирасида 15-20% гача узгартириш хукуки берилади. Шунингдек, УМКХТ сифатини назорат килиш усуллари, ички назорат, ташки назорат, давлат-жамоат назорати, якуний давлат аттестацияси кабилардан иборат. Шу билан бирга УМКХТ нинг 11 сохада мутахассислар тайёрлайди. Урта махсус, касб-хунар таълимидаги тайёрлов йуналишлари, касблар ва ихтисосликларни таснифлаш олти ракамли сонлар билан кодланади. Коддаги биринчи учта ракам ихтисосликларнинг касбий сохаларини; туртинчи, бешинчи ва олтинчи ракамлар тайёрлов йуналишлари хамда касбларининг тартиб ракамини ифодалайди. Бундан ташкари, узлуксиз таълим тизимидаги урта махсус, касб-хунар таълими ва олий таълим (бакалавриат) орасидаги узвийликни аниклаш ва уни таъминлаш максадида УМКХТТЙКИУТ да олий таълимнинг бакалавриат йуналишлари хам кавс ичида келтирилади. Таснифлашни тузишда давлат, жамият ва мехнат бозори талаблари, касбий тайёргарликдаги тажрибалар, ижтимоий хамкорлар, ишлаб чикариш ва ижтимоий- иктисодий жараёнлар талаблари хисобга олиниши лозим. Шунингдек, мазкур давлат таълим стандарти академик лицейлар ва касб-хунар коллежлари укувчиларининг умумтаълим фанлари буйича мажбурий укув юклама хажмини, битирувчилар савиясига куйиладиган талабларни белгилаб беради. УМКХТ стандартлари куйидаги тоифа ва турларга булинади: Урта махсус, касб-хунар таълими давлат стандартлари – Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси томонидан тасдикланадиган стандартлар; УМКХТ тайёрлов йуналишлари ва касблар буйича тармок стандартлари ( TST ) – Узбекистон Республикаси ТББВДО таълимни бошкариш буйича ваколатли давлат органлари томонидан тасдикланадиган стандартлар 1 1 Маърифат газетаси. 2000 йил 4 ноябрь сони. Республикамизда умумий урта таълим Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг «Узбекистон Республикаси умумий урта таълимни ташкил этиш тугрисида» ги (1998 йил 13 майдаги 203-сонли карорига 1-илова) «Узбекистон Республикасида умумий урта таълим тугрисидаги Низом» коидаларига мувофик фаолият юритади. Вазирлар Махкамаси карорида (Узбекистон Республикасида умумий урта таълимни ташкил этиш тугрисида) умумий урта таълимнинг (мактабнинг 1-9 синфлари) таълим дастурлари укувчиларнинг мунтазам билим олишини, уларда билим олиш эхтиёжини ривожлантиришни, асосий укув илмий ва умуммаданий билимларни шакллантиришни, шунингдек уларда мехнат куникмалари, мустакил ижодий фикрлаш, касб танлашга ва атроф-оламга онгли муносабатни хосил килишни шакллантиришдан иборат. Шунингдек, миллий ва умумбашарий кадриятларни узвий бирлаштириш асосида юксак маънавий ахлокий фазилатларни тарбиялаш, уз Ватанига ва халкига содик фукарони шакллантириш ва хоказолар. Маълумки, (1998 йил 1 августига кадар) Узбекистон Республикаси Олий ва урта махсус таълим вазирлиги билан биргаликда Халк таълими вазирлиги умумий урта таълим давлат таълим стандартларини ишлаб чикди. Унда тайёрлаш сифати ва таълим мазмунига талаблар белгиланган. Шунингдек, укувчиларни тайёрлаш учун макбул булган зарур укув фанларини, таълим дастурини ва укув соатлари хажмлари шакллантирилган. Шу билан бирга, мактабни битирувчиларга нисбатан малака талаблари белгиланган. 1998-1999 укув йили давомида - умумий урта таълимнинг давлат таълим стандарти синовдан утказилди. 1999 йил 1 июлига кадар синовлар натижаларини хисобга олган холда умумий урта таълимнинг давлат таълим стандарти пухта ишлаб чикилди ва Вазирлар Махкамасига тасдиклаш учун киритилди. 1999-2000 укув йилидан бошлаб эса умумий урта таълимнинг давлат таълим стандартини умумтаълим мактабларида укитиш дастури билан биргаликда жорий этилган. Бундан ташкари, 1998 йил 1 сентябрга кадар умумий урта таълимнинг давлат таълим стандартини ишлаб чикиш билан бир пайтда унинг асосида умумтаълим мактаблари учун тажриба укув дастурлари ишлаб чикилган. Унда 10-11 синфлар укув юкламаларига ва дастурларининг тегишли равишда 5-9 синфлар укув дастурларига, шунингдек, академик лицейлар ва касб-хунар коллежлари дастурларига утказилишини назарда тутган. Тажриба укув дастурлари ишлаб чикилиши ва уларнинг синаб курилиши устидан назоратни таъминлаш, киритилган таклифларни умумлаштириш максадида Республика комиссияси ва махсус ишчи гурухлари ташкил этилди. Комиссияга ва ишчи гурухларига она тили, адабиёт, тарих, математика, физика, кимё, биология ва бошка фанлар буйича укув дастурлари тайёрлаш, шунингдек, уларнинг Республикада тажриба тарикасида синаб курилиши учун жавобгарлик юклатилган эди. Республикамизнинг барча вилоятлари, Коракалпогистон Республикаси ва Тошкент шахрида хам шундай комиссиялар тузилди. Республика комиссияси тадбирлар иш режасини тайёрлаш билан бирга, тажриба утказиш жараёнида, утказилган тажрибанинг тупланган натижаларини, фанлар буйича махсус ишчи гурухлари ва худудий комиссиялар таклифларини хисобга олган холда, 1999 йил 1 августига кадар 1-9 синфлар учун мактаб дарсликларини тайёрлаш, дастур топширикларини ишлаб чикиш кабиларни амалга оширади. Дарсликларни тайёрлаш буйича шахсий жавобгарлик Узбекистон Республикаси Халк таълими вазири Олий ва урта махсус таълим вазири ва Давлат матбуот кумитаси раиси зиммасига юкланган. 1998 йилда Узбекистон Республикаси Халк таълими вазирлиги, Давлат тест маркази билан биргаликда таълим муассасаларини, умумий урта таълим рахбар ходимларини ва педагог кадрларни даврий равишда аттестациядан утказиб туриш тартибини ишлаб чикди. Шунингдек, (1998 йил) 1-9 синфлар укувчилари билим сифатини назорат килишнинг рейтинг тизими тугрисидаги Низом ишлаб чикилди. Бундан ташкари, (1998-1999 укув йили мобайнида) 5-9 синфлар битирувчиларини якуний атестациядан утказишнинг тест усулларини тажриба-текширувидан утказиш ва уларни 1999-2000 укув йилидан бошлаб жорий килиш амалга оширилди. «Узбекистон Республикасида умумий урта таълим тугрисидаги Низом» коидаларига мувофик укиш муддати 9 йил булган умумий урта таълим (мактабнинг 1-9 синфлари) мажбурий хисобланади. У бошлангич таълимни (1-4 синфлар) камраб олади хамда узлуксиз таълим тизимининг мустакил тури хисобланади. Умумий урта таълим муассаса(мактаб)лари юридик шахс хисобланади. Шунингдек, умумий урта таълим муассасасининг устави Уз бе кистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 1998 йил 5 ян вар даги 5-корори («Узлуксиз таълим тизими учун давлат таълим стандартларини ишлаб чикиш ва жорий килиш тугрисида») ва юкоридаги Низомга мувофик ишлаб чикилди ва умумий урта таълимни бошкариш ваколатига эга булган давлат органи томонидан тасдикланди ва ижро этувчи хокимият махаллий органида руйхатдан утказилди. Умумий урта таълим куйидаги боскичлардан иборат: Бошлангич (1-4 синфлар), умумий урта таълим (1-10 синфлар). Бошлангич таълим укиш, ёзиш, санаш, укув фаолиятининг асосий малака ва куникмалари, ижодий фикрлаш хислатлари, узини-узи назорат килиш укуви, нутк ва хулк атвор маданияти, шахсий гигиена ва соглом турмуш тарзи асослари эгаллаб олинишининг таъминлашга даъват этилган. Шунингдек, бошлангич мактабда укув тарбиявий фаолиятини болаларнинг кобилиятига боглик равишда табакалаштириш давлат таълим стандарти доирасида укитиш жараёни мазмуни ва усулларининг хилма-хиллиги; укув топширикларини болаларнинг индивидуал хусусиятларига мослаштириш, тенглаштириш синфлари ва гурухлари ташкил этиш хисобига эришилади. 1 Умумий урта таълим мазмуни мажбурий ва кушимча компонентлардан иборат булади. Мажбурий компонент давлат таълим стандартлари билан белгиланади ва укувчиларни тайёрлашнинг урта махсус ва касб-хунар таълими муассасаларида билимлар асосларини янада пухта урганиш ва касб эгаллаш учун етарли даражасини белгилайди. Кушимча компонент эса укувчининг кушимча имкониятлари ва кобилиятларидан, мактабнинг моддий-техника ва кадрлар билан таъминланганлигидан келиб чикиб белгиланади. Укув фанлари ва умумий таълим дастурлари руйхати умумий урта таълимнинг давлат таълим стандарти билан белгиланади. Шунингдек, мактабнинг укув-тарбиявий иши Узбекистон Республикаси Халк таълими вазирлиги тасдикланган базавий укув режаси ва умумий урта таълим дастурлари асосида амалга оширилади. Болаларни умумтаълим мактабларига кабул килиш тиббий-психология-педагогика комиссиясининг тавсияномалари асосида 6-7 ёшдан амалга оширилади. Бундан ташкари, жисмоний ва психологик ривожланишида нуксонлари булган болалар ва усмирларни укитиш махсус (ёрдамчи) мактабларида, шунингдек, санаторий- интернат туридаги мактабларида амалга оширилади. 1 Узбекистон Республикаси Олий ва ´рта махсус таълим вазирлиги. «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури амалда. Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг таълим т´²рисидаги карорлари. №1,-Т., 1998й. 68-бет. Шу уринда мустакиллигимизнинг илк йилларида кабул килинган Узбекистон Республикасида "Ногиронларни ижтимоий химоя килиш тугрисида"ги Узбекистон Республикасининг конунини эслаш жоиздир. 1 Мазкур конуннинг 4-бобида ногиронларнинг илм олиши ва касб тайёргарлиги тугрисидаги коидалар берилган булиб, унга кура ногиронларни танлашнинг якка тартибдаги режасига мувофик уларга умумий урта, урта махсус ва олий таълим олишини таъминлаш кабилар кафолатланган. Низомда («Узбекистон Республикасида умумий урта таълим тугрисида»ги ) белгиланганидек, умумий урта таълим кундузги укиш шаклда амалга оширилади. Бунда дарснинг укув чораги ва укув йилининг давом этиши муддати, кунлар, хафталар буйича дарслар жадвали, укувчиларнинг синфларда укув юкламаси ва синфларнинг тулдирилиши хамда укув-тарбия жараёнини макбуллаштиришнинг бошка масалалари умумий урта таълим давлат стандартларига мувофик белгиланади. Шу билан бирга, мактабларда иктидорли болаларни излаш, танлаб олиш ва укитиш буйича аник максадли ишлар амалга оширилади. Улар учун махсус (шу жумладан муаллифлик) укув дастурлари ишлаб чикилади. Иктидорли ва истеъдодли болалар таълим дастурларини узлаштирилишининг якка тартибдаги жадвалига эга булиши мумкин. Шунингдек, болаларнинг кобилиятлари ва истеъдодларини ривожлантириш учун фанларни чукур ургатиш йуналишлари буйича ихтисослаштирилган синфлар хамда мактаблар ташкил этилиши мумкин. Укувчилар билими сифатини ва укитиш натижаларини давлат таълим стандартига мувофиклигини назорат килишни таъминлаш учун куйидаги назорат тартиботларини утказиш назарда тутилади: а) жорий назорат – суровлар, колликвиумлар, семинарлар. конференциялар, тестлар тарзида укувчиларнинг билимлари, малака ва куникмаларини мунтазам равишда назорат килишдан иборат; б) оралик назорат – чорак тамом булганда ва укув дастуриниг тегишли булими тугагандан кейин укувчиларнинг билимлари, малака ва куникмаларини бахолаш учун амалга оширилади. У имтихонлар, тест синовлари шаклида утказилади; в) Бошлангич назорат – укув йили тамом булгандан кейинги имтихонлар. Тест синовлари, синовлар шаклида амалга оширилади. Унинг асосида рейтинг аникланади ва укувчини навбатдаги синфга утказиш тугрисида карор кабул килинади; г) якуний назорат – укиш тугагандан кейин давлат аттестацияси шаклида утказилади. Бундан ташкари, умумий таълим дастурини давлат таълим стандарти доирасида мустакил узлаштирган укувчиларга Узбекистон Республикаси Халк таълими вазирлиги томонидан тасдикланган экстернат тугрисидаги Низом асосида экстернат тартибида аттестациядан утиш хукуки берилади. 1 Шунингдек, Низомда белгиланганидек, мактабни битирувчи якуний тест аттестацияси натижалари, укувчининг рейтингини, таълим фанларининг руйхатини, улар буйича дарс соатлари сони ва бахолар курсатилган холда давлат намунасидаги аттестат, алохида муваффакиятларга эришганларга эса имтиёзли аттестат берилади. Имтиёзли аттестат 5-9 синфларда укиш даврида узлаштириш (рейтинг) буйича факат аъло курсаткичларга эга булган битирувчиларга берилади. Педагог кадрларни тайёрлаш, кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш хозирги куннинг долзарб вазифаси хисобланади. 1 Узбекистоннинг янги Конунлари. -Т., «Адолат», 1993 йил, 5-сон, 161-бет. 1 Узбекистон Республикаси Олий ва ´рта махсус таълим вазирлиги. «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури амалда». Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг таълим т´²рисидаги карорлари. -Т., 1998 й., №1. 70-бет Педагог ва укитувчиларнинг муносабатлари хамкорлик, демократия, узаро хурмат, шахснинг уз кадр-кимматини билишини эътироф этиш педагогикаси асосида курилади. Шунингдек, умумий урта таълимнинг бошкариш органлари ва уларнинг таълим муассасалари халкаро хамкорликни педагогик ахборот ва тажриба алмашиш, педагогик ходимларнинг тажриба урганиши ва малака ошириш, прогрессив халкаро жамгармалар ва ташкилотларнинг грантларини олиш сохасидаги давлатлараро, хукуматлараро ва идоралараро битимлар хамда шартномалар асосида амалга оширадилар. 1 Янги олий таълим тизимига назар ташлаймиз. Маълумки, Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг «Узлуксиз таълим тизими учун давлат таълим стандартларини ишлаб чикиш ва жорий этиш тугрисида» ги (1998 йил 5 январдаги 5-сонли) карорида олий маълумотли мутахассисларни малакавий талабларини ишлаб чикиш курсатилган эди. Шу максадда Олий ва урта махсус мактаб муаммолари институти олий таълим йуналишлари буйича бакалаврларга малакавий талабларни ишлаб чикди. Бу талаблар Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси билан келишилган холда Узбекистон Республикаси Олий ва урта махсус таълим вазири буйруги билан тасдикланди ва амалга киритилди. Бакалаврларнинг тавсифномалари «Йуналишлар буйича бакалавр узлаштириши шарт билимлар минимуми мазмунига ва тайёргарлик даражасига талаблар» давлат таълим стандартларини ишлаб чикиш учун асос булади. Бундан ташкари, муайян таълим йуналишидаги бакалавр бажариши мумкин булган ёки мослаша оладиган касбий фаолият турларини белгилайди ва буни кадрлар буюртмачилари хам билишлари зарур. Узбекистон Республикасида бакалаврлар билимларнинг саккиз сохаси буйича тайёрланади: Таълим (111 йуналиши); Гуманитар фанлар ва санъат (28 йуналиши); Ижтимоий фанлар, бизнес ва хукук (32 йуналиши); Математик ва табиий фанлар (14 йуналиши); Инженерлик, ишлов бериш ва курилиш тармоклари (49 йуналиши); Кишлок хужалиги (19 йуналиши); Согликни саклаш ва ижтимоий таъминот (8 йуналиши); Хизматлар (14 йуналиши). 1 Олий таълим йуналишлари хакида фикр юритар эканмиз, олий таълим хакида Низом Узбекистон Республикаси олий ва урта махсус таълим вазирлигининг 30.10.98 йил 305- сонли буйругига 3-иловага диккатингизни жалб киламиз. Низомда белгиланишича, Олий таълим узлуксиз таълимнинг мустакил туридир. Олий таълим сохасидаги давлат сиёсати куйидагича тамойилларга асосланади: Биринчи, таълим ва тарбиянинг гуманистик ва демократик мазмунда эканлиги; иккинчи, университет таълимининг устуворлиги; учинчи, урта махсус, олий ва олий таълимдан кейинги таълимнинг узлуксизлиги ва кетма-кетлиги; туртинчи, таълим тизимининг дунёвий мазмунда эканлиги; бешинчи, давлат таълим стандартлари доирасида таълим олишнинг хамма учун очиклиги; олтинчи, таълим дастурларининг тизимига умумий ва табакалашган ёндашуви; еттинчи, билимдонлик ва истеъдодни рагбатлантириш; саккизинчи, олий таълим тизимида давлат ва жамоат бошкарувининг уйгунлиги; туккизинчи, олий таълим, фан ва ишлаб чикаришнинг бирлашувини таъминлаш. 1 Юкоридаги манба. 75-бет. 1 Узбекистон Республикаси олий таълим тизимини ислох килиш б´йича меъёрий хужжатлар 2-кисм. Тошкент, 1999 йил. 5-бет. Олий таълимнинг касбий таълим дастурлари: кундузги, сиртки, экстернат ва масофавий таълим олиш шаклларида узлаштирилиши мумкин. Шунингдек, бир вактнинг узида контракт асосида узга шаклда иккинчи таълим олишга хам йул куйилади. Таълим олишнинг экстернат ва масофавий таълим каби усулларидан хам фойдаланиш Низомда белгиланган. Экстернат – олий таълимнинг танланган йуналиши (ихтисослиги) буйича касбий таълимга мувофик фанларни мустакил узлаштириш ва таълим муассасалари даврий аттестациясидан (жорий ва якуний) утиш. Масофавий таълим – олий таълимнинг касбий таълим дастурларини, асосий фанларини ажралмаган холда, таълим муасасасидан узокда узлаштириш. У замонавий ахборот технологиялари ва телетармоклар техникаси воситаларидан фойдаланишга асосланади. «Узбекистон Республикаси олий таълим муассасаларининг талабаларининг малакавий амалиёти хакидаги Низом» (Узбекистон Республикаси олий ва урта махсус таълим вазирлигининг 30.10.1998 йил 305-сонли буйругига 5-илова) да олий таълим муассасалари талабаларининг малакавий амалиётларини утказиш шакллари, тартиби ва усуллари белгиланган. Унда бакалавриат йуналишлари ва магистратура ихтисосликлари буйича мутахассислар тайёрлашнинг мухим кисми булган талабалар амалиёти – илгор корхона, муассаса ва ташкилотларда утказилиши белгиланган. Амалиёт якунида эса талаба уз хисоботини олий таълим муассасаси томонидан тайинланган комиссия олдида хикоя килади. Олий таълимнинг иккинчи боскичи (магистратура) хакида суз юритар эканмиз, магистрга шундай тавсиф бериш мумкин: Магистр хар томонлама билимдон, фундаментал илмий асосга эга, илмий ижод услубияти, замонавий ахборот технологияси, илмий маълумотлар кабул килиш, улардан фойдаланиш ва саклаш усулларини биладиган, илмий-тадкикот (илмий-техник) ва илмий- педагогик фаолиятга тайёр булиши лозим. 1 Шунингдек, ихтисос доирасида магистр: а) билим яратиш ва уни урганиш; б) гоя яратиш, фан мажмуасига обьект, жараён ва технологияларни тахлил килиш ва яратиш; в) тадкикот услубиятларини ишлаб чикиш ва уларни амалга ошириш; г) илмий муассаса, конструкторлик бюроси, фан мужассам ишлаб чикариш корхоналари булимлари ва бошка ташкилот, муассасалар ишини ташкил этиш ва бошкаришни билиши керак. 2 Шунингдек, магистр узининг ихтисослиги, илмий-тадкикот (илмий-техник) ва илмий-педагогик тайёргарлигига мувофик касбий фаолиятини а) лойиха – конструкторлик; б) лойиха – технологик; в) илмий тадкикот ва тажриба; г) ишлаб чикариш бошкаруви; д) илмий-педагогик турлари билан шугулланиши мумкин. Бундан ташкари магистр касб фаолиятининг асосий сохалари: а) турли мулкчиликка мансуб илмий-тадкикот муассасалари, лойихалаш ташкилотлари, илмий тадкикот ва ишлаб чикариш корхоналари; б) давлат ва нодавлат олий, урта махсус, касб-хунар таълими муассасалари; 1 Узбекистон Республикаси Олий таълим тизимни ислох килиш б´йича меъёрий хужжатлар. 1-кисм. Тошкент, 1998, 111-бет. 2 Юкоридаги манба. 122-бет. в) магистрлик билимини талаб киладиган бошка фаолиятлар 1 дан иборатдир. Магистрлик дастурига куйиладиган талаблар куйидаги гурухлардан иборат: 1).Магистр гуманитар ва ижтимоий фанлар буйича; 2).Магистр математика ва табиий фанлар буйича; 3)Магистр йуналиш сохасидаги фанлар буйича; 4)Магистр илмий-педагогик амалиёти натижалари буйича; билим ва тажриба ва хоказоларга эга булиши лозим. Магистларнинг илмий-тадкикот амалиёти олий таълим муассасаси, илмий- тадкикот лабораториялари, академия ва тармок илмий-тадкикот институтлари, корхона ва ташкилотларнинг тадкикот булинмаларида утказилади. Магистрнинг илмий-техника амалиёти лойиха ташкилотлари, корхоналар, академия ва тармок институтларининг конструкторлик, технологик ва ишлаб чикариш булинмаларида утказилади. 2 Шунингдек, «Магистр» даражасини берадиган давлат аттестацияси (магистрлик диссертациясининг химоялари) магистрлик дастурининг якунидир. «Магистратура хакидаги Низом»да кушимча магистрлик дастурининг намунавий тузилиши белгиланган. Ихтисослик буйича магистр тайёрлашнинг касбий таълим дастури укишнинг кундузги шакли буйича икки йилга мулжалланган ва унда вакт куйидагича таксимланган: 1. Назарий укиш - 42 хафта; 2. Илмий-тадкикот ва илмий-педагогик амалиётлар - 28 хафта; Магистрлик диссертациясини тайёрлаш - 14 хафта; Жорий ва якуний малакавий давлат аттестацияси - 6 хафта; Таътил - 10 хафта; Олий таълим муассасасини битиргандан кейинги таътил - 4 хафта килиб таксимланган. Шунингдек, талаба хафталик укув юкламасинининг чегара хажми 54 соат, шу жумладан, -аудитория укув юкламаси – 18-20 соат; -мустакил билим олиш – 16-18 соат; -мустакил иш – 18 соат. Икки йиллик укиш давомида эса касбий талим дастурининг иш сигими 4536 соатни ташкил этади. 1 Касбий таълим дастурининг фанлар буйича тавсия этилган тузилмаси 3-жадвалда курсатилган. 3-жадвал № Блоклар номи Юклама соатлари Умумий Аудитор ияда Мустакил укиш Муста - кил иш 1. Гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар 162 60 48 54 1.1 Табиий, гуманитар ва техник фа н - ларнинг фалсафий масала лари 81 30 24 27 1.2 Илмий ижод услубиёти 81 30 24 27 2. Математик ва табиий фанлар 135 50 40 45 2.1 Фан, техника ва таълимдаги ахборот технологиялари 135 50 40 45 1 Уша жойда. 2 Юкоридаги манба. 125-бет. 2 1 Юкоридаги манба. 132-бет. 3. Йуналиш фанлари Фанлар руйхати ва мазмуни, ма ги стр - нинг умумкасбий тайёр гарлигига куйилган талабларга му во фик таянч олий таълим му ас са саси томонидан белгила нади. 243 90 72 81 4. Ихтисосий фанлар руйхати ва мазмуни магистрнинг тубдан касбий ихтисос - лаштирилиши ва илмий-педагог фаолиятига куйил ган талабларга мувофик таянч олий таълим муасса саси томонидан белгила нади. 1728 640 512 576 5. Илмий-тадкикот (ёки илмий –техник) ва илмий-педа го гик амалиётлар) 1512 6. Магистрлик диссер тациясининг тай - ёргарлиги 756 Жами 7536 840 672 756 Хозирги кунда олий таълим тизимида иктидорли талабаларга алохида эътибор берилмокда. Узбекистон Республикаси Олий ва урта махсус таълим вазирлигининг «иктидорли талабаларни излаш, аниклаш ва уларни максадли тайёрлаш тугрисида Низом» (1998 йил 10 июльдаги 185-сон буйругига илова) тасдикланди. Мазкур Низом Узбекистон Республикасининг «Таълим тугрисида»ги конуни ва Кадрлар тайёрлаш Миллий Дастури талабларига мувофик ишлаб чикилган ва унда иктидорли талабаларни излаш, аниклаш тартиби хамда улар билан максадли ишлашнинг шакл ва услублари белгиланган. 1 Унда шундай дейилган: «Иктидорли ёшлар Узбекистон Республикасининг иктисодий ва ижтимоий тараккиётни хамда унинг жахон хамжамиятида муносиб урин эгаллашини таъминловчи мухим омил ва миллат зийнати хисобланади.» 2 Низомда, иктидорли талабалар билан ишловчи рахбар ва профессор укитувчиларни танлаш, улар билан (иктидорли талабалар билан) ишлашни ташкил этиш, иктидорли талабалар билан ишлаш булимининг вазифалари, ва шунингдек, иктидорли талабалар ва уларнинг рахбарларининг рагбатлантириш ва такдирлаш тартиби белгиланган. Шунингдек, Узбекистон Республикаси Олий ва урта махсус таълим вазирлигининг «Республика олий укув юртларининг «Тарих» таълим йуналишида тахсил кураётгн иктидорли талабаларнинг укишини ТошДУ, ТДПУ ва ТошДМИ да ташкил этиш тугрисида»ги (02.08.98 №243) буйруги Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 1998 йил 27 июль «Узбекистон Республикаси Фанлар Академияси Тарих институти фаолиятини такомиллаштириш тугрисида»ги 315-сонли карорини бажариш максадини кузлайди. Унда ТошДУ, ТДПУ ва ТошДМИ ректорларига: 1 Узбекистон Республикасининг «Таълим т´²рисида»ги Конуни ва «Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури амалда» Узбекистон Республикаси олий ва ´рта махсус таълим вазирлиги. Тошкент –1998 йил, 4-бет. 2 Уша жойда. 2 а) «Тарих» таълим йуналиши буйича Республика олий укув юртларининг 2- ва 3- курсларида таълим олаётган иктидорли талабаларни танлаб олиш ва уларнинг укишини ташкил этиш тугрисидаги Низомга катъий риоя этилган холда амалга оширилиши; б) танлов асосида ташкил этилган грух талабалари стипендиясига 15 % микдорида кушимча белгиланиши ва ётокхоналарда уларга тегишли шароитлар яратилишини таъминлаш белгиланган. 1 Низомда 1998-99 укув йилининг сентябрь ойида 3-курсларида «Узбекистон тарихи» буйича биттадан махсус гурухларини ташкил этишга рухсат берилади. Шунингдек, «Узбекистон тарихи» буйича махсус гурухларнинг таркиби Республика олий укув юртларининг «Тарих» таълим йуналишида тахсил кураётган иктидорли талабалар уртасида утказиладиган танлов натижаларига биноан каноатлантирилади. Танловда иштирок этувчиларга куйиладиган талаблар: а) барча фанлардан узлаштириш курсаткичи юкори булиши; б) тарих фани буйича узлаштириш курсаткичи 85 % дан кам булмаслиги; в) касбий зукколик элементларининг мавжудлиги; г) мустакил ва ижодий ишлаш кобилиятининг мавжудлиги; д) чет тилини билиш даражаси; е) талабанинг фикрлаш доирасининг кенглиги. Танловда 60 % дан ортик бал туплаган талабалар танловдан утган хисобланади. Танловдан муваффакиятли утган талабалар, ректоратнинг буйруги билан юкорида кайд этилган олий укув юртлари талабалари сафига кабул килинадилар ва улар олий ва урта махсус таълим вазирлигининг 1998 йил 185-сонли буйруги билан тасдикланган Низомга мувофик укитиладилар. Узбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг тарихчи олимлар, ёзувчи журналистлар билан булган сухбатида хамда Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 1998 йил 27 июль 315-сонли «Узбекистон Республикаси Фанлар Академияси Тарих институти фаолиятини такомиллаштириш тугрисида» ги карорида белгиланган вазифалардан келиб чикиб ва олий укув юртларида тарихчи кадрларни, хусусан, «Узбекистон тарихи» буйича тайёрланаётган мутахассисларни янги талаблар асосида укитишни ташкил этиш, узбек халки ва унинг давлатчилиги тарихи, узбек халки этногенези масалаларини чукур илмий-тадкик этиш ва улар буйича дарслик ва укув кулланмаларини яратиш ёшларни мустакиллик Іояси билан сугорилган янги ва обьектив билимлар билан куроллантириш максадида Узбекистон Республикаси Олий ва урта махсус таълим вазирлигининг Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг «Узбекистон Республикаси Фанлар Академияси Тарих институти фаолиятини такомиллаштириш тугрисида»ги карорида куйилган талабларга мувофик олий таълим тизимида юкори малакали тарихчи кадрларни тайёрлаш масаласи тугрисида»ги (3.08.98 № 220) буйруги чикди. 1 Унда Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг «Узбекистон Республикаси Фанлар Академияси Тарих институти фаолиятини такомиллаштириш тугрисида»ги карори ижро учун кабул килиниши ва «Узбекистон тарихи» буйича малакали мутахассисларни тайёрлаш олий укув юртларининг бош масалаларидан бири этиб белгиланган. Шунингдек, Узбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси томонидан ишлаб чикилган «Узбекистон тарихи» буйича диссертация ишларига куйиладиган талаблар мезони олий укув юртлари аспирант ва докторантлари хамда уларнинг илмий рахбарларига етказишни таъминлаш топширилган. 1 Юкоридаги манба. 14-бет 1 Узбекистон Республикаси Олий ва ´рта махсус таълим вазирлиги. Узбекистон Республикасининг «Таълим т´²рисида»ги Конуни ва «Кадрлар тайёрлаш Миллий Дастури Бундан ташкари, янги талаб ва эхтиёжлардан келиб чикиб, «Тарих» мутахассислигини имтиёзли диплом билан тугатганларни аспирантурага кенг жалб этиш буйича тадбирларни амалга ошириш, аспирантура ва доктарантураларга кабул режаларини амалга ошириш топширилган. 1998-1999 укув йилидан бошлаб, барча мутахассисликлар буйича, хусусан, «Тарих» буйича белгиланган муддатда ёки ундан эртарок химоя килган аспирант ва докторантларни 5 та ситипендия микдорида, хамда уларнинг илмий рахбарларини 5 ойлик маоши микдорида моддий рагбатлантирилиши бюджетдан ташкари тушган маблаг хисобидан амалга оширилиши белгиланди. Шунингдек, Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг мазкур карорига мувофик, олий таълимнинг йуналишлари ва мутахассисликлар классификаторини кайта куриб чикиш ва тегишли узгартиришлар киритиш топширилди. Кутубхоналараро абонент фаолияти ва янги адабиётлар руйхати (каталоги) ни кайта тиклаш, адабиётлар ва ахборотлар билан таъминлаш буйича интернет алокасини йулга куйиш чора-тадбирларини амалга ошириш юкланган. Олий укув юртлари ректорларига: а) тарих сохасидаги диссертация ишлари ва илмий-тадкикотлар мавзулари Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг Карорида белгиланган вазифалар ва устувор илмий йуналишлар хисобга олинган холда шакллантириш; б) олий укув юртларининг тарих факультетлари кошида эски узбек тили, араб, форс ва бошка хорижий тилларни хамда эски ноёб кулёзмаларнинг урганиш тугаракларини ташкил этиш; в) тарих, археология ва шу каби фанлардан талабаларнинг укув амалиётини яхшилаш буйича аник чора тадбирлар ишлаб чикиш хамда уни мамлакатимизда олиб борилаётган йирик экспедициялар ва археологик хазиналар фаолияти билан уйгунлаштириш; г) Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг Мазкур карорининг 10- бандига мувофик Узбекистон Республикаси Миллий хавфсизлик хизмати, Узбекистон Республикаси Президенти Девонининг архиви ва "УзБош-Архив" ФАнинг Тарих интститути ва шу карор доирасида фаолият курсатаётган илмий тузилмалар учун зарур тарихий хужжатлардан фойдаланишига имконият яратишга тегишли курсатма берилганлиги тарих сохасида изланишлар олиб бораётган мутахассис-олимлар, аспирант ва доктарантлар эътиборига етказиш; д) Кадрлар тайёрлаш Миллий Дастури талабларига мувофик олий таълим тизимининг тарихига тааллукли йуналишлари ва мутахассисликлари буйича юкори малакали кадрлар, магистр ва илмий педагогик кадрлар тайёрлашда Узбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг Тарих институти ва минтакавий булимларининг илмий педагогик салохиятидан кенг фойдаланишга эришиш,Фанлар Академиясининг тегишли илмий муассасалари билан бевосита илмий ва ижодий хамкорликни урнатиш,уларда педагогик ва илмий тадкикот жараёнларини уйгунлаштириш масалаларига алохида эътибор каратиш топширилган; е) профессор укитувчилар, мутахассис олимлар аспирант ва доктарантларнинг тарихимизнинг долзарб масалаларига багишланган илмий маколалари билан Узбекистон Республикаси Фанлар Академияси Тарих институти томонидан нашр этиладиган "Узбекистон тарихи илмий журналида фаол иштирок этишини таъминлайди. ж) вазирликнинг "Узбекистон тарихи"ни урганиш ва укитиш самарадорлигини ошириш марказини тузиш тугрисидаги" буйруги (1998 йил 7 июль 172-сонли) ва Узбекистон Республикаси Фанлар Академияси Тарих институти фаолиятини такомиллаштириш тугрисида"ги Карори ва олий таълим тизимида юкори малакали тарихчи-кадрларни тайёрлаш вазифалари" Семинар-Кенгашнинг мажлис баёни (1998 йил 5 август) да кабул этилган топширикларни инобатга олиш ва уларни амалга ошириш каби вазифалар белгиланган. Бундан ташкари, Узбекистон Республикаси Олий ва урта махсус таълим вазирлигининг "Укув материалларини замонавий техника, асбоб-ускуна ва жихозлар билан таъминлашни жадаллаштириш турисида"ги буйругида (22.10.98 №296) куйидагилар белгиланди: Кадрлар тайёрлаш Миллий Дастурининг асосий талабларидан бири булиб, янги ижтимоий-иктисодий муносабатларга тула жавоб берувчи бозор иктисодиёти шароитида ракабатга бардош бера оладиган малакали Ватанга содик ва фидоий кадрларни етиштириш хисобланган экан, бундай кадрларни тарбиялаб етиштириш олий укув юртлари олдига янгича мазмунга эга булган вазифаларни амалга оширишни ва биринчи навбатда укув жараёнини ташкил этишда янги шакл ва услубларни хамда укув- лаборатория хоналарини кенгайтириш ва уларни замонавий асбоб-ускуналар хамда жахозлар билан таъминлашни талаб этишни белгилади. Шунингдек, 1998-1999 укув йилининг бош масалаларидан бири этиб олий укув юртларида укув жараёни сифатини оширишга бевосита боглик булган укув лаборатория хоналарини замонавий техника, асбоб-ускуна ва жахозлар билан таъминлаш деб хисоблайди. Буйрукда, шунингдек, лаборатория ва бошка амалий дарслар сифати ва мазмунини Кадрлар тайёрлаш Миллий Дастури талаблари даражасига кутариш максадида 1999 йил 1- январига кадар чора-тадбирлар ишлаб чикиш ва уларнинг ижросини таъминлаш белгиланди. Утказилган тахлиллар натижасига биноан Республика худудида укув лабораториялари учун асбоб-ускуна ва жахозларни ишлаб чикариш буйича таклифлар тайёрлаш ва 1999 йил 10 январгача белгиланган тартибда вазирлар Махкамасига такдим этиш белгиланди. Узбекистон Республикасида Олий ва урта махсус таълим вазирлиги "Олий укув юртларида "Урта махсус, касб-хунар таълим муассасалари учун педагог кадрлар тайёрлашни жадаллаштириш тугрисида" (03.12.98 №335) буйруги чикди. 1 Унга кура, Республиканинг урта махсус, касб-хунар таълим тизимига малакали педагог кадрларни етиштириб бериш масаласи олий укув юртларининг асосий вазифаларидан бири деб белгиланди. Шунингдек, бир ой муддатда ТДПУ, БухООЕ СТИ, Наманган МПИ, билан хамкорликда урта махсус, касб-хунар таълим муассасаларига педагог ва мухандис педагог кадрлар тайёрлаш буйича намунавий укув режалар ва улар асосида укув дастурларини ишлаб чикиш хамда Вазирликка такдим этиш юклатилган. 1998-99 укув йилидан "касбий таълим" йуналиши буйича педагог кадрлар тайёрлашга киришган олий укув юртларига услубий ёрдам курсатиш вазифаси юклатилган. Олий укув юртлари ректорларига эса: а) олий укув юртлари Бош бошкармаси билан келишилган холда 3, 4 ва 5 курсларида таълим олаётган, фаолият билан кизикувчи талабалар сафидан махсус гурухларни ташкил этиш топширилган. Шунингдек, мазкур максадда амалдаги ишчи укув режа ва дастурларини педагогик-психологик фанлар билан кенгайтириш хамда уларни илмий кенгашларда тасдиклаш юклатилган. Битирувчи талабалар дипломларининг иловасига "Таълим йуналишига мувофик урта махсус, касб-хунар таълим муассасалари педагогик фаолият билан шугулланиши учун тайёргарлик курсини утади", деб кушимча киритиш белгиланган. Бундан ташкари, урта махсус, касб-хунар таълим муассасаларига тайрланган педагог ва мухандис-педагогларнинг сони, мутахассислиги доимий яшаш жойи курсатилган маълумот олий укув юртлари Бош бошкармасига такдим этиши белгиланган. 1 Юкоридаги манба. 24-бет Шунингдек, Узбекистон Республикаси Олий ва урта махсус таълим вазирлигининг "Факультетлараро курик тугрисида"ги (06.11.98 №312) буйруги" тасдикланиб, унда факультетлараро куриклар мунтазам равишда давом эттирилиши белгиланди. 1 Олий укув юртлари ректорларига факультетлараро курик натижалари буйича якунлар тулик тахлил ва комплекс чора-тадбирлар режаси билан хар йили 10 августгача Олий укув юртлари Бош Бошкармасига такдим этилиши белгиланади. Шунингдек, илгор уринларга эришган факультетлар кафедралар фаолияти Илмий Кенгашларда мухокама этилиб, тажрибалари тадбик этилиши белгиланган. Бундан ташкари, укув адабиётлари, журналлар ва бюллитенларни нашрга тайёрлаш марказига вазирликнинг даврий нашрларида факультетлараро курик натижалари буйича хар йили ахборот бериб туришни ташкил этиб туриш топширилди. Олий укув юртлари Бош бошкармаси факультетлараро курик, натижалари буйича хар йили вазирлик хайъати мажлисида тахлилий ахборот бериши белгиланди. Олий ва урта махсус таълим вазирлигининг 1998 йил 6 ноябрь, 312-сонли буйругига илова килиб "Олий укув юртларида хар йили утказиладиган курик тугрисидаги Муваккат Низомга иловада куйидагилар белгиланган: Биринчидан, факультет иш режаси ва унинг бажарилиши, илмий кенгаш карорлари, укув юрти буйрукларининг бажарилиши, кафедра укув юкламаларининг таксимланиши ва бажарилиши, кафедраларда хужжатларнинг юритилиши, таълим йуналишлари буйича укув режасига мувофик укув жараёнини ташкил этиш, дарс жадвалининг белгиланган тартибда расмийлаштирилиши ва унга амал килиниши, рейтинг тизимини жорий этиш ва хоказолар; иккинчидан, талабаларнинг давомати, талабаларнинг чет тилларини билиш даражаси, иктидорли талабаларни излаш, улар билан ишлаш тадбирларининг ташкил этилиши, факультет талабаларининг "УМИД", "АКСЕЛС" ва бошка жамгармаларнинг танловларида иштироки, факультет талабаларининг олимпиадаларда, танлов ва курикларда иштироки, номзодлик стипендиялари (давлат ва бошка жамгармалар) совриндорларини аниклаш; учинчидан, укиш жараёнини информацион таъминланишида компьютер технологияларидан фойдаланиш, укув юрти микёсида услубий, илмий семинар (конференциялар) утказиш, шартномалар ва давлат бюджети буйича ишлари, дарслик ва укув кулланмалар яратиш, чоп этилган маколалар, чет элларда чоп этилган маколалар, профессор-укитувчилар таркиби сифат даражаси, малака ошириш холати, "Устоз" фонди оркали чет элга йулланган укитувчилар, профессор-укитувчиларнинг компьютер саводхонлиги, интернет тизимидан фойдаланиш имконияти, деканат ишини компьютерлаштириш, талабалар учун компьютерлардан фойдаланиш шарт-шароитлари, кушимча таълим хизматларини ривожлантириш ва хоказолар. Юкорида курсатилган факультет фаолият турлари учун бахолаш мезони (максимал бал) 100 бал килиб белгиланади. Узбекистон Республикасининг "Таълим тугрисида"ги Конуни хамда Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 1998 йил 5 январь "Узлуксиз таълим тизими учун давлат таълим стандартларини ишлаб чикиш ва жорий этиш тугрисида" ги Карорининг бажарилишини таъминлаш ва Кадрлар тайёрлаш Миллий Дастурининг биринчи боскичида белгиланган вазифаларни амалга ошириш максадида хамда Республика олий таълим муассасаларининг 1998-1999 укув йилидан бошлаб бакалаврлар чикариш ва 1999- 2000 укув йилидан магистрлар тайёрлашга киришиш муносабати билан Узбекистон Республикаси Олий ва урта махсус таълим вазирлиги "Бакалавриат ва магистратура боскичларига тегишли меъёрий хужжатларни укув жараёнига жорий этиш турІисида" (30.11.98 №330) ги буйруги чикди. 1 1 Уша манба 26-бет. 1 Узбекистон Республикаси Олий ва ´рта махсус таълим вазирлиги. Узбекистон Республикасининг "Таълим т´²рисида"ги Конуни ва "Кадрлар тайёрлаш Миллий Унда 1999-2000 укув йилидан бошлаб, Республиканинг олий таълим тизимида магистрлар тайёрлашга утилиши муносабати билан "Олий таълим йуналишлари мутахассисликлар Классификатори"га мувофик таълим сохалари буйича магистратуранинг Намунавий Давлат таълим стандартларини ишлаб чикишга киришиш ва 1999 йил 1 февралгача Вазирликка такдим этиш белгиланди. Таълим сохалари буйича ишлаб чикилган Намунавий давлат таълим стандартлари асосида 1999 15 апрелгача магитратура буйича Намунавий укув режалари ишлаб чикиш назарда тутилган. Шунингдек, таълим сохалари буйича Намунавий давлат таълим стандартлари (Магистратура буйича) хамда Намунавий укув режалар белгиланган, уларни Мувофиклаштирувчи Кенгаш экспертизасидан утказиш хакида тегишли тартибда расмийлаштириши учун, Олий укув юртлари Бош бошкармасига такдим этиши белгиланди. Магистратура мутахассисликларини намунавий укув режа асосида эса 1999 йил 1 июнга кадар, намунавий укув дастурларини тайёрлаш топширилди. 1999 йил 1 февралига кадар, амалдаги талабалар амалиёти тугрисидаги дастурлар етакчи хорижий давлатларнинг таълим муассасаларида мавжуд булган тажрибаларни атрофлича урганиш асосида хамда Давлат таълим стандартлари талабларига мувофик, кайта ишлаб чикиш белгиланган. Шунингдек, Олий укув юртлари Бош бошкармасига Олий таълим муассасалари фаолиятига оид куйидаги меъёрий хужжатларни ишлаб чикиш юклатилди: Бир ой муддатда: а) Илмий Кенгаш тугрисида Низом; б) факультет тугрисида Низом; в) кафедра тугрисида Низом. Икки ой муддатда: а) Талабалар укишини бир олий таълим муассасасидан бошкасига кучириш, талабалар сафига кайта тиклаш, талабалар сафидан четлаштириш тартиби; б) иккинчи олий маълумот олиш тартиб ва коидалари; в) талабаларга академик таътил бериш тартиби; г) 1998 йил 10 декабргача Узбекистон Республикаси олий таълим муассасалари битирувчиларининг якуний давлат аттестацияси тугрисида Низомни ишлаб чикиш белгиланди. Шунингдек, куйидагиларни тасдиклаш ва экспертизадан утказиш муддатлари белгиланди: бакалавриат таълим йуналишлари буйича давлат таълим стандартлари, Намунавий укув режалари экспертизадан утказишни (1995 йил 1 январдан) ташкил этиш; бакалавриат таълим йуналишларининг фанлар буйича Намунавий укув дастурларини экспертизадан (1995 йил 15 мартгача) утказиш; дарслик ва укув куланмаларнинг такдим этилишига караб, киска муддатларда экспертизадан утказишни амалга ошириш; янги таълим йуналишини очиш тугрисидаги таклифларни ташкил этиш масаласи; талабаларнинг малакавий амалиёти буйича ишлаб чикилган дастурни экспертизадан утказишни ташкил этиш (1999 йил 1 апрелгача); етакчи хорижий давлатларда фаолият курсатаётган ассоциациялар билан амалий алокалар урнатиш ва аъзоликка кириш тугрисида таклифлар киритиш ва хоказо. Олий укув юртлари ректорлари зиммасига эса куйидагилар юклатилди: 1) бакалавриат таълим йуналишлари буйича давлат таълим стандартлари ва Намунавий укув режалари асосида ишчи режалари ишлаб чикиш хамда Илмий Кенгашларда мухокама этиш ва тасдиклаш (1999 йил 1 февралгача); дастури амалда. Тошкент. 1998 йил. 34-бет. 2) Ишчи укув режаларига мувофик укув юкламаларининг соатларини хисоблаб чикиш ва укув юрти учун тасдикланган штат бирликлари доирасида бир укувчи тугри келадиган юклама соатларини аниклаш ва Вазирликка такдим этиш (1999 йил 1 мартгача) 3) намунавий укув дастурларига мувофик фанлар буйича ишчи укув дастурларини ишлаб чикиш ва илмий-услубий Кенгашларда мухокама этиб, тасдиклаш (1999 йил 30 июнгача); 4) амалдаги таълим йуналишларини янги кабул килинган олий таълим йуналишлари ва мутахассисликлар Класификаторига мувофиклаштириш, уларнинг руйхати 10 кун муддат ичида олий укув юртлари Бош бошкармасига такдим этилиши кабилар. Шунингдек, 1 ой муддат ичида олий укув юртларининг тузилишини кайта куриб чикиш ва илмий Кенгаш мухокамасидан утказиш. 5) таълим йуналишлари буйича олий укув юртларининг кадрлар тайёрлаш имкониятларини (профессор-укитувчилар билан таъминланганлик холатини) атрофлича тахлил этиш ва зарурий чора-тадбирлар куриш; 6) белгиланган тартибга риоя этмасдан, Вазирликнинг буйругисиз очилган таълим йуналишлари, Вазирликнинг 1998 йил 14 июль 262-сонли Йурик хатига мувофик кайта тасдик учун Вазирликка такдим этиш; 7) олий таълим муассасаларининг малакавий амалиёт тугрисидаги Низомга мувофик олий таълим муассасаларининг амалиёт базасини аниклаш, уларнинг руйхатини тузиш, амалиёт утайдиган талабалар сонини белгилаш ва тасдик учун Вазирликка такдим этиш топширилган (1999 йил 15 январгача); 8) магистратура тугрисидаги Низомга мувофик хамда минтаканинг магистратурага булган эхтиёжларидан келиб чиккан холда магистратура мутахассисликлари буйича кадрлар тайёрлашга киришиш хакида жорий йилнинг 15 декабрига кадар Вазирликка таклифлар киритиш; 9) профессор-укитувчиларни танлов (конкурс) асосида ишга кабул килиш жадвалларини ишлаб чикиш ва илмий Кенгаш карори билан тасдиклаш хамда профессор-укитувчилар эътиборига етказиш. Танлов жадвалларини эса 1999 йилнинг 15 январигача Вазирликка такдим этиш. 10) олий укув юртлари 1-, 2- ва 3-курсларида укув жараёни 1999-2000 укув йилидан бошлаб янги укув режалари асосида ташкил этилиши, 4-курсларда эса укув жараёни амалдаги ишчи укув режалари буйича давом эттирилиши; 11) 2- ва 3-курслар учун 1999-2000 ва ундан кейинги йил учун тузиладиган "утиш" ишчи укув режаларида 1- ва 3-курслар фаркларидан келиб чикадиган соатлар, факультатив фанлар ва укув юрти томонидан киритиладиган соатлар хисобидан копланиши максадга мувофик деб топилиши белгиланган. Бундан ташкари, мамлакатимизда Ватанига, халкига фидокор, мустакил фикрлайдиган, хар хил масалаларни онгли равишда масъулият билан хал эта оладиган, изланувчан, янгиликка интилувчи ва истиклол гояларига садокатли авлодни вояга етказишга каратилган катор тадбирлар ишлаб чикилди. Ислохатларнинг такдири ва самараси учун жавобгар, юртимизнинг эртанги куни ва истикболи учун фидоий шахсларни шакллантириш борасида устувор давлат сиёсати юритилмокда. Шу уринда Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг "Маънавий-маърифий ислохатларни янада чукурлаштириш ва унинг самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тугрисида"ги (1998 йил. 24 июль) карори кабул килинди. Мазкур карорнинг ижросини таъминлаш максадида Узбекистон Республика Олий ва урта махсус таълим Вазирлиги "Укув юртларида маънавий-маърифий ислохатларни янада чукурлаштириш ва уларнинг самарадорлигини ошириш тугрисида"ги (1998 йил. 24 июль №205) буйруги эълон килинди. Унга кура, олий ва урта махсус укув юртларида маънавий-маърифий масалалар буйича 1-проректор ва директорнинг 1-уринбосарлари лавозимлари ва уларнинг мазкур ишлар билан шугулланувчи булимлари жорий этилди, Низомлари ишлаб чикилди. Шунингдек, укув юртлари маънавий-маърифий масалалар буйича тизими фаолиятини узаро мувофиклаштириш хамда унинг ишларига рахбарлик килиш максадида Вазирлик кошида "Маънавият ва маърифат" маркази тузилди, 50 соатга мулжалланган "Маънавият ва маърифат асослари" курси жорий килинди. Унинг укув дастури ишлаб чикилди, бир канча укув адабиётлар нашр килинди. Талаба-ёшлар орасида, уларни Ватанга, миллатга, эл-юртга, мамлакатимизда амалга оширилиётган ислохатларга нисбатан булган муносабатларини ифодаловчи "Маънавият - калбим куёши", "Ватанни севмок иймондандир", "Узбекистон - Ватаним, ифтихорим ва шон-шарафим", "Мустакилликнинг етти Наврузи", "Истиклолнинг ойдин йули" ва бошка мавзуларда Республика иншолар курик-танловлари утказилди. Танлов натижалари махсус тупламларда нашр этилди, танлов голибларига багишлаб анжуманлар ташкил этилди. "Ватан ва миллат - мукаддасдир", "Толеънома", "Машрик замин - хикмат бустони", "Талабалар сузида Ватан", "Ватан кунглимизда", "Узбекистон: карамлик ва мустакиллик йилларида", "Узбекистон мустакиллигининг 5 йиллиги" "Узбекистон талабасининг маънавий дунёсига чизгилар", "Янги Узбекистон тарихи вараклари" ва бошка китоблар, плакатлар, альбомлар чоп этилди ва укув юртларига етказилди. Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг "Маънавий-маърифий ислохатларни чукурлаштириш ва уларнинг самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тугрисида"ги 1998 йил 24 июль 311-сонли карорини бажариш хамда юкорида кайд этилган укув юртларида маънавий-маърифий ишлар сохасидаги камчиликларни бартараф этиш максадида: а) "Укув юртларида маънавий-маърифий ислохотларни чукурлаштириш ва уларнинг самарадорлигини ошириш буйича 1998-2000 йилларга мулжалланган тадбирлар Дастури"ни 1-иловага мувофик тасдиклаш; б) Дастурни амалга ошириш максадида Вазирлик кошида ишчи гурух тузиш, унинг таркибини 2-иловага мувофик тасдиклаш. Шунингдек, Вазирлик кошида тузилган ишчи гурухининг вазифаси Дастурда белгиланган тадбирларни амалга ошириш, миллий маънавият ва истиклол гоясининг кенг таргиб килишни ташкил килиш, бу сохадаги таргибот-ташвикот ишларини кучайтириш, уларнинг таъсирчанлигини, самарадорлигини ошириш хамда укув юртларидаги марказлар ва булимларнинг фаолиятини мувофиклаштириш, уларга якиндан ёрдам бериш, иш режаларида курсатилган тадбирларни амалга ошириш юзасидан назорат олиб бориш чораларини куришдан иборат эканлиги кайд этилган. 1 Укув юрти ректори ва директорлари зиммасига: а) Укув юрти барча гурухларининг Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 1998 йил 24 июль 311-ракамли Карорида "Мулокот" жамоатчилик кенгаши ва жойларда "Фидойилар" клуби тузилганлиги инобатга олиниши, укув юртлари жамоаларининг кенгаш ва клублар билан мустахкам алокалар урнатиш, улар фаолиятида профессор-укитувчиларнинг кенг иштирок этишларини таъминлаш; б) ижтимоий-гуманитар фанлар кафедралари ва булимлари фаолиятига рахбарлик килиш маънавий-маърифий ишлар буйича 1-проректор ва директор уринбосарлари зиммасига юклатилиши (ТошДУ бундан мустасно) шунингдек, жорий йилнинг 1 сентябригача мазкур кафедра булимлар фаолиятининг барча йуналишлари буйича алокадорлигини оширишга каратилган тадбирлар ишлаб чикиш ва амалга оши риш, ишлаб чикилган тадбирларни эса Вазирликка 15 сентябр гача такдим этиш белгиланган. В) мазкур буйрукнинг 1-иловасида тасдикланган тадбирлар дастурига мувофик укув юртлари уз йуналишларини хисобга олиб, ижодий ёндашган холда маънавий- 1 Узбекисон Республикаси Вазирлар Махкамасининг "Маънавий-маърифий ислохатларни янада чукурлаштириш ва унинг самарадорлигини ошириш т´²рисида"ги карорини бажариш вазафалари хакида. Тошкент-1998. 9-10-бетлар. маърифий ислохотларни янада чукурлаштириш ва уларнинг самарадорлигини ошириш юзасидан тадбирлар дастурларини ишлаб чикиш ва амалга ошириш белгиланди. 1 Юкоридаги буйрукка 2-иловада маънивият ва маърифат сохасидаги исохатларни чукурлаштириш ва самарадорлигини ошириш буйича 1998-2000 йилларга мулжалланган ишчи гурухи таркиби белгиланган. 2 Шунингдек, буйрукка 1-иловада "Маънавият-маърифат сохасидаги ислохатларни янада чукурлаштириш ва самарадорлигини ошириш буйича 1998-2000 йилларга мулжалланган тадбирлар Дастури" ишлаб чикилди. Бундан ташкари Узбекистонда узлуксиз таълим-тарбия тизимини инсонпарварлаштириш буйича тавсиялар ишлаб чикилди (1998 йил). Унда узлуксиз таълим-тарбия тизимини инсонпарвар лаштиришнинг асосий максади ва тамойиллари белгиланди. Шунингдек, узлуксиз таълим-тарбия тизимини инсонпарварлик рухида кайта куриш энг асосий ва марказий муаммолардан бири сифатида белгиланди. Узлуксиз таълим-тарбия тизимини инсонпарварлаштириш кенг дунёкарашли ва маърифатли, аклу-идроки мукаммал, маънавий-ахлокий жихатдан баркамол, рухан баркамол, уз мамлакати ва унинг жахон хамжамиятида тутган урни ва ролида узининг фукаролик масъулиятини тугри ва тула англаб етган имони комил инсон шахсини тарбиялаш максадларига буйсиндиришдан иборатдир. Таълимни инсонпарварлаш тириш - нинг марказий масаласи ёшларда юксак ахлок ва фукаролик сифатларини шакллантириш, инсонннинг ор-номуси, шаъни ва масъулияти каби туйгуларни, ватанпарварликни маънавий-рухий фазилатларни тарбиялашдан иборатдир. Гуманизациялаш таълимнинг анъанавий эски усули булган ва шахснинг маънавий-рухий хамда фукаро сифатида такомиллашувини эмас, балки унинг тор ихтисослик вазифалари ва лавозим бурчларини шунчаки бажаришга мулжалланган мутахассис сифатида шакллантиришни асосий максад килиб куйган андоза ва колиплардан хам кечишни назарда тутади. 1 Таълимнинг укув ва маданий-тарбиявий вазифалари, шу жумладан, ижтимоий- гуманитар фанларни укитиш давлат ахамиятига эга булган ушбу мухим масалани хал килишга каратилиши лозим. Мутахассисларнинг касбий, ихтисослик тайёргарлиги миллатнинг маънавий- меросидан озик олинган, уларнинг юксак маънавий-ахлокий имкониятлари, кенг дунёкараши ва юксак акл-идроки билан узаро мувофик келиши зарурдир. Шунингдек, инсон ва унинг камолати, эркинлиги бутун таълим-тарбия тизимининг марказида туриши лозим. Инсон учун олий кадрият, олий максад булиб колиши, бунинг учун энг аввало, маънавияти юксак, уз сохасини пухта эгаллаган, педагогик махорати юкори булиши лозим. Бу эса биринчи уриндадир. Иккинчидан эса, Узбекистон жахонга юз тутмокда, жахон хам Узбекистонга уз багрини очмокда. Бинобарин, эндиги кадрлар жахон халклари билан доимий мулокатда буладилар. Узбекистонга, унинг халкига хар бир кадрнинг шахсий сифатларига караб бахо берадилар, муносабат белгилайдилар. Бундай шароитда булажак мутахассиснинг уз касбининг кай даражада устаси эканлиги, айни чогда Узбекистон фукароси сифатидаги фазилатларига караб хорижликлар бизнинг мамлакатимиз хакида тасаввурга эга буладилар. Буни хар бир ёш авлод назарда тутиши, шундан келиб чикиб таълимга муносабат белгилаш, уз-узини ва миллий узлигини англаш мухимдир. Яъни ёшликданок, уз Ватани, халки олдидаги юксак масъулият хиссини баркарор килиш тараккиётининг уни янги, юкори даражасига эришишнинг ривожланишнинг узи таълим-тарбия тизимини инсонпарварлаштиришни долзарб масала сифатида кун тартибига куяди. Учинчидан эса, бозор иктисодиёти муносабатларини Узбекистонда шакллантиришнинг узига хос ва узига мос хусусияти шундан иборатки, бу муносабатлар 1 Юкоридаги манба. 11-бет. 2 Юкоридаги манба. 35-бет. 1 Уша манба. 38-бет. ижтимоий йуналтирилган мазмунга эга булади. Ана шу муносабатларни шакллантирадиган ва унда фаолият курсатадиган кадрларнинг ички дунёси - "Мен"и юксак идеаллар, миллий кадриятлар, асосида карор топиши учун таълим-тарбия тизимининг бутун йуналишини инсонпарварлик гояси билан сугорилган булиши лозим, яъни бозор иктисодиёти муносабатлари одамда хайвоний хислар ривожи учун эмас, аксинча, инсоний фазилатлар тула руёбга чикишига хизмат килади. Бошкача айтганда, бозор муносабатларини шакллантириш, хукукий-демократик давлат барпо этиш, эркин фукаролик жамиятини шакллантиришга пировард натижада, ижтимоий максад эмас, балки хар томонама камол топган, иймон-эътикодли, юксак маънавиятли инсонларни вояга етказиш, улар уз кобилиятлари, истеъдодларини эркин руёбга чикариш учун кулай шароит сифатида каралмоги лозим. "Бозор иктисодиёти туфайли инсоний хислатларни унитиш гунохдир, - деб уктиради Президентимиз Ислом Каримов. - агар бу пул ва фойда кетидан кувиб, кишиларнинг маънавий кашшоклашишига йул куйсак, унда бундай жамият хеч кимга керак булмай колади." 1 Президентимиз Ислом Каримовнинг "Камолот" ёшлар ижтимоий харакати ташаббус гурухи билан учрашувида сузлаган нуткида 1 шундай дейилган: "Маънавий ва жисмоний баркамол авлодни вояга етказиш масаласи биз учун умуммиллий, умумдавлат микёсидаги вазифа булиб, бу эзгу максад йулида амалга ошираётган ишларимизни изчил ва катъиятлик билан давом эттириш бугунги сиёсатимизнинг диккат марказида турганини яна бир марта уктириб утмокчиман." Президентимиз нуткидан шулар маълум буладики, ташкил этилган "Камолот" жамгармаси ёшларнинг бошини ковуштиришга, уларнинг хаётий муаммоларини хал этишга кумак берадиган ташкилот булиши лозим эди. Шу максадда жамгарманинг оёкка туриш учун давлат томонидан катта маблаг ажратилган ва кумак берилган. Жамгарманинг 57 киши ишлайдиган марказий идораси, вилоят, шахар, туман булимлари, жойларда, корхона ва олий укув юртларида жамоатчилик асосида фаолият юритадиган шахобчалари мавжуд эди. уларнинг молиявий маблаги асосан жамгарма ихтиёридаги айрим биноларни ижарага беришдан келадиган маблаглардан иборат эди. Аммо, жамгарма фаолияти уз холига ташлаб куйилганлиги, ёшларни юксак максадларга даъват этиш, маънавий-маърифий тарбия ишлари бир четда колиб кетганлиги маълум булди. Президентимиз "ёшларнинг янги тузилган ташкилоти - у уюшма ёки ижтимоий харакат деб аталадими, бундан катъий назар, уз фаолиятида, биринчи галда, ёшлар олдида турган энг долзарб масалаларга эътибор каратиши керак" дейди. Шунингдек, юртбошимиз уз нуткида, "Камолот" номини саклаб колиниши, шу ном билан аталадиган янги ташкилотни эса Узбекистон ёшларининг ижтимоий харакати сифатида ташкил этилиши, унга хеч кандай мафкуравий вазифа юкламасликни таклиф килган эди. Узлуксиз таълим тизимида харакатнинг роли кандай? Бунда, 1-4 синф укувчилари, яъни 7 ёшдан 14 ёшгача булган болалар бевосита харакат хомийлигида иш олиб боришлари, яъни болалар ташкилотига бирлашишлари мумкин. 5-9 синф укувчилари эса шу харакатга аъзо булиб кириши мумкин. Бунинг учун эса хар бир синфда ёшларнинг узи йигилиш утказиб, бу масала юзасидан карор кабул килади. Бу карорда эса уларнинг харакат дастури, Низомнинг куллаб-кувватланиши, уни уз ихтиёри билан аъзо булишга карор килгани, уз ораларидан муносиб бир етакчи сайлаб олиши, шу етакчи уларнинг ирода ва манфаатларини ифода этадиган ва химоя киладиган вакил сифатида ваколат олиб бориши мумкин. 1 Юкоридаги манба. 36-бет. 1 Камолат ёшларимизнинг чинакам суянчи ва таянчи б´лсин.. Халк с´зи газетаси. 2001 йил. 25 январь сони. Мактаб буйича бундай гурухларга битта етакчи рахбарлик килиб, бу вазифага укувчилар орасидан обруга эга булган ёш, фаол укитувчилардан бири сайланиши мумкин. Академик лицей ва коллежларда, олий укув юртларининг факультетларида хам ойлик олиб ишлайдиган етакчилар санокли булишини, колган фаолларнинг эса жамоатчилик асосида иш олиб боришини кузда тутиш лозим. Шунингдек, мехнат жамоалари хам бундан мустасно эмас. Хозирги кунда ушбу харакат фаолиятига назар ташлар эканмиз, Республиканинг айрим вилоятларида утказилган тадкикотларимиз шуни курсатдики, айникса кишлок мактабларида ушбу харакат тугрисида умуман ижтимоий харакатнинг максади нима эканлиги тугрисида болалар маълумотга эга эмаслар. Ушбу ачинарли холат айникса, кишлок мактабларида конунларимиз ижросини таъминлашда сусткашликка йул куйилаётганидан далолатдир. "Бу нуксонларни бартараф килиш учун албатта ушбу ижтимоий харакат рахбарлигига (жойлардаги) тайинланганлар хакикий уюштирувчи, чукур билимли, хар томонлама янги гояларга бой, савияли инсон булиши лозим. Шунингдек, хозирги утиш даври учун фидоий инсонлар тайинланиши лозим. Улар уз аъзоларини утиш давридаги (вактинча) кийинчиликларнинг бартараф этилажагини, бунинг учун эса барчанинг бирдай саъй харакати талаб этилишини уз фикрлари билан уктира олишлари лозим. Акс холда "Камолот" ижтимоий харакати хам уз самарасизлигини курсатиши турган гап. Шунингдек, хозирги кунда вилоятлар таълим муассасаларида "анъанавий" булиб колган холат: болалар ва ёшларнинг "пахта хашари"га мажбуран олиб чикилиши масаласи. Биз нима учун бу мавзуни кутараяпмиз? Чунки, узлуксиз таълим тизимига бу узининг чукур таъсирини курсатади. Бу хусусда вилоятлар ва Коракалпогистон Республикасидаги болалар ва ёшларнинг фикрларини билдик. Суровимизда уларнинг 75 % бунга карши эканликлари, бу укиш сифатига салбий таъсир курсатиши, бунинг натижасида эртага олий укув юртларига укишга кира олмаслиги мумкинлигини билдирди. 15 % и эса "барибир нормал укиш йугу", деб жавоб берган булсалар, колган 10 % и эса "бизга барибир" деб жавоб бердилар. Шу каби муаммоларни хал килишда "Камолот" ижтимоий харакатининг роли бекиёсдир. "Бу харакат ёшларнинг уй-фикрлари, орзу-умидларига йул очиб, уларнинг хаётий манфаатларини катъий йул билан химоя килиши, бошкача айтганда, давлат ва ёшлар уртасида бамисоли бир куприк булиши, давлатимизнинг ёшлар сиёсатини уларга, ёшларимизнинг уй-ташвишларини, орзу-интилишларини ва муаммоларини эса давлат ташкилотларига етказиб туриши, уларнинг хакикий химоячиси булиши зарур" деган эди Президентимиз. Олий таълим муассасаларига кабулнинг хакконий булиши ислохатларнинг кутилгандай натижага олиб келишида жуда катта рол уйнайди. Бу хусусда Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2000-2002 укув йилида "Узбекистон Республикасининг олий таълим муассасаларига кабул тугрисида"ги карори 1 (2000 йил, 8 июнь)да шундай дейилган: а) 2000-2001 укув йилида бакалаврлар тайёрлаш буйича умумий кабул сони 49500 та, шу жумладан, 19800 та давлат гарантлари ва 29700 та тулов-контракт асосидаги кабул квоталари белгиланиб, улар Узбекистон Республикасининг олий таълим муассасалари хамда таълим йуналишлари буйича таксимлансин; б) 2000-2001 укув йилида магистрлар тайёрлаш буйича умумий кабул квоталари 3600 та, шу жумладан, 1400 давлат гарантлари ва 22000 тулов-контракт асосидаги белгиланиб, улар Узбекистон Республикасининг олий таълим муассасалари хамда мутахассисликлар буйича таксимлансин; 1 Олий ´кув юртларига кирувчилар учун маълумотнома. Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги Давлат тест маркази. Тошкент 2001. 5-бет. Мазкур укув йилида илк бор тиббиёт олий таълим муассасаларида магистратурага кабул амалга оширилиши ва ундаги укув жараёнининг алохида хусусиятларини хисобга олган холда, магистрлар тайёрлаш буйича профессор-укитувчиларнинг талабаларга нисбатан 1:5 этиб белгилансин; в) 2000-2001 укув йилида тиббиёт олий таълим муассасалари кошидаги 3 йиллик олий малакали хамширалар тайёрлаш булимларига умумий кабул квоталари 200, шу жамладан 100 давлат грантлари ва 100 тулов-контрактлар асосида белгиланиб, улар Республика тиббиёт олий таълим муассасалари буйича таксимлансин; г) 2000-2001 укув йилида Узбекистон Республикаси таълим муассасаларига кабул килиш буйича Давлат комиссиясининг таркибини тасдиклаш, ва шунингдек, 10 кун муддат ичида "Узбекистон Республикаси олий таълим муассасаларини бакалаврлар тайёрлаш буйича талабаларни кабул килиш тартиби ва коидалари тугрисида"ги Низомга ва "1999-2000 укув йилида Узбекистон Республикаси олий таьлим муассасаларининг магистратурага кабул килиш тартиби ва коидалари тугрисида Низом" га тест синови натижаларидан келиб чиккан холда, тулов-контракт асосида белгиланган умумий кабул режаси доирасида, кабул курсаткичларига зарур булган узгартиришлар киритишга рухсат берилсин; д) тасарруфида олий таьлим муассасалари булган вазирликлар, идоралар давлат тест маркази билан биргалика бир хафта муддат ичида контракт асосида бакалавриат ва магистратура буйича уринлар квотасини таьлим шакллари ва тиллари буйича таксимлаш тугрисидаги таклифларини Давлат комиссиясига тасдиклаш учун киритиш; е) Узбекистон Республикаси Олий ва урта махсус таьлим вазирлиги тасарруфида олий таьлим муассасалари булган вазирлик ва идоралар билан биргаликда, Кадрлар тайёрлаш миллий дастури талабларига мувофик, хар бир олий таьлим муассасаларида васийлик ва кузатув кенгашини ташкил килиш, унинг асосий вазифалари ва хукуклари хакида аввало, олий таьлим муассасасининг мустакиллигини кучайтириш ва моддий базасини ривожлантириш масалалари буйича 10 кун муддат ичида Вазирлар Махкамасига таклифлар киритиш; ж) Узбекистон Республикаси Олий ва урта махсус таьлим вазирлиги, Молия вазирлиги, Марказий банк манфаатдор вазирликлар ва идоралар билан биргаликда таьлим сохасидаги ислохотлар ва жахондаги тажрибани хисобга олган холда 2001-2002 укув йилидан бошлаб, талабаларга укитишнинг тулов-контракт шакли учун таълим кредитлари бериш ва уни кайтариш тартибини ишлаб чикиш ва уни жорий этиш буйича уч муддатда Вазирлар Махкамасига таклиф киритиш; л) Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги 2000-2001 укув йили учун мулжалланган давлат грантлари асосида бакалавриат, магистратура хамда олий малакали хамширалар тайёрлаш учун кабулни хисобга олган холда бюджетдан зарур маблагларни ажратишни таъминлаш 1 белгиланган. Маълумки, таълим тизимига демократияни олиб кирган тест усули тобора такомиллишиб бормокда. Куплаб хорижий мамлакатлардан фаркли равишда, 1996 йилда амалга киритилган аппеляция тартиби абитуриентларни натижалар эълон килингандан сунг, Давлат тест Маркази ва варакалари билан, саволлар китобларининг тегишли вариантлари билан, шунингдек, хар бир укув фани буйича тест топширикларини хал килишдаги хатоликлари билан танишиш имкониятини таъминлаб беради. Етакчи олимлар ва мутахассислардан ташкил топган эксперт гурухи хар бир абитуриент билан барча йул куйилган хатолари юзасидан тушунтириш ишлари утказди. Худди шу уринда шуни таъкидлаш уринлидирки, хар бир фукаронинг, абтуриентнинг хукукий маданиятли булиши зарур. Чунки, талабалар орасидаги айрим умидсизлик холатлари, шубхаларини бартараф килишнинг ягона йулидир. 1 Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги Давлат тест маркази. Олий ´кув юртларига кирувчилар учун маълумотнома. Тошкент 2001 йил. 5-6 бет. Тест натижалари куп жихатдан олий укув юртининг ташкилий фаолияти билан, хокимликлар томонидан тавсия этиладиган ва тасдикланадиган рахбарлар ва кузатувчилар жамоасини шакллантириш ва укитиш билан белгиланади. Тест синовларида хар йили давлат тест марказининг 800 тадан ортик вакили, 16 000 тадан ортик аудитория рахбари ва кузатувчилар иштирок этади. Бу йил (2001 йил) барча аудитория рахбарлари ва кузатувчилари, Давлат тест марказининг вакиллари, укиш, укишдан сунг, тест технологияси ва расмий тартиб-коидалар буйича тест синовларидан утганлар. Шунингдек, ушбу синовда шу нарса маълум булдики, айрим рахбарлар ва кузатувчилар укишига етарли даражада маъсулият билан ёндошмаганлар. Бундан ташкари, тест натижаларидан абитуриентларнинг тест синовлари тартиб коидаларига етарли тайёргарлиги йуклигини курсатди. Шу уринда умумтаълим мактаблари, айникса, битирувчи синфларга тест технологиясини ургатиш алохида эътибор бериш лозимлигини таъкидлаб утиш жоиздир. Микрокурсаткичларни динамик холатда тахлил килиш абитуриентлар сонининг бир мунча ортганлигини курсатди. Бунда кишлок ёшларидан булган абитуриентлар микдорининг баркарор усиш тамойили кузатилиб, у 69,5 % ни ташкил этади. Ижтимоий катлам нуктаи-назаридан абитуриентларнинг 61 % идан ортикрогини ишчилар ва кишлок мехнаткашларининг болалари, 24,4 % зиёлиларнинг болалари, 2,9 ишбилармонларнинг болалари, 11,6 % ини бошкалар ташкил этади. укишга кирган абиуриентларнинг 83 % ишчилар ва кишлок мехнаткашлари ва зиёлиларнинг болалари, 6 % и ишбилармонларнинг болалари, 11 % бошкалардир. 1 Кизикишлар минтакавий нуктаи назардан хам анъанавий тарзда хилма-хил булган. Масалан, Кораклпогистон Республикасида математика, техника, тарих, биология устувор саналса, Фаргона вилоятида иктисодиёт, педагогика, юриспруденция кабилар устувор йуналиш хисобланади. Кадрларнинг ракобатбардошлик кобилиятини таъминлаш омилларидан бири танловдир. Коракалпогистон Республикасида, барча вилоятларда ва Тошкент шахрида танлов усган. Шунингдек, энг юкори танлов Сурхондарё, Навоий, Фаргона ва Наманган вилоятларида кузатилди. Айникса, 2000 йилга киёслайдиган булсак, таълимнинг табиий, гуманитар ва педагогик йуналишлари буйича ортган. Бундан ташкари зиёлилар болаларининг укишга кира олиш коэффицентининг 24 % дан 29 % га кутарилганлиги уларнинг сифатлирок тайёргарлик курганлигидан далолат беради. Шунингдек, бу йил абитуриентларнинг умумий сонидан 52 % ини (138 793 абитуриент) мактабни аввалги йилларда битирганлар ташкил этиб, улардан 24244 таси, яъни, 49,2 % и олий укув юртларига кирганлар. Шу билан бирга ана шу абитуриентларнинг уртача баллари мактабни шу йил битирганларникидан юкорирокдир. Жумладан, Миллий ракс ва хореография олий мактаби, Тошкент давлат юридик институти, Тошкент давлат маданият институти, Тошкент давлат аграр университети, Коракалпок давлат университетига укишга кабул килинганларнинг сафида мактабни аввалги йиларда битирганларнинг улуши ортикрокдир. Шунингдек, ушбу йилда 1998 йили ташкил этилган академик лицейларнинг дастлабки битирувчилари Республика олий укув юртларига укишга кирганлар. Академик лицейларнинг 1385 та битирувчисидан 683 таси турли олий укув юртларига хужжат топшириб, тест синовларида катнашди. Улардан эса факат 173 таси грант асосида, 155 та битирувчи эса шартнома асосида укишга кирди, 355 та битирувчи эса Республика олий укув юртларига кира олмаган. 1 1 Узбекитон Республикаси давлат тест маркази. М.Мухитдинов. 2001, ,Тест якунлари. (Тахлилий материал). –Т., 10-бет. 1 Юкоридаги манба. 170-бет. 4-жадвалда академик лицейлар битирувчиларининг вилоятлар ва Тошкент шахри буйича микдорий ва сифатий курсаткичлари аник ва равшан акс эттирилган. 4-жадвал. 2001 йил тест натижаларига кура академик лицейлар битирувчиларининг билим даражаси курсаткичлари Вилоятлар Тестда катнаш - ганлар сони Укишга кирганлар сони Уртача бал Укишга кириш коэффицие нти 1. Хоразм 47 31 126,35 0,66 2. Самарканд 70 32 125,71 0,46 3. Тошкент шахри 102 60 125,58 0,59 4. Кораклпогистон Республикаси 53 27 119,95 0,51 5. Наманган 53 30 119,29 0,57 6. Бухоро 72 31 118,34 0,43 7. Навоий 64 33 114,75 0,52 8. Фаргона 38 17 113,16 0,45 9. Кашкадарё 56 28 109,62 0,50 10. Жиззах 42 13 105,08 0,31 11. Сурхондарё 51 17 94,78 0,33 12. Сирдарё 4 1 93,12 0,25 13. Андижон 31 8 92,39 0,26 Бундан ташкари Республикамиз вилоятларда ёшларининг олий касбий маълумот олишга булган интилиши ушбу минтакаларнинг рахбарлари хамда олий ва урта махсус таълим вазирлиги олдига кадрлар тайёрлашни халк хужалиги тармокларининг мутахассисларга булган эхтиёжига мувофик равишда ривожлантириш вазифасини куяди. Республика Олий укув юртларининг кундузги булимлари буйича 2000-2001 укув йилидаги кабул режаси , абитуриентлар сони ва уртача танлов курсаткичлари жами кабул режаси 18962 та, абитуриентлар сони 203466 та, грант асосида танловда 2000 йил 8,32 та, 2001 йил 10,73 булган. 1 Узбекистон Республикаси Халк таълими вазирлигининг «Умумий урта таълим мактабларида укувчилар таълим тайёргарлиги, даражаси рейтингини жорий этиш буйича олиб борилаётган ишларни янада такомиллаштириш хакида»ги (14 сентябрь, 2001 йил) 133-сонли буйруги чикди. Умумий урта таълим мактабларида укувчилар таълим тайёргарлиги, даражаси рейтингини жорий этиш буйича олиб борилаётган ишларни янада такомиллаштириш хакида»ги Вазирлар Махкамасининг (1998 йил 13 майдаги) «Умумий урта таълимни ташкил этиш тугрисда»ги 203-сонли карорини бажара бориб, Халк таълими вазирлиги тизимида охирги беш йил давомида бахолашнинг рейтинг тизимини жорий этиш буйича муайян ишлар амалга оширилмокда. Айникса, юкорида келтирилганидек, олий укув юртларига укишга кириш хохишида булган абитуриентларнинг аксарияти рейтингни тушунмаганликлари асосида хатога йул куйишган. Бу эса умумий таълим мактаблари, касб-хунар коллежлари, академик лицей талабаларига рейтинг системаси оркали бахолаш билан, унинг коидаларини ургатишни такозо этади. Барчамизга маълумки, 1998 йил 19 сентябрда Халк таълими вазирлигининг 172- сонли буйруги билан тажриба-синов утказиш учун рейтинг тизимининг модели жорий этилди. 1 Юкоридаги манба. 50-бет. Унда 2001 йил 1 сентябрдан бошлаб давлат грантлари буйича ва тулов-контракт асосида укитишнинг кундузги шаклида таълим олаётган олий укув юртининг барча талабаларини (хорижий мамлакатлар талабаларидан ташкари) стипендия билан таъминлаш жорий этилган. Шунингдек, Узбекистон Республикаси Олий ва урта махсус таълим вазирлиги, Молия вазирлиги, олий укув юртларига эга булган бошка вазирликлар ва идоралар тулов- контракт шаклида укитишнинг киймати микдорига хар ойда туланган стипендия микдорини киритиши белгиланган. 2001 1 сентябрдан бошлаб укув юртлари талабалари учун стипендияларини базавий микдори белгиланган талабаларнинг узлаштиришига караб стипендияларга куйидаги табакаланиш коэффицентлари жорий этилган: а) рейтинг буйича энг юкори баллар (86-100 бал) – 1,0 б) рейтинг буйича юкори баллар (71-85 бал) – 0,75 в) рейтинг буйича уртача баллар (55-70 бал) – 0,5 Олий укув юрти талабаларининг стипендия микдорининг бу тарзда хакконий белгиланиши, талабалар орасида албатта юкори балл олиб укишга интилишини кучайтиради. Хозирги кунда замонавий таълим-тарбия деганда куз унгимизга компьютер ва замонавий ахборот технологиялари билан жихозланган хоналардаги таълим жараёнлари келади. «2001-2002 укув йилларида компьютер ва ахборот технологияларини ривожлантириш, «Интернет»нинг халкаро ахборот тизимларига кенг кириб борилишини таъминлаш дастурини ишлаб чикишни ташкил этиш чора-тадбирлари тугрисида» 1 ги Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг Карори хам айни шу максадга каратилган. Карорда «Иктисодий тармокларида, умумтаълим мактаблари, коллежлар ва лицейлар олий укув юртиларининг укув жараёнида замонавий компьютер ва ахборот техникасини кенг жорий этиш, тегишли таълим стандартларини ишлаб чикиш белгиланган. 2001 йил 26 августда Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг "Олий таъълимнинг давлат таълим стандартлаини тасдиклаш туІрисида"ги Карори кабул килинди. Мазкур олий таълимнинг давлат таълим стандартларини куланиш сохалари куйидагилардир: а) кадрлар тайёрлаш сифатига, таълим мазмунига куйиладиган умумий талабларни; б) таълим олувчилар тайёргарлигининг зарур ва етарли билим даражаси хамда олий таълим муассасалари битирувчиларига куйиладиган умумий малакавий талабларни; в) укув юкламасининг хажмини; г) таълим муассасалари фаолияти ва кадрлар тайёрлаш сифатини бахолаш тартиботлари хамда механизмини белгилайди. ОТДТС укув жараёнини, таълим муассасалари фаолиятини, кадрлар дарслик ва укув кулланмалари тайёрлаш сифатининг тартибга солувчи тегишли норматив хужжатлар (бакалавриат йуналишлари, магистратура мутахассисликлари учун давлат таълим стандартлари, укув режалари, укув фанлари дастурлари ва бошкалар) яратиш учун асос хисобланади. ОТДТС олий маълумотли кадрлар тайёрлашда идоравий буйсиниш ва мулкчилик шаклларидан катъий назар, Узбекистон Республикаси худудида жойлашган барча таълим муассалари учун мажбурийдир. Шунингдек, олий таълим стандартлари куйидаги тоифаларга булинади: I . Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси томонидан тасдикланадиган олий таълим стандартлари: 1 «Халк с´зи газетаси» 2001 йил 24 май, пайшанба сони. а) Олий таълимнинг давлат таълим стандарти. Асосий коидалар; б) Олий таълимнинг йуналишлари ва мутахассисликлари классификатори. II . Олий таълимни бошкариш буйича ваколатли давлат органи томонидан тасдикланадига олий таълим стандартлари: а) бакалавриат йуналишлари давлат таълим стандарти; б) магистратура мутахассисликлари давлат таълим стандарти. III . Муайян бакалавриат йуналиши ва магистратура мутахассислиги давлатнинг таълим стандарти куйидагиларни уз ичига олиши лозим: а) зарварак (титул); б) мундарижа; в) бакалавриат йуналиши ёки магистратура мутахассислигининг умумий таснифи; г) бакалавр ёки магистр тайёргарлик даражасига куйиладиган талаблар; д) таълим дастури мазмуни ва компонентлари; е) кадрлар тайёрлаш сифатини бахолаш. Куйидагилар эса олий таълимнинг норматив хужжатлари хисобланади: а) олий таълимни бошкариш буйича ваколатли давлат органлари томонидан тасдикланадиган бакалавриат йуналиши ёки магистратура мутахассислигининг укув режалари ва укув фанлари дастурлари: б) олий таълимни бошкариш буйича ваколатли давлат органи томонидан тасдикланадиган олий таълим муассасаларининг муайян иш фаолиятини тартибга солувчи норматив хужжатлар. Шунингдек, олий таълим йуналишлари ва мутахассисликлари таълим дастурлари мазмунига куйиладиган умумий талаблар эса куйидагилардан иборатдир: 1. бакалавриат - олий таълимнинг биринчи боскичида таълим дастурлари умумий урта ва урта махсус, касб-хунар таълими билан узлуксизлик ва узвийликнинг таъминланишини инобатга олган холда ишлаб чикариш ва талабанинг куйидаги мажбурий фанлар блокларини узлаштирилишини назарда тутиши зарур: а) гуманитар ва ижтимоий-иктисодий: б) математик ва табиий-илмий; в) умумкасбий; г) ихтисослик: д) кушимча Бундан ташкари, касб фаолияти куникмаларини эгаллаш учун малака амалиётлари утилиши назарда тутилиши шарт. Таълим дастурлари мажбурий укув фанлари билан бир каторда талабалар танлаган фанларни хам уз ичига олиши шарт. Бакалавриат таълим дастурини узлаштиришда талабаларнинг укув фанларига оид бир канча масалалар ва муаммолар буйича мустакил билим олиши назарда тутилиши лозим. Шунингдек, таълим дастурлари бакалавриат йуналишлари давлат таълим стандартларига мувофик равишда якунловчи давлат аттестацияси билан тугалланиши шарт. Кушимча фанлар блоки эса талабаларнинг бакалавриат таълим фанлари буйича кушимча равишда чукур билим олишга булган эхтиёжини кондириш; таълим сифатига куйилаётган талаблар ва мехнат бозори конструкцияси тез узгараётган шароитда бакалавриат йуналишлари буйича таълим дастурларининг сафарбарлик ва мосланувчан булишини таъминлаши лозим. Магистратура таълим дастурлари эса, бакалавриат таълим дастурлари билан узлуксизлик ва узвийлик таъминланишини инобатга олган холда ишлаб чикилиши ва талабалар томонидан куйидаги мажбурий блоклар узлаштирилишини назарда тутиш зарур: а) умумметодологик фанлар; б) мутахассислик фанлар; в) илмий фаолият. Шунингдек, таълим дастурлари мажбурий укув фанлари билан бир каторда талабалар танлаган фанларни хам уз ичига олиши мумкин. Талабаларнинг таълим дастурларини узлаштиришида укув фанларининг бир канча масалалари ва муаммолари буйича мустакил билим олиши назарда тутилиши лозим. Таълим дастурлари магистратура мутахассисликлари буйича давлат таълим станддартларига мувофик равишда якунловчи давлат аттестацияси билан тугалланиши шарт. Таълим дастури блоклари мазмунига куйиладиган умумий талаблар куйидагилардан иборат: I . Умумметодологик фанлар блоки: а) Миллий истиклол Іояси ва гуманитар, техник ва табиий фанларнинг фалсафий масалалари буйича билимлар берилиши; б) инсониятнинг глобал муаммолари, маънавий хаёти, шахс ва жамият эхтиёжлари, таълимнинг инсонпарварлик рухи, замонавий цивилизация ва унинг тараккиёт йуналишлари, ахборот тизимлари ва билимларни такдим килиш усуллари туІрисидаги тасаввурлар шаклланиши; в) илмий ва илмий-техник ахборот билан ишлаш куникмалари ва укувларини шакллантириш; г) илмий ижодиёт методологиси, билишнинг умумий усуллари, эмпирик ва назарий тадкикот усуллари, конунлар ва коидалар мантиІи, асослаш ва инкор килиш йулларига доир билимларни таъминлаш; д) таълимда педагогик технологиялар, менежмент ва иктисодиёт асослари хакидаги билимларни таъминлаши зарур. II . Мутахассислик фанлари блоки. а) муайян мутахассислик буйича назарий ва амалий билимларни, укув ва куникмаларни шакллантириш; б) мутахассислик буйича билимлар базаларини яратиш жамлаш ва улардан фойдаланиш куникмаларини ривожлантириш; в) магистратура мутахассислиги буйича илмий-тадкикот ишларини бажариш, касб фаолиятининг кузланган натижаларига эришишда жараёнларни моделлаштириш ва тизимли ёндашиш борасидаги илмий билимлар, амалий махорат ва куникмаларни таъминлаш керак. III . Илмий фаолият блоки. Илмий-тадкикотлар методологияси узлаштирилишини, талабалар томонидан ихтисослашган илмий ва таълим муассасаларида муйян илмий тадкикот ва илмий педагогик ишлар бажарилишини назарда тутиш лозим. IV . Илмий-тадкикот ишлари: а) мустакил тадкикотчилик фаолиятининг амалий куникмаларини хосил килиш; б) ахборот технологияларини замонавий воситаларидан фойдаланиб илмий- тадкикотлар утказиш, тадкикотлар натижаларини тахлил килиш ва акс эттириш, илмий маколалар тайёргарлигига доир билимлар ва куникмаларни шакллантириш; в) талабаларга фан, техника ва технологиянинг энг янги ютукларига асосланган ахборот базаларини куллай билиш, улардан магистрлик диссертациясини бажаришда фойдаланиш куникмасини сингдириш лозим. V . Илмий-педагогик ишлар: а) замонавий педагогик ва ахборот технологияларидан укув-тарбия ишларининг интерактив усулларидан фойдаланган холда педагогик фаолият махорати ва куникмаларини шакллантириш: б) укув жараёнини илмий-услубий жихатдан таъминлашни ташкил этиш укуви ва куникмаларини хосил килиш лозим. Бакалаврнинг тайёргарлигига нисбатан куйиладиган умумий малака талаблари: Бакалавр: а) дунёкараш билан боІлик тизимли билимларга эга булиш, гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар асосларини, жорий давлат сиёсатининг долзарб масалаларини билиши, ижтимоий муаммолар ва жараёнларни мустакил тахлил кила олиш; б) Ватан тарихини билиш, маънавий миллий ва умуминсоний кадриятлар масалалари юзасидан уз фикрини баён кила олиш ва илмий асослай билиш, миллий истиклол Іоясига асосланган фаол хаётий нуктаи назарга эга булиш; в) табиат ва жамиятда кечаётган жараён ва ходисалар хакида яхлит тасаввурга эга булган, табиат ва жамият риважланиши хакидаги билимларни эгаллаш хамда улардан замонавий илмий асосларда хаётда ва уз касб фаолиятида фойдалана билиш; г) инсонннинг бошка инсонга, жамиятга, атроф-мухитга муносабатини боІловчи хукукий ва маънавий мезонларни билиши, касб фаолиятида уларни хисобга ола билиш; д) ахборот йиІиш, саклаш, кайта ишлаш ва ундан фойдаланиш усулларини эгаллаган булиши, уз касб фаолиятида мустакил асосланган карорларни кабул кила олиши; е) тегишли бакалавриат йуналиши буйича ракобатдош умумкасбий тайёргарликка эга булиши; ё) янги билимларни мустакил эгаллай билиши, уз устида ишлаш ва мехнат фаолиятини илмий асосда ташкил кила олиши; ж) соІлом турмуш тарзи ва унга амал килиш зарурияти туІрисида илмий тасаввур хамда эътикоди, узини жисмоний чиниктириши, укув ва куникмаларга эга булиши лозим. Бакалавр биринчидан таълим йуналиши буйича олий маълумотли шахслар эгаллаши лозим булган лавозимларда мустакил ишлашга, иккинчидан тегишли бакалавриат йуналиши доирасида танланган мутахассислик буйича магистратурада олий таълимни давом эттиришга, учинчидан, кадрларни кайта тайёрлаш ва малакаларини ошириш тизимида кушимча касб таълими олиш учун тайёрланади. Магистрант тайёргарлигига нисбатан эса, куйидаги умумий малака талаблари куйилади: Яъни магистр: а) танланган мутахассислик буйича илмий тадкикотларни бажаришга, шунингдек, фан, техника ва технология, иктисодиёт, маданият ва санъатнинг замонавий ютукларини амалиётга жорий этишга йуналтирилган касб тайёргарлигига эга булиши; б) мутахассисликка оид илмий муаммолар билан боІлик вазифаларни ифодалаш ва хал килиш, карорлар кабул килиш, зарур билимлар базасини яратиш ва ундан уз касбий фаолиятида фойдалана билиши; в) илмий тадкикотлар ва мехнатни ташкил килиш методологиясини билиши, тадкикот натижаларини тахлил килиш ва кайта ишлаш методикасини ишлаб чикиши ва амалга ошириши, илмий тадкикот натижаларидан фаолиятнинг тегишли сохаларида фойдаланишга доир амалий тавсияларни ифодалай олиши ва такдим килиши; г) касб вазифаларини автоматлаштириш ва компьютерда моделлаштириш методларини, энг макбул ечимлар топишнинг окилона усулларини эгаллаган булиши; д) бозор иктисодиёти шароитида ишлаб чикариш ва илмий масалаларни бошкаришни илмий асосда ташкил кила олиш; е) замонавий ахборот тизимларидан фойдаланиладиган педагогик технологиялар ва интерактив таълим усулларини эгаллаган булиши керак. Бундан ташкари магистр: а) танланган мутахассилик буйича мустакил илмий тадкикот, илмий педагогик ва касбга доир бошкарув фаолияти; б) магистр тайёрлашга мувофик мутахассислик буйича аспирантурада олий таълимдан кейин тахсил олиш; в) кадрларни кайта тайёрлаш ва улар малакасини ошириш тизимида кушимча касб таълими олиш учун тайёрланади. Укув юкламасининг хажмига тухталадиган булсак, бакалавриат: Барча турдаги аудитория ва аудиториядан ташкари укув ишларини уз ичига олган укув юкламасининг энг юкори хажми хафтасига 54 соат килиб белгиланади. Кундузги укиш шакли учун аудитория машІулотларини юкори хажми хафтасига 36 соат килиб белгиланиши лозим. Укишнинг меъёрий муддати 2 йил булгани холда, укув жараёни 204 хафта давом этиши зарур. Шунингдек, укув даврининг умумий хажми куйидагича таксимланади: а) назарий таълим — 65-70 фоиз; б) аттестация — 9-10 фоиз; в) таътил — 13-16 фоиз; г) малака амалиёти — 6-8 фоиз; д) битирув иши — 2-3 фоиз. Назарий таълим хажми билим сохаларига караб фанлар блоклари буйича куйидагича таксимланади: а) гуманитар ва ижтимоий-иктисодий фанлар — 23-25 фоиз; б) математик ва табиий-илмий фанлар — 8-25 фоиз; в) умумкасбий фанлар — 30-50 фоиз; г) ихтисослик фанлари — 9-10 фоиз; д) кушимча фанлар — 5-7 фоиз. Укув йилида таътил даврининг умумий хажми 7-10 хафта килиб белгиланади. Магистратура учун барча турдаги аудиториядан ташкари укув ишларини уз ичига олган укув юкламасининг энг юкори хажми хафтисига 4 соат килиб белгиланади. Кундузги укиш шакли учун аудитория машІулотлари ва илмий фаолиятнинг энг юкори хажми хафтасига 36 соат килиб белгиланиши лозим дейилган (ОТДТС да). Укитишнинг меъёрий муддати 2 йил булгани холда укиш жараёни 100 хафта давом этиши зарур. Укув даврининг умумий хажми эса, куйидагича таксимланиши белгиланган. а) назарий таълим — 30-40 фоиз; б) аттестация — 4-7 фоиз; в) таътил — 13-16 фоиз; г) илмий фаолият — 40-50 фоиз; Илмий фаолият эса куйидагилардан иборат булиши лозимлиши белгиланган; а) илмий тадкикот ишлар — 53-57 фоиз; б) илмий-педагогик ишлар — 28-22 фоиз; в) магистрлик диссертациясини тайёрлаш — 19-21 фоиз; Шунингдек, магистратура мутахассислигига караб фанлар блоклари буйича таълим хажми куйидагича таксимланади: а) умумметодологик фанлар — 30-45 фоиз; б) мутахассислик фанлари — 55-70 фоиз. Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2001 йил 16 август №343 Карори билан тасдикланган "Олий таълимнинг давлат таълим стандарти"ни ургариб чикиб, тахлил килар эканмиз, унинг куйидаги жихатларига алохида эътибор бердик: Биринчидан, кадрлар тайёрлаш сифатига таълим мазмунига куйиладиган умумий талабларга; иккинчидан, укув юкламасининг хажмига; учинчидан, таълим муассасалари фаолияти ва кадрлар тайёрлаш сифатини бахолаш тартиботлари хамда механизмига.