logo

Узбекистон Рсспубликаси Прсзидснтн Ислом Каримовнинг Узбекистоннинг 2007-2008 маърузаннинг фанни укитишдаги роли ва ахамияти

Загружено в:

20.09.2019

Скачано:

0

Размер:

128 KB
Узбекистон Рсспубликаси Прсзидснтн Ислом Каримовнинг Узбекистоннинг 2007-2008 маърузаннинг фанни укитишдаги роли ва ахамияти Режа: 1.2007 йилда мамлакатни ижтимоий иктисодий ривожлантириш якунлари борасидаги ута мухим ва узига хос жихатлар хамда хулосалар. 2. Ишчи кучи бандлигини ошириш ва ахоли турмуш даражасини юксалтириш йулида эришилган натижалар. 3. Кишлок хужалиги сохасида руй берган чукур узгаришлар. 2007 йилда мамлакатни ижтимоий иктисодий ривожлантириш якунлари борасидаги ута мухим ва узига хос жихатлар хамда хулосалар. Президентимиз И.А.Каримов уз маърузасининг бошида йигилишдан кузланган максад-юртимиздаамалга оширилаетган ислохотлар натижалари ва 2007йилда мамлакатимизни ижтимоий иктисодий ривожлантириш якунларини танкидий бахолаб,2008 йилдаги мухим хаетий ахамиятгаэга булган устивор вазифа ва йуналишларини белгилаб олиўдан иборатлигини курсатиб утди.Шунингдек, утган йилда мамлакатни ижтимоий иктисодий ривожлантириш якунлари борасидаги ута мухим ва узига хос жихатлар хамда хулосаларга тухтаб утиш лозимлигини таъкидлади. Утган йил давомида мамлакатимиз ижтимоий иктисодий хаетида ахамиятли ютуклар,белгиланган устивор йуналишларидан келиб чикувчи вазифаларни амалга оширишда салмокли натижа ва сезиларли узгаришлар кулга киритилди.Булар таркибида куйидаги устивор йуналишлар курсатиб утилган: - бюджет ва солик ислохотларини янада чукурлаштириш; -таркибий ислохотларни хамда иктисодиетни модернизация килишни чукурлаштириш -хусусий мулк секторини кенгайтириш,бизнес учун кулай мухитни яратиш; - ахолининг иш билан бандлигини таъминлаш; - экспортни рагбатлантириш ва валюта ресурсларини тежаш; - уй-жой коммунал хужалигида ислохотларни чукурлаштириш; - энергия ресурсларини тежалишини иаъминлаш. Президентимиз биринчи навбатда, амлакат ялпи ички махсулотининг юксак усиш суръатлари ва макроиктисодий ривожланиш натижалари,олти- валюта захирасининг ошиши ва тулов балансининг бркарорлигини таъминлайдиган экспорт хажмининг мисли курилмаган даражада купайиши каби ижобий холатларининг Халкаро валюта жамгармаси томонидан юксак даражада бахоланишиникувонч билан кайд этиб утди.  Мамлакатимизда окилона ва самарали иктисодий сиесатининг ишлаб чикилиши ва хаетга изчил равишда татбик этилиши, баркаро ривожланишни асосий манба,омилларининг тугри танланиши ва уларга устивор ахамият каратилиши кейинги йилларда иктисодий усишнинг юкори суръатларини таъминланишига имконият яратмокда.Жумладан,бундай энг мухим омиллар сифатида куйидагиларни айтиб утиш максадга мувофикдир: - макроиктисодий баркарорликни таъминланиши ва кулай макроиктисодий шароитнинг яратилиши; - иктисодиетнинг мухим тармокларида таркибий ислохотларнинг янада чукурлаштирилиши; - иктисодиетнинг янада эркинлаштирилиши в модернизациялаштирилиши; - иктисодиетда хусусий секторнинг роли ва ахамиятининг оширилиши; - тадбиркорлик субъктларининг иктисодий мустакиллиги ва хукукларини кенгайтириш оркали хусусий сектор ривожланишининг рагбатлантирилиши - моддий-техника ресурслари хамда тайер махсулотларни сотиш ва сотиб олиш тизимнинг эркинлаштирилиши; - корхоналарининг молиявий- хужалик фаолиятига давлат назорат органлари аралашувининг кескин кискаририлиши ва х.к. Мазкур манба ва омилларининг иаъсири натижасида мамлакатимизда асосий макроиктисодий курсаткичларнинг бажарили ши Жадвал-№1 . Иктисодиет ривожланишининг асосий макроиктисодий курсаткичлари,(фоизда) курсаткичлар 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 ЯИМ 1 1 1 1 1 1 1 1 03,8 04,2 04,0 04,2 07,7 07,0 07,3 07,5 Саноат ишлаб чикариши 1 05,9 1 07,6 1 08,3 1 06,2 1 09,4 1 07,3 1 10,8 1 11,2 Кишлок хужалиги ишлаб чикариши 1 03,1 1 04,2 1 06,0 1 07,3 1 08,9 1 06,2 1 06,2 1 07,5 Асосий капиталга инвестициялар 1 00,9 1 04,0 1 03,8 1 04,5 1 05,2 1 07,0 1 11,4 1 11,7 Давлат бюджетининг бажарилиши(ЯИМг а нисбатан%) - 1,0 - 1,0 - 0,8 - 0,4 - 0,4 - 0,1 - 0,5 - 0,3 Инфляция даражаси 2 8,2 2 6,6 2 1,6 2 6,7 2 2,1 1 3,5 6 ,8 3 ,5 Ишсизлик даражаси(давр якунига %) 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,3 0 ,4 0 ,3 0 ,2 0 ,1 Манба: Узбекистон Республикаси Давлат статистика кумитаси маълумотлари. Жадвалдан куринадики, 2007 йилда ялпи ички махсулот хажми 7,3 фоизга усди.Бунда и шлаб чикариш хажмининг саноатда 10,8 кишлок хужалигида 6,2 фоизга ошгани, инвестицияларининг 11,4-курилиш-пудрат ишларининг 12,8 хизмат курсатиш сохасидаги курсаткичларнинг 19,5 фоизга усгани иктисодий ривожланишининг асосий омиллари булиб хизмат килди.Давлат бюджети 93 миллиард Сум еки ялпи ички махсулотга нисбатан 0,3 фоиз профицит билан бажарилди.Олиб борилаетган катьий пул-кредит ва пул айланмасининг изчил назоратда тутилиши монетар курсаткичларининг баркарор даражасини таъминлаш, инфляция суръатини пасайтириш ва уни 6,8 фоизга олиб келиш имконини берди.  Узбекистон 1991 йилга нисбатан ЯИМнинг усиши борасида МДХ мамлакатлари орасида етакчи уринлардан бирини эгаллаб келмокда. Мамлакатимизда 2007 йилда мазкур курсаткичининг МДХ буйича уртача даражасидан 25,5% юкори натижага эришди. Мамлакатимизнинг ижтимоий-иктисодий тараккиетида кулга киритилаетган ютукларига осонлик билан эришилмаган. Мазкур ракамлар остида юртимиз рахбари томонидан хар томонлама уйлаб,окилона тарзда ишлаб чикилган ва амалга оширилаетган ижтимоий-иктисодий сиесат, бунедкор халкимизнинг фидокорона ва жасорат Билан килаетган мехнатлари етади.Бундай натижаларини кулга киритиш шунчаки осон эмаслиги ялпи ички махсулот хажмининг 1991 йилдаги даражасига эришиш Узбекистонда 2001 йилда таъминлангани холда, МДХ мамлакатларининг ярмидан купрок кисмида хали хануз таъминланганлиги оркали хам намоен булади. Бу жараенни тахлил килиш учун солиштирма нархаларда олиб караганда, 2000 йилга нисбатан 2007 йилда иктисодиетнинг усиши 45 фоизни ташкил этганлиги, бунда саноат ишлаб чикариши 1,6 марта, кишлок хужалиги 1,5 баробар, ташки савдо айланмаси 1,7 марта, экспорт хажми 1,9 марта, олтин-валюта захираси 3,7 баробар, раел иш хаки эса 4 марта ошганини курсатиш мумкин. Шу билан бирга, инфляциянинг йиллик даражаси 4 мартадан зиед пасайганлигини, ишлаб чикариш самарадорлигини усиши натижасида саноатда мехнат унумлдорлиги 1,7 марта ошганлигини хам кайд этиш лозим. Шуниси, диккатга сазоворки, ялпи ички махсулотнинг юкори суръатлар билан усиши анъанавий хомаше тармоклари хисобидан эмас, жахон бозоридаги кулай коньюктура ва айрим хомашелари турлари хамда материаллар нархининг юкорилиги хисобидан эмас, балки биринчи навбатда ракобатбардош тайер махсулотлар ишлаб чикариш хамда замонавий хизмат курсатиш сохаларини жадал ривожлантиришни белгилаб берадиган жиддий таркибий узгаришлар ва ишлаб чикариш самарадорлигини ошириш эвазига таъминланмокда.  2007 йилда саноатнинг ялпи ички махсулотдаги улуши 2000 йилдаги 14,2 фоиз урнига 22,1 фоизни, хизматлар курсатиш сохасининг улуши 30 фоиз урнига 39,5 фоизни ташкил этди.Кишлок хужалигига эса аксинча- курсаткич пасайиб, 32 фоиздан 24 фоизга тушди.Бунинг сабабларидан бири табиий иклим шароитидаги узгаришлар булиб хисобланади. Бу холатни куйидаги жадвал маълумотларидан куриш мумкин: Жадвал-№2 . Ялпи ички махсулотнинг ишлаб чикариш таркиби(%). курсатки члар 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 Саноат 14 ,2 14 ,1 14 ,5 15 ,8 17 ,5 20 ,7 22 ,1 24 ,5 Кишлок хужалиги 30 ,1 30 ,0 30 ,1 28 ,6 26 ,4 25 ,0 24 ,0 24 ,8 Курилиш 6, 0 5, 8 4, 9 4, 5 4, 8 4, 9 5, 1 5, 3 Хизматла р 37 ,2 38 ,2 37 ,9 37 ,4 37 ,2 38 ,4 39 ,5 40 ,4 Соф соликлар 12 ,5 11 ,9 12 ,6 13 ,7 14 ,1 11 ,0 11 ,1 11 ,9 Манбаа:Узбекистон Республикаси Давлат статистика кумитаси маълумотлари. Екилги-энергетика мажмуаси ва рангли металлургия тармоклари юкори суръатларда усди.Утган йили факат екилги-энергетика мажмуасини ривожлантириш, реконструкция ва модернизация килиш учун 250 миллион доллар хжмидаги хорижий сармоя жалб килинди. 2007 йилда усиш суръати машинасозлик ва метални кайта ишлаш саноатида 25,7 фоиз, киме ва нефть-киме саноатида 19,6 фоиз, егочни кайта ишлаш ва мебель саноатида 18 фоиз, курилиш материаллари саноатида 12 фоизга ошди.  Узбекистонда ишлаб чикаришни юкори суръатларини таъминлаш, тадбиркорлик фаолиятини рагбатлантириш, ахолининг реал даромадларини ва истъемол талабларини оширишда мунтазам равишда солик юкини камайтириш чораларининг кенг кулланилиши уз натижаларини бермокда.Айникса, соликлар ва туловларини бир хиллаштиришга катта эътибор каратилиши соликка тортиш механизмларининг ошкоралигига, соликларни хисоблаш ва тулашга оид корхоналар фаолиятини соддалаштиришга, шунингдек солик мажбуриятларининг бажарилишини самарали назорат килишга ердам беради. Айни пайтда бу хол республикамизда кулланиладиган солик тизимини халкаро меъерлар ва андозаларига мувофиклаштириш зарурати билан изохланади. Жахоннинг турли мамлакатларидаги иктисодий тартибга солиш даражасидаги фарклар, кулланилаетган ижтимоий-иктисодий сиесатнинг йуналиши, муайян мамлакатларнинг геосиесий жойлашуви ва бошка омиллардан келиб чиккан холда, улардаги ЯИМга нисбатан солик туловлари даражаси бир-биридан фаркланади.Умуман солик юки даражаси буйича дуне мамлакатларини 3 гурухга ажратиш мумкин: 1)соликка тортишнинг юкори даражаси-соликлар салмоги ЯИМнинг 40 фоизидан ортик(масалан,Люксембург); 2)соликка тортишнинг уртача даражаси-соликлар салмоги яимнинг 30 фоизидан 40 фоизигача(масалан, Дания,Швеция,Австрия,Германия,Буюк Британия); 3) соликка тортишнинг уртачадан пастрок даражаси- соликлар салмоги ЯИМнинг 30 фоизигача(масалан, Хитой, Хиндистон,Миср, Малайзия,Жанубий Корея). Узбекистонда солик юки даражаси йилдан-йилга мунтазам равишда пасайиб бормокда.Агар 1999 йилда йилда ушбу курсаткич ЯИМнинг 38,7 фоизини ташкил этган булса, 2005 йилга келиб 22,6 фоизга тушди 2007 йилда эса ЯИМнинг 19,3 фоизини ташкил этди.  Иктисодиетдаги таркибий узгаришлар, хужалик юритувчи субъектларнинг ишлаб чикариш фаоллигини ошириш ва молиявий баркароликни таъминлашда пухта уйлаган, биринчи навбатда навбатда солик юкини камайтиришга каратилган солик сиесатининг утказилиши мухим ахамият касб этди.Маълумки,юридик шахслар даромадлари (фойдаси)дан олинадиган солик ставкасининг ахамиятли даражада ошиб кетиши корхоналарининг уз ишлаб чикариш хажмларини кенгайтириш ва техник жихатдан кайта жихозлашдан манфаатдорлигини пасайтириб юборади.Шунга кура, мамлакатимизда юридик шахслардан олинадиган даромад (фойда) солигини камайтиришга алохида эътибор каратилмокда .Жумладан 1990 йилда мамлакатимизда фойда солиги 35 фоизни ташкил этгани холда,1995 йилга келиб 38 фоизга, 1999 йилда 33 фоизга, 2007 йилдан бошлаб эса дунедаги энг кам даража – 10 фоизга туширилди. Шуни кайд этиш лозим-ки, мамлакатимизда халк истъемоли молларини, болалар учун мулжалланган товарларни ишлаб чикаришни, махаллий товарлар экспортини рагбатлантириш максадида бундай товарлар ишлаб чикарувчиларга нисбатан фойда солигининг паст ставкаси(7 фоизгача) кулланилади.Утган йили юридик шахслар даромадлари (фойда)дан олинадиган солик ставкалари 15 фоиздан 12 фоизгача, дивидент ва фоизлардан олинадиган солик 15 фоиздан 10 фоизгача, ягона ижтимоий тулов эса 31 фоиздан 25 фоизгача камайтирилди, экология солиги бутунлай бекор килинди. Республикамизда солик тизимини такомиллаштириш жараенида хужалик юритувчи субъектлрага нисбатан солик юкини изчил камайтиришга алохида эътибор каратилмокда.Бунда биринчи навбатда, уларнинг даромадларидан ундириладиган бевосита соликларнинг салмогини камайтириш диккат марказида турибди.Бунинг натижасида корхона ихтиерида коладиган маблаглар улушининг купайиши эвазига унинг айланма маблаглари микдорини купайтириб бориш ва оптимал даражасини саклаш, ишлаб чикаришни замонавийлаштириш, унинг самарадорлигини ошириш максадида купрк инвестиция киритиш, ходимлар мехнатини янада рагбатлантириш имкони пайдо булади. Ишчи кучи бандлигини ошириш ва ахоли турмуш даражасини юксалтириш йулида эришилган натижалар. Мамлакатимиз иктисодий сиесатининг асосий максадли йуналишларидан бири- ахолининг юксак турмуш даражасини таъминлашдан иборат.Шунга кура, 2007 йилда ахоли бандлигини ошириш, халкимиз турмуш даражасини боскичма-боскич юксалтириш йулида сезиларли кадамлар куйилганлиги Президентимиз маърузасида мухим жихатлардан бири сифатида белгилаб берилди. Ахолининг турмуш даражаси унинг хает кечириши учун зарур булган моддий ва маънавий неъматлар билан кондирилиши даражаси оркали намоен булади.Шу билан бирга, ахоли турмуш даражасининг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти томонидан тавсия этилган курсаткичлари тизими йз ичига куйидаги гурухларни олади: - тугилиш ва улиш даражаси хамда бошка демографик курсаткичлар; - хает кечиришнинг санитар-гигиена жихатидан шароитлари; - озик-овкат товарларини истъемол килиш даражаси; - турар жой шароитлари; - маълумот ва маданият; - мехнат килиш ва бандлик шароитлари; - ахолининг даромадлари ва харажатлари; - хает кечириш киймати ва истъемол нархлари; - транспорт воситалари; - дам олишни ташкил этиш; - ижтимоий таъминот. Шу билан бирга,мамлакатимиз ахолиси сонинг йилдан-йилга усиб бораетганлигини айтиб утиш жоиздир.Мазкур усишнинг асосий омиллардан бири сифатида тугилиш даражаси хисобланади.  Аммо, ахоли сонининг усиши унинг муносиб турмуш даражасини таъминлаш борасида хам муйян маъсулиятларни келтириб чикаради.Булардан асосийси- фаровон хает кесириш учун иш урни ва етарли даромад хажмига эга булиш хисобланади.Шунга кура, хар кандай ижтимоий йуналтирилган тараккиет йулидан бораетган мамлакат учун ишчи кучи бандлиги муаммоси хал этиш мухим хисобланади. Кейинги йилларда мамлакатимиз иктисодиетидаги таркибий узгаришлар ва иктисодий ислохотлранининг боскичма-боскич чукурлаштириб борилиши иш билан банд ахоли сонининг усишини таъминланмока.Айникса , иш билан бандлик усишгининг юкори даражаси иктисодиет хусусий секторининг жадал ривожланиши билан боглик.Бу куйидаги жадвалда акс эттирилган: Жадвал-№3 . Иктисодиетнинг тармоклари буйича банд ахолининг таксимланиши(минг киши) Курсаткичлар 2004 2005 2006 2007 Банд булганлар сони,жами 9589,0 9910, 6 10196, 3 1046 7,0 Иктисодиет тармоклари буича: саноат 1223,3 1283, 9 1347,5 140, 2 кишлок ва урмон хужалиги 3063,0 3042, 5 2969,5 2963 ,5 Транспорт ва алока тизимлари 432,8 461,0 488,1 506, 9 курилиш 763,3 808,1 848,5 876, 6 Савдо,умумий овкатланиш,МТТ,тайерлов сохалари 815,0 857,6 903,9 977, 2  Уй-жой ва коммунал хужалигида хамда ахолига маиший хизмат курсатиш сохаси 285,4 301,1 316,4 331, 2 Согликни саклаш,жисмоний тарбия ва ижтимоий таъминот сохалари 654,4 689,0 735,5 768, 1 Таълим,маданият,санъа т,фан ва илмий таъминот тизимлари 1257,4 1321, 0 1385,1 1434 ,5 Молия ва кредит тизими 50,4 52,8 54,2 54,4 бошка сохалар 1719,6 1093, 6 1147,6 1152 ,2 Давлат секторида,% 23,2 23,1 22,9 22,4 Нодавлат секторида,% 76,8 76,9 77,1 77,6 Манбаа: Узбекистон Республикаси Давлат статистика кумитаси маълумотлари. Жалвалдан куринадики,мамлакатимиз иктисодиетининг нодавлат секторида иш билан ахолининг 77,6 фоизи банддир.Тадбиркорлик фаолияти учун кенг йул очиб берилиши ва кулай шарт-шароитларининг таъминланиши уз навбатида бу сохада банд булганлар сонининг усишини жадаллаштирилди.2007 йилда янги иш уринларининг 85%и кичик бизнес сохасида яратилди.Кичик тадбиркорликнинг устивор ривожланиши натижасида ушбу соха республика буйича жами жами иш банд ахолининг 65,5%ини камраб олди. Кичик бизнесни янада ривожлантириш буйича курилган чора- тадбирлар натижасида 2008 йилнинг 6 ой мобайнида руйхатга олинган кичик тадбиркорлик корхоналари сони йилнинг бошидагига нисбатан 2,9% усди ва 434,5 мингтани ташкил этди.Бунда руйхатга олинган кичик корхоналар умумий сонига нисбатан фаолият курсатаетган корхоналар улуши 0,7 фоиз ошди ва 93,5 фоизни ташкил этди. Фаолият юритаетган кичик бизнес корхоналари сони саноатда 4,1, курилишда – 6,7, транспорт ва алока сохасида-14,2, бошга ишлаб чикариш сохаларида 6,7 фоиз усди.Ялпи ички махсулотда кичик бизнес улуши 2007 йил биринчи ярмидаги 38,1 фоиздан 40,2 фоизгача ошди. 2008 йилнинг биринчи ярмида 372,1 мингга якин янги иш уринлари (худудий дастурлар курсаткичларига набатан 118,2 фоиз), шу жумладан, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик сохасида 203,8 мингта еки уларнинг умумий сонига нисбатан 54,8 фоиз, хизмат курсатиш ва сервис сохасида 130,2 мингдан ортик янги иш уринлари ташкил этилди. Касаначиликни ривожлантириш негизада корхоналар ва хизматлар ишлаб чикариш уртасидаги кооперациясини кенгайтириш буйича олиб борилган фаол ишлар натижасида 66,7 мингта иш уринлари яратилди.Шу жумладан, йирик саноат корхоналари билан кооперацияси асосида 16,2 мингта, бошка тармокларнинг йирик корхоналари билан 26,2 мингта тайер махсулот ишлаб чикаришга ихтисослашган кичик саноат корхоналари билан 24,3 мингта иш уринлари ташкил этилди.Умуман, хисобот даврида касаначиликда мехнат шартномалари, пудрат ва оилавий бизнес шартногмалари буйича иш уринлари хисобга олинган холда,132,6 минг киши иш билан таъминланди. Мехнат бозорида олиб борилган фаол сиесат ахоли бандлигининг 2,9 фоиз усишига кумаклашди ва иш билан банд булганлар сони 305,9 минг кишига купайиб, 10,8 миллион кишини ташкил этди. Кишлок хужалиги сохасида руй берган чукур узгаришлар. Мамлакатимиз ахолиси хаетнинг фаровонлиги, кишлок хужалигининг истикболдаги тараккиети фермер хужаликларининг хар томонлама ривожланиши билан боглик.Зеро, хужалик юритишнинг бу шакли ривожланган мамлакатларнинг узок даврли тажрибасида узининг самарадорлиги, ракобатбардошлиги, бозор коньюктурасига тез мослаша олиши каби хусусиятларини намоен эта олди.Шунга кура, Узбекистонда хам фермер хужаликларининг ривожланишига катта эътибор каратилиб, фаолиятининг зарур иктисодий шарт-шароитлар яратилди, меъерий-хукукий асослари ишлаб чикилди. Узбекистонда бозор муносабатларига утиш шароитида фермер хужаликларининг ташкил топиши аграр ислохотларнинг асосий мазмуни ташкил этди.Фермер хужаликларининг ташкил этилиши боскичма-боксич ва изчиллик асосида олиб борилди.Умумий холда мамлакатимизда фермер хужаликларини ташкил этиш ва ривожланиши 3 боскичга булиш мумкин. - биринчи боскич-1993-1998 йиллар. 1993 йилда “Дехкон(фермер)хужаликлари тугрисида”ги конуни кабул килиниши билан мамлакатимизда 7,6 минг дехкон (фермер) хужаликлари ташкил этилди. Уларнинг ихтиерида 70 минг гектар ер мавжуд эди, яъни битта фермер хужалигига 9,4 га ер тугри келар эди.1994 йилга келиб, дехкон (фермер) хужаликлари сони карийб икки марта купайди. 1995-1997 йиллар давомида дехкон (фермер) хужаликлари сонининг усиши суръати бирмунча сусайди Мана шу уч йил давомида 7,2 минг дехкон (фермер) хужаликлари ташкил топди.Шу билан бирга 1993-1997 йиллар ичида бир хужаликка тугри келадиган уртача ер майдони 2 мартага ва уртача ишчилар сони 1,7 мартага купайди. - иккинчи боскич-1998-2003 йиллар.1998 йилда фермер хужалиги алохида уклад сифатида тан олинди ва “Фермер хужалиги тугрисида”ги конунининг кабул килиниши билан унинг хукукий асоси яратилди.Шу йили республикамизда 23048 та фермер хужаликлари фаолият курсатиб, уларнинг ихтиерида 446,5 минг гектар ер булган.Ишчилар сони 163 минг кишидан иборат булган.2001 йилда фермерлар сони 55445 нафарга етган, бириктирилган ер майдони ва ишчилар сони уларга мос равишда 1054,7 минг гектарни ва 386 минг кишини ташкил этган.Вазирлар Махкамасининг 2002 йил 5 январдаги 8-сонли “Кишлок хужалиги корхоналарини феремер хужаликларига айлантириш чора-тадбирлари тугрисида”ги карори кабул килинган сунг норентабел кишлок хужалиги корхоналари урнида фермер хужаликларини ташкил этиш жараени бошланди.Натижада 2002 йилда 16961 та, 2003 йилда эса 15146 та фермер хужаликлари ташкил этилди. 2003 йилда 87552 фермер хужаликларига 2148,1 гекта ер ажратилган хамда 765 минг нафар ишчилар ишлаб чикаришда банд булган.Шу йил битта фермер хужалигига уртача 24,0 ер майдони тугри келиб, бу 1993 йилдагига нисбатан2,5 баравар купдир.Умуман олганда, 1998-2003 йиллар мобайнида 64504 фермер хужаликлари ташкил топган. - учинчи боскич-2003йилдан хозиргача .Ушбу йиллар мобайнида республикамизда бозор шароитида тез мослаша оладиган самарали ва хакикий мулкдорларга айланган фермер хужаликларини ривожлантиришга катта эътибор каратилди.Хукумат томонидан яратилган шарт-шароитлар натижасида фермер хужаликларининг сони сезиларли даражада усиб, 2004 йилда 103921 тани ташкил этди.2008 йилда эса улар сони 197567 тага етиб , улар ихтиеридаги ер майдони 4881,9 минг гектарни , ишчилар сони эса салкам 1,7 млн. кишини ташкил этди. Фермер хужаликларини хар томонлама кулла-кувватлаш , самарали фаолияти учун зарур шарт-шароитларнинг таъминланиши утган давр мобайнида уларнинг кишлок хужалиги ялпи махсулотини ишлаб чикаришдаги иштирокининг сезиларли даражада усишига олиб келади. 2008 йилнинг биринчи ярмида сугориладиган ерларнинг меллиоратив холатини яхшилаш жамгармаси маблаглари хисобидан сугориладиган ерларнинг меллиоратив холатини яхшилаш буйича чора- тадбирларни амалга ошириш доирасида узунлиги 8070,1 километр магистрал туманлараро ва хужаликлараро коллекторларни куриш ,реконструкция килиш хамда таъмирлаш кайта тиклаш буйича 469 лойиха бажарилди.Меллиорация ва бошка ишларни амалга оширишга ихтисослашган 49 давлат унитар корхонаси ташкил этилди.  Жорий йилнинг биринчи ярмида утган йилнинг шу давридагига нисбатан кишлок хужалиги ялпи махсулоти усиши 105,4 фоизни ташкил этди.Умуман олганда, кейинга йилларда фермер хужаликларининг кишлок хужалиги ялпи махсулоти таркибидаги улуши республикамизнинг вилоятларида усиб бормокда. Жадвал- №4. Фермер хужаликларининг кишлок хужалиги ялпи махсулоти таркибидаги улуши(фоизда) Вилоятла р 2003 2004 2005 2006 2007 Усиш суръати(20 07/2003йй.) Коракалп огистон Республикаси 6,1 8,6 19,4 31,3 36,8 6,0 Андижон 5,0 5,2 5,5 6,5 9,6 1,9 Бухоро 7,4 9,6 13,8 20,9 24,8 3,4 Жиззах 16,0 28,2 38,8 45,2 43,6 2,7 Кашкадар ье 5,5 10,5 17,8 34,7 35,1 6,4 Навоий 5,7 9,5 13,3 19,7 23,2 4,1 Наманган 4,8 6,2 8,1 13,3 20,8 4,3 Самаркан д 6,2 6,9 10,2 16,2 18,0 2,9 Сурхонда рье 8,8 10,7 14,0 17,0 20,0 2,3 Сирдарье 16,0 17,7 30,6 41,1 48,2 3,0 Тошкент 6,3 10 12,0 14,4 16,0 2,5 Фаргона 4,7 9,8 12,5 16,0 26,2 5,6 Хоразм 5,3 6,4 10,1 16,2 26,1 4,9 Респубика буйича жами 6,9 9,9 14,1 20,4 24,5 3,6 Манбаа: Узбекистон Республикаси Давлат статистика кумитаси маълумотлари Жадвал маълумотларидан куринадики, республикамиз буйича фермер хужаликларининг кишлок хужалиги ялпи махсулоти таркибидагиулуши 2003 йилдаги 6,9 фоиздан 2007 йилда 24,5 фоизга, яъни 3,6 баравар усган.Шуни айтиб утиш жоизки, фермер хужаликлари амалда кишлок хужалиги ишлаб чикаришнинг асосий шаклига, уни баркарор ривожлантиришни таъминлашда етакчи харакатлантирувчи кучга айланди. Кейинги йилларда зарар келтириб ишлаетган ширкат хужаликларини боскичма-боскич тугатиб, фермер хужаликларига айлантириш борасида йирик тадбирлар амалга оширилди.Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси томонидан кабул килинган бир катор карорлар, жумладан, 2003 йил 30 откябрдаги “2004-2007 йилларда фермер хужаликларини ривожлантириш концепциясини амалга ошириш чора-тадбирлари тугрисида”ги 476-сонли 2004 йил 24 декабрььдаги 607-сонли “2005-2008 йилларда фермер хужаликларини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тугрисида”ги карорлар билан истикболсиз ширкат хужаликлари боксичма- боскич тугатилиб, бугунги кунда улар негизида фермер хужаликлари ташкил этиш ишлари якунига етказилмокда.2007 йилда 666та ширкат хужалигини кайта ташкил этиш хисобидан 74 мингта фермер хужалиги тузилиб, уларнинг купи мева-сабзавотчиликка ихтисослашган. Таянч тушунчалари Фермер хужаликлари. Ширкат хужаликлари. Кишлок хужалиги. Ишсизлик. Ялпи ички махсулот. Модернизациялаштириш. Ахолининг даромадлари. Ижтимоий-иктисодий сиесат. И нвестициялар . А дабиетлар : 1. Каримов И.А. «Узбекистоннинг уз истиклол ва тараккиёт йули» Т. – 1992 2. Каримов И.А. Узбекистон – бозор муносабатларига утишнинг узига хос йули. Т., 1993 3. Каримов И.А. Узбекистон иктисодий ислохатларни чукурлаштириш йулида. Т., 1995 4. Каримов И.А. Узбекистон XXI аср бусагасида: Хавфсизликка тахдид, баркарорлик шартлари ва тараккиёт кафолатлари. Т., 1998 5. Улмасов А., Шарифхужаев М. Иктисодиёт назарияси. Т., 1995 6. Кодиров А., Турсунов А., Тургунов У. Иктисодиёт назарияси. Т., 1997 7. Улмасов А. Иктисодиёт асослари. Т., 1997 8. Шодмонов Ш., Жураев Т. Иктисодиёт назарияси Т., 2000 9. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: принципы, проблемы и политика. М., изд. «Республика», 1999