logo

Yer osti suvlarining kelib chiqishi va tasnifi. Yer osti suvlarining fizik xususiyatlari va kimyoviy tarkibi. Yer osti suvlari dinamikasi

Загружено в:

20.09.2019

Скачано:

0

Размер:

66 KB
Yer osti suvlarining kelib chiqishi va tasnifi. Yer osti suvlarining fizik xususiyatlari va kimyoviy tarkibi. Yer osti suvlari dinamikasi Reja: 1. Yer osti suvlarining kelib chiqishi va tasnifi. 2. Yer osti suvlarining fizik xususiyatlari va kimyoviy tarkibi. 3. Yer osti suvlari dinamikasi Hozirgacha yer osti suvlarining umum qabul qilgan tasnifi yuq. Bu esa ularning har xil xossalariga, joylanish sharoitlariga bog`lik va xakozo. Yer osti suvlari bir necha belgilariga qarab guruxlarga bo`lish mumkin. Masalan xaroratiga ko`ra: sovuq (-10,-20 S), iliq (20...40o S) va issiq (40o S dan yuqori) suvlar; tuzligiga qarab: chuchuk (tuzsiz), sho`r suvlar va xokazo. Yer osti suvlari suvli gorizontning joylashishiga, bosimning bor-yo`qligiga, yotish xolatiga, gidravlik belgisiga va ximiyaviy tarkibiga qarab ustki, grunt va qatlamlararo suvlarga bo`linadi. Bulardan tashqari yoriq, qarst, doimiy muzloq va shifobaxsh xususiyatiga ega bo`lgan mineral suvlar xam bo`ladi. bu suvlar ko`p xollarda sanoat korxonalarida ishlatiladi. Ular bosimli yoki bosimsiz bo`lib, ba`zi uziga xos xususiyatlari bilan boshqa xildagi suvlardan ajralib turadi. Ustki suvlar. Atmosferadan tushayotgan qor va yomg`ir suvlarning aeratsiya zonasida linza ko`rinishida yoki o`zidan suv o`tkazmaydigan yupqa qatlamlar ustida to`planishidan ustki suvlar paydo bo`ladi. Ular yer yuziga yaqin joylashgan bo`lib, ularning tarqalish soxasi suv bilan ta`minlanish soxasiga mos keladi. Bu suvlarning qalinligi suv o`tkazmaydigan qatlam o`lchamiga bog`liq. Ularning o`lchami qancha katta bo`lsa, suv qalinligi xam shuncha katta bo`ladi. Ustki suvlar satxi suvning linza atrofidan oqishi bilan belgilanadi. Agar yuqoridan singayotgan suv xarakati uzoq davom etib suv satxini ko`tarsa, u xolda ustki suvlar pastda joylashgan grunt suvlarini tuyintiradiBu suvlarning o`ziga xos xarakterli xususiyati shundaki, uning miqdori yil fasllari davomida keskin o`zgarib turadi. Baxor oylarida yomg`irning ko`p yog`ishi, qorlarning tez erishi natijasida suvli gorizontning qalinligi oshsa, yoz oylarida quyoshning qizdirishi, o`simliklarning o`zidan suvni bug`lantirishi ta`siri natijasida uning miqdori kamayib ketadi. Shuning uchun ular mavsumiy suv xisoblanadi. Ximiyaviy tarkibiga ko`ra ular chuchuk yoki sho`rroq, organik birikmalar bilan ifloslangan bo`ladi. Bu suvlar zaxirasining qamligi, organik birikmalarga boyligi, tarqalish maydonining chegaralanganligi sababli ulardan shaxar va qishloqlarni suv bilan ta`minlash maqsadida foydalanib bo`lmaydi. Gurunt suvlari. Yer yuzasidan birinchi suv o`tkazmaydigan qatlam ustida joylashgan suvlar grunt suvlar deyiladi. Grunt suvlar yuzaki suvlardan katta maydonlarda tarqalgan suv o`tkazmaydigan qatlami bilan farq qiladi. Lekin ular xam yuzaki suvlari singari atmosfera yog`inlari va yer ustki suvlaridan tuyinadi. Grunt suvlarining tuyinish maydoni tarqalish maydoniga mos keladi. Tabiiy sharoitlarda grunt suvlari yuzaki suvlardan farqli o`laroq, uzoq vaqt mavjud bo`ladi. Suv singdiradigan qatlamning grunt suvlarini saqlovchi qismi suvli gorizont deb ataladi. Grunt suvlarining yuzasi satx deyiladi. Grunt suvlarining satxidan suv o`tkazmaydigan qatlamgacha bo`lgan masofa suvli gorizontning qalinligi , yer yuzasidan grunt suvlarining satxigacha bo`lgan masofa ularning satx chuqurligi deyiladi. Grunt suvlari qo`yidagi xususiyatlari bilan yuzaki suvlardan farq qiladi: 1) Grunt suvlari atmosfera bilan uzviy bog`liq bo`lganligi uchun uning satxi - ozod bosimsiz yuzaga egadir. Burg` quduqlari bilan ochilgan suv satxi yuqoriga ko`tarilmasdan o`z joyida qoladi. Shuning uchun xam grunt suvlarining satxi yer yuzasi relyefini qiyosiy takrorlaydi; 2) Grunt suvlari yer yuzasidagi suv xavzalari, daryolar, ko`llar, botqoqliklar, sun`iy dengizlar bilan gidravlik bog`liq bo`ladi 3) Grunt suvlarining sarfi, satxi va kimyoviy tarkibining o`zgarishi yer yuzasidagi suv xavzalari xolatiga va iqlimiy faktorlarning o`zgarishiga bog`liq; 4) Grunt suvlarining sarfi va kimyoviy tarkibi, fizik xususiyatlari yil davomida deyarli o`zgarmaganligi sababli shaxar va qishloqlarni doimo suv bilan ta`minlash uchun yaroqli hisoblanadi. Grunt suvlari suv o`tkazmaydigan qatlam nishabligi bo`yicha xarakat qilib, jarlik va daryo o`zanlarida yer yuzasiga sizib chiqadi va buloqlar hosil qiladi. Yer osti suvlari tog` jinslari orasida xarakat qilganligi sababli ularning tezligi xam xar xil bo`ladi. Grunt suvlari yer yuzasining tuzilishiga qarab xar xil chuqurlikda yotadi. Masalan, pasttekislik joylarda 1-2m dan 5-10m gacha, tog`lik oldi zonalarida esa 15- 20m dan 40-50m gacha chuqurlikda bo`lishi mumkin. Qatlamlararo (artezan) suvlar. Suv o`tkazmaydigan ikki qatlam orasiga joylashgan suv o`tkazadigan qatlamda suv to`planishidan qatlamlararo yer osti suvlari hosil bo`ladi. Bunday suvlar bosimsiz va bosimli bo`lishi mumkin. Qatlamlararo bosimsiz yer osti suvlari yer yuzasidan ikkinchi, uchinchi suv o`tkazmaydigan qatlamlar orasidagi qatlamlarda joylashgan bo`lib, doimo grunt suvlarining ostida uchraydi. Bu suvlar suv saqlovchi qatlamlarni to`ldira olmaydi, chunki ular past-baland relyefli tog`li va tog` oldi rayonlarida uchraydi, daryo va jarlik o`zanida buloq tarzida yer yuzasiga chiqib, oqar suvlarga qo`shiladi. Qatlamlararo bosimsiz suvlarning ta`minlanish soxasi suv singuvchi qatlamning yer yuzasiga chiqqan qismiga to`g`ri keladi va tarqalish maydoniga mos tushmaydi. Bu suvlar oqimi grunt suvlari oqimiga o`xshash bo`ladi. (2-rasm) Qatlamlararo bosimli yer osti suvlari, odatda, suv o`tkazmaydigan va suv singiydigan qatlamlarning tektonik xarakatlari ta`sirida hosil bo`lgan sinklinal yoki monoklinal strukturalarida yuzaga keladi. Suv singadigan qatlamlar tog`li rayonlarda yer yuzasiga chiqib, atmosfera yog`inlaridan tuyinadi va singiyotgan suv o`z og`irlik kuchi ta`sirida nishablik bo`yicha pastga qarab oqa boshlaydi. Suv qatlam g`ovakliklari va bo`shliqlarini to`ldirib, o`z xarakati davomida burmaning sinklinal qismidan antiklinaliga qarab ko`tarila boshlaydi. Natijada bosim yuzaga keladi. Suvli qatlamning yuqori a - qatlamlarning sinklinal va b - monoklinal xolda yotishdagi artezian suvi; 1 - infiltratsiya suvlari; 2 - qum qatlam; 3 - suv o`tkazmaydigan qatlam; 4 - burg qudug`i; 5 - ta`minlanish soxasi;  N - bosimning balandligi. Pyezometrik satx balandligi dengiz yuzasi yoki nisbiy olingan gorizontal tekislikka nisbatan aniqlanadi. Kartada xar xil pyezometrik satxlarni birlashtiruvchi chiziq gidroizopyez deb ataladi. Bosim kuchi suv singuvchi qatlamning yer yuzasiga chiqan qismining mutloq balandligi bilan suv ochilgan joy balandligining farqi orqali topiladi. Ayrim paytlarda suvli gorizontning ochgan quduqlardan suv yer yuzasiga fontan bo`lib otilib chiqadi. Bosimli suvlar Yevropada birinchi marta 1126 yilda frantsiyaning Artua (qadimgi nomi Artiziya) viloyatida topilgan, shu sababli artezian suvlar deb ataladi. Bosimli suv gorizontlari suv o`tkazmaydigan qatlamlar bilan bo`linib, qat-qat bo`lib joylashadi va yer osti suvlarining artezian xavzalarini hosil qiladi. Suv singadigan qatlamning yer yuzasiga chiqqan suv bilan ta`minlanadigan qismi suvli gorizontning tuyinish soxasi deyiladi. Bosimli suvlarning yer yuzasiga chiqadigan joyi oqish soxasi yoki bo`shalish soxasi deyiladi. Yoriqlarda joylashgan yoki karst suvlari. Granit, diorit, qumtosh, oxaktosh va shular singari mustaxkam tog` jinslari yoriqlari orasida xarakat qiladigan suvlar yoriqlarda joylashgan suvlar deb ataladi. Yoriqlarning bir-biri bilan qo`shilishi va bog`lanishi sababli bulardagi suv, grun suvlaridan farqli o`laroq, xar tarafga oqishi, pastga oqishi yoki yuqoriga ko`tarilishi mumkin. Yer ostida hosil bo`lgan bo`shliq - karstlardagi suvlar karst suvlari deyiladi. Bu suvlar tog` jinslarida gorizontal va vertikal yunalishda xarakat qilib, tutash oqimlar hosil qiladi. Karst suvlari yuzaki suvlar bilan o`ziga xos aloqasi bilan ajralib turadi. Ko`p xollarda yuzaki suvlar o`z xarakati davomida karst rivojlangan maydonlarga kelib, yer ostiga singib ketadi, so`ngra tog`-yonbag`irliklaridan, daryo qirg`oqlaridan mo`l suvli buloqlar tarzida yer yuzasiga chiqadi. Tinch buloqlar. 1 - yoriq suvlari; 2 - karst suvlari. Karst suvlarining satxi va sarfi keskin o`zgarib turadi. Yer yuzasida karst bo`shliqlari ko`p bo`lsa, suvning yutilishi ko`payib va tezlashib ketadi. Natijada karst rayonlaridagi buloqlarning suv sarfi va suv toshqini yoki ko`p yomg`ir yog`ishi bilan tez ko`payadi va aksincha. YER OSTI SUVLARINING FIZIK XUSUSIYATLARI VA KIMYOVIY TARKIBI. Yer osti suvlarining fizik xossalariga ularning tiniqligi, rangi, xidi, ta`mi va xarorati kiradi. Tiniqligi. Tabiiy suvlar tiniq yoki loyqa bo`lib, loyqa suvlarda mineral mineral va organik birikma zarralari ko`p bo`ladi. Tiniq suvda xech qanday zarralar aralashmasi uchramaydi. Rangi. Ichiladigan toza suv rangsiz bo`lib, daryo va dengizlarda och zangori tusda tovlanib turadi. Lekin yer osti suvlari ayrim xollarda temir, vodorod sulfid qo`shilishidan to`q zangori tusda, botqoqliklarda esa organik kislotalar ta`sirida sariq tusda bo`ladi. Xidi. Yer osti suvlari asosan xiddsizdir. Vodorod sulfidli suvlardan palgda tuxum, organik kilotalilaridan esabotkok xidi keladi. Ta`mi. Toza suv mazali, yoqimli bo`ladi. Tabiatda suvlar natriy xlorid miqdoriga qarab sho`r, magniy sulfat miqdoriga qarab esa achchiq bo`lishi mumkin. Xarorati. Yer osti suvlarining xarorati suvli gorizontning yotish chuqurligiga, geografik joylashishiga qarab turlicha bo`ladi. Xaroratiga qarab suvlar quyidagilarga bo`linadi: juda sovuq Q5oS, sovuq Q6o S, iliq Q18oS, iliqroq Q25oS, issiq Q37oS, qaynoq Q40 oS . Suvning xarorati uning tarkibidagi tuz va gazlar miqdorining oz- ko`pligiga ta`sir etadi. Yer osti suvlarining ximiyaviy tarkibi. Atmosferadan tushib tog` jinslariga singayotgan suv o`z yulida uchragan tez eruvchan NaCl, Na2SO4, NaCO, MgSO, CaCl va xokazo tuzlarni eritadi. Ulardan tashqari, kislorod, azot va boshqa gazlar xam suvda eriydi. Shu sababli yer osti suvlarida doim ko`p yo oz miqdorda tuzlar, gazlar va boshqa birikmalar erigan xolatda bo`ladi. O`rta Osiyo territoriyasida tarqalgan grunt suvlarining tarkibida erigan tuzlar ko`p miqdorda bo`lganligi uchun ular juda xam sho`rdir. Suvda erigan organik birikmalar, tuzlar va gazlar suvning ta`miga va xossalariga ta`sir etib, uning xalq xo`jaligida foydalanish uchun yaroqli yoki yaroqsizligini belgilaydi. Yer osti suvlari tarkibida erigan tuzlarning umumiy miqdoriga qarab quyidagilarga bo`linadi: chuchuk suvlar (erigan tuzlar 1 gG`l), sho`rroq suvlar (erigan tuzlar 1 gG`l dan 10 gG`l gacha), shur suvlar (10-50 gG`l) va namokob suvlar (erigan tuzlar miqdori 50 gG`l dan ko`p). Ichimlik chuchuk suvlar rangsiz, tiniq, xidsiz, mazasi yoqimli va kishilar sog`ligi uchun zararli elementlardan (uran, ko`rg`oshin, margumush va x.k.) xamda kasallik tarqatuvchi bakteriyalardan xoli bo`lmog`i lozim. Ulardagi erigan tuzlar miqdori 1 gG`l oshmasligi, suvning sifati davlat standarti talablariga javob berishi kerak. Suv tarkibidagi tuzlarning miqdori va turlari ximiyaviy analiz yordamida aniqlanadi. Bunda suvlarning ximiyaviy tarkibini hosil qiluvchi ionlar xamda kationlar aniqlanadi. Aniqlangan anion va kationlar miqdori milligramm litr (mgG`l) yoki milligramm ekvivalent litr (mg-ekvG`l) da ifodalanadi. Suvlarda erigan kaltsiy va magniy tuzlar miqdori juda xam ko`p bo`lsa, bug` qozonlarida quyiqa to`planadi, sovun yaxshi ko`pirmaydi, sabzovotlar yaxshi pishmaydi va ular qattiq suv hisoblanadi. Agar 1l suvda 20,04 mg kaltsiy ioni yoki 12,16 mg magniy ioni bo`lsa, 1 mg-ekv. Qattiqlikka to`g`ri keladi. Suvlar qattiqligiga ko`ra quyidagilarga bo`linadi: yumshoq suv (qattiqligi 3 mg-ekv yoki 8,4o dan kam), o`rtacha qattiqlikdagi suv (3-6 mg-ekv yoki 8,4-16,8o), qattiq suv (6-9 mg-ekv yoki 16,8-25,2o ) va juda qattiq suv (9 mg-ekv yoki 25,2o dan ko`p). Bug` qozonlari avtomobil radiatorlari va isitish sistemalarida faqat yumshoq suv ishlatilishi lozim. Mazasi yoqimli chuchuk suvlarning qattiqligi 7 mg-ekv dan oshmaydi. Qattiqligi 18 mg-ekv dan ko`p bo`lgan suvlar ichish uchun mutlaqo yaroqsiz hisoblanadi. Qattiqlik vaqtinchalik va doimiy bo`ladi. Vaqtinchalik qattiqlik bikarbonat (NSO3)lar xisobiga hosil bo`lib, suv qaynatilganda yuqolib ketadi. Doimiy qattiqlik oltingugurtli va xlorli tuzlar xisobiga hosil bo`lib, suv qaynashi bilan yuqolmaydi. Vaqtinchalik va doimiy qattiqliklar yig`indisi umumiy qattiqlik deyiladi. Yer osti suvlarida erigan tuzlarning qurilish materiallarini yemirish xususiyati agressivlik deb ataladi. Imorat va inshoot poydevorlarida ishlatiladigan portlandtsement betonlariga suv tarkibidagi ozod karbonot kislota (SO2) agressiv ta`sir etadi. Suv bilan tsementning o`zaro ta`siridan bog`lanmagan oxak Sa (ON) 2 ajralib, suv tarkibidagi karbonat kislota bilan reaktsiyaga kirishadi. Xosil bo`lgan bikorbonat kaltsiy Sa (NSO3) 2 suvda tez eriydi va betondan tashqariga eritma xolida ajralib chiqadi, natijada beton yemiriladi. Suv tarkibida oltingugurtli tuzlar miqdori ko`p bo`lsa, betonni yemiradi. Betonga nisbatan yer osti suvlarining agressivligi quyidagi turlarga bo`linadi: 1) Umumiy kislotali agressivlik - vodorod ionlari kontsentatsiyasi (RN) miqdori bilan baxolanadi. Agar RN miqdori qumdagi suvlarda 7 dan, gil tuproqda 5 dan kam bo`lsa, u agressiv hisoblanadi; 2) Sulfatli agressivlik - SO4 ion miqdori bilan aniqlanadi, agar uning miqdori 200 mgG`l dan oshsa, portlandtsemenga, 4000 mgG`l bo`lsa, sulfatga chidamli betonlarga agressiv hisoblanadi; 3) Yemiruvchi agressivlik - gidrokarbanat ioni miqdori 0,4-1,5 mg-ekv dan oshganda sodir bo`ladi; 4) Karbonat kislotali agressivlik - SO2 miqdori 3 mgG`l dan oshganda ta`sir etadi; 5) Magniyli agressivlik - tsementning turi va sortiga qarab magniy ion miqdori 750 mgG`l dan oshganda yuzaga keladi. Yer osti suvlarining agressivligi suvning ximiyaviy analiz natijalarini standart talablari bilan solishtirish orqali aniqlanadi. Imorat va inshoatlar qurishda uning zaminini agressiv suvlardan muxofaza qilish, zovurlar qazib suv satxini pasaytirish lozim, shuningdek, maxsus chidamli tsementlardan foydalanish lozim. YER OSTI SUVLARI DINAMIKASI Grunt suvlari tog` jinslari orasida ikki xil-laminar va turbulent (girdob) ko`rinishida xarakat qilishi mumkin. Birinchi xolda suv parallel xolda uzluksiz oqimlar hosil qilib tinch xarakat qilsa, ikkinchi xoda katta tezlikda, girdobli aralashmalar, ayrim joylarda uzlikli oqimlar hosil qiladi. Suvning laminar xarakati bir tarkibli qum, lyoss, qumtosh jinslar ichida, turbulent xarakat yoriqlar bilan bo`linib ketgan tub, yarim tub va yirik zarrali shag`al, xarsangtosh jinslarida sodir bo`ladi. XIX asrning o`rtalarida fransuz gidravligi X. Darsi suvning tog` jinslari orasidagi xarakat tezligini tsilindrga solingan qumdan singayotgan suv misolida aniqladi. Darsi qonuniga ko`ra, vaqt birligi ichida filtratsiya bo`layotgan suv miqdori oqimning ko`ndalang kesim yuzi, filtratsiya koeffitsenti va bosim gradiyentiga to`g`ri proportsionaldir. Demak, tog` jinslarida xarakat qilayotgan suvning filtratsiya tezligi v filtratsiya koeffitsiyenti (Kf) va bosim gradiyenti J ga tugri proportsional ekan. Filtratsiya tezligi suvning tog` jinslari orasidagi xaqiqiy tezligi bo`lmasdan balki tenglashtirilgan yoki soxta tezligidir, chunki tenglikda suv oqimining ko`ndalang kesim yuzi suvli qatlamning ko`ndalan kesim yuzasiga teng qilib olingan. Aslida esa suv qatlamlar ichidagi g`ovaklardagina xarakat qiladi, shuning uchun oqimning ko`ndalang kesim yuzi g`ovaklar yuziga tengdir. Grunt suvlarining g`ovaklardagi xaqiqiy tezligi (I) ni aniqlash uchun oqim sarfi (Q) ning g`ovaklar yuzasi (F ( n) ga nisbatini olamiz: Bu formuladan xaqiqiy tezlik qiymati doimo filtratsiya tezligi qiymatidan katta ekanligi ko`rinib turibdi. Chunki g`ovaklik miqdori doimo birdan kichikdir. U xolda v q I( n . Demak, filtratsiya tezligi (v) suvning xaqiqiy tezligi (I) ning grunt g`ovakligi (n) ga ko`paytmasiga teng. Filtratsiya tezligi v q Kf · J tenglikda gidravlik nishablik (J) ning qiymatini birga teng deb olsak, u xolda U q Kf . Demak, nishablik qiymati birga teng bo`lganda filtratsiya koeffitsiyentining qiymati filtratsiya tezligiga teng bo`ladi. Filtratsiya tezligi smG`s, mG`sutka, kmG`yilda o`lchanadi. Filtratsiya koeffitsiyentining aniq qiymatlari xisoblash yuli bilan xamda laboratoriya va dala sharoitlaridi aniqlanadi. Xisoblash usuli bilan filtratsiya koeffitsiyentini aniqlashda Xazen, Zamarin, Tertsagi, Bindeman va boshqalarning formulalaridan foydalaniladi. Masalan, Kf q 1500 d102 mG`sut, bu yerda d10 ta`sir etuvchi diametr bo`lib, qum tarkibida umumiy jinsogirligiga nisbatan 10% kam bo`lgan zarralar o`lchamiga mos keladi va mm o`lchanadi. Laboratoriya usuli bilan filtratsiya koeffitsiyentini xisoblashda Tim-Kamenskiy priboridan foydalaniladi. Buning uchun tekshirilayotgan jins tsilindrik shaklidagi idishga joylashtiriladi va undan ma`lum bir bosimda suv singdiriladi. (3-rasm). Tsilindr diametri F, bosim gradiyenti I q  NG`l ni bilgan xolda, singib o`tgan suv sarfi Q ni ulchab, filtratsiya koeffitsiyentini topish mumkin: J q  N · l Dala usuli bilan filtratsiya koeffitsiyentini aniqlash ancha murakkab bo`lib, asosan, burg` quduqlaridan grunt suvlarini nasoslar bilan so`rib chiqarish vaaeratsiya zonasida tog` jinslariga suv shimdirish yordamida aniqlanadi. Bu usul bilan struktura va teksturasi buzilmagan, tabiiy xolatda yotgan jinslar uchun filtratsiya koeffitsiyenti qiymatini topi aniq natijalar beradi. Burg quduqlaridan nasoslar yordamida suv chiqarish bir yoki bir necha quduqlarda olib boriladi (4-rasm). Bir quduqdan suv chiqariladigan bo`lsa, u vaqti filtratsiya koeffitsiyenti Dyupyui formulasi bilan xisoblanadi. FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR 1. Islomov O.I. “Umumiy geologiya” «O`qituvchi» 1991 yil. 2. Shoraxmedov SH.SH. “Umumiy va tarixiy geologiya” «O`qituvchi» 1989 yil. 3. Qurbonov A.S. “Geologiya” «O`qituvchi» 1991 yil. 4. www.ziyonet.uz 5. www.qmii.uz