logo

Текис шаклнинг юзи ҳамда фазодаги жисмнинг хажми ҳақида баъзи маълумотлар

Yuklangan vaqt:

12.09.2022

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

490.5 KB
Текис шаклнинг юзи ҳамда фазодаги жисмнинг хажми ҳақида баъзи маълумотлар Режа: 1 0 . Текис шаклнинг юзи ва унинг мавжудлиги. 2 0 . Юзанинг хоссалари. 3 0 . Текис шаклни бўлаклаш. 4 0 . 3R фазода жисмнинг ҳажми. 1 Аниқ интегралнинг тадбиқлари мавзусида текис шаклнинг юзи ҳамда жисмнинг ҳажми ҳақида маълумотлар келтирилган эди. Бу тушун ча лар каррали интеграллар назариясида муҳим ли гини инобатга олиб, улар тўғри - сидаги таъриф ва тасдиқларни талаб даражасида баён этишни лозим топдик. 1 0 . Текис шаклнинг юзи ва унинг мавжудлиги. Текисликда Декарт координаталари системаси берилган бўлсин. Бу текисликда, содда ёпиқ чизиқ билан чегараланган текислик қисмидан ташкил топган Q шаклни ( текислик нуқталари тўпла мини ) қарайлик. Q шаклнинг чегарасини ( содда ёпиқ чизиқни ) Q билан, Q Q   ни эса  Q билан белгилаймиз: Q Q Q     . Масалан координаталари ушбу 0 ,0   y x , 1  y x тенгсизликларни қаноатлантирувчи ) , ( y x нуқталардан ташкил топ ган тўплам }1 ,0 ,0 :) , {(       y x y x y x 33 –чизмада тасвирланган учбурчак шаклини ифодалайди. 33–чизма Ox ўқидаги бирлик кесма ( 1 0   x ) Oy ўқидаги бирлик кесма ( 1 0   y ) ҳамда (1,0) ва (0,1) нуқталарни бирлаштирувчи тўғри чизиқ кесма лари биргаликда учбурчак шаклининг чегараси  ни ташкил этади. 2 y(0,1 ) 0  x (1 ,0) Текисликда учбурчаклар, ёпиқ синиқ, чизиқ билан чегара лан ган текис - лик қисмидан ташкил топган кўпбурчак-лар юзага эга ва уларни топиш ўқувчига мактаб математика курсидан маълум. Текисликда Q шакл билан бирга A ва B кўпбурчакларни олайлик. Агар A кўпбурчакнинг ҳар бир нуқтаси  Q га тегишли бўлса, A кўпбурчак Q шаклнинг ичига чизилган дейилади, (бунда   Q A бўлади). Агар  Q нинг ҳар бир нуқтаси B кўпбурчакка тегиш ли бўлса, B кўпбурчак Q шакл ни ўз ичига олади дейилади, (бунда B Q   бўлади). Агар A ва B лар мос равишда A ва B кўпбурчак - ларнинг юза лари бўлса, унда, B A    (1) тенгсизлик бажарилади. Айтайлик Q шаклнинг ичига чизилган кўпбурчаклардан ибо рат тўплам  A , Q шаклни ўз ичига олган кўпбурчаклардан иборат тўплам  B бўлиб, уларнинг юзаларидан иборат тўплам эса мос равишда  A ва  B бўлсин. Равшанки,  A ва  B лар сонлар тўплами бўлиб,  A юқоридан  B эса қуйидан чегараланган тўпламлар бўлади. Унда тўпламнинг аниқ чега ра - лари ҳақидаги теоремага кўра Q* A} { sup    Q B * } { inf    лар мавжуд. Одатда, Q* сон Q шаклнинг қуйи юзаси, Q* сон эса Q шакл нинг юқори юзаси дейилади. Тасдиқ. Q* ва Q* миқдорлар учун Q Q * *    (2) тенгсизлик бажарилади. Айтайлик, Q Q * *    бўлсин. Бу ҳолда, равшанки, Q Q * *    айирма мусбат бўлади. Аниқ чегара таърифларига кўра 0   , жумладан 3 0 ) (2 1 * *    Q Q   учун шундай   Q A0 , 0B Q   кўпбурчаклар топиладики, , * 0      Q A      Q B * 0 тенгсизликлар бажарилади. Бу тенгсизликлардан фойдаланиб топамиз. .0 ) ( 2 ) ( * * * * * * * * 0 0               Q Q Q Q Q Q Q Q A B              Кейинги тенгсизликдан 0 0 B A    бўлиши келиб чиқади. Бу эса (1) муносабатга зид. Демак, (2) тенгсизлик ўринли бўлади. ► 1-таъриф. Агар Q Q * *    тенглик ўринли бўлса, Q шакл юзага эга дейилади. Ушбу Q Q * *    миқдор Q шаклни юзи дейи лади. Уни Q каби белгиланади: Q Q Q * *      . 1-теорема . Текисликдаги шакл юзага эга бўлиши учун 0   сони олин ганда ҳам Q шаклни ичига жойлашган шундай A кўпбурчак, Q шакл - ни ичига олган шундай В кўпбурчаклар топилиб, улар учун      B A (3) тенгсизликнинг бажарилиш и зарур ва етарли. ◄ Зарурлиги . Айтайлик текисликдаги Q шакл юзага эга бўлсин: Q Q Q * *      . Аниқ чегара таърифларига кўра, 0   учун шундай   Q А , B Q   кўпбурчаклар топиладики,  A  Q* – 2  , 2 *      Q B яъни 2      Q A , 2      Q B бўлади. Бу тенгсизликдан 4      A Bбўлиши келиб чиқади. Етарлилиги . Айтайлик, ,   Q A   Q B кўпбурчаклар учун      A B тенгсизлик бажарилсин. Равшанки , , *Q A    . *Q B    Юқоридаги ( 2) муносабатдан фойдаланиб топамиз : B Q Q A        * * . Бу ва ( 3) тенгсизликка кўра          A B Q Q * * бўлади. Демак . * * Q Q    ► Фараз қилайлик, текисликда l чизиқ (у ёпиқ ёки ёпиқ бўл мас лиги мумкин) берилган бўлсин. 2-таьриф . Агар шундай 0A кўпбурчак топилсаки, 1) 0A l , 2) 0   учун   0A бўлса, l нол юзали чизиқ дейилади. Масалан, l чизиқ ] , [ ) ( b a C x f y   функциянинг графиги-дан иборат бўлса, у нол юзали чизиқ бўлади. ◄ 0   сон н и олиб ] , [ b a сегментни шундай ] , [ 1r k x x ) , ;1 ..,2,1,0 ( 0 b x a x n k n    бўлакларга ажратамизки , ҳ ар бир ] , [ 1r k x x да ) (x f функ ц иянинг тебраниши a b k     бўлсин. У ҳолда l чизиқни ўз ичига олган 0A кўпбурчакнинг юзи ) () ( 1 1 0 0 k k n k k k x x m M A        бўлади , бунда ) ( sup x f M k  1 , ,1,0 ], , [ 1     n k x x x k k  , 5 ), ( inf x f mk ] , [ 1  k k x x x , )1 ..,2,1,0 (   n k Равшанки , . 1 0 1 0 0                 n k k n k k k x a b x A Демак, l нол юзали чизиқ. ► Бу тушунча ёрдамида юқоридаги 1-теоремани қуйидаги-ча ифодаласа бўлади. 2-теорема . Текисликдаги Q шакл юзага эга бўлиши учун унинг чегараси Q нол юзали чизиқ бўлиши зарур ва етарли. Натижа . Агар текисликдаги Q шаклнинг чегараси Q , ҳар бири ] , [ ) ( b a C x f y   ёки ] , [ ) ( b a C y g x   функциялар тасвирланган бир неча эгри чизиқлардан ташкил топган бўлса, у ҳолда Q шакл юзага эга бўлади. Одатда, узунликка эга бўлган эгри чизиқ тўғриланувчи чизиқ дейи лади. Қуйида Q текис шаклнинг юзага эга бўли ши нинг етарли шарти ни ифодаловчи теоремани исботсиз келтирамиз. 3-теорема . Агар Q текис шаклнинг чегараси Q тўғри ла нув чи эгри чизиқ бўлса, у холда Q юзага эга бўлади. 2 0 . Юзанинг хоссалари. Энди юзанинг асосий хоссалари - ни келтирамиз. 1) Агар текисликдаги 1 Q ва 2 Q шакллар юзага эга бўлиб 2 1 Q Q  бўл са, у холда 2 1 Q Q    бўлади. 2) Агар 1 Q ва 2 Q текис шакллар юзага эга бўлса, у холда 2 1 Q Q  ҳам юзага эга ва 2 1 2 1 ) ( Q Q Q Q       бўлади. Агар бу 1 Q ва 2 Q шакллар чегараларидан бошқа умумий нуқтага эга бўлмаса, яъни   2 1 Q Q бўлса, у ҳолда   2 1 2 1 Q Q Q Q       бўлади. Бу юзанинг аддитивлик хоссаси дейилади. 6 3 0 . Текис шаклни бўлаклаш. Текисликда бирор юзага эга бўлган Q шакл берилган бўлиб, n Q Q Q .....2 1 шакллар унинг юзага эга бўлган қисмий шакллари, яьни   Q Qk n k ,....2,1 (  ) , бўлсин. Агар n Q Q Q ....2 1 лар учун 1) , .... 2 1      Q Q Q Q n 2) ихтиёрий k Q ва i Q лар ) ,...2,1 ; ,..2,1 ( n i n k   умумий нуқтага (чегараларидаги нуқталардан бошқа) эга бўлмаса, у холда n Q Q Q ...2 1 лар Q да бўлаклаш бажаради ёки Q шакл n Q Q Q ...2 1 шаклларга бўлакланган дейилади. Q шаклни n Q Q Q ...2 1 ларга бўлаклашни P билан белги-ланади: }. ... { 2 1 nQ Q Q P  Ушбу )), , (), , (( sup ) ( // // / / y x y x Q d k   kQ y x ) , ( / / ,   kQ y x  , ) ,...,2,1 ( n k  миқдорларнинг энг каттаси P бўлаклашнинг диаметри дейилади ва p каби бел ги ланади ) ( max1 k nk p Q d    . Масалан, ушбу }, , : ) , {( 1 1 2         i i k k ki y y y x x x R y x Q ) , , , ,1 ,..1,0 ,1 ,...1,0 ( 0 0 d y c y b x a x m i n k m n         тўғри тўртбурчаклар }, , : ) , {( 2 d y cb x a R y x Q       текис шаклнинг P бўлаклашни хосил қила д и. Бунда 2 2 1 0 1 1max i k mi n k p y x           бўлади. 7 4 0 . 3R фазода жисмнинг ҳажми. 3 R фазода Дек а рт коорди на талар система си берилган бўлсин. Бу фазода, чегараланган ёпиқ сирт билан ( ёки бундай сиртларнинг бир нечтаси билан ) ўралган V жисмни ( 3 R фазо қисмини) қар айлик . V жисмни ўраб турувчи сиртни– V жисмнинг чегарасини V билан, V V   ни  V билан белги лай миз: .V V V     Масалан , координаталари ушбу 1 2 2 2    z y x тенгсизликни қаноатлантирувчи  z y x , , нуқталардан ташкил топ ган }1 : ), , {( 2 2 2 3      z y x R zy x S тўплам, маркази ( 0,0,0), радиуси 1 га тенг бўлган шарни–жисмни ифодалайди. У нинг чегараси эса }1 : ), , {( 2 2 2 3       z y x R zy x S сфера бўлади. Бундай жисм–шар ҳажмга эга ва   3 4  V га тенг. Умуман, фазода кўпёқликларнинг ҳажмига эга бўлиши ва уни топиш қоида лари ўқувчига ўрта мактаб математика курсидан маълум. Энди 3 R фазода V жисм билан бирга F ва G кўпёқликларни қарай - лик. Агар F кўпёқликнинг хар бир нуқтаси  V га тегишли бўлса, F кўпёқ - лик V жисмнинг ичига жойлашган дейилади (бунда  F  V бўлади). Агар  V нинг хар бир нуқтаси G кўпёқга тегишли бўлса, G кўпёқлик V жисмни ўз ичига олади дейилади. (Бунда  V  G ). Агар F ва G лар мос равишда F ва G кўпёқлик-ларнинг ҳажм лари бўлса, унда G F    тенгсизлик бажарилади. 8 Айтайлик, V жисмда жойлашган кўпёқликлар ҳажмлари-дан ибо рат тўплам } { F , V жимни ўз ичига олган кўпёқлик-лар ҳажм ларидан иборат тўплам } { G бўл син. Унда , } sup{ *V E    V G * } inf{    лар мавжуд. 3-таъриф . Агар V V * *    тенглик ўринли бўлса, V жисм ҳажмга эга дейилади. Ушбу V V * *    миқдор V жисмнинг ҳажми дейилади. Уни V каби белгиланади: V V V      * * . Текис шаклнинг юзи, фазодаги жисмнинг ҳажми тушунча ла рида бир– бирига ўхшашлик борлигини инобатга олиб, жисм ҳажмининг мав жуд лилиги ҳақидаги теоремани келтириш билан кифояланамиз. 4-теорема . Фазодаги V жисм ҳажмга эга бўлиши учун 0   сон олин ган да ҳам V жисмнинг ичида жойлашган шундай F кўпёқлик, V жисмни ўз ичига олган шундай G кўпёқлик топилиб улар учун      F G тенгсизликнинг бажа ри лиши зарур ва етарли. Машқлар 1. Айтайлик,    b a C x f ,  бўлиб,  b a x ,   да   0 x f бўлсин. Бу функция графиги, b x a x   , чизиқлар ҳамда  b a, кесма билан чегараланган шакл юзага эга бўлиш исботлансин. 2. Текисликда Q шакл берилган бўлиб,  nA ва  nB кўпбурчаклар кетма–кетлиги учун Q An , Q Bn   ...,,2,1 n бўлсин. Унда Q шакл юзага эга бўлиши n n n n B A    lim lim тенгликнинг бажарилиши орқали ифодаланиши мумкинми? 9 АДАБИЁТЛАР РУЙХАТИ. 1. Пискунов Н.С. “Дифференциал ва интеграл хисоб”, 2- том, Т.. “Укитувчи”, 1974. 2. Соатов Ё. У. “Олий математика”, 1-жилд, Т. “Укитувчи”, 1994 3. Смирнов В.И. “Курс высшей математики”. М. “Наука”, 1974, Т.2. 4. Ефимов А.В. . Золотарев Ю.Г. , Терпигорева В.М. “Математический анализ” (специальные разделы) М. “Высшая школа”, 1980, ч.2 5. Майдон назарияси элементлари Тешаев м.х Маърузал матни 6. www.ziyonet.uz 7. www.pedagog.uz 10