logo

Юкори молекуляр бирикмалари келиб чикиши, кимевий таркиби, элементар халка ва асосий занжир тузилишига караб синфланиши.

Загружено в:

20.09.2019

Скачано:

0

Размер:

35.5 KB
Юкори молекуляр бирикмалари келиб чикиши, кимевий таркиби, элементар халка ва асосий занжир тузилишига караб синфланиши. Режа: 1. Юкори молекуляр бирикмаларнинг келиб чикишига караб синфланиши. 2. Асосий занжирнинг таркибига караб юкори молекуляр биркмаларнинг синфланиши. 3. Асосий занжирнинг тузилишига караб юкори молекуляр бирикмаларнинг синфланиши 4. Элементар халканинг таркибига кура юкори молекуляр бирикмаларнинг синфланиши. 5. Полимерларни мухим намоендалари Барча юкори молекуляр бирикмалар асосий занжирнинг таркибига караб икки синфга булинади 1. карбозанжирли полимерлар 2 . гетерозанжирли полимерлар Карбозанжирли полимерларнинг асосий занжир факат углерод С атомидан иборат булади. ... – С – С – С - С - С - ... углерод атомиининг колган боглари водород, алкил, ва х.к. гуруппалар билан богланган булиши мумкин. Бундай полимерларга табиий каучук анорганик полимерлардан эса графит, олмос ва бошкалар мисол була олади. Синтетик карбозанжирли полимерлар жумладан винил ва дивинил мономерлардан хосил болган полимерлар киради Гетероозанжирли полимер молекуласининг асосий занжирида углероддан ташкари кислород, азот, олтингугурт, фосфор, кремний ва бошка элементларнинг атомлари хам булади. Гетерозанжирли табиий органик юкори молекуляр биирикмаларга мисол килиб, оксил, целлюлоза, лигнинларни гетерозанжирли, синтетик юкори молекуляр бирикмаларга оддий ва муракаб полиэфирлар, поламидлар ва полиуретанларни келтириш мумкин. Карбозанжирли юкори молекуляр бирикмаларнинг номлари даставвал мономер номининг олдига поли- кушимчаси кушиш билан тузилади, масалан винилхлориддан, олинган полимер - поливинилхорид, пропилендан олингани – полипропилен , стиролдан олингани эса полистирол деб аталади. Таркибида винил радикали ( CH 2 = CH -) булган мономерлардан хосил килинган юкори молекуляр бирликмалар винил полимерлари деб аталади. Полимерлар яна уз келиб чикишига караб табиий, сунъий, синтетик ва биологик полимер каби гурупаларга булинади. Сунъий полимерларнинг табиий ва синтетик полимерлардан фарки шундаки, улар табиий полимерлар асосида органик реакциялар воситаси билан янги макрокимёвий бирикмага айлантирилади. Масалан, целлюзадан олинган нитроцеллюза, вискозалар сунъий полимерлардир, чунки табиатда уларнинг аналоглари йук. Полимерлар уз занжирларининг структуравий тузулишига кура хам группаларга булинади. Чизиксимон, тармокланган ва турсимон структуравий тузилишга эга булган полимерлар алохида ахамиятга эга. Полимерлар иссиклик таъсирида булган муносабатига караб термопластик ва термореактив полимерларга булинади. Улар эса узининг синтез килиниш реакцияларига караб полимеризацион ва поликонденсацион турларга ажралади .