logo

Муқобил энергия манбалари – Қуёш энергиясидан ишлайдиган мева қуритгичларни такомиллаштириш

Загружено в:

23.09.2019

Скачано:

0

Размер:

2104.5185546875 KB
Муқобил энергия манбалари – Қуёш энергиясидан ишлайдиган мева қуритгичларни такомиллаштириш  Мазкур лойи ада ноананавий энергия манбаларидан бири уёш ҳ қ энергиясидан хал хўжалигида фойдаланиш ва паст қ температурада ишлайдиган гелио урилмаларни янги қ вариантларини яратиш муаммоси ўйилади. озирги пайтда ер қ Ҳ юзида а оли сонининг йил сайин ошиб бориши амда фан- ҳ ҳ техниканинг тез суръатларда ривожланиб бориши ижтимоий- и тисодий, экологик амда энергетик муаммоларни вужудга қ ҳ келишига сабаб бўлмо да. қ А олини йил давомида уритилган мева ма сулотларига бўлган ҳ қ ҳ талабини ондириш учун замонавий уритиш технологияларини қ қ ишлаб чи иш, шунингдек самарали гелио уритгичларнинг янги қ қ конструкцияларини яратиш ва уларни ишлаб чи аришга жорий қ этиш шу куннинг долзарб масалаларидан бири исобланади. ҳ Мавзунинг долзарблиги: Тад и от ма сади:қ қ қ Самарали уёш мева уритгичларини қ қ ишлаб чи иш ва уни амалиётга жорий этиш учун қ меваларни уриши давомида юз берадиган исси лик- қ қ масса алмашиниш жараёнларини тад и этиш, меваларни қ қ уриш режимларини ани лаш, уларни уриш кинетикаси, қ қ қ уритилган меваларни сифати билан бо ли технологик қ ғ қ жараёнларни ўрганиш. Тад и от вазифалари:қ қ - Гелиоқуритгичларнинг классификацияси аналоглари қисман ўрганилади. Рецеркуляцион-комбинациялашган қуёш мева қуритгичларининг мақсади, вазифаси ва иш самарадорлигини ошириш имкониятлари, уларни такомиллашган ва намлик режими автоматик бошқариладиган оптимал варианти яратилади. - Рецеркуляцион-комбинациялашган намлиги автоматик бошқариладиган гелиоқуритгичлардаги иссиқлик-физикавий тавсифи ўрганилади. Меваларни қуритиш турлари. 1- қуритгичда қуриш эгрилиги, 2- очиқ майдонда қуриш эгрилиги Мужассамлашган қуёш мини мева-сабзавот қуритгич- иссиқхона қурилмаси Қуёш қуритгичида тут мевасининг қуриши Сабзининг куриш кинетикаси Тут мевасининг куриш кинетикаси  Тут мевасининг гелиокуритгичда ва очик майдондаги куриш кинетикаси   Рецеркуляцияли радиацион-конвектив қуритиш қурилмасининг принципиал схемаси. 1 – қуритиш камераси, 2,3 – вентиляторлар, 4 – рефлекторли ИК-нурли лампа, 5 – махсулотлар учун поддон, 6 – контакт термометр, 7 – бошқариш пульти, 8 – ҳаво оқими айланувчи қувур, 9 – шиша қатлам Курилманинг синов натижалари Маҳсулот 1 кв.м юзага ёйиладиган маҳсулот миқдори, кг Очиқ майдонда қуриш муддати, кун Қурилмада қуриш муддати, кун Тайёр маҳсулот чиқиши % кг Олма 10 6-7 3 18 - 20 1,8 – 20 Узум (қора кишмиш) 12 18 - 20 6-7 30 – 32 3,6 – 3,8 Анжир 10 10 - 12 5 - 6 28 – 30 2,8 – 3,0 Қовун 10 8 - 12 4 - 5 30 – 35 3 – 3,5 Помидор 12 5 - 6 3 16 - 18 3,5 – 4 Тут (ок) 10 5-7 2-2,5 25-30 2,5-3 Тут (кора) 10 4-6 1,5-2 25-30 2,5-3 Эътиборингиз учун раҳмат