logo

Юрак-кон айланиш тизимининг ишини текширувчи функционал усуллар. Нафас тизими фаолиятини текшириш Штанге пробаси

Загружено в:

20.09.2019

Скачано:

0

Размер:

83.5 KB
www.arxiv.uz Режа: 1.Юракнинг иш частотаси ЭКГ 2.Кон босимини улчаш,велоэргометрия усули оркали аниклаш. 3.Нафас тизими фаолиятини текшириш:НОС,упка сигимини аниклаш.Штанге пробаси. www.arxiv.uz КИРИШ Валеология - саломатлик ёки кандай килиб соглом булиш мумкинлиги хакидаги фандир. Тиббиёт уз олдига турли касалликлар табиати, уларнинг келиб чикиш сабаблари, касалликларни олдини олиш ва даволаш вазифаларини куйса, валеология саломатлик табиати, соглом булиши сабаблари, омиллари ва механизми масалаларини ечади. Барча тараккий этган мамлакатларда саломатлик инсоннинг энг мухим бойлиги хисобланади. Соглом инсон исталган жамиятда катта кучга эга яратувчилик вазифасини бажаради, кувонч, интеллектуал ва жисмоний кобилиятнинг манбаси хисобланади. Шу муносабат билан инсон эхтиёжи булиши саломатликни мустахкамлаш долзарб муаммо булиб колмокда. Бундан жамиятнинг хар бир аъзосида инсон хаётида энг мухим булган саломатликка булган муносабатни тарбиялаш масаласи пайдо булади. Бунинг учун соглом инсон моделини, педагогик назорат тизимини ва жисмоний камолотга эришишнинг эффектив усул ва услубларини ишлаб чикиш лозим. Жисмоний ривожланиш, жисмоний тайёргарлик, жисмоний холат ва функционал тайёргарликнинг сон курсаткичлари ёш инсон саломатлик даражаси хакида нисбатан маълумот беради. Олий таълим истикбол тараккиётининг асосий муаммоларини хал этиш ёшларни жисмонан соглом фикрга эга булишлик тизимини такомиллаштиришни талаб этади. Шунинг учун олий укув юртларида жисмоний тарбия тизимини кайта куриш долзарб муаммолардан бири хисобланади, чунки тадкикотларимиз натижаларига кура укиш давомида талабаларнинг саломатлиги даражаси йилдан-йилга пасайиб бормокда. Хозирги вактга кадар олий укув юртини битираётган ёш мутахассислар купинча тулик согломлашган эмас, бу эса уларнинг келгусидаги ишлаб www.arxiv.uz чикариш ва ижтимоий фойдали фаолиятини чеклаб куяди, ривожланаётган давлатга иктисодий ва интеллектуал зарар етказади. Шу муносабат билан ёшлар валеологияси саломатликни саклаш ва яхшилашга, согломлаштирувчи жисмоний тарбия турлари, услуб ва усулларига, соглом турмуш тарзи куникмаларини шакллантиришга йуналтирилган, согломлаштириш тизими сифатида куриб чикилади. Валеология талабаларда жисмоний тарбиянинг назарий, амалий ва мустакил машгулотларига онгли, баркарор ва позитив муносабатларни шакллантиришга йуналтирилган булиб, саломатликни яхшилайди, укув жараёнларининг унумдорлигини оширади, жисмоний маданият элементларини шакллантиради. Жисмоний баркамоллик саломатлик гарови булиб, у шахсни хар томонлама ривожлантириш ва ёшларни тарбиялашга ёрдам беради. Тарбия жараёнининг бош вазифаси-тарбиявий фаолиятнинг динамизми ва баркарорлигини кучайтириш, тарбиянинг юкори натижаларини кафолатлаш. Бу эса талабанинг индивидуал хусусиятларини хисобга олувчи педагог шахсиятига асосланади. Саломатлик инсон хаётида, айникса ёшлигида, мухим роль уйнайди. Саломатлик даражаси инсоннинг касбий етуклиги ва ижодий усишига сабаб булади. 1. . Юракнинг иш частотаси ЭКГ Юрак уриши частотаси (ЮУЧ)- юрак томир тизими кувватини курсатувчи универсал курсаткич булиб унинг фаолияти жисмоний ёки рухий хислар жараёни билан бевосита боглик булади. Юрак мароми монитори (ЮММ) бевосита маълум вакт давомидаги юрак уриш частотаси (ЮУЧ) билан аникланади. Шу сабабли хам монитор жисмоний машклар давомида юрак уришдаги хар кандай узгаришга ахамият беради. ЮММ доимий юкламалар хажми ва огирлигини назорат килиш ва www.arxiv.uz текшириб бориш имкониятини беради. Машклар ва амалий машгулотлар дастури асосида олиб борилаётган тренировкалар эффектини оширишда куйидаги факторларга богликдир: 1. Амалий машгулотларнинг узвийлиги; 2. Амалий машгулотларнинг давомийлиги; 3. Жисмоний тарбия машгулотларида тренировкалар частотаси; 4. Амалий машгулотлар ва берилган жисмоний юкламаларнинг куринишлари. ЮУЧ ошиши юрак-томир тизими ва бутун организмнинг машк килишини юксалтириб юборади. Шу сабабли хам назорат килинмасдан юкори пульс билан машк килиш тукималар ёрилиши, чузилиши хамда яна шу каби организмга зарар келтирувчи шикастларга, ортикча чарчашларга олиб келади. Бу холатларда согломлаштириш эффектига эришмок максадида кунига икки-уч машгулотлар утказиладиган жисмоний тарбия укитувчилари, теренерлар алохида эътибор беришлари шарт. Булар шугулланувчининг факатгина рухий холатига эмас, балки жисмоний холатига хам таъсир килади. ЮММ ахамиятга молик куйидаги факторлардан иборат: 1.Секундомер ишга туширилгандан бошлаб куйидаги курсаткичлар намоён булади: -ЮУМ уртача ахамияти; -ЮУМ максимал ахамияти; -ЮУМ минимал ахамияти. 2.Машгулотлар чегарасини аниклайди. Жисмоний тарбия буйича амалий машгулотлар жараёнини чегарасини аниклаш машклар сифатини аниклашда фойдаланилади. Талаба, спортчининг аэробик ва анаэробик чегараси канчалик юксак булса, уларнинг функционал холатлари шунча юкори булиши маълум . Бу холатларни билган холда ЮММ чегарасини белгилаш мумкин. www.arxiv.uz 1.Тиклаш темпи назорати (релаксация). Релаксация темпи узгарувчи R- R интервал дам олиш кундалик, хамда енгил жисмоний юкламалар вактида инсон организми юрак уриши маромини бахолайдиган энг самарали информатив тест хисобланади. Дам олиш вактидаги юкори пульс ёки релаксациянинг паст суръати организм машгулотлар давомида жисмоний рухий чарчаганини курсатади. Юрак уриши монитори иши Polar Fitwatch (ритми) мароми.Polar Fitwatch юрак уриш мароми монитори асосий кисмлари: 1. Электродли кукрак передатчиги (узатувчиси), (Polar transmitter). 2. Эластик камар ( elastik strap ). Юрак уриши монитори. Сизнинг машгулот дастурингизнинг самарадорлиги куйидаги 4 фактордан иборатдир: 1. Юкламаларнинг узвийлиги; 2. Юкламаларнинг давомийлиги; 3. Машгулотлар частотаси; 4. Жисмоний юкламалар турлари. Назорат килинмаган жисмоний юкламалар соглик учун айникса катта ёшдаги гурухлардаги кишиларда кунгилсизликларни келтириб чикариши мумкин. Куйидаги кулланма кунгилсизликларни бартараф этиш учун тавсия этилади: 1. Агар сиз 35 ёшдан катта булсангиз; 2. Агар сиз 5 йил давомида мунтазам шугулланмаган булсангиз; 3. Агар сиз чексангиз; 4. Агар сизнинг артериал кон босимингиз ошган булса; 5. Агар сизда холестерин микдори ошик булса; 6. Агар сизда кандайдир касалликлар окибати булса; 7. Агар сиз бирор жаррохлик муолажасидан сунг даволанаётган булсангиз; 8. Агар Сизнинг бирор организмингиз кучириб утказилган ёки сунъий булса. www.arxiv.uz Машгулотларга киришишдан илгари уз шифокорингиз билан маслахатлашиб олинг. Юрак уриши монитори юкламаларнинг хажми ва узвийлигини ЮУЧ инсон саломатлигини оптималлаштириш даражасида назорат килишга ёрдам беради. Юрак уриши меёрини тартибга келтиришга каратилган ва эришилган хар кандай жисмоний юкламалар сизнинг соглигингизга фойдалидир. Сиз доимо юкламалар билан узвий шугулланаётган вактингизда назоратсиз меъёрни оширмаслигингиз керак. Назоратсиз юкламалар салбий окибатларни келтириб чикаради. Бизнинг организмимиз кундалик об-хаво узгариши хаёт зарбалари ва ноуушликлар натижасида жисмоний ва рухий чарчокликка дуч келади. Шу сабабли доимий спорт билан шугулланиб юрганларнинг хам юрак уриши меёри доимо меъёр даражада булмай, узгариб туради. Шу сабабли хам доимо машгулотлар пайтида юрак уриши меёрини аниклаб иш тутиш керак. Америкадаги спорт табобати колледжи олиб борган тадкикотлари натижаси тест килмасдан куйидаги формула асосида хам юрак уриши маромини максималлигини аниклайдиганлар: 220-Ёшингиз- максимал юрак уриш мароми 35 ёшли эркакнинг максимал ЮУМ мисол тарикасида келтирамиз: 220-35-185 юрак уришигдакикада 2.Кон босимини улчаш,велоэргометрия усули оркали аниклаш. Артериал пульсни аниклаш. Талабаларни билиши шарт 1. Пульсни аниклаш жойларини 2. Пульс характеристикасини 3. Тахикардия ва брадикардияларда ёрдам курсатишни www.arxiv.uz 4. Секундамер билан ишлашни 5. Беморни пульсини аниклашни 6. Пульсни санашни Артериал пульс кандай аникланади 1. Бемор краватда ётганда ёки стулда тинч холатда утирганда пульси аникланади 2. Беморнинг бир кули танаси буйлаб чузилган булади 3. Беморнинг билагини кафт юзаси томонига сиз унг кулингизни 1, 11,111, бармокларнигиз учини куясиз 4. унг кулингизнинг 1 бармогини эса бемор билаги остидан куясиз 5. Сиз унда беморнинг билак артериясидаги девор уришини (пульсация) 2,3,4, бармокларингиз учида сезасиз 6. Секундамирни чап кулда ушлаб томир уришини 1 минут ичида санайсиз Эслатма 1. пульс чакка, уйку, сон, артерияларидан хам аниклаш мумкин 2. Пульсни аниклашда бармоклар аста босилади. 3. пульс 15 секундда саналиб 4 га купайтирилади. Артериал босимни улчаш 1. Артериал босимнинг хосил булиш ме х анизми 2. Артериал босимнинг узугариб туриш сабаблари 3. Кон босими кутарилиб кетганда ёрдам курсатиш Артериал босим кандай улчанади. 1. Артериал босимни (А-Б) улчаш учун бемор ётган ёки стулда утирган холда булиши керак. www.arxiv.uz 2. Беморнинг унг( чап) билаги елкасигача ялангочланади. 3. Бемор кули кроватга ёки стулга кафти юкорига каратиб куйилади 4. Танометр манжети хаво найчаси пастга каратилиб олинади 5. Беморнинг кулига тирсак бугимидан 2-3 см юкоридан мажет сал бушрок килиниб уралади( манжет билан тери орасига бир бармок сигиши керак) 6. Беморнинг тирсак бугимидан елка артериясининг уришини 2,3,4-чи бармокларингиз ёрдамида топасиз. 7. Томир урган жойга фонендаскопни босмасдан куйиб, эшитув найчасини эса кулокка уланади 8. Винтни беркитиб резина баллон ёрдамида манжетга х аво юборилади. 9. Винт секинлик билан очилиб х аво чикарила бошланади. 10. Х аво чикиши билан фоне н даскоп артерия девори уришлари эшитилади (бу систолик босим булади) минимал босим 11. Кейинчалик хаво чикиш давомида товушлар эштилмасдан колади. (бу доастолик босим дейилади.) минимал босим 12. Товушларнинг эшитилган ва эшитилмасдан колган жойларда сонлар манометрдан ёзиб олинади 13. Винт тулик очилиб манжет ичидаги х аво чикарилади 14. Манжетга манометр уланган резина найчадан ажратилади 15. манжет бемор билагидан олинади Керакли анжомлар 1. Танометр: аппарат Риса- рачи 2. Фанескоп : форма 003 3. Жуда баланд булган беморга айтилмайди (Ножуя таъсири учун) www.arxiv.uz 3.Нафас тизими фаолиятини текшириш:НОС, у пка си г имини ани к лаш.Штанге пробаси. Талабаларнинг билиши шарт : 1. паталогик нафас турларини 2. нафас кисишида ёрдам беришни талабаларнинг бажариши шарт : 1. беморни тугри жойлаштиришни 2. беморнинг нафасини сездирмасдан санаш Нафас кандай саналади. 1. нафасни санаш учун бемор кроватда ёки стулда утирган булиши шарт. 2. Беморнинг курак кисмида калин кийимлар булмаслиги шарт 3. Бемор олдида утириб уни фикрини гап билан чалгитасиз. 4. Шу билан бир каторда кулингизни унинг пульс уришини аникламокчидек ушлайсиз. 5. Узингиз эса секундамер белгилайсиз. 6. Кузингизда беморнинг хар бир кукрак нафаси кутарилиб тушиш харакатини санайсиз. 7. Нафас харакати 1 минут давомида саналади ва Ф- 003 хужжатидаги Ф-004 хужжатига ёзиб куйилади. 18-24 ёшли талабалар жисмоний ривожланишининг у ртача к у рсаткичлари № К у рсаткчилар номи Ёш М-0,5 б 18 ёш 19 ёш 20-24 ёш www.arxiv.uz 1. О г ирлик-б у й индекси (г г см) 366-7 368-7 372-9 2. У пканинг х аётий х ажми 3911- 232.3 3627.8- 204.4 350- 230 3. Х аёт к у рсаткичи 69-1,5 71-2 69-2,5 4. У нг билак кучи (кг) 39-0,5 40-0,5 47-0,5 5. Чап билак кучи (кг) 35-0,5 36-0,5 41-0,5 6. Тана кучи (кг) 130-2 124-3 137-3 7. Семизлик (кг- дц) 3,7-0,2 3,5-0,2 3,7- 0,4 8. Гавда тузилишининг пиши к лиги 27-3 18-3,9 19,4- № 9. Тананинг ё г массаси (%) 9,2-0,6 10,1-0,8 12,2- 1,4 10. К у крак к афаси айланаси 11. Нафас олиш 99,6- 1,8 99,5-1,8 93,6-3 12. Нафас чи к ариш 88,5- 2,5 88-1,3 87,7- 2,8 13. Танаффус 88,2- 2,8 90,4-1,2 89,8-3 14. Фар к 10-0,6 11,4-0,7 5,9- 0,8 Адабиётлар: www.arxiv.uz 1.Указ Президента Республики Узбекистана от 30 мая 2002г. “О дальнейшем развитии и внедрении информационно-коммуникационных технологий ”. 2.Кошба х тиев И.А Информастионное обеспечение образовательного простесса по физическому воспитанию студентов. Т.2004. 3.Айрапетянст А.Р., Годик М.А. Спортивн к е игр к . Т. Изд. Ибн Сино. 1991. - 15бс. 4.Усмонходжаев Т.С., хужаев Ф. 1001 уйин. Т. Ибн Сино. 1990.-33