logo

Узбекистон Республикасида банк тизимининг эволюцияси. Хозирги замон банк тизими

Загружено в:

23.09.2019

Скачано:

0

Размер:

1781.119140625 KB
Узбекистон Республикасида банк тизимининг эволюцияси. Хозирги замон банк тизими     1. Узбекистон худудида банк тизимининг тарихи ва эволюцияси . 2. Мустакиллик арафасида ва мустакиллик йилларида банк тизими . 3. Узбекистоннинг хозирги замон банк тизими . Режа: • Узбекистон худудида банк тизимининг тарихи ва эволюцияси • XIX аср иккинчи ярмида Подшо Россияси Урта Осиёни босиб олгач, табиий ресурсларга жуда бой улкага эгалик кила бошлайди. Улкага рус капитали кириб кела бошлайди. Россия саноатини арзон хом ашё билан узлуксиз таъминлаб туриш максадида Закаспий ва Оренбург темир йуллари курилиб, янги пахта тозалаш ва ёг-мой заводлари, чой кадоклаш, арок, вино ва пиво тайёрлаш корхоналари ишга туширилди. Темир йуллар ривожланиши натижасида Россиянинг пахта хом ашёсига булган талабини кондириш учун Урта Осиёдан куп микдорда пахтани олиб чикиб кетишга имконият вужудга келади. Натижада пахта етиштириладиган майдонлар тез суръатлар билан кенгайтирилади.  • Узбекистонда биринчи банк муассасаси 1875 йилда Тошкент шахрида очилади. У хам булса Россия давлат банкининг булими булган. Уша йили дастлабки омонат кассаси хам очилган. • 1880 йил октябр ойида С.К.Хлинка-Янчевский ва Ко банкирлар уйи ишга тушади, 1881 йилда Урта Осиё акциядорлар банки очилиб, у 1889 йилгача фаолият курсатади. 1893 йилда Волга-Кама банки, 1903 йилда эса Рус-Хитой банки булимлари очилади. Рус-Хитой банки 1910 йилда Шимол банки билан биргаликда Рус-Осиё банки сифатида к,айта ташкил этилади. Уша йили Азов-Дон савдо банкининг Тошкент булими ишга туширилади  Узбекистонда Саноат банки, Кишлок хужалик банки, Коммунал ва уй-жой хужалиги банкининг узок муддатли кредитлар берадиган булимлари очилади. Булар янги корхоналар, совхозлар, МТС, уй-жой коммунал хужаликлари ва бошкаларни куришга хизмат килар эди. 1959 йили узок муддатга маблаглар берадиган банк тугатилиб, уларнинг функцияси СССР Давлат банки ва СССР курилиш банкининг Узбекистон идоралари зиммасига юклатилади  • Собик Иттифок даврида пул-кредит сиёсатини СССР Давлат банки амалга оширар эди. Бунда пул-кредит сиесати тулик марказлашган, ёпик характерга эга булиб, у тугрисида бирон-бир маълумот матбуотда ёритилмасди. Пул эмиссияси марказдан амалга оширилар ва сунгра олдиндан белгилаб куйилган лимитлар асосида республикаларга таркатилар эди, Албатта, бу тизимда пул-кредит сиёсатининг асосий инструментларини ишлатишга хожат хам йук эди.  • Собик Иттифок банк тизимининг якка хукмронлиги шароитида ташки иктисодий фаолиятдан тушган барча олтин-валюта захиралари хам ягона марказда тупланган зди. • Бу албатта, ягона марказлашган давлат булган Совет Иттифокининг табиатига мос холат эди. Республикаларнинг ташки савдо операцияларига кушган хиссаси, экспорт тушумларидаги хиссаси хеч кимни кизиктирмас эди. Бу холат республикаларни умуман ташки иктисодий фаолиятда кенгрок, катнашишга рагбатлантирмас эди. • 1985 йилдан кайта куриш сиёсатининг бошланиши билан бирмунча ишонч ва умидлар тугилгандай булди. Иктисодиётда маълум узгаришлар амалга оширила бошлади. Бирок, инкироз сабаблари ва куламини тулик, тасаввур этмаган, зарур узгаришларнинг туб мохияти ва нихятда мураккаб эканлигини тула англаб етмаган холда аник -равшан дастурга эга булмаган иктисодий барарорлаштириш ва бозор муносабатларига утишнинг турли-туман дастурларини амалга оширишга интилиш бирон-бир натижага олиб келиши мумкин эмас эди.  • Узбекистоннинг хозирги замон банк тизими. • Ушбу даврда амалга оширилган ислохатлар натижасида мамлакатимизда х.ар томонлама мустахкам банк тизими, халкаро андозаларга мое келувчи замонавий банк назорати ва банклар фаолиятини тартибга солиш механизми вужудга келтирилди. Шу билан бирга баруарор иктисодий усишни таъминлашда банк тизими мухим урин тутишини англаш мустахкам банк назорати ва банклар фаолиятини тартибга солиш тизимини яратиш билан биргаликда банк тизимини эркинлаштириш ва бу сохада ислохатларни янада чук,урлаштириш зарурлигини курсатиб беради.  Сунгти икки йил ичида Президентимизнинг банк тизимини янада эркинлаштириш ва ислох клишга каратилган бир катор фармонлари ва Вазирлар Махкамаси карорлари кабул килинди. Ушбу хужжатларнинг кабул к,илиниши билан мамлакатимизда банк тизимининг ривожланишидаги туртинчи боскич бошланди, Бу боскичнинг асосий вазифалари куйидагилардан иборат. Биринчидан, бу боскичда банклар фаолиятини янада эркинлаштириш асосида ахолинииг банк тизимига булган ишончини янада мустахкамлаш зарур. Бу эса ахолининг вактинча буш маблакларини банк жамармаларига ва жамгарма депозитларига жалб этиш имконини беради. Уз навбатида бу маблаглар банк тизимининг реал ишлаб чикариш имконинтларини янада кенгайтиради, натижада тижорат банклари корхоналарнинг чинакам хамкорларига айланадилар, уз ресурсларини фойдали лойихаларни молиялаштиришга йуналтириб, мамлакатимиз иктисодиётининг янада юкорирок, суръатлар билан ривожланишига хизмат киладилар.  • Хозирги кунда хусусийлаштирилиши кузда тутилаёттан банклар каторига Ташки иктисодий фаолият миллий банки, "Асака" банки, Узсаноаткурилишбанки ва "Пахтабанк"лар киритилган. Шунингдек, "Узуйжойжамрарма-банк", 'Узтадбиркорбанк" ва "Заминбанк" каби банкларнинг низом жамрармасидаги давлат улушини камайтириш хам кузда тутилмокда.