logo

Автоматик ростлаш системаларининг тургунлиги. Ишлаб чикариш жарёнларининг бошкаришни автоматлашган системаси

Загружено в:

21.08.2022

Скачано:

0

Размер:

114.83984375 KB
Автоматик ростлаш системаларининг тургунлиги. Ишлаб чикариш жарёнларининг бошкаришни автоматлашган системаси Автоматик системаларни асосий динамик хусусиятларидан бири системанинг тургунлигидир. Агар динамик системанинг чикиш параметри ташки таьсирни хар кандай кийматларида чегараланган кийматларнигина кабул килса автоматик система тургун дейилади. Утиш жараёнинг тургунлигини анализ килиш дифференциал тенглама ёки ростлаш системаси частота характеристикасининг анализига асосланган. АРС нинг эркин харакати бир жинсли дифференциал тенглама оркали ифодаланади: a n (d n y/dt n )+a n-1 (d n-1 y/dt n-1 )+. . . +a, dy/dt+a 0 y=0 Бу тенгламани ечими y=C 1 e w1t +C 2 e w2t +. . . +C n e wnt Бу ерда С 1 , С 2 , С 3 ... Сn-бошлангич шартлардан аникланадиган ихтиёрий доимийлар. W 1 , W 2 , W 3 ... Wn-характеристик тенглама илдизлари. a n W n +a n-1 W n-1 +... a 1 W+a 0 =0 Шундай килиб дифференциал тенгламани узгартирсак, характеристик тенглама деб аталадиган алгебраик тенглама хосил киламиз. Агар тенглама туртинчи тартибдан юкори булса, у умумий холда ечилмайди. Шунинг учун системанинг тургунлиги хакида фикр юритиш учун баьзи белгиларни аввалдан билиш максадга мувофикдир. Бу белгилар вазифасини тургунлик критерийлари бажаради. 1. Алгебраик мезон. Бу мезон 1877 йили инглиз олими Раус ва 1893 йилда немис математиги Гурвич томонидан критилган: n-тартибли чизикли системанинг тургун булиши учун берилган системанинг характеристик тенгламасида коэффициентлардан ташкил топган n та аникловчилар мусбат булиши зарур ва етарли: a P n +a 1 P n- 1 +a 2 P n-2 +...+a n-1 P+a n =0 0 Гурвич аникловчисининг умумий куриниши. a 1 a 3 a 5 ....0 ∆ n= 0 a 0 aa 12 aa 34 .........00 0..............................0 Гурвич аникловчилари куйидагича топилади. ∆ 1 = а 1 ∆ 2 = a a 10 a a 32 a 1 a 3 a 5 ∆ 3 = a 0 a 2 a 4 0 a 1 a 3 Охирги n- чи аникловчи ∆ n = а n ∆ n-1 формула буйича топилади. Раус-Гурвич мезони асосида энг содда системалар тургунлигининг куйидаги шартлари келиб чикади: 1. Агар биринчи ва иккинчи тартибли системаларда харктеристик тенгламанинг барча коэффициентилари мусбат булса, бу системалар тургун булади. 2. Агар учинчи тартибли системада характеристик тенгламанинг барча коэффициетлари мусбат булиб, а 1 а 2 >а 0 а 3 булса система тургун булади. а3. аАгара >а тенгламанинга 2 а 4 а 2 1 булса , барчатуртинчи коэффициентлари тартибли система мусбат тургун булиб хисобланади, . 1 2 3 0 3 2. Михайлов геометрик мезони . Ушбу тургунлик мезони А. В. Михайлов томонидан 1938 йилда таклиф этилган. АРС нинг характерловчи характеристик тенгламани куйидагича ёзиш мумкин. L(jw)=a n (jw) n +a n-1 (jw) n-1 +. . . +a 1 (jw)+a 0 тенгламани комплекс куринишдаги ифодаси L(jw)=M(w)+jN(w) 2 +a 2 w 4 -. . . , бунда M(w)=a 0 -a 2 w jN(w)=a 1 w- a 3 w 3 +a 5 w 5 . . . Агар w ни 0 дан оо гача кетма кет узгартиксак, вектор Михайлов годографи номли эгри чизикни хосил килади. Годоргараф шакли буйича анализ килинаётган система хакида фикр юритилади. Агар L(jw) характеристик функциясининг годографи W нинг 0 дан оо гача узгарилишида мусбат йуналишида комплекс текисликнинг n квадратларни айланиб чикса, ростлаш системаси тургун булади. 3. Найквист-Михайлов частота мезони. Бу мезон 1932 йилда Найквист томонидан таклиф этилган. Тургунликни бу метод билан урганишда экспериментал равишда аникланган амплитуда-фаза характеристикалардан фойдаланади. Агар система нотургун булса, бу мезон системани стабиллаштириш ва тугриловчи звено хамда контурлар ёрдамида ёпик системанинг исталган характеристикасига эришиш йулларини курсатади: Очик холатда тургун булган автоматик ростлаш системаси агар очик системанинг амплитуда-фаза характеристикаси W нинг 0 дан оо гача узгаришда (1, 10) координаталарга эга булган нуктага етмаса, ёпик холатда хам тургун булади. МС. Юкорида келтирилган мезонлардан фойдаланиб аник бир автоматлаштириш тизимини тургунлигини аникланг. Назорат саволлари 1. Кандай автоматик система тургун дейилади? 2. Утиш жараёнининг тургунлигини анализ килиш усулини гапириб беринг. 3. Алгебраик мезонни тушунтириб беринг. 4. Михайлов геометрик мезонини тушунтириб беринг. 5. Найквист-Михайлов частота мезонини тушунтириб беринг. ИШЛАБ ЧИКАРИШ ЖАРЁНЛАРИНИНГ БОШКАРИШНИ АВТОМАТЛАШГАН СИСТЕМАСИ Ишлаб чикариш курсаткичларини ошириш, хом-ашё исрофини камайтириш ва ишлаб чикарилаётган махсулот сифатини оширишнинг асосий омилларидан бири ишлаб чикарш обьектининг бошкариш сифатини оширишдир, жумладан бошкаришни автоматлашган системасини (БАС) тадбик этишдир. Бошкариладиган обьектни тилидан каттий назар БАС маьлумотни йигиш ва кайта ишлашни шундай автоматлашган жараёнини ташкил этадики, бу бошкариш буйича карор кабул килиш учун зарур булади. Бунда одамни роли юкори булиши мумкин, чунки баьзи технологик жараёнларни одам иштирокисиз автоматик бошкариб булмайди. Хар кандай БАС ни функционал имкоияти ва техник характеристикалари у тадбик этиладиган обьектни холатидан келиб чикиб аникланади. Ишлаб чикариш БАС учун бошкарилаётган обьект ТОБ хисобланади, у мослама курилмалар йигиндиси ва улар ёрдамида товар ишлаб чикаришни технологик жараёнидир. Ишлаб чикаришни БАС вазифаси деганда аник бирор максадга йуналтирилган технологик жараёни ва системани зарур маьлумотлар билан таминлашга тушунамиз. Ишлаб чикариш БАС аник техник-иктисодий натижалар олишга йуналтирилган булиши керак. Хозирги замон ишлаб чикариш БАС турли хил булиб улар автоматлаштириш даражаси буйича, автоматлаштириш воситалари буйича фарк килади. Юкори даражали БАС- ишлаб чикариш БАС дир. Бу системаларни вазифаси-корхонани ишлаб чикариш ва хужалик юритишини бошкаришдир. Бошкариш математик- иктисодий усуллар ва ХТ воситалари ёрдамида амалга оширилади. Ишлаб чикариш БАС ни функционал схемаси. Т. Ж. БАС ни ташкил этиш - Т. Ж хакида маьлумот олиш, обьектни оптимал режимда ишлашни аниклаш ва аникланган оптимал бошкарувни обьектга таьсир эттиришдир. 1 Расда ТОБ ни асосий этаплари ва тадбики келтирилган. Ишлаб чикариш БАС–куп функцияли хисобланиб, ташки ва ички функциядан иборат. Ташки функцияси деганда системани вазифасига, ички функцияси деганда-хизмат функцияларига тушунилади. БАС ни ташки функцияинформатцион ва бошкарувга булинади. Информатцион функциясибошкарилаётган жараённи бориши тугрисида информатцияни ташки кабул килувчидан олиб бошкариш. Ишлаб чикариш жараёнларининг БАС ни информацион функциясига куйидагилар характерлидир: жараённи асосий параметрлари кийматларини, назорат килиш; жараён параметрларини белгиланган кийматга мос келишини текшириш; мос келмаслик юзу берганда информация бериш; оператир талаби буйича параметрларни улчаш; тугридантугри улчанмайдиган параметрларни хисоблаш; ТОБ ни техника-иктисодий курсаткичларини аниклаш. Ишлаб чикариш БАС ни бошкарув функцияси-ТБО га бошкарув таьсирини ишлаб чикиш ва тадбик этиш каби функцияларни уз ичига олади ва уларга куйидагилар киради: Т. Ж. параметрларини нормаллаштириш; белгилан-ган дастур буйича бошкариш; жумладан алохида курилмаларни ишга тушириш ва тухтатиш; кетма-кет ишлаётган аппаратларда юкламаларни келиштириш; бошкарув Ечимни тадбик этиш Маьлумотларни анализ килиш Маьлумот киритиш Ечим вариантлар тайёрлаш Ечимни танлаш МаьлумотйигишМаьлумотлар банки ТОБ 1- расм . ТОБ ни асосий этаплари ва тадбики 2-расм. ТЖ БАС ни функционал схемаси таьсирини ишлаб чикиш ва реализация килиш. 2-расмда Т. Ж. БАС ни функционал структураси келтирилган. Ишлаб чикаришнинг БАС ни таьминлаш турлари. БАС га -оператив персонал, ташкил этиш информацион, дастурли ва техник таьминлаш киради. Бу компонентлар хардоим доимий узаро таьсирда булади. БАС да кириш сигналини чикиш сигналига айлантиришда 2 асосий компонент одам-машина системаси яьни оператив персонал ва техник таьминлаш асосий хисобланади. Асосан улар обьект хакида информация йигади, кайта ишлайди, анализ килади ва бошкарув сигналини ишлаб чикади. Оператив персонал ва техник таьминлаш белгиланган йуналишда ишлаши учун улар тегишли инструкция билан таьминланади. Бу вазифани оператив персонал учун- ташкилий таьминлаш, техник воситалар учун дастурий таьминлаш бажаради. Компонентлар уртасидаги таьсир информация характерга эга, яьни информация хар-хил сигнал, текст ва бошка куринишда булади. Бундай информация алмашишида информация элементлари формаси ва мазмуни буйича тегишли келишув кабул килинади. Бундай келишувлар йигиндиси-информация билан таьминлаш системасини ташкил этади. 3 Расмда БАС ни асосий компонентларини богланиши келтирилган. Оператив персоналга-автоматлаштирилган технологик комплексларини операторлари киради. Улар система ишлашини назорат килиш, ишлаш режимини узгартириш каби функцияларни бажаради. Ташкилий таьминлашга-системани функционал, техник, ташкилий тасвирлаш, системани оператив персонали учун инструкция ва регламент ишлаб чикариш киради. Информацион таьминлашга-технологик ва техник-экономик информация, сигналарни классификация ва кодлаштириш киради. Сезгир элементлардан Бажарувчи орган Бошкариш пульти Информацияни тасви р лашРостлашни автоматик системаси Хисоблаш комплекси Оператив персонал Информацияни олиш , йигиш ва ишлаб чикишТОБ келаётган ёки оператив персонал ёрдамида терминалдан кул билан киритилаётган сигналлар классификацияланиши керак. Дастур билан таьминлашга-Техник воситалар комплексини ишлашини ЭХМ да таьминлайдиган дастурлар киради. Техник таьминот-битта технологик занжирга бирлашган бир-бири билан богланган ва воситалар йигиндисидир техник воситалар комплекси ишлаб чикариш БАС ни материал базаси хисобланади. Умумий холда ишлаб чикариш БАС информацион бошкарув функциясини таьминлаши учун куйидаги техник воситаларни уз ичига олиши зарур: Хисоблаш комплекси, обьект билан алока мосламаси, сигнал олиш, узгартириш ва бошкариш мосламалари: датчиклар, узгарткичлар, иккиламчи приборлар, автоматик ростлагичлар, бошкариш пультлари. модулли принципда ишлаб чикариш булиши керак; куплаб функцияларни бажариш керак ва юкори курсаткичли мустахкам булиши керак. Техник воситалар куйидаги талабларга жавоб бериш керак : мунтазам ишлаб Ташкилий таьминлаш Оператив персонал Информацион таьминлаш Техник таьминлаш Дастурли таьминлаш Кириш Чикиш Фойдаланилган адабиётлар 1. Н. Р. Юсуфбеков, Ш. М. Гуломов. Автоматика ва ишлаб чикариш процессларини автоматлаштириш. Укитувчи, 1982 й 2. Х. М. Мансуров Автоматик ва ишлаб чикариш процессларини автоматлаштириш. Укитувчи, 1987 й 3. М. М. Благовещенская, Н. О. Воронина Автоматика и автоматизация пишевух производств. Агропмиздант, 1991й 4. З. С. Салимов. Кимёвий технолигиянинг асосий жараёнлари ва курилмалари. Узбекистон, 1994 й 5. Н. Р. Юсуфбеков, А. Маликов. Автоматик бошкариш назарияси. ТДТУ, 1993 й Н. Р. Юсуфбеков, Б. Э. Мухаммедов. Технологик жараёнларни бошкариш системалари. Укитувчи, 1997 й