logo

Катламга хайдалувчи сувларнинг сифати, уларнинг катламга хайдаш учун тайёрлаш. Катламга хайдалувчи сувларнинг манбаълари

Загружено в:

20.09.2019

Скачано:

0

Размер:

54.5 KB
 Катламга хайдалувчи сувларнинг сифати, уларнинг катламга хайдаш учун тайёрлаш. Катламга хайдалувчи сувларнинг манбаълари. Режа: 1. Катламга хайдалувчи сувларнинг сифати 2. Катламга хайдалувчи сувларни тайёрлаш 3. Катламга хайдалувчи сувларнинг манбаълари. Катламга ( уюмга) хайдаш учун ишлатиладиган сувлар дарё , кыллар сувлари, катлам сувлари хамда нефт конидан чиккан ва нефтдан ажратилган йылдош сувлар былиши мумкин. кайси сувни каерда ишлатиш ыша жойнинг шароитига караб белгиланади. Окар сув ва куллар мавжуд булмаган холларда нефт хавзаларидаги юкори босимли оралик сувлардан фойдаланиш максадга мувофикдир. Баъзан бир ва бир неча сув манбаълари сувидан фойдаланишга ты\ри келади, чунки катламга ундан олинадиган суюкликнинг микдорига караб сув хайдаш зарур. Аксарият холларда конни ишлатишнинг дастлабки даврларида хайдаладиган сув микдори 1м 3 олинган суюкликка 7-8 м 3 сув хайдашга ты\ри келади, кейинчалик бу микдор 2-3 м 3 га ( хар 1м 3 олинаётган суюкликка) ты\ри келади. Катламга хайдаш учун ишлатиладиган сув арзон ва ишончли былиши лозим, чунки катламга хайдаш учун сув микдори кып ва узлуксиз талаб килинади. Катламга хайдаладиган сувлар турли даражадаги тозалашларга дучор былади,албатта бунда ыша сувнинг “ифлослик” даражасига эътибор бериш такозо этилади. Катламга хайдалиши лозим былган сувларда механик аралашмалар микдори 0,03 кг/м 3 ёки 30 мг/дм 3 микдорда булиши мумкин. Бундай сувларни ёрикли коллекторларга хайдаса былади. Лекин аксарият холларда улардаги механик аралашмалар 0,15 кг/м 3 дан ортмаслиги такозо килинади. Авваллари бу кырсатгич 12 мг/дм 3 микдорда белгиланган былган. В.А. Еронин, А.А. Литвинов, И.В. Кривоносов, А.Д. Голиков А.Д.Ли маълумотларига караганда Ромашкино конидаги девон нефт уюмларига хайдалган сувларда механик аралашмалар 16 мг/дм 3 гача былган ва уларнинг ылчами 10 мк гача, улардаги темир оксиди микдори 1 мг/дм 3 ва нефт микдори 50 мг/дм 3 га тенг эканлиги кайд этилган. Катламга хайдаладиган сув турли механик аралашмалар: кум, лойкалардан мусаффо булиши керак. Бундай тозалаш ишлари сувни махсус фильтр оркали ытказиш оркали бажарилади. Фильтр турли доначалардан ташкил топган кум ховузлари былиб, ундаги кумлар доначалари улчами (катталиги) пастдан тепага караб камайиб боради. Фильтрдан утаётган сув таркибидаги кумчалар, лойкалар ва бошка баъзи сувда учрайдиган тузлар унда илиниб колади ва тоза сув ундан чикиб кетади. Сувлардаги механик аралашмаларнинг жуда майда доналарини коагулянтлар билан йыкотиш мумкин. Бундай шароитда коагулянтлар ёрдамида гиллардан хосил былган лойкаларни бир-бирига бирлаштиришга (ёпишишига) эришилади ва кейинги боскичда уларни фильтрларда тутиб олишади. Бундай холларда коагулянт сифатида алюминий сульфати кенг кылланади. Бунда у кальций ва магниний икки оксиди билан бирлашиб, сувда ыша моддаларнинг йирик парчалари хосил былади ва улар ыз навбатида механик аралашмаларни хам илаштириб кетишади. Бу реакция куйидаги кыринишдадир. Аl 2 (SO 4 ) з Са (НСО з ) 2 к 3 СаSO з К 2 Аl (OН) з К 6 СО 2 Реакция натижасида коагуляция жараёни эритмадаги РН кырсатгичига бо\лик былиб, РН>7 былганда реакция яхши кечиши аникланган. Бу холатни хосил килиш учун сувга сындирилган охак ( Са(ОН) 2 кышиш билан эришилади, яъни эритманинг ишкорлиги оширилади. Сув таркибида ( катламга хайдаладиган) темир тузлари микдори 0,0002 кг/м 3 былганда катлам шароитида уларнинг кудук тубига темир икки оксиди сифатида ытириши кузатилади. Бу холат катламнинг ытказувчанлигини кескин камайтириб, унда мылжалланаётган ва олиб борилаётган жараёнларни мутлако издан чикариши мумкин. Шунинг учун темир тузларидан сувни тозалаш такозо килинади. Бунинг учун сувга охак солинади ёки унда аэрация жараёни содир этилади. Бунда темир бикарбонати парчаланиб кетади: Fе ( НСО з ) 2 к Fе (ОН) 2 К 2 СО 2 Темирнинг икки валентли гидро оксиди аэрация жараёнида кислород билан бирикиб унинг уч валентли гидро оксидига айланади ва фильтрация жараёнида сувдан ажратиб олинади. Fе (ОН) 2 К 2Н 2 О К О 2 к 4Fе (ОН) з Шуни алохида кайд килмок лозимки темир тузлари пылат кувурларининг занглаши натижасида хосил былиши мумкин ва у хам сувлар таркибида былиб, катламга хайдаш натижасида анча зарар келтириши мумкин. Бу холат айникса хайдовчи кудукларнинг махсулдорлиги паст былганда кызга ташланади ва ызининг зарарини намоён килади. кувурларнинг занглашини олдини олиш учун сувларни нейтраллаш лозим былади. Бунинг учун кислотали холатни нейтраллаш максадида сувга ишкорлар кышилади. Бундай холатларда кувур деворларида кальций карбонати хосил былади ва у кувур деворларини занглашдан асрайди. Сувлардаги моддалардан карбонат ажралиб чикиши ёки сувда эриган былиши сувнинг ишкорлик даражасига бо\лик былади. Ск Q/ S бу ерда: Q - сувнинг карбонат кальций билан муносабатга киришмасдан олдинги умумий ишкорлик, S - cувнинг карбонат кальций билан муносабатга киришгандан сынги ишкорлик. Бу кырсатгич бирдан ортик былса сувдан карбонат ажралади. Натижада кувурлар деворлари карбонат билан копланиб занглаш жараёнининг олди олинади. Агар у кырсатгич бирдан кам былса карбонатлар сувда эрийди ва сув билан кувурлар темири реакцияга киришиб занглайбошлайди. Бу кырсатгични РН билан хам бошкариш мумкин. РН ни бошкариш учун сувга кислота ёки ишкор кышиш лозим былади. Бу жараёнлар анча мураккаб былганлиги учун кейинги вактларда сув таркибини нормаллаштириш максадида унга натрий гексаметафосфат ( NаРОз)6 кышилади. Кышиладиган натрий гексаметафосфат микдори тажриба асосида аникланади ва аксарият холда 5 мг/дм 3 ни ташкил этади. Бунда сувнинг кувурдаги харакатини ыртача 0,5 м/сек деб кабул килинади. Сувга натрий гексометафосфат кышилганда кувурлар деворида темир фосфати ва кальций карбонати билан биргаликда юпка кават хосил былиб, у кувурни кейинги занглаш жараёнидан сакланади. Натрий метагексофосфат дастлабки вактларда 8-10 мг/дм 3 кышилади ва кейинрок унинг микдори 1-3 мг/дм 3 гача камайтирилади. Шундай килиб, катламга хайдалиши лозим былган сувлар агар каттик ( катлам сувлар) былса, охак кышиш билан юмшатилади, коагуляция жараёнига, темир бирикмаларидан халос килишга, сувни тиндиришга ва фильтрлаш жараёнига дучор килинади. катлам сувларини аксарият унинг таркибида мавжуд былган нефт эритмаларидан холи килинади, бу ишлар махсус туткич ( нефттуткич) ларда содир этилади, шундан сынг катлам сувлари барча сувлар утадиган узок тозаланиш йылини ытади. Сувларни фильтрлаш учун турли тузилишга эга былган фильтрлардан фойдаланилади. Уларнинг энг оддийси турли катта кичикликка эга былган кумлар билан тылатилган хавзадан иборатдир. Сув юкоридан пастга караб харакат килганда унинг таркибида былган турли катта кичикликдаги моддалар бирин-кетин фильтрда тутилиб колаверадилар. Туймази конига хайдаш учун кылланадиган сувлар таркибида тозаланмасдан илгари сувда сизиб юрувчи моддалар микдори 50-150 мг/дм 3 микдорда нефт, 40-80 мг/дм3 микдорда темир тузлари мавжуд былади. Улар тозалашиш ( ВНИИ буйича) учун охак эритмаси аралаштирилади, сув вертикал ажратгич оркали ытказилади хамда кумли фильтрдан ытказилади. Бу ишлар бажарилгач сувдаги РН кырсатгичи 7,8-8 га тенг былади, унинг таркибидаги нефт 0,14 мг/дм 3 гача, сузиб юрувчи зарралар микдори 1-10мг/дм 3 орасида колади ва шундан сынггина ыша сувлар катламга хайдалади. Катламга хайдаш жараёни кудуклар гурухи оркали ва индивидуал холатда бажарилади. Бунинг учун сув биринчи кытаргич насослари оркали сувни йи\увчи жойга , ундан иккинчи кытаргич насослари билан сув тозалагич станциясига жынатилади, у ерда сув тозаланиб учинчи кытаргич насослари ёрдамида магистрал сув узатгичлари оркали марказий сув хавзасига жынатилиб, улардан 6-8 тадан хайдовчи кудуклари былган хайдаш тармокларига хайдалади ва кудукларга уланади. Шу тарика бошка тармокларга хам сув етказиб берилади ва бутун бир кон хайдаш учун сув билан таъминланади. Хар бир кудукка алохида сув хайдаш жараёни эса бошкачарок былиб, сув йи\ичдан хар бир кудукка кувур йылланади ва кудук ичига чыктирилган электр насос оркали катламга сув хайдаланади. Адабиётлар 1. С.Т. Овнатанов, К.А. Карапетов Нефтеотдача при разработке нефтяных месторождений, Недра, Ленинград, 1970г. 2. Ш.К. Гемотиддинов Нефтеотдача коллекторов., Недра, Москва, 1970г. 3. Т.Л. Говорова Разработка нефтяных месторождений США, Недра, Москва, 1970г.