logo

Бир чумичли экскаваторлар таснифномаси, тузилиши ва вазифаси. Уларнинг конструктив ва кинематик шаклини танлаш хамда асослаш.

Загружено в:

20.09.2019

Скачано:

0

Размер:

86.5 KB
Бир чумичли экскаваторлар таснифномаси, тузилиши ва вазифаси. Уларнинг конструктив ва кинематик шаклини танлаш хамда асослаш. Режа: 1. Бир чумичли экскаваторлар таснифномаси, тузилиши ва вазифаси. 2. Тугри ва кайтма чумичли экскаваторлар механизмларини хисоблаш. Экскаваторлар узи юрар ер казиш машиналари булиб, улар грунтни казиш ва уни бир жойдан иккинчи жойга суриш учун хизмат килади. Улар иш жихози маълум сигимга эга булган чумичдан иборат циклли ишлайдиган бир ковшли экскаваторларга ва куп чумичли, куракли ва фрезали (чумичсиз) иш жихозига эга булган узлуксиз ишлайдиган экскаваторларга булинади. Бир чумичли экскаваторлар ишни алохида, куп марта такроорланадиган цикллар билан бажаради, бунинг натижасида ерни казиш ва уни силжитиш жараёни алохида ва кетма-кет бажарилади. Иш жараёнида машина вакти-вакти билан навбатдаги грунт хажмини ишлаш учун жойидан жилиб туради. Узлуксиз ишлайдиган экскаваторлар эса грунтни казиш ва уни силжитиш жараёнини бир вактнинг узида ва узлуксиз бажаради. Бундай экскаваторларнинг иш унуми бир чумичлиларникига нисбатан юкори, чунки улар грунт ва иш жихозларини жилдириш учун иш вактининг 2/3 кисмини сарф килади. Бир чумичли экскаваторлар вазифасига кура курилишда ер казиш ва юклаш- тушириш ишлари учун мулжалланган универсал курилиш экскаваторларига, курилиш материаллари, руда ва кумир казиб олиш, очик усулда фойдали казилмаларни казиб олиш учун мулжалланган кон экскаваторига булинади. Узлуксиз ишлайдиган экскаваторлар эса вазифасига кура буйламасига трубопровод ва турли хил коммуникациялар учун хандаклар казийдиган (хандак экскаваторлари), каналлар ва сув йуллари казийдиган (канал ковлагичлар) хамда кон текислаш ва мелорация ишлари учун мулжалланган кундалангига ковлайдиган машиналарга ва радиал ковлайдиган машиналар- катта хажмдаги очиш ва кон ишлари учун мулжалланган турларга булинади. Шахар, саноат ва гидроиншоотлар курилишида купрок бир чумичли универсал курилиш ва хандак экскаваторлари кулланилади. Бир чумичли курилиш экскаваторлари. Бу экскаваторларга сигими 0,25 … 4 м 3 булган бир чумичли турли хил алмаштириладиган иш жихозларига эга булган универсал экскаваторлар киради. Улар I – IV категорияли грунтларда ер казиш ишларини бажариш учун хизмат килади. Курилиш экскаваторларининг асосий кисмлари: гусеницали ва пневмогилдиракли юриш курилмаси, бурилиш платформаси хамда алмашадиган иш ускуналаридан иборат. Бурилиш платформаси юриш курилмасига роликли таянч-бурилиш доираси оркали таяниб туради ва унга нисбатан горизонтал текисликда бурилиши мумкин. Бир чумичли курилиш экскаваторлари куйидаги белгиларига кура таснифланади: юриш курилмаси турига кура – гусеницали (нормал ва таянч юзаси катталаштирилган) ва пневмогилдиракли; юритма турига кура – бир моторли (гидравлик); таянч-бурилиш курилмасига кура – тула буриладиган (иш жихозларининг планда бурилиш бурчаги чегараланмаган) ва тула бурилмайдиган (иш жихозларининг пландаги бурилиши 180 О …270 О га чегараланган); иш жихозлари осмаларининг турига кура – канат полистпастларга осилган эгилувчан осмали ва гидроцилиндрлар ёрдамида бикир осилган; ижрочи иш жихозларининг бажарилишига кура шарнир- ричагли ва телескопик. Булардан ташкари, экскаваторлар улчамлари, массаси, куввати ва чумичининг сигимига кура узаро фарк килади. Бир чумичли экскаваторнинг асосий параметрлари куйидагилардир: чумичнинг сигими, иш циклининг давомийлиги, казиш ва тупрокни тукиш радиуси, казиш баландлиги ва чукурлиги, тупрокни тукиш баландлиги, экскаватор енга оладиган йул киялиги, машинанинг конструктив ва эксплуатацион массаси, грунтга буладиган уртача солиштирма босим, юриш курилмасининг колеяси ва базаси. Курилишдага турли хил ер казиш билан боглик булган ишларни турли шароитларда бажариш учун бир чумичли курилиш экскаваторлари чумич ва бошка алмаштириладиган иш жихозлари билан таъминланади. Агар экскаваторларга камида учта алмаштириладиган иш жихози - тугри курак (лопата), тескари курак ва драглайн урнатиш мумкин булса, уларга бошка турдаги иш жихозлари урнатиш хам мумкин ва бундай экскаваторлар универсал экскаваторлар дейилади. Экскаваторларнинг хар кандай иш жихози билан ишлаш цикли куйидаги операциялардан иборат: 1) иш йули - кутариш ва босиш ёки тортиш механизми ёрдамида чумични грунт билан тулдириш, жойига олиб бориш ва тукиш; 2) салт йули - буш чумични тукиш жойидан яна казиш жойига келтириш; 3) экскаваторни янги иш жойига олиб утиш. Экскаватор иш циклининг кисмларини куранинг иши мисолида батафсилрок куриб чикамиз. Чумични тулдириш экскаватор иш унумини белгиловчи асосий жараёндир. Кутариш пайтида чумич босим остида грунтга кириб, грунтни катламлаб кирка бошлайди (киринди хосил килиб). Богланиши кам, сочилувчан ва ута юмшок грунтларда чумич грунтни киркмасдан, балки порциялаб ва булаклаб олади. Тулган чумичдаги тупрокнинг хажми кикилган кириндининг кесими ва узунлигига боглик. Бу узунликнинг вертикалга проекцияси - казиш баландлиги Н к дейилади. Кетма-кет киришлар жараёнида чумич траекториясининг шакли узгармаслиги учун киринди кесимининг горизонтал буйича узунлигини казиш баландлиги буйлаб тахминан бир хил деб кабул килса хам булади. Кириндини калинлиги босим йуналишида узгарувчан булиб, босим вали баландлигида энг катта (С max ) кийматига етади. Чумичдаги грунт хажми тахминан (м 3 ): q r = b . C max . H к . K ю . k н , бу ерда, b - киркиладиган кириндининг кенглиги (чумични кенглигига тенг), м; k ю - юмшалиш коэффициенти ( k ю = 1,1 ... 1,3 ); k н - чумични тулдириш коэффициенти ( k н  1 ... 1,2 ). Бундан, k =1,0 булганда чумични тулдириш тучун зарур булган кириндини кесими (м); С q b H k r к ю max    . Казиш давомийлиги цикл умумий вактининг тахминан 30 - 35% ни ташкил этади. Цикл давомийлигини купайтирмаслик учун чумични бурилиш пайтидаёк бушатиш учун юборилади. Бунинг учун чумични барча харакатларининг тезлик ва тезланишларини минимал буриш бурчагида (40 0 атрофида) мослаб олиш талаб килинади.Бушатиш вактининг давомийлиги грунтнинг ковушкоклиги, чумич хажми хамда бушатиш жойига боглик булиб, 1 ... 8 секундни ташкил этади. Чумични бушатишга очиш чумични буриш билан бир вактда булиши керак. Автомобиль транспортида кузовнинг хажми 4 ... 5 чумичнинг хажмига, темир йул транспортида - 8 ... 10 чумичнинг хажмига тенг булиши керак. Экскаваторнинг барча механизмлари пневматик ёки гидравлик усулда бошкарилади. Кам кушиладиган ёрдамчи механизмлар ричаглар ёрдамида бошкарилади. Экскаватор кураги билан ер казиганда чумичга Р о куч таъсир килади. У казиш жараёнида хосил буладиган уринма куч Р 01 = k 1 . F (бу ерда F - киркиладигангрунтнинг кесим юзаси; F = c . b , бу ерда с - киркиладиган грунт катламининг калинлиги; b - чумичнинг кенглиги) ва нормал куч Р 02 ларнинг тенг таъсир этувчисидан иборат булади. Р 02 нинг киймати чумич тишларниинг ва киркиш кирраларининг утмасланиш даражасига боглик ва Р 02 = 0,2 ... 0,4 Р 01 килиб олинади. Экскаваторнинг куч жихозлари системасига чумични кутарувчи - S n , стрелани кутарувчи - Q ва дастага босим кучи - Р б лар таъсир килади. Sn куч кийматини, Р 02 кучнинг таъсир чизиги унинг укидан утади, деб фараз килиб, босим валига нисбатан моментлар тенгламасидан куйидагича аниклаш мумкин: S n = 1/r n (P 01 . R o + G к +r . R n+r + G p .  p ), бу ерда, G p –дастанинг огирлиги; G к+ r – чумичнинг грунт билан биргаликдаги огирлиги. Шундай килиб, чумич ва иш жихозларининг маълум булган параметрлари, киринди калинлиги С ва грунт категориясига асосан S n нинг кийматини аниклаш мумкин. Кутариш тезлигини кабул килиб, кутариш механизмининг кувватини куйидагича аникланади: N n = S n . V n / 102 .  n , бу ерда,  n – кутариш механизмининг Ф.И.К. Кувват N n маълум булган холда V n ни кабул килиб, хосил булиши мумкин булган S n ни аникланади. Нормал босим кучи Р 02 , чумични кутариш кучи S n , чумичнинг грунт билан биргаликдаги огирлиги G к+ч хамда дастанинг узи огирлиги G р га боглик. Кучлар йигиндиси F оркали босим кучи Р б ва нормал куч R б ни, босим кучи буйича ва маълум булган босим тезлиги V и га кура босим куввти аникланади: N н = Р б . V н / 102 .  н , бу ерда  н – босим механизмининг Ф.И.К. Драглайн билан жихозланган экскаваторлар катта чукурликка эга булган ва ишлаш пайтида катта харакатланиш радиуси зарур булган холларда кулланилади. Драглайн тугри ва тескари кураклардан фарклиравишда, иш жихозига бикр махкамланмай, блоклар, кутарувчи ва занжир осмалари ва бушатувчи канатлар ёрдамида иккита канатга осилади. Харакатланиш радиуси ундан стрела билан чумич уртасидаги бикр богланишнинг йуклиги хисобига катталашади ва бунда стрелага тушадиган кучнинг микдори хам кам булади. Бу эса куракли экскаваторга нисбатан 2 – 2,5 марта узун булган стреладан фойдаланиш имконини беради. Грунтни драглайн чумичи билан казиш ва бушатиш пайтида чумични бир неча метр масофага олдинга иркитиш мумкин. Гидравлик юритмали экскаваторлар. Гидравлик юритмали бир чумичли экскаваторлар куп моторли, тула буриладиган ва бурилмайдиган, иш жихозлар бикр килиб осилган машиналар булиб, двигателнинг кувватини ижрочи механизмларга узатиш учун гидравлик хажмли юритма кулланилади. Бу турдаги экскаваторлар механик экскаваторларга нисбатан кенгрок хилдаги алмашинувчи иш жихозларига эга ва иш жихозларининг асосий хамда ёрдамчи харакат турлари нисбатан куп, бу эса уларни технологик имкониятларини кенгайтиради ва шахар, саноат хамда гидроиншоотлар курилишида бажариладиган ер казиш ишларини, айникса тор шароитларда курилиш ишларини механизациялаш даражасини оширишга имкон беради. Гидравлик экскаваторлар шарнир-пишангли (12.1-расм) ва телескопик иш жихозли булади, уларни ушлаб туриш ва харакатга келтириш учун бикр богланишлар – гидроцилиндрлар кулланилади. Шарнир-пишангли жихозларнинг иш харакатлари стреланинг киялик бурчагини узгартириш, дастани чумич билан бирга стрелага нисбатан буриш ва чумични юастага нисбатан буриш, телескопикли турида эса – телескопик стрелани чикариш ва ичига тортиб олишдан иборат. 12.1 – расм. Бир чумичли гидравлик экскаватор (шарнир-пишангли). Тескари курак энг куп кулланиладиган иш жихозлари турига киради ва у экскаватор турган юзадан пастда жойлашган чукурларни казиш учун хизмат килади. Тескари курак иш жихози комплектига стрела (Г-симон ажралмайдиган ёки узунлиги узгарадиган уланиа 1,6 лар булиши мумкин), даста 5, бурилувчи чумич 4 ва гидроцилиндрлар 2, 3, 8 киради. Казиш пайтида киринди калинлиги стрелани кутариш ёки тушириш билан созланади. Уланма стрела казиш чукурлиги Н к ва казиш радиуси R к (хамда бушатиш баландлиги Н в ) ни узгартириш имконини беради. Бино ва иншоотларнинг пойдеворига якин жойларда ишлаганда хамда казиладиган хандакларнинг уки экскаваторнинг буйлама уки билан устма-уст тушмайдиган холларда тескари курак иш жихозига, даста 5 ни гидроцилиндр билан бирга планда стрела 1 нинг укига нисбатан бурчак остида урнатиш имконини берадиган махсус оралик деталь 9 кулланади. (12.1-расм). Бу эса казиш укининг машинанинг буйлама укига нисбатан 1,5 м гача суриш имконини беради. Бундай суриш имконияти гидравлик экскаваторларнинг энг катта афзаллиги хисобланади. Буриладиган чумичли тугри курак 4 … 6 улчамли гурухга кирувчи экскаваторларда кенг кулланилади ва узи турган текислик юзасидан юкорида (купрок) ва пастда жойлашган грунтларни казишт хамда юклаш ишлари учун хизмат килади. Гидравлик экскаваторлар одатдаги ер казиш ишларини бажариш учун турли хил алмаштириладиган иш жихозлари билан таъминланади (12.2- расм). 12.2- расм. Бир чумичли гидравлик экскаваторларнинг алмашадиган иш жихозлари. Бир чумичли экскаваторларнинг фойдаланишдаги иш унуми (м 3 / соат) куйидагича аникланади: П э = n . q . k н . k в / k ю бу ерда q – чумичнинг сигими, м 3 ; k н – чумични тулдириш коэффициенти ( k н – 0,9 … 1); k ю – грунтни юмшатиш коэффициенти ( k ю = 1,1 … 1,4); n – бир соатлик ишдаги цикллар сони; n = 3600/Т ц (бу ерда Т ц – битта иш циклининг давомийлиги, с). A йрим жараёнларни бирлаштирган холда иш циклининг давомийлиги Т ц : Т ц = t к + t бб + t б + t зб , бу ерда t к , t бб , t б ва t зб лар казиш, чумични бушатишга буриш, бушатиш ва казишга кайтиш вакти давомийлиги, с. А д а б и ё т л а р 1. Акбаров А. “Курилиш машиналари”, Тошкент 1993й., узбек тилида. 2. Плешков А. “Бульдозер, скрепер, автогрейдерлар”, Тошкент, узбек тилида. 3. Алексеева Т. В. и др. “Машины для земляных работ”, 1972й. рус тили. 4. Гаркави Н. Г. “Машины для земляных работ”, 1989й. рус тили. 5. Домбровский Н. Г. и др. “Строителные машины” 1985й. рус тилида. 6. Сергеев В. П. “Автотракторный транспорт” 1984й. рус тилида. 7. Икрамов У. А. “Автомобиллар ремонти” 1976й. узбек тилида. 8. Баловнев В. И. “Дорожно-строительные машины и комплексы” М.1988, 384с. 9. Набиев Р. В. “Йул курилиш машиналаридан фойдаланиш”, 1988й. узбек тили. 10. Круг Г. К. “Теоретические основы планирование экспериментальных исследований”, МЭИ 1973.